S mbuyer 116

1,361 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 116

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

S mbuyer 116

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 116 ตุลาคม 2553 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 19 25 35เรื่องเด่น อาหารและสุขภาพ9 ฟังเสียงหัวใจ ผูเ้ สียหายทางการแพทย์ 49 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต ความเคลื่อนไหว “กินอาหารด่างฆ่ามะเร็ง?”3 กระแสในประเทศ 52 สวยอยางฉลาด ่6 กระแสตางแดน ่ “ผิวหนังรอบดวงตา ควรดูแลอย่างไรดี” 35 54 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้ทดสอบ “การเลือกซือ ทีนงเสริมนิรภัยสำหรับเด็ก” ้ ่ ั่19 สำรวจคณภาพผกในประเทศ(1) ุ ั 57 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่25 ประสิทธิภาพ โลชันกันแดด ่ “ยานาโน โถ..หลอกแม้กระทังคนยากจน” ่29 พัดลม วัดกันไปใครแรงกว่า 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่สัมภาษณ์ “ต้มเค็มปลาตะโกก”35 ทุกคนมีสทธิ ิ หน้าต่างผู้บริโภค “ซือบ้าน.. ใครก็อยากได้ในสิงทีสญญาว่าจะมี” ้ ่ ่ ั 58 คยกบคน ุ ัเสียงผู้บริโภค “คุณหมอขา...ฟังทางนี” (2) ้41 • สปาช่าสลิมมิงเซ็นเตอร์ ่ 61 Connecting • สทธของคนชอบบน ิ ิ ิ “เปลียนค่ายใช้เบอร์เดิม” ่ • คนใช้โทร WE PCT เจ็บ โดน “ทรู” หักดิบ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ทีนประเทศไทย(หรือเปล่า?) ่ ี่ “เทียวไปกอดไป...ใครอยากกอดเมืองไทยบ้าง.. ่กฎหมาย ยกมือขึน!!!” ้48 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา “รักษาโรคทางโทรศัพท์” “สิงเร้าเล็กๆ ทีเรียกว่า ลูกอม” ่ ่ Game 72 ปัญหาสร้างปัญญา
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org(โปรดฟังอีกครั้ง)กฎหมายช่วยเยียวยาไม่ได้ช่วยฟ้อง การสนับสนุนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่อ คงได้ประโยชน์มหาศาล แต่หากจะแยกแยะกลุมคัดค้าน ่กฎหมายคุมครองผูเสียหาย ได้ทำให้กลุมแพทย์ทคดค้าน ้ ้ ่ ่ี ั คงพอไล่เรียงได้ประมาณนี กลุมแรกผิดหวังเรืองค่า ้ ่ ่โกรธและเลือกใช้วธฟาดหัวฟาดหาง เช่น การตังคำถาม ิี ้ ตอบแทนทีกระทรวงสาธารณสุขให้เงินเดือนแพทย์ชนบท ่ต่อผูพดว่า เป็นการออกมาพูดเองของผูอำนวยการ ้ ู ้ ใกล้เคียงกับรพ.ศูนย์ และโรงพยาบาลทัวไป(ลึกๆ กลุม ่ ่โรงพยาบาลหรือเป็นมติของคณะแพทย์รามาธิบดี นีเห็นด้วยกับกฎหมายเพราะเชือว่าช่วยหมอไม่ให้ถก ้ ่ ู การพูดส่อเสียด ศาสตราจารย์นายแพทย์วฑรย์ ิ ู ฟ้องแต่กมาอยูในกลุมวงคัดค้านเลยลำบาก) กลุมทีสอง ็ ่ ่ ่ ่อึงประพันธ์ การรุมกินโต๊ะนายแพทย์วชย โชควิวฒน ้ ิั ั เป็นกลุมแค้นฝังหุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ่ ่(แต่เผอิญเป็นโต๊ะเหล็กเลยปากหักไปตามๆ กัน) การ ไม่วาอะไรก็คดค้านหมดเพราะต้องการล้มระบบ ่ ัข่มขูจะถอดถอนแพทย์ทออกมาสนับสนุนกฎหมายฉบับ ่ ี่ หลักประกันแถมไม่ชอบ NGO ทังจากเรืองคอรัปชันใน ้ ่ ่นี ไม่วาจะเป็นนายแพทย์วชย นายแพทย์อำพล จินดา ้ ่ ิั กระทรวงสาธารณสุขในอดีต หลักประกันสุขภาพ การวัฒนะ หลอกลวงกรณี ยา V1 สำหรับผูตดเชือ กลุมทีสามนับ ้ ิ ้ ่ ่ ส่วนภาคประชาชนก็ได้รบรางวัลไปตามๆ กัน ั ว่าใหญ่และมีอทธิพลมากคือ กลุมโรงพยาบาลเอกชนที่ ิ ่เช่น เอาเงินภาษีมาให้ผผลักดันกฎหมายไปไปบริหาร ู้ แอบข้างหลังในช่วงแรก และเปิดเผยตัวว่า ให้ขยายมาตรา กองทุน มีผลประโยชน์แอบแฝง หรือแบบไม่ตรงไปตรง 41 (เพราะรพ.เอกชนจะได้ไม่ตองจ่ายสมทบ) หรือ ้มา(ทังทีมภาคประชาชน 3 คนจากจำนวนกรรมการ ้ ่ ี เครือข่ายแพทย์รพ.