Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สารบัญ             ปีที่	17	ฉบับทีี่	121	มีนาคม	2554	                 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ ....
บทบรรณาธิการ                                                       ...
จดหมายถึง บก.   หลอกโอนเงิน      เรืองทีฉลาดซือลงเกียวกับการหลอกให้โอนเงินทางโทรศัพท์ ผมอ่านแล้วน่าสนใจนะ     ...
¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È                                                       ...
ป้องปรามมิจฉาชีพเหล่านีโดยเฉพาะ                 ้      การทำงานในเดือน มิ.ย. 2554 ซึง    ่   22...
“ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน”                      ั ิ  ู้พิเศษอย่าง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย  กับการรัก...
กระแสต่างแดน                                         โวดาโฟน VS โวดาเฟล     ...
“เพือนสาว” แน่นอนกว่า  ่      หมดสมั ย แล้ ว กั บ การต้ อ ง  ในขณะทีมเพียงร้อยละ 40 เท่านัน            ...
กินผิด ระวังจิตตก       การกนอาหารทมไขมนทรานส์            ิ      ่ี ี ั  หรื อ ไขมั น อิ่ ม ตั ว ส...
==========================================================================================================================...
================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = ...
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
S mbuyer 121
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

S mbuyer 121

1,240 views

Published on

นิตยสารฉลาดซื้อฉบับที่ 121

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

S mbuyer 121

 1. 1. สารบัญ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 w w w . ฉ ล า ด ซื้ อ . c o m 9 17 24 29เรื่องเด่น บทความพิเศษ9 ถึงเวลาคนไทยใช้ระบบประกันสุขภาพมาตรฐาน 40 สหรัฐอเมริกา ทบทวนการตัดต่อพันธุกรรม เดยวกน ี ั อาหารและสุขภาพความเคลื่อนไหว 34 52 เรืองเล่าเฝ้าระวัง ่3 กระแสในประเทศ “ผิดแล้วยังกล้าอ้างผูใหญ่” ้6 กระแสตางแดน ่ 56 สวยอยางฉลาด ่ทดสอบ “วิธดแลผิวแห้งและผิวแพ้งาย” ี ู ่17 น้ำแร่ดกว่าแน่หรือ ี 61 ของฝากจากอินเตอร์เน็ต 24 โปรแกรมตานไวรส 2011 ้ ั “เจนนสตน ดาบสองคม ตอน 1” ็ ิ ี29 กุนเชียงเสียง...ไม่เสียง ่ ่ 68 เรืองเรียงเคียงจาน ่สัมภาษณ์ “รักนะ(หอย) จุบ จุบ” ๊ ๊34 ทุกคนมีสทธิ ิ หน้าต่างผู้บริโภค “ธรรมาภิบาลของ เอสซีจ” ี 58 ชวง ฉลาด ชอป ่ ้เสียงผู้บริโภค “เคล็ดลับการดูแลบ้านและลูกน้อยของแม่บานชาว ้43 • เซลล์ขายประกันไทยคาร์ดฟ ลวงผูบริโภค ิ ้ ยุโรป” ทำประกันทางโทรศัพท์ 64 สารพันปัญหาโทรคมนาคม • ชาวบ้านสนามชัยเขตสุขสันต์รบปีใหม่ บ.บุญแปด ั “ปัญหาร้อนตัดสัญญาณเน็ตทัวประเทศ” ่ ยอมถอนฟ้องคดีขไก่เหม็น ี้ 65 มีอะไรใน โคด-สะ-นา • ลูกค้า 3BB เจ็บแล้วอย่าแค่จำ หากไม่ได้ใช้บริการ “อะไรเอ่ย คนกินไม่ได้ปลูก คนปลูกไม่ได้กน”ิ และมีความเสียหาย ฟ้องคดีผบริโภคดีทสด ู้ ี่ ุ Gameกฎหมาย 72 ปัญหาสร้างปัญญา 51 รูกฎหมายกับทนายอาสา ้ “นิตบคคลอาคารชุดมีหน้าทีทำอะไร” ิ ุ ่
 2. 2. บทบรรณาธิการ สารี อ๋องสมหวัง saree@consumerthai.org 3 บาทต่อหัวประชากร เดือนนีเป็นทังเดือนทีมความสำคัญและไดเกิดเหตุการณ ้ ้ ่ ี เงิน 3 บาทตอหัวประชากร ถึงแมจะทำใหผดหวังทีเห็น ิ ่ทีทำใหลำบากใจไดไมนอย วันที่ 15 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคุมครอง ่   คุณคาของผูบริโภคนอยกวาคาขนมเด็ก แตหากมองในแงดี ก็ตอง  สิทธิผบริโภคสากล(World Consumers’ Rights Day) โดยปีนให ู ี้ ถือวา ทังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชน ตางมีหลักประกัน ้ ความสำคัญกับบริการทางการเงินทีจะตองเป็นธรรมกับผูบริโภค ่  ดวยกันทังสองฝ่าย เพราะหากองคกรนีทำงานไดไมดเพราะยังไม ้ ้ ีแตหากยอนกลับมายังสถานการณในบานเราปีนเป็นปีทกฎหมาย ี้ ี่ เห็นผลงานก็ไมสนเปลืองงบประมาณมากนัก แตหากทำงานเขา