การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายทางการท่องเที่ยว

2,538 views
2,446 views

Published on

โดย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท. จากการสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพอเมริกา วันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเลิศวนาลัยบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Published in: Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
504
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายทางการท่องเที่ยว

 1. 1. TAT’s Marketing Information Technology GroupOnline Marketing for USA Market Thapanee Kiatphaibool @ThapaneeFriday, 17 June 2011
 2. 2. Today Outline 1. บบทลคาสค ขงาสเทกร ลด ื่อาทง ี่ย ทาแะ วมําัญอสรน ศาตาเพกร ่อเทว 2. ชง ากร ลดอไนสหบลดหฐเมก ่อทงาตาอนล์ าร ตาสรอ รา ํ ั ั ิ 3. ทท กกร ร ส้าศยา ผรกบาผน่อทงอไน ท. ับาเสิมรง ักภพู้ปะ อกร่าชง าอนล์Friday, 17 June 2011
 3. 3. Evolution of Communication The new communication model that customer want is a dialogue (no shouting) Customer insight The old communication model to customer was a monologue that we shouted to them 1752 1916 1930 1970 2010 & First Newspaper Radio TV Computer Beyond PublishedFriday, 17 June 2011
 4. 4. 1. บบทลคาสค ขงาสเทกร ลด ื่อาทง ี่ย ทาแะ วมําัญอสรน ศาตาเพกร ่อเทว จําน ผ ชInternet ท โล ถ เด นม . 2010 ม ึง 1.96 พ ล น นม ข้ึน ป2000 ถ ก า 400 % วน ู้ใ ้ ั่ว ก ึง ือ ิย ีถ ัน ้า ค าก จาก ี ึง ว่ แ ะจะย ม ัต ารเต โต ย งต เน ง ล ัง ีอ ราก ิบ อ ่า ่อ ื่อ “ค ม ังค อ ู่บ โล อ น ล ์ เข้าถ ก แ ่งป ป บ ารณ ารแ ะท ก ก ต งๆ ่วม ัน น ีส ม ย น ก อ ไ น ึง ัน บ ัน ระส ก ์ก ล ํา ิจ รรม ่า ร ก ”Friday, 17 June 2011
 5. 5. ยุคของ content / web 2.0 และ Social Media สงผลตอการ เพิ่มจำนวนของ internet User เว็ปไซต และสังคมออนไลน ทำใหเกิดการมีสวนรวม เพิ่มการเขาถึงและขยายซึ่งการเชื่อมเกี่ยว ความสามารถของเทคโนโลยีที่ไรขีดจำกัดทำใหรูปแบบโครงสรางทางธุรกิจกับ ผู บริโภคในหลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ ทางการทองเที่ยว Online Consumer Journey Intelligent  to  Use   awareness Technology Intelligent  to  Search Make  travelers  more   Consideration Intelligent  to  Share Smarter Intelligent  to  Compare  and   Intelligent  to  purchase   PurchaseFriday, 17 June 2011
 6. 6. Search Share Compare PurchaseFriday, 17 June 2011
 7. 7. The Trends Social Mobile Local “Smart Phone”Friday, 17 June 2011
 8. 8. http://www.flickr.com/photos/30828227@N05/2888547968/sizes/l/in/photostream/ Social Media is just like real life ! Be cooperative – Give your customers the chance to co-createFriday, 17 June 2011
 9. 9. Purchase Journey Source: The Open Brand : Kelly MooneyFriday, 17 June 2011
 10. 10. US Connected Devices : Situation UsageFriday, 17 June 2011
 11. 11. Mobile the New PC “Everything in my Pocket” Mobile is personal / is always carried / is always on and has built in payment mechanism Location Aware Album ขย ลปะ อ Location า เพง รก บ Source: The Open Brand : Kelly MooneyFriday, 17 June 2011
 12. 12. Source: The Open Brand : Kelly MooneyFriday, 17 June 2011
 13. 13. SMART Phone เติบโตแรงทั่วโลกFriday, 17 June 2011
 14. 14. “MUST” การสรางตัวตนบนโลกออนไลน ! - ตองมี website / Blog / Social Media Site เพื่อนำเสนอสินคาและบริการ ! - ตองสรางและรูถึงจุดเดนของตัวเอง ! - ตองมีการทำการตลาดและการประชาสัมพันธตัวตนบนโลกออนไลนไมวาจะ เปนทางตรงหรือทางออม “Social Media ชวยได” ! - มีความแปลกใหม นาสนใจแตเขาถึงและใชงาย (สราง story และแฟนประจำ) การสรางความโดดเดนและโดนใจลูกคา “Local”Friday, 17 June 2011
 15. 15. Tatto Hollywood TATTOO FeverFriday, 17 June 2011