รัฐทีปจจุบนทำนอกเวลารพ.เอกชน ่ ั ั17 คน และสำนักงานบริหารอยูกบกระทรวงสาธารณสุข) ่ั หรือแพทย์ทมคลินกเอกชนของตนเอง ซึงกลุมนีขณะนี้ ี่ ี ิ ่ ่ ้เช่น เขียนด่าในเว็บไซต์ โทรศัพท์มาด่าทีบาน ขณะออก ่ ้ เร่งผลักดันความร่วมมือรัฐและเอกชนในการให้เจ้าหน้าที่รายการโทรทัศน์ สนับสนุนกลุมประชาชนให้คดค้าน่ ั รัฐไปทำงานในรพ.เอกชนในเวลาราชการ(คิดได้ไง) ภาคประชาชนกันเอง เขียนป้ายด่าว่า หลอกผูตดเชือยัง ้ ิ ้ ทีสรุปได้อย่างนีเพราะร่างกฎหมายผูได้รบผล ่ ้ ้ ัไม่พอจะมาหลอกผูปวยต่อ เป็นต้น ้ ่ กระทบจากบริการสาธารณสุขของทีมนี เขียนไว้ไม่รวม ้ เรียกว่า ทำทุกวิถทางทังทีลบและทีแจ้ง นับไล่ ี ้ ่ั ่ สถานพยาบาลเอกชน แถมจริงหรือไม่ทผนำทีมวอคเอ้าท์ ่ี ู้เรียงตังแต่การล็อบบีนกการเมือง สือมวลชน นอกรอบ ้ ้ ั ่ ในวันที 28 กันยายนทีผานมา เป็นกรรมแพทยสมาคม ่ ่ ่ หรือเป็นทางการ การใช้เครือข่ายทังโรงพยาบาลรัฐและ ้ ทีเป็นเนือเดียวกันกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน รอง ่ ้เอกชน เครือข่ายผูปวยทีเคยดูแลมีบญคุณกัน ้ ่ ่ ุ ผูอำนวยการรพ.บำรุงราษฎร์ หรือนายกสมาคมไทยคลินก ้ ิ น่าเสียดายทีพลังเหล่านี หากนำไปใช้ในทางทีดี ่ ้ ่ เอกชน นอกเหนือจากกลุมแค้นฝังหุน ่ ่เจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2248-3734-7 ิ ่ ้ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา: สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา: พระไพศาล วิสาโล อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นพ.สุวทย์ วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวฒน์ รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท์ ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ์ รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ รศ.นพ.อดิศกดิ ผลิตผลการพิมพ์ ทีปรึกษากฎหมาย:ชัยรัตน์ แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร: ั ั ์ ่สารี อ๋องสมหวัง หัวหน้ากองบรรณาธิการ: ทัศนีย แน่นอุดร กองบรรณาธิการ: รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา ์ ่ สุวรรณา จิตประภัสสร์ อิฐบูรณ์ อ้นวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก: เสาวลักษณ์ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษ์เกิด ศิลปกรรม: สราวุธ ลอยศักดิ พิมพ: บริษท พิมพ์ด จำกัด ์ ั ีโทรศัพท์ : 0-2803-2694-7 แยกสี/เพลต: หจก.เลย์ โปรเซส โทรศัพท์ : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. เรียน คุณ บก. สวัสดีคะ ดิฉนเป็นแฟนประจำ ่ ั ตอบ นิตยสารฉลาดซือ ค่ะ เมือเร็ว ๆ นี้ ดิฉน ้ ่ ั ก่อนอืนต้องขอบคุณนะคะทีเป็นแฟนประจำของนิตยสารฉลาด ่ ่ เพิงเห็นว่าฉลาดซือ มีหนังสือฉลาดซือ ่ ้ ้ ซือ ขอตอบจดหมายเป็นข้อดังนีนะคะ ้ ้ ออนไลน์ดวย เลยลองเข้าสมัครดู ปรากฏ ้ 1. การกรอกข้อมูลการสมัครนัน จะมีเมนูอยูทหน้าเว็บคะชือ ้ ่ ี่ ่ ว่า “เป็นงง” เพราะไม่รวาจะกรอกใบสมัคร ู้ ่ “วิธสมัครสมาชิก” ในเมนูจะมีคมอให้ดาวน์โหลดไปดูได้ดวยคะ ี ู่ ื ้ อย่างไร สุดท้ายรบกวนสอบถามราย 2. ส่วนการสมัครสมาชิกออนไลน์นน มีความสะดวกในการ ั้ ละเอียดด้วยค่ะว่า การสมัครสมาชิกแบบ ค้นหาย้อนหลังกว่า 30 ฉบับ...