ิ้กำหนดใหสถาบันการเงินมีความรับผิดทีจำกัด และจะรับประกัน ่ ตากรรมการและไปขัดแขงขัดขาใคร ถูกหมันไสเพราะเลนงาน ่การฝากเงินเพียง 1 ลานบาทเมือเดือนสิงหาคม 2545 ถึงแมอาจ ่ บริษทพรรคพวกของตนเอง ก็ไมสามารถตัดงบประมาณใหนอย ั จะเห็นวาเป็นประเด็นของคนชันกลาง แตโครงสรางระบบการเงิน ้ กวา 3 บาทตอหัวได แต 14 ปีทรอคอยเราทุกคนคงอยากเห็นี่สถาบันการเงินทังธนาคารและไมใชธนาคาร เงินกู เงินฝาก เงิน ้ และฝากความหวังกับองคการอิสระเพือการคุมครองผูบริโภคนี้ ่  ออม ในปัจจุบนนีแหละทีทำใหคนจนตองเป็นหนีซำซาก เป็นหนี้ ั ่ ่ ้้ ทีจะตองเขมแข็งทำใหผบริโภคไดรบขอมูลทีเป็นความจริง ทำงาน ่ ู ั ่แลวถูกทวงหนีไมเป็นธรรม เหมือนอยางทีอาจารยเสกสรรค ้ ่ พิทกษสทธิผบริโภค เสนอความเห็นและผลักดันมาตรการทีเป็น ั ิ ู ่ประเสริฐกุล ใหขอคิดไวอยางนาสนใจวา คนชันกลางไมสนใจเรือง  ้ ่ ประโยชนกบผูบริโภคอยางเต็มที่ รวมทังตรวจสอบการทำงาน ั  ้การปฏิรปทีดนเพราะคิดวาเป็นเรืองคนจน แตหารูไมวา คอนโด ู ่ ิ ่   คุมครองผูบริโภคของหนวยงานรัฐอยางเขมขน  หรือบานรูหนูทตวเองอยู ไมควรจะแพงมหาโหดหรือไมควรจะตอง ี่ ั ผูบริโภคหลายคนอาจจะคิดไมคอยออก วาเราตองมี  ผอนทังชีวตแบบนี้ แตทเป็นแบบนันเพราะการถือครองทีดนที่ ้ ิ ี่ ้ ่ ิ สวนชวยอยางไร หากมองแบบพุทธก็ตองบอกวาทำหนาทีของ  ่กระจุกตัว รวมทังทีดนในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ้ ่ ิ ตนเองใหดทสด ชวยกันสรางวัฒนธรรมการคุมครองผูบริโภค ี ี่ ุ   เมอวนท่ี 2 มนาคมเกอบเปนวนประวตศาสตรของประเทศ ่ื ั ี ื ็ ั ั ิ  ไมใชมแตขาวทีผบริโภคเสียเปรียบและตองยอมจำนน ดังทีบริษท ี  ่ ู ่ ัไทย เพราะรัฐสภาไดพจารณารางกฎหมายองคการอิสระเพือการ ิ ่ แม็คอินทอช (Apple) ไดผลิตไอแพด (I Pad) 2 แตคนทีซอ ่ ื้คุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 วาระ 2 และวาระ   I Pad 1 กอนสินคาตัวนีออกสูตลาด 14 วันจากบริษทหรือออนไลน ้  ั3 ซึงเป็นกฎหมายทีกลุมองคกรผูบริโภครอคอยมาไมนอยกวา ่ ่    บริษทจะคืนเงินใหคนละ 3,000 บาท แต Ipod studio เมืองไทย ั14 ปพบรฐมนตรไมนอยกวา 8 คน มการจดกจกรรมทงสนบสนน ี ั ี    ี ั ิ ้ั ั ุ อางวา ตัวเองเป็นเพียงตัวแทนจำหนายไมใชบริษทจัดจำหนายไม ัและคัดคานนับรอยครังทัวประเทศ แตกตองถอนกฎหมายฉบับนี้ ้ ่ ็  สามารถคืนเงินให คำโฆษณาของบริษทตองถือเป็นสวนหนึงของ ั ่ออกไปเนืองจากวิปรัฐบาลมีความเห็นทีแตกตางกับกรรมาธิการ ่ ่ สัญญา หาก Apple ไมถอนการเป็นตัวแทนจำหนายของ Ipodเสียงขางมากในการกำหนดงบประมาณใหเป็นอิสระโดยกำหนด studio เมืองไทย ก็ตองมีนโยบายของบริษทแบบเดียวกันในประเทศ  ัไมนอยกวา 5 บาทตอหัวประชากร เมือพิจารณากฎหมายไปได  ่ ไทย เรืองนีตองมีผรบผิดชอบ ขอยุใหผทซอในเมืองไทยทุกคน ่ ้  ู ั ู ี่ ื้ถึงมาตรา 8 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ลงมติใหถอนกฎหมาย  ภายใน 14 วันไปฟ้องศาลคดีผบริโภค เรืองนีทำงาย ๆ ไมตอง ู ่ ้ ออกจากการพิจารณาของสภา และใหกรรมาธิการไปพิจารณา จายคาวางศาล แถมขอใหศาลปรับแบบลงโทษไดถงหาเทา ที่ ึอีกรอบ สุดทายกรรมาธิการเสียงขางมากก็สนับสนุนใหกำหนด เอาเปรียบผูบริโภคและไมรบผิดชอบผูบริโภคในเมืองไทย  ั 3 บาทตอหัวประชากรเจ้าของ : มูลนิธเพือผูบริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท : 0-2248-3734-7 ิ ่ โทรสาร : 0-2248-3733 บรรณาธิการผูพมพผโฆษณา : สารี อ๋องสมหวัง คณะทีปรึกษา : พระไพศาล วิสาโล อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ้ ิ ู้ ่ผศ.ภญ.สำลี ใจดี นพ.ประพจน เภตรากาศ นพ.สุวทย วิบลผลประเสริฐ รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวฒน รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิมปานานนท ิ ุ ั ้นพ.ชูชย ศุภวงศ รศ.นพ.อดิศกดิ์ ผลิตผลการพิมพ ทีปรึกษากฎหมาย : ชัยรัตน แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร : สารี อ๋องสมหวัง ั ั ่หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทัศนีย แนนอุดร กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.แกว กังสดาลอำไพ นพ.ประวิทย ลีสถาพรวงศา สุวรรณา จิตประภัสสร ่อิฐบูรณ อนวงษา สุมาลี พะสิม ชนิษฎา วิรยะประสาท ศศิวรรณ ปริญญาตร สมนึก งามละมัย วาลปัทม ศรีมงคล ฝ่ายการตลาดและ ิสมาชิก : เสาวลักษณ ปอเจริญ เตือนใจ รอดสกุล ปัทมาวดี วงษเกิด ศิลปกรรม : สราวุธ ลอยศักดิ์ พิมพ : บริษท พิมพดี จำกัด ัโทรศัพท : 0-2401-9401 แยกสี/เพลต : หจก.เลย โปรเซส โทรศัพท : 0-2433-5433, 0-2803-0360-1
