Decret 279 06 Drets I Deures

2,130 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Decret 279 06 Drets I Deures

 1. 1. DECRET 279/2006 Drets i Deures DOGC. Núm 4670 06/07/2006 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 2. 2. EXPLICACIÓ DELS MOTIUS <ul><li>La LOE 2/2006, ha modificat la LODE 87/1985 en allò que respecta als drets i deures de l’alumnat , i en relació amb les decisions col·lectives que adopti l’alumnat sobre l’assistència a classe(primera vegada a una Llei orgànica). </li></ul><ul><li>No comporta cap alteració de la formulació dels drets i deures bàsics, amplia determinats drets i incorpora aspectes estructurals i de procediment, en el cas de comportaments incorrectes dels alumnes, que milloren la resolució de conflictes.  </li></ul><ul><li>Reforça el caràcter educatiu que han de tenir els processos i les accions que s’emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes inadequades. Incorporació de la mediació escolar. </li></ul><ul><li>Respecta l’autonomia del centre Deixa que el Reglament de Règim Intern (RRI) precisi i concreti. la majoria de les qüestions procedimentals, tot i que per ell mateix és un marc suficient a aplicar en el supòsit que el centre no reglamenti aquest aspectes. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 3. 3. Index <ul><li>Títol 1 Disposicions generals </li></ul><ul><li>Títol 2 Dels drets i deures de l’alumnat </li></ul><ul><li>Títol 3 De la mediació escolar </li></ul><ul><li>Títol 4 Del Règim Disciplinar </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 4. 4. Títol 1 Disposicions generals <ul><li>Article 1 Objecte i àmbit d’aplicació </li></ul><ul><li>Article 2 Principis generals </li></ul><ul><li>Article 3 Garanties </li></ul><ul><li>Article 4 Millora de la convivència </li></ul><ul><li>Article 5 Reglament de Règim Interior </li></ul><ul><li>Article 6 Comissió de Convivència </li></ul><ul><li>Article 7 Consell Escolar i Claustre de professors </li></ul>ÍndexGeneral Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 5. 5. Article 1 Objecte i àmbit d’aplicació <ul><li>Regulació dels drets i deures de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Les normes de convivència. </li></ul><ul><li>La mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes. </li></ul><ul><li>El Règim disciplinari en els centres educatius. </li></ul><ul><li>Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures. </li></ul><ul><li>L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat escolar. </li></ul>Article 2 Principis generals Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 6. 6. Article 3 Garanties <ul><li>Els òrgans de govern dels centres educatius. </li></ul><ul><li>L’administració educativa en general. </li></ul><ul><li>La direcció del centre ha d’afavorir la convivència en el centre i garantir la mediació en la resolució dels conflictes. </li></ul><ul><li>El Consell Escolar i el Claustre de professors poden proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre </li></ul>Article 4 Millora de la convivència Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 7. 7. Article 5 Reglament de règim interior <ul><li>Ha de concretar les normes de convivència i les d’organització i participació en la vida del centre. </li></ul><ul><li>Ha d’afavorir l’exercici dels drets de l’alumnat i els seus deures. </li></ul><ul><li>Ha de precisar les correccions que corresponguin per a les conductes contràries a les normes de convivència. </li></ul><ul><li>Ha d’establir les formes de comunicació als pares de l’assistència de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Els centres educatius que decideixin utilitzar la mediació han de concretar als seus RRI el procediment de mediació previst en aquest Decret. </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 8. 8. Article 6 Comissió de convivència <ul><li>A cada centre s’ha de constituir una comissió de convivència. </li></ul><ul><li>Finalitats: garantir aplicació correcta de la normativa, col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. </li></ul><ul><li>El centre: determina el nombre de representats que la integren, el procés d’elecció, les seves funcions i la vinculació amb el Consell Escolar. </li></ul><ul><li>Ha d’estar integrada per un nombre igual de professors/es que de pares/mares i alumnes, elegits entre els membres del Consell Escolar, i el/la director/a del centre que la presideix. A primària s’ha de formar amb pares i professorat. </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 9. 9. Article 7 Consell Escolar i claustre <ul><li>El Consell Escolar : vetlla pel correcte exercici dels drets i deures, ha de conèixer la resolució dels conflictes i vetlla perquè s’atinguin a la normativa vigent. </li></ul><ul><li>El Consell Escolar : avalua els resultats de l’aplicació de les normes de convivència del centre, analitza els problemes detectats en la seva aplicació efectiva i proposa l’adopció de les mesures per a la seva resolució. </li></ul><ul><li>El Claustre ha de conèixer la resolució dels conflictes i la imposició de sancions. </li></ul><ul><li>La direcció del centre és l’encarregada d’informar al claustre. </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 10. 