สามารถส่งบทความดีๆ ไปให้เพือนได้ ่ ออนไลน์ นอกจากไม่ได้อานตัวทีเป็นเล่ม ่ ่ ค่ะ และทีสำคัญค้นหาผลทดสอบได้รวดเร็วด้วยเมนูคนหา.... ่ ้ แล้ว มีอะไรทีตางกันอีกบ้างคะ ่ ่ ส่วนอันนีฝากบอกต่อด้วยนะคะงานมหกรรมหนังสือครังที่ 15 ้ ้ ขอบคุณค่ะ ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคมนี้ บูธฉลาดซืออยูที่ J11 โซนแพนนารี่ ้ ่ สมาชิกมือใหม่หดโพสต์ ั ฮอลล์ หากได้ไปงานแวะมาทักทายกันนะคะ มีโปรโมชันสมัครอ่าน ่ ออนไลน์+นิตยสาร พร้อมของแถมสำหรับแฟนคลับพิเศษในวาระครบ รอบ 17 ปี ด้วยค่ะ อ่านแล้วชอบมาก ได้อานฉลาดซือจากคำแนะนำของเพือน ชอบมากเลยค่ะ มีหลายเรืองทีเคย ่ ้ ่ ่ ่ สงสัยก็กระจ่างเมือได้อานนิตยสารนี้ ต้องขอบคุณทีมงานทีทำนิตยสารดีๆ แบบนีออก ่ ่ ่ ้ มา แต่หาซือยากจังนะคะ ้ ตอบ ขอบคุณทีเห็นคุณค่าของนิตยสารเราค่ะ เพราะเรามีพนทีวางแผงได้จำกัดมากๆ ่ ื้ ่ (เฉพาะร้านนายอินทร์เท่านัน) จึงต้องขอให้ชวยสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก ซึงมี ้ ่ ่ หลายช่องทางทีสะดวก เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วส เพียงแค่บอกว่า ขอสมัครนิตยสาร ่ ิ ฉลาดซือ ของมูลนิธเพือผูบริโภค จ่ายเงิน พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ เท่านีกเรียบร้อย ้ ิ ่ ้ ้ ็ ค่ะ หรือไปสมัครสมาชิกได้ในงานมหกรรมหนังสือนะคะ ฉลาดซื้อี่ 116 ตุลาคม 25532 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. กระแสในประเทศ กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนกันยายน 25535 กันยายน 2553 ใช้แช่เลนส์ ระยะเวลาการใช้งาน ผิดปกติ และระบุข้อปฏิบัติหากมี“คอนแท็กเลนส์” ส่วนคอนแทคเลนส์ทไม่กำหนดระยะ ่ี อาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดขึนทะเบียนสินค้าควบคุม ้ เวลาการใช้งาน ให้ระบุวนหมดอายุ ั ตาอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสงต้องมีฉลาก+คำเตือน เลขที่ ใ บอนุ ญ าตเครื่ อ งมื อ แพทย์ ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ช่ือ และสถานท่ีต้ัง ของผู้ผ ลิต หรือ ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ทันทีและประกาศควบคุ ม มาตรฐานความ ผูนำเข้า ในกรณีทนำเข้าให้แสดงชือ ้ ่ี ่ รีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วปลอดภัยผู้ใช้คอนแทคเลนส์ โดย ผูผลิต เมืองและประเทศผูผลิตด้วย ้ ้กำหนดให้ ค อนแทคเลนส์ เ ป็ น พร้อมทั้งต้องแสดงข้อห้ามเครืองมือแพทย์ ผูผลิตหรือผูนำเข้า ่ ้ ้ การใช้ เช่น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน นานเกินระยะเวลาที่กำหนด ห้ามคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใช้รวมกับบุคคลอืน ห้ามใส่คอนแทค ่ ่ต้องมีฉลากภาษาไทย แสดงชือคอน ่ เลนส์ทกชนิดเวลานอน ถึงแม้วาจะ ุ ่แทคเลนส์ วัสดุทใช้ทำ คุณสมบัติ ี่ เป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม รวมถึงของเลนส์ เช่น กำลังหักเห รัศมี ข้อความควรระวัง ผูทไม่ควรใช้คอน ้ ่ีความโค้ง บอกชือของสารละลายที่ ่ แทคเลนส์ ผู้ที่มีสภาวะของดวงตา13 กันยายน 2553 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึงพบ ่ นอกจากนี้ ใ นการลงพื้ น ที่ตรวจ “ผลไม้รถเข็น” พบสารพิษ ว่า ผลไม้ 153 ตัวอย่างปนเปื้อน แหล่งผลิตและกระจายผลไม้ 5 แห่งเพียบ!!! แบคทีเรียโคลิฟอร์มหรือเชือจุลนทรีย์ ้ ิ ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง คนทีชอบซือผลไม้จากรถเข็น ่ ้ เกิ น กว่ า ที่ ม าตรฐานกำหนดถึ ง ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซอยลูกหลวงมาทานต้องระวัง!!! เมื่อสำนักงาน 67.3% นอกจากนี้ยังพบการปน 7 (ข้างวัดญาณ) ชุมชนริมทางรถไฟคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เปื้อนของสีสังเคราะห์ ในตัวอย่าง ยมราช