 16. 16. 2. ชง ากร ลดอไนสหบลดหฐเมก ่อทงาตาอนล์ าร ตาสรอ รา ํ ั ั ิ In USA, broadband is fast and cheap No language barrier Lots of InnovatorsFriday, 17 June 2011
 17. 17. วิเคราะห์ตลาดFriday, 17 June 2011
 18. 18. Top 10 Website of The World & USA Global USA 1. Google.com Google.com Social Media Site 2. Facebook.com Facebook.com Search Site 3. Yahoo.com Yahoo.com Portal Site 4. Youtube.com Youtube.com 5. Blogger.com Amazon.com 6. Baidu.com Wikipedia.com 7. Wikipedia.org Blogger.com 8. Live.com Twitter 9. Twitter.com Craiglist.com 10. qq.com Ebay.com (Tencent.com) Source: Alexa.com June 2011Friday, 17 June 2011
 19. 19. จำนวนนักทองเที่ยวอเมริกันที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเทากับ 746,142 คน ในป 2552 คิดเปน 1.2% ของนักทองเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางออกนอกทวีปทั้งหมด คุณลักษณะของนักทองเที่ยวอเมริกัน อาชีพของนักทองเที่ยวอเมริกันแบงตามอาชีพ   นักทองเที่ยวอเมริกันเดินทางมาทองเที่ยวเมืองไทยแบบมาคน อสังหาริมทรัพย เดียวและมาเปนคูคิด โดยคิดเปนเกือบรอยละ 60% อื่นๆ อื่นๆ 6%  กลุมอาชีพหลักที่มาทองเที่ยวในเมืองไทย ไดแก กลุมอาชีพ นักเรียน อาชีพเฉพาะ เฉพาะ และนักธุรกิจโดยคิดรวมเปน 63% ของอาชีพทั้งหมด  จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสงผลใหเกิดแนวโนมของนักทอง เกษียณ นักเรียน อาชีพเฉพาะ เกษียณ เที่ยวประเภทใหมที่เรียกวา “Funemployed” โดยคาใชจายใน การทองเที่ยวในตางประเทศถูกกวาคาครองชีพในประเทศตนเอง ผูบริหาร ผู้บริหาร ประเภทของผูเดินทาง เกร็ดขอมูลที่นาสนใจ 100% 100% CAGR%   85%  ของคนอเมริกันเขาอินเทอรเน็ตสัปดาหละครั้งเปนอยางนอย กรุปทัวร 11% 12% -­‐0.82%   29%  ของคนอเมริกันเขาอินเทอรเน็ตทุกวัน เพื่อน 24% 25%  คนที่ใชอินเทอรเน็ตสวนใหญอายุ 25-49  ป และมีรายไดเฉลี่ยสูงกวา $50,000 1.74%  1.3  ลานคน คือ จำนวนผูใช  WiMax  ผานทางโทรศัพทและโนตบุก และเพิ่ม ครอบครัว 28% 30% ขึ้น คูสามีภรรยา 1.03%  กวา 2  ใน 3  ของคนที่มีอินเทอรเน็ตใชอินเทอรเน็ต  ประมาณ 1  ชั่วโมงหรือ แบ็กแพ็คเกอร 30% มากกวา 31% นักทองเที่ยวคนเดียว 2.2%   22%  ของผูใชอินเทอรเน็ตใชเวลามากกวา 2  ชั่วโมง 2005 2008  72,000 Wi-Fi hotpots ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาที่มา: Euromonitor USA Travel and Tourism, Tourist Flow Outbound, Travel Retail March 2010Friday, 17 June 2011
 20. 20. เครดิตการดและเงินสดยังคงเปนวิธีการใชจายที่เปนที่นิยมที่สุด โดยเฉลี่ยนักทองเที่ยวอเมริกันตอคน ใชจายในเมืองไทยประมาณ 58,000 บาท โดยจุดประสงคหลักคือการชอปปง และเที่ยวชมโบราณสถาน สัดสวนนักทองเที่ยวอเมริกันแบงตามชวงอายุ สัดสวนการใชจายเวลาไปทองเที่ยว 35-49 ป 15-24 ป 15-­‐24 กวา 30% ของนักทอง 35-­‐49 0-­‐14 0-14 ป เที่ยวชาวอเมริกันที่มา 25% 25.3% ทองเที่ยวในไทยอยูใน 22.5% 17% Over  65 ชวงอายุระหวาง 35 – 9.7% 50-­‐64 25-­‐34 49 ป มากกวา 65 ป อื่นๆ เพื่อความ ชอปปง สถานที่พัก อาหาร 50-64 ป 25-34 ป บันเทิง กิจกรรมหลังการทองเที่ยวนอกประเทศ ป 2552 เครื่องมือและวิธีการใชจายของนักทองเที่ยวอเมริกันเวลาเดิน 83% ทางไปยังตางประเทศ 71% พรีเพดการด เช็คเดินทาง 51% บัตรเดบิต 42% บัตรเดบิต 40% 32% 32% เงินสด 25% เงินสด บัตรเครดิต บัตรเครดิต รับประทาน ชอปปงที่ยวชมโบราณเที่ยวชม ชมเมือง เที่ยวชนบท แหลง พิพิธภัณฑ เ ชารจการด อาหาร สถาน หมูบาน วัฒนธรรม ชารจการดที่มา: Euromonitor USA Travel and Tourism, Tourist Flow Outbound, Travel Retail March 2010 , ITA.orgFriday, 17 June 2011