 3. 3. จดหมายถึง บก. หลอกโอนเงิน เรืองทีฉลาดซือลงเกียวกับการหลอกให้โอนเงินทางโทรศัพท์ ผมอ่านแล้วน่าสนใจนะ ่ ่ ้ ่ ครับ ว่าทำไมคนทีสงคมบอกว่า พวกเขาฉลาด ถึงไม่เท่าทันอะไรแบบนีได้ ่ ั ้ ขวัญชัย www.chaladsue.com แม้ระมัดระวังตัวเราก็อาจพลังเผลอถูกหลอกได้คะ เพราะว่ามิจฉาชีพก็มกลยุทธ์ ้ ่ ี พัฒนาปรับเปลียนไปเรือยๆ หลอกกันเนียนจนยากจะจับได้ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยหรือ ่ ่ บอกเล่าประสบการณ์ให้แก่ผอนเพือไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการกระทำสิงต่างๆ ก็ ู้ ื่ ่ ่ เป็นวิธหนึงทีจำเป็นในยุคทีคนโกงมีเต็มบ้านเต็มเมือง คนดีตองออกมาร่วมกันสร้างสรรค์ ี ่ ่ ่ ้ สิงดีงามนะคะ อยูเฉยๆ นิงๆ คงไม่พอสำหรับยุคนี้ ่ ่ ่ แว่นตาเลือกอย่างไร เป็นสมาชิกค่ะ อายุ 42 ปีแล้วมีปญหาเรืองตาแห้ง แสบตาบ่อยๆ หมอแนะนำให้ใช้ ั ่ น้ำตาเทียมหยอดบ่อยๆ แต่ไม่คอยสะดวกรูสกเหมือนเป็นคนป่วย เลยสนใจแว่นตาสำหรับ ่ ้ ึ ใส่กนลมและแดด รวมถึงเรืองสายตาทียาวขึนเรือยๆ อยากให้ฉลาดซือช่วยทำข้อมูลเรือง ั ่ ่ ้ ่ ้ ่ หลักการซือแว่นตา เพราะในตลาดมีหลายแบบหลายราคามาก บางทีกเป็นแฟชัน เคยถาม ้ ็ ่ คนขายแว่นบางคนก็บอกว่า พวกของราคาถูกจะเป็นของไม่มคณภาพทำให้ดวงตาเสีย ก็ ี ุ ทำให้สงสัยว่าเพราะเขาอยากขายของแพงหรือเปล่า อยากได้ของมีคณภาพทีราคาไม่แพง ุ ่ มาก ขอความรูดวยค่ะ ้ ้ วงษ์จนทร์ กิตติอดม ั ุ ฉลาดซือเราเตรียมบทความและผลการทดสอบแว่นกันแดดไว้แล้วค่ะ ถ้าไม่เกิด ้ ผิดพลาดอะไรฉบับพฤษภาคมนี้ คงได้ขอมูลสำหรับการเลือกซือแว่นตานะคะ ฉลาดซือเรา ้ ้ ้ ก็เชือเรืองราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพค่ะ เพราะหลายครังเราก็พสจน์ได้วา ราคากับคุณภาพมัก ่ ่ ้ ิู ่ ไม่ไปด้วยกัน ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25542 ปีที่ 17 ฉบับที
 4. 4. ¡ÃÐáÊã¹»ÃÐà·È กองบรรณาธิการ ประมวลเหตุการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 25543 กุมภาพันธ์ 2554 แ ต่ ใ น ค ว า ม จ ริ งหอม...อันตราย!? แล้วกลินหอมเกิดจาก ่ ใครทียงมีความเชือว่า ่ั ่ การปรุงแต่งกลินด้วย ่ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ำจั ด แมลง น้ ำ หอมสั ง เคราะห์น้ำยาทำความสะอาดบ้านและ ซึงหากเราสูดดมกลิน ่ ่ฆ่าเชือโรค ทีมกลินหอม หรือ ้ ่ ี ่ เข้าไปก็จะทำให้เป็นไม่มกลินฉุน แล้วปลอดภัยหรือเป็น ี ่ อันตรายกับร่างกาย ไม่ว่าอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทมกลิน ี่ ี ่ จะเป็น ปวดหัว เวียนหัว คลืนไส้ ่ จำเป็น ถ้าไม่ใช้ได้ยงดี แต่ถาจะใช้ก็ ิ่ ้แรง ต้องเปลียนความคิดใหม่ เดียวนี้ ่ ๋ เพราะฉะนันใครทียงหลงใหล ้ ่ั ต้องใช้อย่างระมัดระวังศึกษาข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นวัตถุอนตรายั ในกลินหอมของยาฉีดฆ่าแมลงและ ่ และคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ เพราะสร้างความเข้าใจผิดให้ผบริโภค เช่น ู้ น้ำยาทำความสะอาด ต้องคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านีถอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ้ืผลิตภัณฑ์ทบอกว่าทำจากธรรมชาติ ี่ ทำใหม่ ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่าที่ อันตราย17 กุมภาพันธ์ 2554“ศูนยแก้ไขปญหาสินเชือ”เตรียม ่เปดถาวร...