พบพฤติกรรมผู้ผลิตและ(สคบ.) เปิดเผยข้อมูลผลทดสอบ ผลไม้ 161 ตัวอย่าง และพบการปน จำหน่ า ย ใช้ วั ส ดุ วั ต ถุ ดิ บ และความไม่ปลอดภัยในผลไม้รถเข็นของ เปือนของสารกันรา (ซาลิซลค) ส่วน ้ ิิ กระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ผลไม้แปรรูปจำพวกของ และมีการเติมสารเคมีจำพวกสาร ดอง พบการปนเปื้ อ น กันรา และสีสังเคราะห์ซึ่งอาจเป็น หรือเจือปนของสารเคมี อันตรายกับผูบริโภคทำให้เกิดอาการ ้ และสารปนเปือนของสาร ้ ท้องเสีย ท้องร่วง คลื่นไส้อาเจียน กั น รา ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด และอาจก่อให้เกิดมะเร็ง รวมทั้ง อันตราย โดยเฉพาะ ฝรัง ่ ทำให้ ร่ า งกายอ่ อ นแอขาดความ ดองบ๊ ว ยที่ มี สี เ ขี ย วเข้ ม ต้านทานโรคจนถึงแก่ชวตได้ ีิ และสีแดงเข้มจนม่วง ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 116 ตุลาคม 2553 3
 5. 5. 24 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 “ดืมแล้วไม่ฉลาด” อย.เตือน!!! ่ กทม. ใส่ใจผูบริโภค เตรียมส่งเสริม ้ อย่าเชืออาหารโม้สรรพคุณ ่ ความรูสทธิ 5 ประการ ้ ิ คณะกรรมการอาหารและยา กรุงเทพมหานคร เตรียมออก หรือ อย. ออกโรงเตือนผูบริโภคอย่า ้ แผนการดำเนินงาน ในการดูแลและ หลงเชือคำโฆษณาสรรพคุณของสาร ่ คุมครองประชาชนในฐานะผูบริโภค ้ ้ อาหารทีอางว่าทำให้ฉลาดขึน ซึงการ ่้ ้ ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความ โฆษณาที่ ไ ม่ ร ะบุ ส รรพคุ ณ คุ ณ เข้ า ใจในสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภค 5 ประโยชน์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประการ ประกอบด้วย 1.สิทธิในการ อาหารสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอ รับข่าวสาร/คำพรรณนาคุณภาพที่ อนุญาตจาก อย.จากนันผูประกอบ ้ ้ ถูกต้องเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและ ปรบลด ั การจะออกโฆษณาชุดใหม่เพือบอก ่ บริการ 2.สิทธิในการเลือกสินค้าหรือ ค่าธรรมเนียม ว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีสารอาหารดัง บริการ 3.สิทธิทได้รบความปลอดภัย ่ี ั ธนาคารการทำ กล่าว เช่น มีวิตามินบี 12 โดย จากการใช้สนค้าหรือบริการ 4.สิทธิท่ี ิ ธุรกรรมข้ามเขต มุ่งหมายให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าถ้ากิน ได้รบความเป็นธรรมในการทำสัญญา ั ผลิตภัณฑ์ของตนก็จะได้วิตามินบี และ 5.สิทธิที่ได้รับพิจารณาและ ธนาคารแห่งประเทศไทยมี 12 ก็จะทำให้ฉลาดเกิดความคิดดีๆ ชดเชยความเสียหายจากการบริโภค มติรวมกับธนาคารพาณิชย์เรืองการ ่ ่ ซึ่ ง วิ ธี โ ฆษณาแบบนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ข าด สินค้า ซึ่งทางกรุงเทพมหานครมี ปรับลดค่าธรรมเนียม ในการทำ จริยธรรม สำนักงานเขต และสำนักอนามัย ธุรกรรมทางการเงินข้ามเขตทังการ ้ เป็นหน่วยงานหลักใน ถอนเงินโอนเงิน เนืองจากเทคโนโลยี ่ การดำเนินงาน โดยมี ในปัจจุบนทันสมัยขึน สามารถเชือม ั ้ ่ ชมรมคุมครองผูบริโภค ้ ้ ต่ อ ถึ ง กั น ได้ ด้ ว ยระบบออนไลน์ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ ง ทำให้ ต้ น ทุ น ลดลงไปมาก ซึ่ ง ทั้ ง 50 เขต คอย ค่าธรรมเนียมใหม่ทออกมามีดงนี้ี่ ั สนั บ สนุ น การดำเนิ น 1. อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ งานต่างๆ ให้เกิดความ ของการโอนเงินธนาคารเดียวกันข้าม คล่องตัว รวดเร็ว ทัน เขต จากหมืนละ 10 บาท สูงสุด ่ ต่อเหตุการณ์ ป้องกัน ไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าบริการ ผู้ ป ระกอบการเอา 20 บาท เป็นโอนฟรีครั้งแรกส่วน เปรียบผูบริโภค เพือให้ ้ ่ ครังต่อไปคิดไม่เกิน 15 บาท ้ ประชาชนได้ รั บ การ 2. การถอนเงินในธนาคาร คุมครองตามสิทธิสงสุด ้ ู เดียวกันข้ามเขต ปัจจุบันธนาคาร พาณิ ช ย์ ส่ ว นใหญ่ คิ ด หมื่ น ละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวก ฉลาดซื้อี่ 116 ตุลาคม 25534 ปีที่ 17 ฉบับที