 21. 21. นักทองเที่ยวชาวอเมริกันเริ่มใชบริการวางแผนการทองเที่ยว และหาขอมูลผาน ผูใหบริการประเภท OTA สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เว็บไซตที่ไดรับความนิยมสูงสุดในอเมริกา เหตุผลในการเลือกเดิมูลที่นาสนใจงประเทศ เกร็ดขอ นทางไปตา  แมบริษัท Carlson Cos Inc ยังคงครองสวนแบงตลาดของบริษัท หนวย:  ลานคนตอเดือน นำเที่ยวสูงที่สุดในอุตสาหกรรมนำเที่ยวของอเมริกา แตบริษัท 164   158.2 ประเภท OTA เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ 132.6 98.5 97.3  มูลคาตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบออนไลนของอเมริกามี มูลคา 1.98 ลานลานบาท และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมอยูที่ 9.08% Google Yahoo Microsoft AOL LLc Facebook สวนแบงตลาดของบริษัทนำเที่ยวในอเมริกา   บริษัทนำเที่ยว (TA) OTA Carlson Cos American Express Expedia Inc Orbitz Inc Travelocity.com LP Inc Co ที่มา: Euromonitor USA Travel and Tourism, Tourist Flow Outbound, Travel Retail March 2010 , ITA.orgFriday, 17 June 2011
 22. 22. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกาสงผลโดยตรงตอยอดการซื้อขายสินคาและบริการผานสื่อ ออนไลนของคนอเมริกัน โดยลดลง 4% และในป 2009 มีมูลคาอยูที่ประมาณ 3.3 ลานลานบาท คุณลักษณะของเว็บขายสินคาในอเมริกา  มูลคาสินคาและบริการที่มีการซื้อขายผานสื่อออนไลนในประเทศ สหรัฐอเมริกามีมูลคากวา 9.07 หมื่นลานเหรียญ (3.3 ลานลานบาท)  คนอเมริกันคุนเคยกับการสั่งซื้อสินคาจากอินเตอรเน็ตเปนอยางดี เนื่องจากการสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ และระบบการโอนเงินที่มีความ ปลอดภัยพอสมควร  แมวาจะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย อยางไรก็ดีคาดวา มูลคาการซื้อขายสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตจะยังคงมีอัตราการ เติบโตเฉลี่ยสะสมอยูที่ 23% ในอีก 5 ปขางหนา  การซื้อขายสินคาออนไลนผานโทรศัพทมือถือยังไมคอยไดรับความนิยม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุน เนื่องจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัย และความเปนสวนตัวอยางไรก็ดี Amazon ประมาณวามีสมาชิกกวา 500,000 คนใชโทรศัพทมือถือสั่งซื้อสินคาผานเว็บไซตอะเมซอน (amazon.com)  ในประเทศสหรัฐอเมริกาเว็บไซตแตละประเภทมีการแบงแยกสินคาและ บริการทั่วไปกับสินคา (Amazon, Ebay) และบริการการทองเที่ยวออก จากกันอยางชัดเจน (Expedia, Travelocity, Priceline  เว็บไซตประเภท Social Commerce (Superdeal ในเวลาที่กำหนด) กำลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาอยางมาก ที่มา: Euromonitor USA Internet Retailing January 2010Friday, 17 June 2011
 23. 23. Smart  Phone  เป ปจ สค ท่ว ผ ัก ัน อ ขย ร ัพ ์มถ แ ะ าใ ้โทศ ท ือ ือ ้า ิน อ์เน ใ ปะ ศ ็น ัจ ัย ํา ัญี่ชย ล ด ย ดา โทศ ท ือ ือ ลกรช ร ัพ ์มถ เขอ เตร ็ตน รเท สรอ ร า หฐ เมก ั ิ คุณลักษณะของผูใชโทรศัพทมือถือ ประเภทเครือขายโทรศัพทมือถือ  คนอเมริกันเริ่มใหความสำคัญกับการใชโทรศัพทมือถือวาเปนสินคา Lifestyle เปนเครื่องมือในการดูหนัง ฟงเพลง เขาอินเตอรเน็ตและเลน 2G application มากยิ่งขึ้นจากการมาของโทรศัพท iphone เมื่อหลายปกอน 3G  Research in Motion ltd. (RIM), Apple และ Andriod เปนผูนำในตลาด 65% smart phone ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูใหบริการทางเครื่อขายชั้นนำเชน AT&T Verizon และ Sprint เริ่มมีการให บริการผานเครือขาย 4G สงผลใหผูใชโทรศัพทสามารถ download ขอมูล และ content ตางๆไมวาจะเปนภาพ application รวมถึงทำธุรกรรมตางๆ ผานโทรศัพทมือถือไดรวดเร็วเหมือนผานโนตบุก ที่มา: Euromonitor USA Internet Retailing July 2010Friday, 17 June 2011
 24. 24. นักทองเที่ยวชาวอเมริกันมักศึกษาหาขอมูลการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวเอง รวมไปถึงเลือกที่จะเดินทางทองเที่ยวดวยตัว เองผานการใช Dynamic Packaging และ OTA มากที่สุดในโลกคิดเปน 36% ของนักทองเที่ยวทั้งหมด 8% มูลคาอุตสาหกรรมการซื้อขาย 5% 4% OTA 36% • มูลคาตลาดอุตสาหกรรม สินคาและบริการการทองเที่ยว Expedia Orbitz Travelocity การทองเที่ยวแบบ ในประเทศสหรัฐอเมริกาคาด 9% 8% ออนไลนของอเมริกามี วาจะเติบโตที่อัตราการเติบโต TA 64% 3% มูลคา 1.98 ลานลาน สะสมเฉลี่ย 6% ในอีก 5 ปขาง World บาท หนา 