แก้ปญหาทวงหนีโหด  ้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) พอใจผลงาน “ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อ”(ศปส.) เตรียมจัดตังให้เป็นศูนย์ถาวร ้หลังจากศูนย์ทำหน้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทีเ่ กียวข้องกับสถาบัน ่การเงินให้กับผู้บริโภค ซึ่งปัญหาที่ มามากที่สุดคือ เรื่องการทวงหนี้ที่ คอลเซ็นเตอร์ทเคยเป็นข่าวก่อนหน้า ่ีถูกร้องเรียนเข้ามา ธปท. จะนำไป ไม่เป็นธรรม ไม่สุภาพ หรือใช้วิธี นี้ ขณะนียอดการร้องเรียนลดลงมาก ้ประสานต่อกับสถาบันการเงินทีถก ่ ู รุนแรง รองลงมาคือเรืองการเข้าไม่ ่ เนืองจากทางกรมสอบสวนคดีพเศษ ่ ิร้องเรียนเพือให้ชแจงและดำเนินการ ่ ้ี ถึงสินเชือหรือขอสินเชือไม่ได้ ส่วน ่ ่ (DSI) ได้มการประชุมร่วมกับ ธปท. ีปรับปรุงแก้ไขบริการต่อไป เรื่องการหลอกลวงให้โอนเงินผ่าน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัญหาทีถกร้องเรียนเข้า ่ ู ตู้เอทีเอ็ม หรือการถูกหลอกจาก และการสือสารได้ตงศูนย์รวมกันเพือ ่ ้ั ่ ่ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 3
 5. 5. ป้องปรามมิจฉาชีพเหล่านีโดยเฉพาะ ้ การทำงานในเดือน มิ.ย. 2554 ซึง ่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง ศปส. ขณะนี้กำลังมีการพิจารณาตั้งเป็น ออกฉลากคุมเข้มสินค้านาโน จะอยูท่ี 100 – 200 เรืองต่อวัน โดย ่ ่ ศูนย์ถาวรเพือช่วยรองรับปัญหาของ ่ สำนั ก งานคณะกรรมการ ก่อนหน้าเคยมีเรื่องเข้ามาสูงสุดถึง ผูบริโภค เพราะว่าเห็นประโยชน์ใน ้ คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออก วันละ 700 - 800 เรือง ่ การเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ประกาศให้ผลิตภัณฑ์นาโนทุกชนิด ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ เป็นสินค้าควบคุมฉลาก หลังจากมี สินเชือของ ธปท.มีการต่ออายุการ ่ เกียวข้องกับสถาบันการเงิน ซึงนับ ่ ่ ผูบริโภคหลายคนร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ้ ทำงานของศูนย์มาแล้ว 4 ครังแต่เปิด ้ วันปัญหาเรืองการเงิน หนี้ และบัตร ่ นาโนทีอวดอ้างสรรพคุณต่างๆ นานา ่ ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. เครดิต จะกลายเป็นใหญ่ในชีวตของ ิ แถมตังราคาขายสูงกว่าสินค้าทัวไป ้ ่ 2542 โดยล่าสุด จะครบกำหนดอายุ ผูคนมากขึนเรือยๆ ้ ้ ่ การนวดตาช่ ว ยผู้ ป่ ว ย กำลังจะตาบอดกลับมามอง เห็นได้เกือบปกติ ทำให้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แพทยสภา ต้องเร่งพิจารณา หาข้อเท็จจริงว่าการนวด ตาสามารถรักษาโรคต้อหิน ได้จริงหรือไม่ รวมทังมีผล ้ โดยที่ผู้บริโภคไม่มีสิทธิรู้หรือมั่นใจ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ข้างเคียงหรือเป็นอันตรายกับดวงตา ได้ เ ลยว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วเป็ น สังระงับ!!!...นวดตารักษาต้อหิน ่ หรือเปล่า เพราะปัจจุบนยังไม่มการ ั ี ผลิตภัณฑ์นาโนจริงหรือเปล่า ผูปวยโรคต้อหินทีกำลังคิดจะ ้ ่ ่ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ ซึงจากการสุมตรวจสอบของ ่ ่ ไปรักษาด้วยวิธการนวดตา คงต้อง ี รักษาพยาบาลด้วยวิธการดังกล่าว ี ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าไม่ ชังใจไตร่ตรองให้ดี เพราะว่าตอนนี้ ่ โดยระหว่างรอความเห็นทีเ่ ป็น ปลอดภัยของ สคบ. ร่วมกับศูนย์ มีคำสังจากสำนักสถานพยาบาลและ ่ ทางการจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคม การประกอบโรคศิลปะถึงทุกสถาน สถานพยาบาลต้องงดให้บริการการ นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พยาบาล ทีมการให้รกษาโรคต้อหิน ่ ี ั รักษาด้วยวิธดงกล่าว นอกจากนีกรม ีั ้ พบว่ า สิ น ค้ า นาโนที่ สุ่ ม ตรวจทั้ ง ด้ ว ยการนวดตาต้ อ งระงั บ การให้ สนับสนุนบริการสุขภาพก็เตรียมคุม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดทำความสะอาด บริการการรักษาด้วยวิธการดังกล่าว ี เข้มการโฆษณาทางการแพทย์ทมการ ่ี ี อเนกประสงค์เป็นของปลอม เอาไว้กอน หลังจากก่อนหน้านีมขาว ่ ้ ี่ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือจงใจ ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ กรณีทจกษุแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ่ี ั ทำให้ผบริโภคเข้าใจผิด ู้ กับสินค้านาโนกันอย่างมาก โดย แห่งหนึง ออกมาเปิดเผยว่า ใช้วธี ่ ิ เฉพาะพวกสิงทอเพราะมีคณสมบัติ ่ ุ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25544 ปีที่ 17 ฉบับที