 6. 6. ค่าบริการ 20 บาท เป็นไม่เกิน 15 บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทวประเทศ ั่บาทต่อรายการ 3.การถอนเงินต่างธนาคาร กระทรวงสาธารณสุขประกาศดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ ใช้บตรประชาชนใบ ัข้ามเขต ปัจจุบนคิดหมืนละ 10 บาท ั ่ เดียวรักษาฟรีได้ทวประเทศ หลังจากเตรียมความพร้อมมากว่า 6 เดือน ั่ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20–25 บาท โดยประชาชน 48 ล้านคนทีมสทธิการรักษาพยาบาลในโครงการหลักประกัน ่ ีิครังที่ 5 ขึนไปใน 1 เดือน คิดเพิม ้ ้ ่ สุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับบริการที่5 บาท ปรับเป็นไม่เกิน 20 บาท สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการต่อรายการ ทั่วประเทศ ผ่านระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 4.การถอนเงินและถามยอด ระหว่างหน่วยบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคารในจังหวัด ส่ ว นสถานี อ นามั ย และโรงพยาบาลตำบลที่ อ ยู่ ห่ า งไกลและไม่ มี ร ะบบเดียวกัน ปัจจุบนถอนและสอบถาม ั คอมพิวเตอร์อนเทอร์เน็ต เจ้าหน้าทีจะสำเนาฐานข้อมูลรายชือจากส่วนกลาง ิ ่ ่ยอดในเขตกรุงเทพฯ ใช้ฟรี 4 ครัง ้ และปรับให้ทนสมัยทุกเดือน ัต่อเดือน ครังที่ 5 คิดครังละ 5 บาท ้ ้ สำหรับใครทียงไม่ได้รบบัตรประชาชน สามารถใช้บตรอืนๆ ทีทาง ่ ั ั ั ่ ่ต่างจังหวัดคิดค่าธรรมเนียม 20–25 ราชการออกให้ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรูปถ่าย ส่วนคนที่บาทต่อครัง ครังที่ 5 ขึนไปคิดเพิม ้ ้ ้ ่ มีอายุตำกว่า 15 ปีซงยังไม่มบตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูตบตรหรือสำเนา ่ ึ่ ี ั ิ ั5 บาท เป็นให้ใช้บริการฟรี 4 ครัง ้ ทะเบียนบ้านแทนได้ ซึงสิทธิการรักษาฟรีนครอบคลุมเกือบครบทุกโรค ทัง ่ ี้ ้ต่อเดือน ครังที่ 5 ขึนไปคิดไม่เกิน ้ ้ บริการทำฟัน การตรวจสุขภาพ และการฟืนฟูสภาพหลังเจ็บป่วยในรายการที่ ้10 บาท เหมาะสม เช่นโรคเอดส์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจ ซึงค่าธรรมเนียมใหม่นจะเริม ่ ้ี ่ โรคไต ถ้าจำเป็นสามารถผ่าตัดเปลียนไต ล้างไต และมีบริการส่งน้ำยาล้าง ่ใช้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 ไตถึงบ้านฟรี ยกเว้นการล้างไตผ่านเครือง มีคาใช้จายครังละ 1,500 บาท ่ ่ ่ ้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อ รัฐจ่ายให้ 1,000 บาท ผูปวยร่วมจ่ายเพิมเพียง 500 บาท แต่ไม่ได้ครอบคลุม ้ ่ ่ว่าการปรับเปลียนค่าธรรมเนียมครัง ่ ้ การผ่าตัดตกแต่ง การปลูกถ่ายตับ ปอด และหัวใจ ซึงมีราคาสูง ่นีจะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยหรือ ้คนที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ธุ ร ะต้ อ งทำธุ ร กรรมทางการเงินเป็นประจำ เช่นการโอนเงินทีให้ฟรีได้ 1 ครังในแต่ละเดือน ่ ้แต่ทนาจะส่งผลกับคนทีถอนเงินบ่อย ่ี ่ ่ตรงที่ ก ารปรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการถอนเงินผ่านตู้ ATM ต่างธนาคารจากทีเสีย 5 บาท ในครังที่ 5 ของ ่ ้เดือน สำหรับตู้ ATM ในจังหวัดเดียวกัน ส่วนตู้ในต่างจังหวัดคิด20-25 บาท ปรับเป็น 10 บาทราคาเดียวทัวประเทศ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 116 ตุลาคม 2553 5