1 Carlson Amex Travel เกร็ดขอมูลที่นาสนใจ • นักทองเที่ยวอเมริกันสวนใหญหาขอมูลการทองเที่ยวผานอินเทอรเน็ตโดย เฉพาะเว็บประเภท Trip advisory • เศรษฐกิจถดถอยสงผลใหบริษัท OTA สวนใหญยกเลิกคาจองและเงิน มัดจำเพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางกันมากขึ้น • แมวา OTA จะไดรับความสำคัญมากขึ้นจากนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน แต บริษัทนำเที่ยวทั่วไปก็ยังคงครองสวนแบงการตลาดหลัก นำโดยบริษัท Carlson Wagonlit Travel Inc ซึ่งมีสวนแบงการตลาดประมาณ 9% ของ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งหมด • Meta-search engine ที่ทำหนาที่เปรียบเทียบราคาสินคาและบริการการ ทองเที่ยวจากหลายๆเว็บเชน Kayak.com กำลังไดรับความนิยมสูงขึ้น เนื่องจากนักทองเที่ยวใหความสนใจไปที่ราคาถูกเปนสำคัญที่มา: Euromonitor USA Travel and Tourism, Tourist Flow Outbound, Travel Retail March 2010 , ITA.orgFriday, 17 June 2011
 25. 25. Google ยังคงเปนเว็บไซตเกี่ยวที่คนอเมริกันเขาใชมากที่สุด ตามมาดวย Facebook Yahoo! และ Youtube10 อันดับเว็บไซตที่เปนที่นิยมของคนอเมริกัน อันดับเว็บไซต OTA ที่เปนที่นิยมมากที่สุดในอเมริกา อันดับเว็บไซต Social Media (User Generate1. Google.com 1. Expedia Content) ที่เปนที่นิยมในอเมริกา2. Facebook.com 2. Priceline 1. Facebook.com3. Yahoo.com 3. Travelocity 2. Youtube.com4. Youtube.com 4. Orbitz 3. Twitter.com5. Amazon.com 5. Kayak 4. Blogger.com6. Wikipedia.com 5. Myspace.com7. Blogger.com อันดับเว็บไซตประเภท Travel Advisory ที่ไดรับความนิยม8. Twitter.com •Trip Advisor9. Ebay.com • Yahoo Travel10. Craigslist.org • Wiki Travel • Lonely Planet Discussion Forumที่มา: จำนวนผูเขาชมผาน Alexa.comFriday, 17 June 2011
 26. 26. อุตสาหกรรมการโฆษณาผานสื่อออนไลนในประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตอยางตอเนื่องโดยในป 2009 มีมูลคาสูง ถึง 3.4 หมื่นลานเหรียญ และคาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม 21% ในชวงป 2009-2011  มูลคาอุตสาหกรรมการโฆษณาผานสื่อออนไลนคิดเปน พันลานเหรียญ 50 7.5% ของมูลคาอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมดในป 42 2009 34 28  คาดวาในป 2011 มูลคาของอุตสาหกรรมโฆษณา 17 22 ออนไลนจะสูงถึง 5 หมื่นลานเหรียญ และคิดเปน 15% ของคาโฆษณาทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา  การโฆษณาผานสื่อออนไลนในสหรัฐอเมริกาจะมุงไปที่ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Banner การคนหาคำผาน Search Engine และ การ โฆษณาผาน Social Media ที่ตรงกลุมเปาหมายมาก ขึ้น ที่มา: Yankee Group Research, Inc.Friday, 17 June 2011
 27. 27. เว็บไซตสำคัญๆ หลายเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว ลวนมี Feature ที่นาสนใจที่ผูประกอบการ สามารถใชประโยชนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศ เว็บไซตสถานที่ทองเที่ยวที่ Feature ที่นาสนใจ ความสำคัญตอ ผูประกอบการอุตสาหกรรมทอง นาสนใจและเปนที่นิยมใน เที่ยว อเมริกา •  แผนที่ของประเทศไทยลิ้งคผาน Yahoo! Map • หาโอกาสเพิ่มลิ้งคของ ทาน โดยตรงผาน •Feature plan Your trip โดยลิ้งคกับ Yahoo mail account สวนที่เปน Sponsor link รวมถึง ฟงกชั่นเก็บขอมูลทริปที่วางแผนที่ผานมา Trip  Advisor • การ Link Facebook Account ใหเขากับ Trip Advisor เพื่อ • ผูประกอบการสามารถเพิ่ม exposure ของ update ถึงสถานที่ที่นักทองเที่ยววางแผนจะไปเที่ยว หรือได เว็บไซตหลักไดโดยการซื้อพื้นที่สื่อของ Trip ไปเที่ยว รวมถึง comment จากสมาชิกใน Facebook Advisor ในหนาของประเทศไทย • Feature สำหรับหาวามี บทความที่เขียนไวบน web-based • ใช Widget ของ Trip Advisor บนเว็บหลัก อื่นๆเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเลือกที่จะไป ของผูประกอบการ เพื่อเพิ่ม word of mouth • Feature ที่ใหผูประกอบการกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย และงายตอการ monitor feedback สามารถ Link comment และ อัพโหลดรูปและวิดีโอของตัว • Link account facebook ของผูประกอบการFriday, 17 June 2011