 6. 6. “ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน” ั ิ ู้พิเศษอย่าง ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย กับการรักษาพยาบาลทีเท่าเทียม ่ป้องกันน้ำ ทำความสะอาดง่าย หรือไม่ต้องทำความสะอาด ซึ่งแน่นอน ชมรมพิทกษ์สทธิผประกันตน เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบผูประกัน ั ิ ู้ ั ้ว่าหากเป็นสินค้านาโนปลอม จะทำให้ ตนในระบบประกันสังคม เรืองการรักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ ่ผูบริโภคเข้าใจผิดและหากนำไปใช้ก็ ้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทองเดิม ซึ่งเป็นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ระบบรักษาพยาบาลฟรีของคนไทยทังประเทศ ขณะทีผประกันตนในระบบ ้ ่ ู้ สคบ.จึงต้องเร่งออกมาตรฐาน ประกันสังคมซึ่งจ้างงานจ่ายสมทบเองทุกเดือน กลับได้รับการดูแลเรื่องควมคุมผลิตภัณฑ์นาโน พร้อมทั้ง สุขภาพทีดอยกว่า โดยเสนอให้ผประกันตนได้มสทธิไปใช้ระบบหลักประกัน ่ ้ ู้ ี ิจะทำฉลากแสดงให้รู้ว่าเป็นสินค้า สุขภาพแห่งชาติ แล้วให้นำเงินสมทบที่ต้องจ่ายให้ประกันสังคมไปสบทบนาโนแท้ โดยจะใช้ชอว่า “นาโนคิว” ื่ เพิมในส่วนของเงินประกันการว่างงานหรือเงินชราภาพ ซึงเป็นสิทธิประโยชน์ใน ่ ่เพือป้องกันไม่ให้ผบริโภคถูกหลอก ่ ู้ ประกันสังคมอยูแล้ว ซึงน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ่ ่ โดยชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน เรียกร้องให้สำนักงานประกัน สังคม รับฟังและแก้ไขโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบ สุขภาพบนมาตรฐานเดียวของประเทศ โดยจะให้เวลาประกัน สังคม 30 วัน ที่จะต้องทำให้ผู้ประกันตนออกจากจากระบบ ประกันสังคม ในเรืองบริการด้านสุขภาพ หากประกันสังคมไม่ ่ แก้ไขระบบดังกล่าว ผูประกันตนจะงดจ่ายเงินสมทบในส่วนของ ้ การรักษาพยาบาล ประมาณคนละ 250 บาท ซึงจะดีเดย์หยุด ่ จ่ายวันแรก 1 พฤษภาคม 2554 ***(อ่านเรืองสิทธิการรักษาพยาบาลในประกันสังคมในเรืองฉบับนี) ่ ่ ้ ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 5
 7. 7. กระแสต่างแดน โวดาโฟน VS โวดาเฟล โวดาโฟน (Vodafone) ผูให้ ้ หนึ่ ง ขึ้ น มา และตั้ ง ชื่ อ ว่ า โวดาเฟล แนะนำให้ปดเครืองแล้วเปิดใหม่หรือ ิ ่ บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ (www.vodafail.com) เพื่ อ แอบ เปลี่ยนซิมการ์ด (ซึ่งทำแล้วก็ไม่ได้ สามของออสเตรเลีย ได้พบกับคูปรับ ่ ประณามบรการทลมเหลว (fail) ของ ิ ่ี ้ ผล) รายใหม่ ซึงได้แก่ เว็บไซต์โวดาเฟล ่ โวดาโฟน และเขาก็พบว่าเขาไม่ใช่คน ทีสำคัญรายงานนีมขอมูลโดย ่ ้ ี้ ดอทคอม (www.vodafail.com) เข้าแล้ว เดยวทเี่ ดอดรอน ตงแตเดอนธนวาคม ี ื ้ ้ั ่ ื ั ละเอียดที่ระบุว่า บริษัทเพิกเฉยต่อ เว็บไซต์ที่ว่านั้นเป็นฝีมือของ ปีที่แล้วเป็นต้นมา มีผู้เข้าไปดูเว็บ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า และไม่มการ ี ผูบริโภครายหนึงทีสดจะทนกับบริการ ้ ่ ุ่ ดงกลาวไมตำกวา 150,000 คน และ ั ่ ่ ่ ่ จัดการทีดพอ่ ี อันยอดแย่ของบริษทโวดาโฟนนันเอง ั ่ มี ไ ม่ น้ อ ยที่ ร่ ว มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ความ ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดการและ ปลายปี ที่ แ ล้ ว อดั ม บรี โ ม เดือดร้อนของตนเองจากการโทรเข้าไป วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผลทีได้คอ ่ ื บั ณ ฑิ ต หมาดๆ ด้ า นวิ ศ วกรรม ยังศูนย์รบเรืองร้องเรียนของโวดาโฟน ั ่ รายงานสรุ ป กรณี ปั ญ หาความ ซอฟท์ แ วร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย เช่น วันเวลาที่โทรเข้า ระยะเวลาที่ เดื อ ดร้ อ นของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร 3จี ข อง นวเซาทเวลส์ ไดเซนสญญาเปนลกคา ิ ์ ้ ็ ั ็ ู ้ ต้องถือสายรอ ลงในหน้าเว็บดังกล่าว โวดาโฟนทังหมด 12,000 กรณี ที่ ้ บริการ 3จี ของบริษทโวดาโฟนเป็น ั ด้วย