10. Títol 2 Dels drets i deures de l’alumnat <ul><li>Capítol 1 Dels drets de l’alumnat* </li></ul><ul><li>Article 8 Dret a la formació </li></ul><ul><li>Article 9 Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar </li></ul><ul><li>Article 10 Dret al respecte de les pròpies conviccions </li></ul><ul><li>Article 11 Dret a la integritat i a la dignitat personal </li></ul><ul><li>Article 12 Dret de participació </li></ul><ul><li>Article 13 Dret de reunió i associació </li></ul><ul><li>Article 14 Dret d’informació </li></ul><ul><li>Article 15 Dret a la llibertat d’expressió </li></ul><ul><li>Article 16 Dret a l’orientació escolar, formativa i professional </li></ul><ul><li>Article 17 Dret a la igualtat d’oportunitats </li></ul><ul><li>Article 18 Dret a la protecció social </li></ul><ul><li>Article 19 Dret a la protecció dels drets de l'alumnat </li></ul><ul><li>*Cal fer-ne una lectura detallada </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 11. 11. Capítol 2 Dels deures de l’alumnat <ul><li>Article 20 Deure de respecte als altres </li></ul><ul><li>Obligació d’assistir a classe. </li></ul><ul><li>Realitzar les tasques encomanades pel professorat. </li></ul><ul><li>Respectar l’exercici del dret a l’estudi. </li></ul><ul><li>Article 22 Deure de respectar les normes de convivència </li></ul>Article 21 Deure d’estudi Títol 2 Dels drets i deures de l’alumnat ÍndexGeneral Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 12. 12. Títol 3 De la mediació escolar <ul><li>Capítol 1 Àmbit i principis bàsics </li></ul><ul><li>Articles 23,24 i 25 </li></ul><ul><li>Capítol 2 Ordenació de la mediació Articles 26,27 i 28 </li></ul>ÍndexGeneral Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 13. 13. Titol 3.De la mediació escolar Capítol 1 Articles 23,24 i 25 <ul><li>És un mètode que possibilita la resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Cal la formació d’una tercera persona amb formació específica i imparcial . </li></ul><ul><li>Principis de mediació : </li></ul><ul><li>Voluntarietat, imparcialitat i confidencialitat del procés. </li></ul><ul><li>Àmbit d’aplicació : </li></ul><ul><li>Estratègia preventiva, com a estratègia de reparació o de reconciliació un cop aplicada una mesura correctora o sanció. </li></ul><ul><li>No es pot oferir: </li></ul><ul><li>Agressió física o amenaces. En cas de vexació o humiliacions.En cas de reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries.Quan ja s’hagi utilitzat en la gestió de dos conflictes en la mateixa persona i curs. </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 14. 14. Titol 3.De la mediació escolar Capítol 2 Ordenació de la mediació Articles 26,27 i 28 <ul><li>INICI: </li></ul><ul><li>A instàncies de qualsevol alumne/a ( per aclarir i evitar </li></ul><ul><li>intensificació del conflicte) </li></ul><ul><li>Si s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador cal confirmació expressa de l’alumne/ a o dels seus pares si és menor. </li></ul><ul><li>En aquest cas s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen els terminis de prescripcció i no es poden adoptar les mesures provisionals. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 15. 15. Titol 3. De la mediació escolar Capítol 2 Ordenació de la mediació Articles 26,27 i 28 <ul><li>DESENVOLUPAMENT: </li></ul><ul><li>A demanda de l’alumne serà gestionat per persones de la comunitat educativa. Aquestes persones han d’estar prèviament acreditades com a mediadors. </li></ul><ul><li>Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, el/la director/a ha de proposar, en el termini màxim de dos dies, una persona mediadora (pares/mares, personal docent, PAS)que disposi de la formació adequada. </li></ul><ul><li>El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la persona mediadora. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 16. 16. <ul><li>Els acords presos s’han de recollir per escrit . </li></ul><ul><li>Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el mateix acte. </li></ul><ul><li>Si la mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador , produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director/a i l'instructor/a de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament . </li></ul>Titol 3. De la mediació escolar Capítol 2 Ordenació de la mediació Articles 26,27 i 28 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 17. 17. <ul><li>FINALITZACIÓ: </li></ul><ul><li>Sense acord , o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l'alumne /a i als seus pares. </li></ul><ul><li>Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de reparació ofert, o per causes alienes a la voluntat de l'alumne/a. </li></ul><ul><li>Manca de col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés. </li></ul>Titol 3. De la mediació escolar Capítol 2 Ordenació de la mediació Articles 26,27 i 28 Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 18. 