 28. 28. นักทองเที่ยวชาวอเมริกันใหความสำคัญกับเว็บไซตประเภท Trip Advisory ในการวางแผนและหาขอมูลการทอง เที่ยวเปนหลัก เชน Yahoo! Travel มีฟงกชั่นสำคัญในการชวยวางแผนการทองเที่ยวในประเทศตางๆ - แผนที่ประเภทไทยที่ชวย อธิบายเสนทางและ ตำแหนงของจังหวัดตางๆที่ เปนสถานที่ทองเที่ยว สำคัญในแตละจังหวัดของ ประเทศไทย - Yahoo! Travel มีฟงกชั่น แผนที่ประเทศไทย และFeature เชนplan Your trip โดย link กับ Yahoo mail account รวม ถึง function เก็บขอมูล Trip ที่ plan ที่ผานมา ที่มา: Yahoo Travel.Friday, 17 June 2011
 29. 29. Trip Advisor เปนเว็บไซตเกี่ยวกับการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงสุดและลิงคกับ Facebook ซึ่งเปน Social Media ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในอเมริกา การ Link Facebook Account ไวเขากับ Trip Advisor เพื่อ update ถึงสถานที่ ที่นักทองเที่ยว plan จะไปเที่ยว หรือไดไปเที่ยว โดยสถานะจะ update อัตโนมัติเมื่อทำการจอง สถานที่ทองเที่ยว ที่มา: Trip Advisor.Friday, 17 June 2011
 30. 30. • ผูประกอบการสามารถเพิ่ม exposure ของ เว็บไซตหลักไดโดย การซื้อพื้นที่สื่อของ Trip Advisor ในหนา Overview ของประเทศไทย • ใช Widget ของ Trip Advisor บน เว็บหลักของทาน เพื่อเพิ่ม word of mouth และงายตอการ monitor feedback • Link account facebook ของ ทาน เขากับ Trip Advisor เพื่อจะได สามารถใหคำแนะนำแกนักทอง เที่ยว(fanpage) ที่สนใจจะมาเมือง ไทยและสามารถรูวาใครมีการ แสดงความคิดเห็นอยางไรFriday, 17 June 2011
 31. 31. Lonely Planet เปนเว็บไซตที่มีรูปแบบที่นาสนใจและ เปนชองทางในการสงเสริมการขายสินคาการทอง เที่ยวได เว็บไซตสถานที่ทอง Feature ที่นาสนใจ ความสำคัญตอ ผูประกอบการ เที่ยวที่นาสนใจและ อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนที่นิยมในอเมริกา WikiTravel • ขอมูลจำนวนมากเกี่ยวกับประเทศไทยไมวาจะเปนเรื่องการเดินทาง • เพิ่ม Link ของผูประกอบการ ไวบนหนา อาหาร ที่พักและสถานการณตางๆ ภายในประเทศ หลักของ Wiki Travel ของประเทศไทยเพื่อ เปนการเพิ่มจำนวนผูใชและสะดวกตอการ ใชงานของนักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยว ประเทศไทย • ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับ สินคาการทองเที่ยวอื่นๆ Lonely Planet • Practical Information และ Fast Fact ที่บอกถึงขอมูลสำคัญสำหรับการ • ผูประกอบการสามารถชวยใหขอมูลแกนัก มาทองเที่ยวประเทศไทย และรวมถึงเทรนดตางๆ ที่เกิดขึ้น ทองเที่ยวและสมาชิก Lonely Planet ผาน • Our Picks for Thailand Function ที่คนของ LonelyPlanet และสมาชิก ทาง Tips & Article Session รวมกัน Vote วาสถานที่แหงใดที่นาไปทองเที่ยวในแตละชวงเวลา • Create Group ขึ้นมาภายใต Lonely • Member สามารถจัดตั้ง Group ที่แชรความสนใจในประเทศไทยได Planet เพื่อใหขอมูลและแชรสิ่งที่นาสนใจ • Blog เกี่ยวกับประเทศไทย ที่ทาง Lonely Planet มองวามีประโยชน และ ใหกับนักทองเที่ยวผานทาง Group ที่เกี่ยว นาสนใจ กับประเทศไทย • Tips and Article ที่บอกถึงขอมูลสำคัญและบทความที่จำเปนสำหรับการFriday, 17 June 2011
 32. 32. Lonely Planet เป็นเว็บไซต์ที่มีรูปภาพที่สวยงามและการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ และการ แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวใช้ข้อมูลการแนะนําจากสมาชิกของเว็บไซต์เป็นหลัก •  สวนที่เรียกวา Practical Information และ Fast Fact ที่ บอกถึงขอมูลสำคัญสำหรับการมาทองเที่ยวเมืองไทย ไม เพียงแตขอมูลเกี่ยวกับวีซา แตรวมถึง การซื้อของ เทรนด ตางๆในเมืองไทย เปนตน • มี Our Picks for Thailand Function ที่คนของ LonelyPlanet และสมาชิกรวมกัน Vote วาสถานที่แหงใด ของเมืองไทยที่นาไปทองเที่ยวในแตละชวงเวลา •Member สามารถจัดตั้ง Group ที่แชรความสนใจใน ประเทศไทยได • Thorn Three Travel Forum ที่สมาชิกของ Lonely Planet จัดตั้งขึ้นมาสำหรับเมืองไทย และคอยตอบคำถาม ของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆของเมือง ไทยเปนตน •  ทาน สามารถชวยใหชอมูลแกนักทองเที่ยวและ สมาชิก Lonely Planet ผานทาง Tips & Article Session • Create Group ขึ้นมาภายใต Lonely Planet เพื่อให ขอมูลและแชรสิ่งที่นาสนใจใหกับนักทองเที่ยวผาน ทาง Group ที่เกี่ยวกับเมืองไทย • ใหขอมูลที่สำคัญผานทาง Thorn Tree Travel Session ที่มา: Lonely PlanetFriday, 17 June 2011