นำเสนอตอองคกรทดแลผบรโภคดาน ่ ์ ่ี ู ู้ ิ ้ เวลา 2 ปี แต่หลังจากใช้บริการไป ผู้บริโภคมักถูกทิ้งให้รอสาย บริการโทรคมนาคมของออสเตรเลีย ไดเพยง 6 สปดาหกตองเซงจตเพราะ ้ ี ั ์ ็ ้ ็ ิ นานมากเมือโทรเข้าไปร้องเรียนเรือง ่ ่ ต้องติดตามกันต่อไป ว่าเขา สัญญาณขาดๆ หายๆ เมื่อโทรไป บริ ก าร 3จี ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หา จะจัดการกับบริษทดังกล่าวอย่างไร ั ร้ อ งเรี ย นก็ ไ ด้ รั บ คำตอบที่ ไ ม่ น่ า สัญญาณขาดหาย การได้รบข้อความ ั โ ว ด า โ ฟ น ซึ่ ง ค ว บ ร ว ม ประทับใจอีกด้วย หรือวอยส์เมล์ลาช้า ทีสำคัญผูบริโภค ่ ่ ้ กิจการกับฮัทชิสันมีลูกค้ากว่า 6.3 อดัมรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไร มั ก ได้ รั บ ข้ อ มู ล ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ตั ว ล้านคนทัวออสเตรเลีย ่ สักอย่าง ว่าแล้วก็ลงมือทำเว็บไซต์ เครื่องมือถือหรือไม่ก็ซิมการ์ด และ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25546 ปีที่ 17 ฉบับที
 8. 8. “เพือนสาว” แน่นอนกว่า ่ หมดสมั ย แล้ ว กั บ การต้ อ ง ในขณะทีมเพียงร้อยละ 40 เท่านัน ่ ี ้ เป็นเหตุผลเดียวกันทีทำให้อตราการ ่ ัเตรียมช็อคโกแลตเอาไว้ให้ผู้ชายใน ที่จะให้ขนมหวานกับแฟนหนุ่มหรือ เกิดของญีปนลดลงเป็นประวัตการณ์ ่ ุ่ ิวันวาเลนไทน์ สาวญี่ปุ่นยุคนี้เขาคิด ผูชายทีตนเองแอบปลืม ้ ่ ้ ส่วนบรรดาห้างร้านต่างๆ ก็ใหม่ทำใหม่ หันมาซือช็อกโกแลตให้ ้ เหตุผลหลักๆ คือผู้หญิงนั้น พร้ อ มปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ เทรนด์ ใ หม่ นี้เพือนสาวดีกว่า ่ จะชื่ น ชมกั บ ช็ อ กโกแลตที่ ไ ด้ รั บ ด้วยการจัดแผนกช็อกโกแลตสำหรับ ข้ อ มู ล จากการสำรวจของ มากกว่า ฝ่ายที่ให้จึงรู้สึกเป็นปลื้ม ผู้ ห ญิ ง ที่ เ น้ น ช็ อ กโกแลตสี ส วยๆบรษทกลโกะระบวา สามในสของสาว ิ ั ูิ ุ่ ่ี มากกว่า รูปร่างน่ารักๆ ไว้บริการลูกค้าสาวๆญีปนในวัยรุนและวัยยีสบต้นๆ บอก ่ ุ่ ่ ่ ิ บ้ า งก็ ว่ า สาวๆ เหล่ า นี้ ห มด โดยเฉพาะว่าปีนี้พวกเธอจะให้ “โทโมช็อกโก” ความสนใจในตั ว ผู้ ช ายญี่ ปุ่ น แล้ ว คุ ณ ผู้ ช า ย ไ ท ย ฟั ง ไ ว้ เ ป็ นหรือช็อกโกแลตเพือมิตรภาพกับเพือน ่ ่ เพราะหาคุณสมบัตความเป็นแมนได้ ิ อุทาหรณ์ อย่าได้มนใจเกินไปว่าคุณ ั่ผู้ ห ญิ ง ของตนเองในวั น วาเลนไทน์ ยากเหลือเกิน โดยกลุ่มนี้อ้างว่ามัน หล่อเลือกได้ กุหลาบต้นทุนสูง ทะเลสาบไนวาชา มากว่า 30 ปี บอก นิเวศน์ซงอาจจะมีราคาแพงกว่าดอก ึ่ ว่าการปลูกกุหลาบเพื่อส่งออกนั้นได้ กุหลาบทั่วไปให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศน์ของ กัน ท้องถินไม่นอย ่ ้ เพี ย งแต่ เ มื่ อ ถึ ง วั น ที่ ต้ อ ง การใช้ ท รั พ ยากรของคนใน สู้ ร บกั น ในสงครามราคาในช่ ว งวั น เชื่ อ หรื อ ไม่ แม้ เ คนยาจะ ท้องถิ่นไปเพื่อรองรับความต้องการ วาเลนไทน์และวันแม่ ซูเปอร์มาร์เก็ตขาดแคลนน้ำเข้าขันวิกฤตแต่กยงเป็นผู้ ้ ็ั ของผู้คนในยุโรปนั้นไม่ต่างอะไรกับ เหล่านีจะอดใจไม่ไหว ต้องหันไปหา ้ส่ ง ออกกุ ห ลาบรายใหญ่ ที่ สุ ด ไปยั ง การเอาน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดไปบรรจุ กุหลาบ “ต้นทุนต่ำ” ทีกล่าวมา ่ยุโรป ขายในบรรจภณฑทรปรางหนาตาเปน ุ ั ์ ่ี ู ่ ้ ็ การประมูลซือดอกกุหลาบเป็น ้ ร้อยละ 70 ของดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบนันเอง ่ ล็อตใหญ่ๆ นั้นจะมีขึ้นในเมืองอัมที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปนั้น ความจริงแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ต สเตอร์ ดั ม จึ ง ทำให้ ผู้ ซื้ อ เข้ า ใจว่ ามาจากบริ เ วณรอบๆ ทะเลสาบ ในยุ โ รปก็ มี ด อกกุ ห ลาบแฟร์ เ ทรด กุ ห ลาบเหล่ า นั้ น มาจากประเทศไนวาชาในประเทศเคนยานันเอง ่ หรือกุหลาบที่ปลูกด้วยกระบวนการ ฮอลแลนด์ (เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่า นั ก นิ เ ว ศ น์ วิ ท ย า จ า ก ทคำนงถงสงแวดลอมและสภาพความ ่ี ึ ึ ่ิ ้ กุ ห ลาบดอกใหญ่ ที่ ค นไทยเรี ย กมหาวิทยาลัยแห่งหนึงในอังกฤษ ซึง ่ ่ เป็นอยู่ของเกษตรกรและได้รับการ กุหลาบฮอลแลนด์ อาจเดินทางมาไกลทำการศึ ก ษาพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ ในเขต รับรองเรื่องความเป็นมิตรต่อระบบ จากเคนยาก็ได้) ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 7