 7. 7. กระแสต่างแดน อภินหารกังหันลมครองพิภพ ิ สองสามปี ที่ ผ่ า นมามี ฟ าร์ ม และพลังงานแสงอาทิตย์กว่า กังหันลมผุดขึนเป็นดอกเห็ดในชนบท ้ 43 บริษทด้วย ั ของอิตาลี ซึงก็ไม่นาจะมีปญหาอะไร ่ ่ ั คนส่ ว นใหญ่ ก็ เ พิ่ ง เพราะการมพลงงานทดแทนไวใชยอม ี ั ้ ้่ จะรู้ ว่ า ที่ แ ท้ จ อมบงการ เป็นเรืองดี ่ เบื้องหลังกังหันลมเหล่านั้นคือนาย ไปรอบหนึ่งแล้วยังขูดทางอ้อมผ่าน แต่ เ รื่ อ งมั น มาปู ด ตอนที่ มี วีโต้ ทีมความสัมพันธ์ใกล้ชดกับกลุม ่ ี ิ ่ รัฐบาลได้อก ี ข่าวว่านักธุรกิจที่ชื่อ วีโต้ นิคาสตริ มาเฟีย “โคซา โนสตรา” ทีแทรกซึม ่ ขาวบอกวาอยาใหรฐบาลเลอก ่ ่ ่ ้ั ื ซึ่ ง ขณะนี้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ในฉายา เข้าสูธรกิจพลังงานทดแทนจากลมมา ุ่ แก้ปญหานีดวยการหันไปใช้พลังงาน ั ้ ้ “ลอร์ดออฟเดอะวินด์” (Lord of the ได้สองสามปีแล้ว นิวเคลียร์แทนก็แล้วกัน Wind) ถูกศาลสังยึดทรัพย์สนมูลค่า ่ ิ เรองนเี้ ปนกระแสฮอฮาไมนอย ่ื ็ ื ่ ้ ทุกวันนีอตาลีผลิตพลังงานลม ้ิ ถงหนงพนหารอยลานยโร (ไมตำกวา ึ ่ึ ั ้ ้ ้ ู ่ ่ ่ เพราะมันหมายถึงธุรกิจพลังงาน ซึง ่ ได้มากเป็นอันดับสามของยุโรป รอง 60,000 ล้านบาท) เป็นธุรกิจที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก จากเยอรมนีและสเปน ปลายปี พ.ศ. ในบรรดาทรัพย์สนทีถกยึดไปิ ่ ู รัฐบาลได้กลายเป็นแหล่งให้เงินที่ได้ 2552 อตาลมฟารมกงหนลมทงหมด ิ ี ี ์ ั ั ้ั จากบุคคลผู้นี้ นอกจากอสังหาริม- มาอย่างผิดกฎหมาย อาศัยเป็นช่อง 294 ฟาร์ม และทีผานมาธุรกิจนีใน ่ ่ ้ ทรพยกวา 100 แหงทางตะวนตกของ ั ์ ่ ่ ั ทางฟอกตวไปแลว เรยกวามาเฟยเขา ั ้ ี ่ ี อิตาลีเติบโตถึงร้อยละ 20 ต่อปี เกาะซิซลแล้ว ยังมีธรกิจพลังงานลม ิี ุ ได้ไปสองเด้ง ขูดรีดชาวบ้านโดยตรง ขาปันขอร้อง ่ นาทีนี้จะพูดเรื่องทางสำหรับ จักรยานให้มากขึน สมาคมนักปันเขา ้ ่ จักรยานมันก็คงเชยไปแล้วสำหรับ รับรองว่าแผนนีจะทำให้มจำนวนคนใช้ ้ ี ประเทศในยุโรป คนที่เดนมาร์กเขา จักรยานเพิมขึนสองเท่า (ปัจจุบนชาว ่ ้ ั ขยับไปถกกันเรื่องของทางจักรยาน เมืองโคเปนเฮเกนเกือบร้อยละ 30 แบบไม่มสญญาณไฟกันแล้ว ี ั ไปทำงานด้วยพาหนะสองล้อที่ต้อง เรื่องของเรื่องคือ ชาวเมือง อาศัยพลังงานส่วนตัวนีแหละ) ่ โคเปนเฮเกนที่เขานิยมปั่นจักรยาน นอกจากทางสำหรับจักรยาน ไปทำงานหรื อ ไปทำธุ ร ะ เขารู้ สึ ก โดยเฉพาะแล้ว เขายังจะจัดสถานี หงดหงดเหมอนกนนะทตองตดไฟแดง ุ ิ ื ั ่ี ้ ิ บริการให้เป็นระยะ เพือให้นกปันได้ ่ ั ่ คับข้องใจได้ไม่นานรัฐบาลเขา ใช้ บ ริ ก ารสู บ ลม รั บ น้ ำ ดื่ ม หรื อ ก็จัดให้ ด้วยการประกาศแผนการ สอบถามข้อมูลเรืองเส้นทางด้วย … ่ สร้างมอเตอร์เวย์สำหรับจักรยาน เพือ ่ อิจฉาจัง ... เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ค นหั น มาใช้ ฉลาดซื้อี่ 116 ตุลาคม 25536 ปีที่ 17 ฉบับที
 8. 8. น้ำพุโซดา คนปารี ส เขาติ ด น้ ำ ขวดอั ดคาร์บอน (หรือโซดานันแหละ) กัน ่งอมแงม ถึงขันทีเทศบาลเมืองปารีส ้ ่ต้องหาวิธมาช่วยให้คนเหล่านีหย่าขาด ี ้จากมันให้ได้ คุณอาจสงสัยว่าดื่มโซดาแล้ว และสาเหตุทคนทีนเี่ ขาชอบดืม ่ี ่ ่ ว่ า แล้ ว ก็ ค วั ก กระเป๋ า ไปมันมีปญหาอะไรหรือ เรืองของเรือง ั ่ ่ น้ำขวดก็เพราะว่ามันเป็นน้ำอัดแก๊ส 75,000 ยูโร (หรือประมาณ 3 ล้านเทศบาลเขากั ง วลเรื่ อ งปั ญ หาขยะ ทีดมแล้วซ่าได้ใจนันเอง ่ ื่ ่ บาท) เพื่อติดตั้งน้ำพุโซดาในสวนพลาสติก ซึ่งฝรั่งเศสมีศักยภาพใน