 33. 33. Friday, 17 June 2011
 34. 34. Facebook เปนเว็บ Social Media ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในอเมริกา ซึ่งผูประกอบการควรพิจารณา ในการใช Facebook เปนเครื่องมือสำคัญในการชวยสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย เว็บ Social Media ที่ Feature ที่นาสนใจ ความสำคัญตอ ผูประกอบการ นิยมในอเมริกา อุตสาหกรรมทองเที่ยว • Facebook มี application สำหรับการใหขอมูลการทองเที่ยวโดยเฉพาะ • ผูประกอบการควรเชื่อมตอ facebook โดยเชื่อมตอ account ของสมาชิก facebook กับ Trip advisorTrip และ account ของตัวเองเขากับ Trip advisor สามารถใหสมาชิกจัดอันดับสถานที่ทองเที่ยวที่ชอบที่สุด เพื่อขยายชองทางการสื่อสารใหเขาถึงนัก • อนุญาตใหสมาชิกสามารถสราง Fan page และ company page ลงบน ทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น facebook ไดโดยไมคิดคาใชจาย โดยบน fan page และ company page • ควรมีการจัดกิจกรรมบน facebook เพื่อ • สามารถ uploadและกระชัวิดีโอใจความคที่นาสนใจได ไดมีการเพิ่ม feature • ดึปดูดใหมี fanpage มากยิ่งขึ้นขอความ สงขอความที่สั้น รูปภาพ บได และลิ้ง โดยในปจจุบัน ผูง ระกอบการ สามารถ tweet ไดแก Twitter Place ที่นอกจากจะสงขอความแลวยังสามารถระบุตำแหนง • อัพโหลดขจกรรมที่สำคัญ พรอมทั้งระบุที่นา เกี่ยวกับกิ อมูลประเภทภาพและวิดีโอ ของขอความที่ถูกสงมาวาอยูที่แหงใด สนใจขึ้นไปบนกรรมนั้นๆ ของตนเอง ใน สถานที่ของกิจ Fan Page facebook ใหมากขึ้น • เว็บ Social Media เกี่ยวกับวิดีโอที่ไดรับความนิยมมากที่สุด และอนุญาต • สามารถเพิ่มชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับ ใหสมาชิก สามารถ upload วิดีโอขึ้นไปบนเว็บไซตไดโดยไมคิดคาใชจาย เอกลักษณรวมถึงกิจกรรมตางๆ ของตนเอง • สมาชิกสามารถ subscribe เพื่อติดตามขาวสารของสมาชิกคนอื่นวามี ในรูปแบบวิดีโอขึ้นไปบนเว็บไซต Youtube วิดีโอใหมถูกอัพโหลดขึ้นไปหรือไม เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมากขึ้นFriday, 17 June 2011
 35. 35. Source: The Open Brand : Kelly MooneyFriday, 17 June 2011
 36. 36. Friday, 17 June 2011
 37. 37. ทุก 1 นาที จะมีวีดีโอเกิด ใหม่บน YouTube ประมาณ 600 ชิ้น (ประมาณความยาว VDO ชิ้นละ 5 นาที)Friday, 17 June 2011
 38. 38. นอกจากนี้เว็บไซตเชน Youtube ยังสามารถเปนชองทางในการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีฟงคชั่นที่เรียกวา Events ซึ่งใหสมาชิกของ Youtube สามารถอัพโหลดวิดีโอกิจกรรมที่นา สนใจขึ้นไปบนเว็บไซตได www.YouTube.com/Thailand ที่มา: Youtube.comFriday, 17 June 2011
 39. 39. สรุปประเด็นที่นาสนใจจากการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของ ชาวอเมริกัน Social Media จะมีบทบาทสำคัญ Facebook และ Tweeter ในฐานะ Social Media ที่ไดรับความสนใจสูงที่สุดในอเมริกาจะเปนเครื่องมือ สำคัญของผูประกอบการ ในการสงขอความที่สำคัญและเก็บขอมูลรวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภค สรางพันธมิตรกับบัตรเครดิตและโรงแรม นักทองเที่ยวอเมริกันสวนใหญยังคงใชจายผานเครดิตการดเปนหลัก ดังนั้นการสรางพันธมิตรกับเครดิต การดและโรงแรมตางๆ จะชวยกระตุนความสนใจใหกับนักทองเที่ยวชาวอเมริกันที่จะมาทองเที่ยวในเมือง ไทยมากขึ้น OTA จะมีบทบาทมากขึ้น นักทองเที่ยวชาวอเมริกันจะใชบริการของ OTA มากยิ่งขึ้น รวมถึงในปจจุบัน OTA หลายแหงเริ่มมีการให ขอมูลของโรงแรมและสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ ไปในตัว ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสำคัญกับ OTA และสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยวในอนาคต Trip Advisor จะชวยสงเสริมธุรกิจและความนาเชื่อถือ นักทองเที่ยวอเมริกันสวนใหญหาขอมูลการทองเที่ยวผานอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะเว็บประเภท Trip advisory ผูประกอบการควรใหความสำคัญเกี่ยวกับการใหขอมูลที่สำคัญและถูกตองแกนักทองเที่ยวFriday, 17 June 2011