 9. 9. กินผิด ระวังจิตตก การกนอาหารทมไขมนทรานส์ ิ ่ี ี ั หรื อ ไขมั น อิ่ ม ตั ว สู ง ไม่ ไ ด้ ท ำให้ เ รา อ้วนขึนเท่านัน งานวิจยของสเปนบอก ้ ้ ั ว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค ซึมเศร้าด้วย ข้ อ มู ล ได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต และการ รบประทานอาหารของอาสาสมครกวา ั ั ่ รับประทานอาหารที่มีไขมันมากขึ้น ไขมันทรานส์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อ 12,000 คน เป็นเวลา 6 ปี พบว่าใน เท่าไร ความเสียงก็จะเพิมมากขึนตาม ่ ่ ้ อาการซึมเศร้ามากกว่านีสกกีเท่า ้ ั ่ ตอนเริ่มงานวิจัยไม่มีใครเป็นโรคซึม ไปด้วย แต่งานวิจัยนี้ก็ยังมีข่าวดีมา เศร้าเลย แต่เมื่อจบการเก็บข้อมูล ทีสำคัญอาสาสมัครกลุมนีคอ ่ ่ ้ ื บอกกั น อยู่ บ้ า ง เขาบอกว่ า น้ ำ มั น พบคนทีมอาการดังกล่าว 657 คน ่ ี คนยุ โ รปที่ บ ริ โ ภคไขมั น ทรานส์ ใ น มะกอก ซึงมีโอเมก้า-9 สามารถช่วย ่ โดยคนที่รับประทานอาหาร ปรมาณคอนขางตำเปนนสย คนเหลา ิ ่ ้ ่ ็ ิ ั ่ ปองกันอาการเจ็บป่วยทางจิตได้ดวย ้ ประเภทฟาสต์ฟูดหรือแพสตรี้บรรจุ นี้ได้พลังงานจากไขมันดังกล่าวเพียง ปัจจุบันโลกเรามีผู้ป่วยด้วย กล่องที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น ร้อยละ 0.4 ของพลังงานทีได้รบ ่ ั อาการดังกล่าวอยูประมาณ 150 ล้าน ่ ประจำ มีอตราความเสียงต่อโรคซึม ั ่ ลองนกดวาในกลมคนอเมรกน ึ ู่ ุ่ ิ ั คน เศร้าเพิมขึนเกือบร้อยละ 50 และยิง ่ ้ ่ ที่ ไ ด้ พ ลั ง งานถึ ง ร้ อ ยละ 2.5 จาก สนับสนุนคนไกล 558 ชน ในรานคา รานอาหาร ตลาด ้ิ ้ ้ ้ กวา 300 แหง หนวยงานดงกลาว ่ ่ ่ ั ่ พบว่าร้อยละ 32 ของสินค้าทีชจดขาย ูุ่ เกือบหนึงในสีของอาหารทีระบุ ่ ่ ่ เรื่ อ งความเป็ น “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ว่ า เป็ น ของ “ผลิ ต ในท้ อ งถิ่ น ” ใน เข้าข่ายการหลอกลวงผูบริโภค ้ อังกฤษและเวลส์นั้น ไม่ได้เป็นดังที่ ในนันมีผลิตภัณฑ์ทระบุวาเป็น ้ ่ี ่ กล่าวอ้างแต่อย่างใด “เนื้ อ แกะจากเวลส์ ” ที่ ผ ลิ ต ใน เมื่อผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึง นิวซีแลนด์ หรือ “แฮมจากเดวอน” หน้าที่ของตนเองในการแสดงความ ทงๆ ทนำเขามาจากเดนมารก เปนตน ้ั ่ี ้ ์ ็ ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมากขึ้ น และ ใ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ ก็ มี ผู้ นียงไม่นบผลิตภัณฑ์ทอาจจะ ่ ั ั ี่ ต้องการสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิ่น ประกอบการประเภทที่ว่าอยู่ไม่น้อย ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ส่งออกไป ของตนเอง เพื่อการสร้างงาน และ ถึงขันทีหน่วยงานรัฐต้องลงมือสำรวจ ้ ่ แปรรูปที่ประเทศจีนแล้วนำกลับเข้า ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง ว่ามีผลิตภัณฑ์ดงกล่าวอยูในท้องตลาด ั ่ มาขายในอังกฤษใหม่อีกครั้ง ซึ่งยัง ก็มีผู้ประกอบการหัวใส ที่หาทางใช้ มากน้อยเท่าไร ไม่ชดเจนว่าสามารถจัดเข้าเป็นสินค้า ั ประโยชน์จากเทรนด์ทวา ี่ ่ จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ท้องถินได้ดวยหรือไม่ ่ ้ ฉลาดซื้อี่ 121 มีนาคม 25548 ปีที่ 17 ฉบับที
 10. 10. ==================================================================================================================================== àÃ×èͧഋ¹ กองบรรณาธิการ ถึงเวลาคนไทย ใชระบบประกันสุขภาพ มาตรฐานเดียวกัน “¨Ð´ÕäËÁ!?...