เทศบาลทนนเขาทำการสำรวจ ่ี ่ั สาธารณะให้ชาวบ้านพากันมาดืมฟรี ่การผลิตได้ถึง 262,000 ตันในปีที่ แล้วพบว่า คนจะดืมน้ำจากก๊อกมาก ่ กันทุกวันไม่เว้นวันหยุดตังแต่ 8 โมง ้ผ่ า นมา ทั้ ง นี้ เ พราะฝรั่ ง เศสเป็ น ขึนถ้ามันซ่าด้วย ไม่เชือดูได้จากยอด ้ ่ เช้า–3 ทุมครึง นีเป็นขันทดลอง ถ้า ่ ่ ่ ้ประเทศทีบริโภคน้ำบรรจุขวดมากทีสด ่ ุ่ ขายถล่มทลายของเครืองอัดแก๊สแบบ ่ เสียงตอบรับดีก็จะมีการติดตั้งเพิ่มเป็นอันดับ 8 ของโลก ใช้ตามบ้านก็ได้ ขึนในสวนสาธารณะอืนๆ ด้วย ้ ่รอการพิสจน์ ู วอลกรน ใหรบจดการแกไขโฆษณา ี ้ี ั ้ ให้ ส ามารถวางขายในร้ า นขายยา เหล่านันภายใน 15 วัน ้ ทัวไปได้ ่ จริงอยู่น้ำยาบ้วนปากเหล่านี้ แม้ ปั จ จุ บั น จะยั ง ไม่ มี เ รื่ อ ง มีสวนผสมของโซเดียมฟลูออไรด์ ซึง ่ ่ ร้องเรียนเกียวกับอาการบาดเจ็บหรือ ่ ทางอย.ก็ยอมรับว่าสามารถป้องกัน ผลในทางลบต่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ ฟันผุได้ แต่ทั้งนี้ทางผู้ผลิตยังไม่ได้ เหล่านีแต่ อย. ก็ขอแจ้งให้พนองทราบ ้ ่ี ้ พิสจน์วามันสามารถกำจัดคราบพลัค ู ่ ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังว่าน้ำยาบ้วนปาก รั บ จ ดห มาย เ ตื อ นกั น ไ ป หรื อ ป้ อ งกั น โรคเหงื อ กได้ อ ย่ า งที่ จะสามารถป้ อ งกั น หรื อ รั ก ษาโรคสำหรับบริษัทผู้ผลิตน้ำยาบ้วนปาก โฆษณาไว้ เหงือกได้ทีโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ของตนสามารถ ่ ตามกฎหมายแล้ ว ผู้ ผ ลิ ต ไม่ และถ้ า คุ ณ เคยอ่ า นหนั ง สื อกำจั ด คราบพลั ค หรื อ รั ก ษาโรค สามารถกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ของ เรื่อง “100 สิ่งที่ไม่ต้องทำ (ก็ได้)เหงือกได้ ตนรักษาโรคได้ จนกว่าข้อกล่าวอ้าง ก่อนตาย” คุณก็จะรูวาจริงๆ แล้วคุณ ้่ องค์ ก ารอาหารและยาของ เหล่านั้นจะผ่านการพิสูจน์โดย อย. ไม่จำเป็นต้องใช้นำยาบ้วนปากเลยด้วย ้สหรฐฯ ทำจดหมายไปถงผผลตนำยา ั ึ ู้ ิ ้ เสียก่อน ถ้ามันทำได้จริงก็จะได้รับ ซ้ำไปบ้วนปากยีหอลิสเตอรีน ซีวเอส และ ่ ้ ี การขึนทะเบียนเป็นยา และอนุญาต ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 116 ตุลาคม 2553 7
 9. 9. เมือ “สี” อาจก่อความไม่สงบ ่ นกโภชนาการและองคกรดาน ั ์ ้ sunset yellow (E110) quinoline สหภาพยโรปกออกขอกำหนด ุ ็ ้ เด็ ก ออกมาเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาล yellow (E104) carmoisine (E122) ให้ อ าหารที่ ใ ส่ สี จ ะต้ อ งมี ค ำเตื อ น ออสเตรเลี ย ประกาศห้ า มใช้ สี allura red (E129) ponceau 4R ทำนองว่า: “ตาตราซีน (หรือสารตัว สังเคราะห์ในอาหาร ทีเป็นสาเหตุให้ ่ (E124) and tartrazine (E102)) ที่ ใดตัวหนึงในกลุมดังกล่าว) อาจมีผล ่ ่ เกิดอาการไฮเปอร์แอ็คทีฟในเด็ก ได้ ชื่ อ นี้ ม าก็ เ พราะงานวิ จั ย จาก ในทางลบต่อความตื่นตัวและความ ในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้า มหาวิทยาลัยเซาท์แทมตัน ในปี ค.ศ. สนใจของเด็ก” ใหญ่อย่าง Aldi เก็บผลิตภัณฑ์ทมสี ี่ ี 2007 พบว่ า สารทั้ ง หกตั ว มี ค วาม แต่สถาบันมาตรฐานอาหาร เหล่านี้เป็นส่วนผสมออกไปจากชั้น สมพนธกบพฤตกรรมไฮเปอรแอคทฟ ั ั ์ ั ิ ์ ี ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กลับ หมดแล้ว ในเด็ก บอกว่ายังไม่มหลักฐานแน่นหนาพอที่ ี งานสำรวจของกลุม Karitane ่ จึงทำให้ร้านค้าในอังกฤษพา จะสังแบนสีสงเคราะห์เหล่านัน และ ่ ั ้ พ บ ว่ า ห นึ่ ง ใ น ส า ม ข อ ง แ ม่ ช า ว กั น สมั ค รใจถอนสิ น ค้ า ออกไป ให้ผู้บริโภคดูแลตัวเอง (อ้าว) ด้วย อ อ ส