 40. 40. 3. ทท กกร ร ส้าศยา ผรกบาผน่อทงอไน ท. ับาเสิมรง ักภพู้ปะ อกร่าชง าอนล์ 9 MISSIONS TO BECOME DIGITAL MARKETING ORGANIZATION www.tourismthailand.orgFriday, 17 June 2011
 41. 41. Adopt New technology Online Facilitators Create user generated content Create Digital Media Encourage social networking Sharpen Supplier Skill Integrated On & Off line Listening & Responding to marketing Create Relationship Online Community with citizen journalistFriday, 17 June 2011
 42. 42. ONLINE FACILITATOR www.tourismthailand.org For  Travel  Supplier:   ชองทางสำหรับผูประกอบการทองเที่ยว Operator.TourismThailand.orgFriday, 17 June 2011
 43. 43. ประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิกเว็ปไซต  Promote their business and contact details  Promote their products  Promote their special offers  Promote their events  Promote their consumer news  Lead visitors to their websites Click to their website  Lead booking and inquiries to them via email Travelers browsing website TourismThailand.org and interested in their products Send inquiry from TAT to them via emailFriday, 17 June 2011
 44. 44. ปย์นงweb 2.0 แะาพน website ใม ร ชอ ะข โ ล รฒ กั า ห่ Professional Business Template Tour & Package Restaurant Shop Travel Deal เว ไ ตห ่จ ี feature ข มทด า ร า ตม ล สก แ ะเป ปะโย น ่อ ั้ง ัก ่อเท ว ็ปซ ์ใ มะม ้อ ูล ี่ไ ้มตฐ น า หัก า ล ล ็น ร ช ์ตทน ทง ี่ย แ ะผ ร อ กร อไ ย ล ู้ปะก บาข งทFriday, 17 June 2011
 45. 45. More Interactive Interactive Map Travel Time CulculatorFriday, 17 June 2011
 46. 46. ENCOURAGE SOCIAL NETWORKINGFriday, 17 June 2011
 47. 47. Updated Event Campaign & New MediaFriday, 17 June 2011
 48. 48. กแแงวมาจ ญ หคาสเร ุ จ่ ํ ็ - TAT’s E-Citizens Support บ ลกใ อค ร มจ ุคา รน ง ์พ้อ ใ - Align with TAT’s PR Inter & Domestic Campaign - Segmentation & Niche Marketing - Fresh Content, Quick Response and 24/7 management - Sukjai Characters: Feel Like Friend - Bring On-Offline Activities - Creative & Innovative Activities on Facebook platform กเลขง ฎ ก Social Media หตาา หอ ็ ้า ั้ง ข มต ย มนแนหห ฉนฟะา ม ิ ะ้ั จ ยดFriday, 17 June 2011
 49. 49. LISTENING & RESPONDING TO ONLINE COMMUNITYFriday, 17 June 2011
 50. 50. THAILAND “Most Concerned “1st : Safety reason because of Political unstable2nd : Overall Safety Concern3rd : Health and Hygiene4th : Scam5th : Women SafetyFriday, 17 June 2011
 51. 51. Monitor & update for any case that might destroy Thai tourism ‘s reputation www.thailandtourismupdate.comFriday, 17 June 2011
 52. 52. Source: www.alexa.com Travel Suppliers : Must Have Worldwide Top Recreation Site SEARCH COMPARE COMBINE DESIGN BUY Are you in AAA ListFriday, 17 June 2011
 53. 53. ต อว ทง าตา ก Travel Review Site อ ด 1 ข ง ก ดา ธ ากร ลด ับ ิ ุ ัน ับ อโล www.TripAdvisor.com/Owners www.tripadvisor.com/businesslistingsFriday, 17 June 2011
 54. 54. Listening - Feedback & Interact Keep Monitoring •Trip advisor •Gusto •Travel Pod •Iexplore •Bootsnall •Igougo ปะเม สร จตว ส บแ ะบิหร ร ู้ อ ่าส ่ํา ม ร ิน าว ร จ อ ล ร ากะท ยง มเส อ ํ ตง อ monitor ใ travel communities website ดๆ ี่ทง ิทิพดย อคย ้ น ัง ท ร อ ธ ล ้ว www.tripadvisor.com World most popular and largest travel community , with more than 35 million unique monthly visitors, more than 42 million trusted reviews and opinionsFriday, 17 June 2011
