ทำตลาดเชิงรุก บุกตลาดกับ ททท.

988 views

Published on

โดยนางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. จากการสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเกาหลีใต้ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

Published in: Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
988
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
197
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทำตลาดเชิงรุก บุกตลาดกับ ททท.

 1. 1. ทำตลาดเชิงรุก  บุกตลาดกับ  ททท. นางพัฒนมาศ วงศพัฒนศิริ ผูอำนวยการฝายสงเสริมสินคาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 1Friday, 17 June 2011
 2. 2. หัวขอการนำเสนอ • เปาหมายตำแหนงทางการตลาดของสินคาการทองเที่ยว • สินคาการทองเที่ยวคุณภาพรองรับตลาดนักทองเที่ยว • แนวโนมสินคาการทองเที่ยวในตลาดการทองเที่ยวโลก • การสงเสริมสินคาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน และคำนึงถึงสิ่งแวดลอม • สินคาการทองเที่ยวเสนอขายตลาดอเมริกา 2Friday, 17 June 2011
 3. 3. เปาหมายตำแหนงทางการตลาด ของสินคาการทองเที่ยว 3Friday, 17 June 2011
 4. 4. สินคาการทองเที่ยวที่มีความพรอมขายในประเทศไทย แบงตาม  7    Wonders  of  Amazing  Thailand E 03BEACHES 01THAINESS 02TREASUR 04NATURE 05WELLNESS 07FESTIV 06TRENDS ITIES 4Friday, 17 June 2011
 5. 5. 01 THAINESS วิถีไทย “หัวใจแผ่นดิน” โครงการพระราชดําริ วิถีชีวิต การท่องเที่ยวชุมชน เรียนทําอาหารไทย เรียนมวยไทย เรียนนวดแผนไทย การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเพณีไทย 5Friday, 17 June 2011
 6. 6. 02 TREASURE มรดกแห่งแผนดิน แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ศาสนสถานและสถาปัตยกรรม 6Friday, 17 June 2011
 7. 7. 03 BEACHES หลากหลายทะเลไทย ชายหาดโรแมนติก ชายหาดสําหรับครอบครัว ชายหาด ที่มีกิจกรรมหลากหลาย ชายหาดแบบธรรมชาติ 7Friday, 17 June 2011
 8. 8. 04 NATURE รักษ์ ห่วงใจ ใส่ใจธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เดินป่า - แค้มปปิ้ง การท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย สัมผัสบรรยากาศ และชมทัศนียภาพ การดําน้ํา 8Friday, 17 June 2011
 9. 9. 05 WELLNESS สุขภาพนิยม สปา การบริการทางสุขภาพ วิปัสสนากรรมฐาน ทําสมาธิ 9Friday, 17 June 2011
 10. 10. 06 TRENDS ชีวิตร่วมสมัย ความสุขใจที่แตกต่าง Trendy Hotels Shopping Theme Parks and Entertainments Wedding Scenic Restaurant Elephant Life Golf 10Friday, 17 June 2011
 11. 11. 07 FESTIVITIES The Land of Year Round Festivities เทศกาล งานประเพณี ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม งานดนตรี กีฬา นันทนาการ และการอนุรักษ์ งานแสดงผลผลิตทางการเกษตร และศิลปกรรมหัตถกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ สดุดีวีรชน และเหตุการณ์สําคัย งานอื่น ๆ 11Friday, 17 June 2011
 12. 12. แนวโนมการทองเที่ยวโลก 1.  คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม   2.  ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจน   12Friday, 17 June 2011
 13. 13. การสงเสริมสินคาการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน  และคำนึงถึงสิ่งแวดลอม มาตรฐานสินคาการทองเที่ยว Thai  Spa  Standard Thailand  Tourism   Thailand  Tourism   Green  Globe   Clean  Food   Green  Leaf   Standard Awards Standard Standard Standard 7  Greens  Concept,   Green  Heart Green  Logis=c Green  A;rac=on Green  Community Green  Ac=vity Green  Service Green  Plus 13Friday, 17 June 2011
 14. 14. สินคาเสนอขายตลาดอเมริกา สินคาการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสำหรับตลาดอเมริกา : - เรียนทำอาหารไทย - ทองเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตแบบไทย - ประวัติศาสตร วัฒนธรรม - หาดทราย ชายทะเล - Ecotourism / Green Tourism - มรดกโลกทางธรรมชาติ - Adventure Tourism - ชมทัศนียภาพ - Health & Wellness 14Friday, 17 June 2011
 15. 15. สินคาเสนอขายตลาดอเมริกา (ตอ) สินคาการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสำหรับตลาดอเมริกา : - Spa - Medical Tourism - กอลฟ - Shopping - Luxury Hotel - รานอาหาร และอาหารไทย - กิจกรรม งานประเพณี - ทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน 15Friday, 17 June 2011
 16. 16. เรียนทำอาหารไทย 16Friday, 17 June 2011
 17. 17. การทองเที่ยวชุมชน วิถีชีวิตแบบไทย 17Friday, 17 June 2011
 18. 18. ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 18Friday, 17 June 2011
 19. 19. หาดทราย   19Friday, 17 June 2011
 20. 20. Ecotourism  /  Green  Tourism 20Friday, 17 June 2011
 21. 21. แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ 21Friday, 17 June 2011
 22. 22. Adventure  Tourism 22Friday, 17 June 2011
 23. 23. ชมทัศนียภาพ 23Friday, 17 June 2011
 24. 24. Health  &  Wellness 24Friday, 17 June 2011
 25. 25. Spa 25Friday, 17 June 2011
 26. 26. Medical  Tourism 26Friday, 17 June 2011
 27. 27. กอลฟ 27Friday, 17 June 2011
 28. 28. Shopping 28Friday, 17 June 2011
 29. 29. Luxury  Hotel 29Friday, 17 June 2011
 30. 30. ร้านอาหาร  และอาหารไทย 30Friday, 17 June 2011
 31. 31. กิจกรรม  งานประเพณี 31Friday, 17 June 2011
 32. 32. ท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  สัจจะของสายน้ำ อ.ดานซาย - นาแหง - ทาลี่ จ.เลย (ไทย – ลาว)  บานเล็กริมน้ำ จ.เลย - หนองคาย (ไทย - ลาว)  ประตูสูบานเพื่อน จ.หนองคาย – นครพนม (ไทย – ลาว เวียดนาม)  มหัศจรรยเมืองหินใตบาดาล จ.มุกดาหาร – อุบลราชธานี (ไทย - ลาว) 32Friday, 17 June 2011
 33. 33. ประตูสู่อุษาคเนย์  3  เรื่องราว  ศูนยกลางศาสนาพุทธ ฮินดู และอิสลาม ! (ไทย – อินโดนีเซีย – พมา - กัมพูชา)  ชุมทางการคานานาชาติ ! (ไทย - เวียดนาม)  สัญลักษณการเปลี่ยนผานทางวัฒนธรรม ! (ไทย – ลาว – เวียดนาม - ฟลิปปนส) 33Friday, 17 June 2011
 34. 34. ขอบคุณคะ 34Friday, 17 June 2011

×