เ ต ร เ ลี ย สั ง เ ก ต เ ห็ น ค ว า ม หลังจากที่องค์กรมาตรฐานอาหาร การดูที่ฉลากซึ่งกฎหมายระบุให้แจ้ง เปลียนแปลงในพฤติกรรมของลูก ว่า ่ อังกฤษได้ออกเป็นคำแนะนำไป สีผสมอาหารไว้แล้ว มีอาการอยูไม่สก ลุกลีลกลน บางที ่ ุ ุ้ ก็กาวร้าว หลังจากกินอาหารทีมสผสม ้ ่ ีี อาหารเข้าไป สมาคมนั ก โภชนาการแห่ ง ออสเตรเลียบอกว่าร้อยละ 21 ของ เดกออสซวย 9 ขวบ รบประทานเคก ็ ่ี ั ั ้ หรือบิสกิตทุกวัน และแม่ๆ เหล่านี้ ส่ ว น ใ ห ญ่ ส า ม า ร ถ เ ห็ น ค ว า ม เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเด็กหลัง กิ น อาหารที่ มี ส ารกั น บู ด และสี ไ ด้ ชัดเจน สีทเี่ ป็นปัญหากลุมนีมอกฉายา ่ ้ ีี วา “หกอนตรายเซาทแทมตน” (ไดแก่ ่ ั ์ ั ้ ฉลาดซื้อี่ 116 ตุลาคม 25538 ปีที่ 17 ฉบับที
 10. 10. เรื่องเด่น สุมาลี พะสิมจาก 2516 ถึง 2552เหตการณไมเปลยนแปลง ุ ์ ่ ่ี “พ่อออกมาจากห้องไอซียู ไม่เกิน 48 ชัวโมงแบบทีหมอบอก พ่อก็จากพวกเราไปอย่างสงบ” ่ ่ ครอบครัวตันทวีวงศ์ เสียบุคคลอันเป็นทีรกไปเมือ 5 เมษายน 2552 หากย้อนไปเมือปี 2516 ครอบครัว ่ั ่ ่ตันทวีวงศ์กเคยเสียบุคคลอันเป็นทีรกในฐานะแม่ไปด้วยสาเหตุคล้ายๆ กัน ็ ่ั “ตอนนันแม่ไม่ได้ปวยอะไรเลยนะ เพียงแค่แม่ตองการไปเช็คสุขภาพเท่านันทีโรงพยาบาลเพราะแม่เป็นโรค ้ ่ ้ ้ ่หอบหืด หมอเลยทำการเช็คหัวใจด้วย เพราะอาจจะเป็นโรคหัวใจโตได้ แม่กนอนทีโรงพยาบาลเพือจะเช็คหัวใจให้ ็ ่ ่ละเอียด พอเช้าวันรุงขึนโรงพยาบาลก็ทำการฉีดสีเพือตรวจหัวใจ แล้วแม่กชอคเพราะแม่แพ้และจากไปในวันนัน ซึง ่ ้ ่ ็็ ้ ่ทำให้ทกคนช็อคมาก เพราะด้วยวัยและสุขภาพของแม่ทแข็งแรงดี แค่การเข้าไปตรวจสภาพร่างกายเท่านัน ทำให้ ุ ี่ ้ครอบครัวต้องเสียโอกาสในชีวตไปหมด” ิ อภิญญา ตันทวีวงศ์ เผยลินชักความทรงจำถึง ้ หลังจากล้มเมือวันที่ 2 เมษายน 2551 ด้วยวัย ่การจากไปของแม่ดวยอายุเพียง 34 ปี หลังจากมีลกสาว ้ ู 81 ปี พ่อของอภิญญาเส้นเลือดในสมองซีกซ้ายแตกให้พอได้เชยชม 3 คนในวัยไล่เลียกันพีสาวคนโต 9 ่ ่ ่ ครอบครัวพาพ่อส่งโรงพยาบาลทีพอมีสทธิประกันสังคม ่ ่ ิขวบ น้องสาววัย 3 ขวบ และเธอ 6 ขวบ พ่อจึงกลาย ซึงถึงแม้พอจะออกจากงานแล้วก็สงมาตลอด ระหว่าง ่ ่ ่เป็นแม่ในอีกบทบาทหนึงของครอบครัว และเลียงลูกมา ่ ้ นันลูกๆ ก็เฝ้าพยาบาลพ่อจนออกจากโรงพยาบาลมา ้โดยลำพัง และเธอยอมรับว่าเหตุการณ์ครังนันนำความ ้ ้ พักฟืนทีบานได้ จากนันก็ฟนฟูดวยการพาไปทำกายภาพ ้ ่ ้ ้ ื้ ้ทุกข์ และชิงโอกาสต่างๆ ของคำว่าครอบครัวไปจากเธอ บำบัดอยูเสมอๆ จนเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน พ่อของเธอ ่เมือเธอเติบโตขึนเธอเคยถามพ่อว่า ‘เคยคิดทีจะฟ้อง ่ ้ ่ มีการเกร็ง กระตุก และชัก เธอจึงพาพ่อส่งโรงพยาบาลหมอไหม’ พ่อตอบว่าเคยคิด แต่ครันปรึกษาผูใหญ่แล้ว ้ ้ อีกครัง ครันถึงโรงพยาบาล แพทย์มองว่าพ่ออยูในภาวะ ้ ้ ่การยืนฟ้องศาลถือเป็นเรืองใหญ่มาก และองค์การด้าน ่ ่ วิกฤตจึงนำตัวเข้าห้องไอซียู และติดตามดูอาการในห้องสิทธิผบริโภคก็ยงไม่เกิด การฟ้องรังแต่จะสร้างภาระให้ ู้ ั ไอซียู 48 ชม.เพือป้องกันการชักซ้ำ ซึงอาจทำให้สมอง ่ ่กับครอบครัวเพิมมากขึน พ่อจึงไม่เอาความหมอแต่ความ ่ ้ ขาดออกซิเจนได้ในขณะชัก หลังจากนันพ่อก็กลับไป ้ทุกข์นนก็ไม่ได้หายไปจากใจของพ่อ และทำหน้าทีทงพ่อ ั้ ่ ั้ พักฟืนทีบานโดยทุกคนในครอบครัวช่วยกันดูแลใกล้ชด ้ ่ ้ ิและแม่เลียงลูกจนเติบโตทังสามคน ้ ้ พ่อตลอดเวลา ซึงถึงแม้พอจะไม่กลับมาเดินได้อกครังแต่ ่ ่ ี ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 116 ตุลาคม 2553 9

×