 55. 55. Friday, 17 June 2011
 56. 56. Trip Advisor Travelers’ CHOICE Award 2011Friday, 17 June 2011
 57. 57. Friday, 17 June 2011
 58. 58. TripAdvisor Popularity Index for Bangkok อันดับ 1 ทั้ง 2 ประเภท Leisure / Business ก่า70% ข ง ข ท า ัก า า TripAdvisor ว อแ ก ี่มพมจ กFriday, 17 June 2011
 59. 59. ภพวม ็นรถนเสอนล online า คาเปจิงูกํา นบโ กFriday, 17 June 2011
 60. 60. หก ุณี Review  ใ TripAdvisor   าค ม น จทกร อ link  ใ ้ อ โน ัตน ะ า าเช ม ํ ่ื ห ัต ม ิใ website  ท ท ท. www.tripadvisor.comFriday, 17 June 2011
 61. 61. TAT Online Monitoring & Tracking 1-25 May 2011 จหด ถ พ ถมก ส ง ว ทก ดง า ทด ั ั ่ี ู ู ึ ่ี ุ หข ท ูกPost มก ี่ส 5 อ ด แก ี่ยก เมงท ัว ้อ ี่ถ า ท ุด ัน ับร เก ว ับ ือไ ยFriday, 17 June 2011
 62. 62. Friday, 17 June 2011
 63. 63. ADOPT NEW TECHNOLOGY www.tourismthailand.org/e-brochure www.tourismthailand.orgFriday, 17 June 2011
 64. 64. “Smart Phone คโรพมถทวทอ่าขงลสต์ไ้ใเคืรง ียเปโรัพ์มถท อทศทออ ี่รมุกยงอไฟไลวน ่อเดว ็น ศทือือี่ ื ั ์ื ื ท นกาจใ้สหัรกรื่อาทไแ้วใสหบอตอเทรนใเปคมว อสนวแะช ็นรงือนา อจกะชํา บาสสรั่วปล ชารเชมอนอเ ตช นอพเตรวต ลใ้เปเคื่อมใกร ้ ํ ั ่ื ่ ิ ์ ็ ้ ็ ิ ์ ่ ั ตบนงลสต์ใแบิจอขงตะน อสอไฟไลนบดิตลอแ่ลค”Friday, 17 June 2011
 65. 65. Friday, 17 June 2011
 66. 66. Friday, 17 June 2011
 67. 67. Friday, 17 June 2011
 68. 68. Friday, 17 June 2011
 69. 69. Friday, 17 June 2011
 70. 70. Friday, 17 June 2011
 71. 71. B2B opportunities Portal SiteFriday, 17 June 2011
 72. 72. New Features at Thaitravelmart.com include : Major Trade Events Don’t miss out on any opportunity to increase sales at Trade Events, next door or worldwide. Trade Events provide targeted exposure to your market segment. Stay informed through Thaitravelmart.com. PLUS many more exciting new products and services at Thaitravelmart.com including a Marketing Snapshot, Trade News, Trade Events, Itinerary, E- Brochures, and many more. Thaitravelmart.com Your Connection to Tourism in ThailandFriday, 17 June 2011
 73. 73. Thailand Superdeal สเสิรกรา online ชงGreen Season ่ง มาขย ่ว ส คเขร ม ร กรด ่ี ม ร าว โคง าไ ท ั ้ ่ ้ www.tourismthailand.org/thailandsuperdeal www.thailandsuperdeal.comFriday, 17 June 2011
 74. 74. ถภแลทงทวลรแม า า หงอเย ะ งร 360 ่ ย พ ่ ่ ่ี แโ อศฟกทท งา ร บท. ีั Send your enquiry at : pimolbun.pang@tat.or.thFriday, 17 June 2011
 75. 75. ง อทน ขง่า ินา เดท ใกร นา - รักาทกรลดิงุร บตาเปหา ู้จกรําาตาเช ก ุกลด้ามย - มอ ียลวจจเตีรมิน้า่อเทวยงรหูกจลด ี ไเดแ้ว่าะัด ยสคทง ี่ยอ่าไใ้ถใตา - ทย ทแวเรวงผเชร แะ รมัรไ้แ้วจก ันุคันน ิ่มาแนิงุกลเตีย บ ล า Case ด study ต ๆ ่า ง - แะ ิ่มูรักัว่าเอแ้ว ลเร ้จตทนงล - เรเกขมสลอพลนย ิ่ม็บ้อูลิ่งะันันะ้อ (Photo, VDO, Review) - กงอชอทงลดอไนปรยตช ลมใชงาตาอนลไปะกใ้ ็ ื ้่ ์ ุ ์Friday, 17 June 2011
 76. 76. Download presentation at www.tourismthailand.org/ usamarket /  Thapaneek @  Thapanee E-­‐mail  :  Mitgrp@tat.or.th     www.tourismthailand.orgFriday, 17 June 2011
 77. 77. Friday, 17 June 2011
 78. 78. TAT Tourism 1 st Medical Portal Site www.ThailandMedTourism.comFriday, 17 June 2011
 79. 79. www.ThailandMedTourism.com Online Customer Support You can call or send messages using your preferred language English +6683-065-2215 한국어 언어 (Korean) +6683-065-2261 日本語 (Japanese) +6683-068-2241Friday, 17 June 2011

×