¶ŒÒ 0.88% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒáÅйÒ¨ŒÒ§µŒÍ§¨‹ÒÂãËŒÃкº»ÃСѹ Êѧ¤Á㹡óÕà¨็º»†Ç ¶Ù¡¹Óä»à¾Ô่Á໚¹à§Ô¹ºÓ¹ÒÞËÅѧà¡ÉÕ³ ʋǹàÃ×่ͧ¡Òà ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅàÇÅÒà¨็º»†Ç¡็à»ÅÕ่¹ãËŒä»ãªŒºÑµÃ·Í§ «Ö่§ãËŒÊÔ·¸ÔÃÑ¡ÉÒ¿ÃաѺ¤¹ ä·Â·Ñ่Ç»ÃÐà·ÈÍÂÙ‹áÅŒÇ...” ¼ÙŒ»ÃСѹµ¹Ãкº»ÃСѹÊѧ¤Á¿˜§·Ò§¹Õ้!!! àÃÒÃÙŒ¨Ñ¡ÊÔ·¸Ô¢Í§µÑÇàͧ´Õ¾ÍËÃ×ÍÂѧ? คงยังมีหลายคนทีสงสัยวา “ผูประกันตน” ทีวานีหมายถึงใคร ? ่  ่ ้ ผูประกันตน ก็คอ พวกเราเหลามนุษยเงินเดือนทีตองจายเงินใหกบประกันสังคม โดยการหักจากเงินเดือน  ื ่  ั (แบบอัตโนมัต) ทุกเดือนเดือนละ 5% สำหรับเปนเงินไวสำหรับสมทบเพือสิทธิประโยชน เวลาทีเราเจ็บปวยแลวใช ิ ่ ่ บริการทีสถานพยาบาล หรือเปนเงินชวยเหลือตอนตกงาน รวมทังจะไดมเงินบำนาญไวใชตอนอายุมาก ซึงก็ถอเปน ่ ้ ี ่ ื เรืองทีดทจะไดมเงินสวนหนึงไวคอยชวยเหลือเวลาทีเราลำบาก ่ ่ ี ี่ ี ่  ่ โดยไมใชแคเราเทานันทีตองจายเงินสมทบใหกบประกันสังคม แตนายจางและรัฐก็รวมจายสมทบเพือสิทธิ ้ ่  ั  ่ ของเราดวย โดยนายจางจาย 5% ของเงินเดือนของเรา สวนรัฐชวยนอยลงมาหนอยที่ 2.75% ไมวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจ เหลามนุษยเงินเดือนก็ตองจาย 5% ของเงินเดือน เขาสูกองทุนประกันสังคม    หลายคนอาจจะตังขอสงสัยวา้ “นานทีปหนถึงจะไดเขาโรงพยาบาล แลวแบบนีทำไมตองมาจายเงินใหประกันสังคมดวย”  ้ ไขขอของใจ ทีเราตองจายก็เพราะวาหลักการของประกันสังคมคือเรืองของการ “เฉลียทุกข เฉลียสุข” เงิน ่ ่ ่ ่ ของเราทีถกหักใหประกันสังคมทุกๆ เดือนนันจะกลายไปเปนเงินกองกลางสำหรับบริหารจัดการดูแลทุกๆ คนทีอยู ่ ู ้ ่ ในระบบประกันสังคมรวมกับเรา ใครปวยตองรักษาพยาบาลก็ไดรบการดูแล วันหนึงถาเราไปหาหมอก็จะไดรบการ ั ่ ั ดูแลเชนกัน หรือถาวันหนึงเราตกงานหรือเกษียณก็จะมีเงินชดเชยให ซึงก็คอเงินของเราทีถกหักไปทุกๆ เดือนนัน ่ ่ ื ่ ู ้ แหละ ©ÅÒ´«×éÍ ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554 9
 11. 11. ================================================================== ================================ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==== 5% ¢Í§à§Ô¹à´×͹·Õ่àÃÒ¨‹ÒÂãËŒ»ÃСѹÊѧ¤Á¶Ù¡ãªŒä»·ÓÍÐäúŒÒ§ %ของเงนเดอน สิทธิประโยชน ิ ื สิทธิที่ไดรับ เงื่อนไขการใชสิทธิ ที่จาย 0.88% กรณีเจ็บปวย *รักษาฟรีที่ รพ.ตามสิทธิที่เลือกไว สงเงินสมทบไมนอยกวา *เงินทดแทนการขาดรายได 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื กอนใชสิทธิครั้งแรก 0.12% กรณีคลอดบุตร ผูประกันตนหญิง สงเงินสมทบไมนอยกวา *ไดเงินทดแทน 13,000 บาทตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 7 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ไมเกิน 90 วัน กอนคลอดบุตร ผูประกันตนชาย *ไดเงินทดแทน 13,000 บาท ตอครรภ ไดไมเกิน 2 คน 0.44% กรณทพพลภาพ *ใชบริการ รพ.ของรัฐฟรี ี ุ สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากเปน รพ.เอกชน 3 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื -ผูปวยในเดือนละ 4,000 บาท กอนทุพพลภาพ -ผูปวยนอกเดือนละ 2,000 บาท *เงินทดแทนการขาดรายได 50% ของคาจางรายเดือน ไปตลอดชีวิต *อวัยวะเทียมที่จำเปนฟรี 0.06% กรณีตาย เงินสงเคราะห และคาปลงศพ 40,000 บาท สงเงินสมทบไมนอยกวา *หากสงสมทบมาแลวมากกวา 3 ป แตไมถึง 10 ป จะ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ไดเงินสงเคราะห เทากับคาจาง 1 เดือนครึ่ง กอนตาย *หากสมทบมากกวา 10 ป เงินสงเคราะหเทากับคาจาง ของผูประกันตน 5 เดือน 3% กรณีชราภาพ *จะไดรับบำนาญ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน อายุ 55 ป บรบรณ และ ิ ู สุดทาย หากสงสมทบมามากกวา 180 เดือน ความเปนผูประกันตน *หากสงสมทบมาไมถง 180 เดอน จะไดรบบำเหนจเทากบ สิ้นสุดลง  ึ ื ั ็  ั เงินสมทบทั้งหมดบวกกับดอกเบี้ยตามอัตราที่สำนักงาน ประกันสังคมประกาศในแตละป 0% (เพราะรัฐ กรณีสงเคราะห *เดือนละ 400 บาท ไปจนบุตรอายุ 6 ป และไดครั้งละ สงเงินสมทบไมนอยกวา ออกให) บุตร 2 คน 12 เดือน ภายใน 36 เดือนกอนไดรับสิทธิ 0.5% กรณีวางงาน *หากถูกใหออกโดยไมใชความผิดของลูกจางจะได 50% สงเงินสมทบไมนอยกวา ของคาจางรายวันไมเกิน 6 เดือน 6 เดอน ภายใน 15 เดอน ื ื *หากลูกจางลาออกหรือหมดโครงการจะได 30% ของ กอนวางงาน คาจางรายวันไมเกิน 3 เดือน ©ÅÒ´«×éÍ 10 ปที่ 17 ฉบับทีี่ 121 มีนาคม 2554

×