18. Títol 4 Del Règim Disciplinar <ul><li>Capítol 1 Principis generals </li></ul><ul><li>Capítol 2 Conductes contràries i mesures correctores </li></ul><ul><li>Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència </li></ul>ÍndexGeneral Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 19. 19. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 1 Principis generals <ul><li>Article 29 Respecte a l’educació la integritat física i la dignitat personal </li></ul><ul><li>Article 30 Aplicació de mesures correctores i de sancions </li></ul><ul><li>Article 31 Gradació de les mesures correctores i de les sancions </li></ul><ul><li>Article 32 Decisions sobre l’assistència a classe (ESO i Postobligatòria ) </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 20. 20. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 2 Conductes contràries i mesures correctores <ul><li>Article 33 Conductes contràries a les normes de convivència </li></ul><ul><li>Article 34 Mesures correctores: </li></ul><ul><li>Les mesures d) e) f) g) h) s’han de comunicar formalment </li></ul><ul><li>als pares dels alumnes si són menors d’edat i s’ha de </li></ul><ul><li>respectar la durada d’aquestes d’acord amb l’article. </li></ul><ul><li>Articles 35 i 36 i 37 Competència per aplicar aquestes mesures, constància escrita i prescripció. </li></ul><ul><li>Prescriuen en el transcurs d’un mes. </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 21. 21. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència <ul><li>Mesures correctores </li></ul><ul><li>a Amonestació oral. </li></ul><ul><li>b)Compareixença immediata davant del o la cap d’estudis. </li></ul><ul><li>c)Privació del temps d’esbarjo. </li></ul><ul><li>*Les pot aplicar qualsevol professor/a del </li></ul><ul><li>centre escoltat l’alumne </li></ul><ul><li>d) Amonestació escrita. </li></ul><ul><li>*Les pot aplicar Tutor/a, cap d’estudis, director/a </li></ul><ul><li>escoltat l’alumne. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 22. 22. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència <ul><li>e) Realització de tasques educadores en horari no lectiu i/o reparació econòmica dels danys. (màxim dues setmanes). </li></ul><ul><li>f) Suspensió a participar en activitats extraescolars </li></ul><ul><li>o complementàries.(màxim un mes). </li></ul><ul><li>g) Canvi de grup o classe. (màxim quinze dies). </li></ul><ul><li>h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. L’alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. </li></ul><ul><li>*Les pot aplicar el director/a,cap d’estudis, el tutor del curs i la comissió de convivència escoltat l’alumne. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 23. 23. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència <ul><li>Articles 38, 39, 40 </li></ul><ul><li>Conductes greument perjudicials per a </li></ul><ul><li>la convivència en el centre, sancions i </li></ul><ul><li>responsabilitat penal. </li></ul><ul><li>Només podran ser objecte de sanció amb la </li></ul><ul><li>Prèvia instrucció d’un expedient. </li></ul><ul><li>La direcció del centre comunicarà al </li></ul><ul><li>ministeri fiscal i a la direcció dels SSTT </li></ul><ul><li>qualsevol fet que pugui ser constitutiu de </li></ul><ul><li>delicte o falta perseguible penalment. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 24. 24. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència-Expedient <ul><li>Articles 41 a 48 </li></ul><ul><li>Inici de l’expedient </li></ul><ul><li>Notificació </li></ul><ul><li>Instrucció i proposta de resolució </li></ul><ul><li>Mesures provisionals </li></ul><ul><li>Resolució d’expedient </li></ul><ul><li>Aplicació de les sancions </li></ul><ul><li>Responsabilitat per danys </li></ul><ul><li>Prescripció </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 25. 25. <ul><li>INICI DE L’EXPEDIENT </li></ul><ul><li>Correspon al director o a la directora del centre </li></ul><ul><li>incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de </li></ul><ul><li>qualsevol membre de la comunitat escolar, els </li></ul><ul><li>expedients a l'alumnat. </li></ul><ul><li>L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini </li></ul><ul><li>més breu possible, en qualsevol cas no superior a </li></ul><ul><li>10 dies des del coneixement dels fets . </li></ul>Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència-Expedient Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 26. 26. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència- Expedient <ul><li>L’Escrit d’inici d’expedient haurà de contenir: </li></ul><ul><li>a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. </li></ul><ul><li>b) Els fets imputats. </li></ul><ul><li>c) La data en la qual es van realitzar els fets. </li></ul><ul><li>d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor o instructora recaurà en personal docent del centre o en un pare o una mare membre del consell escolar i el de secretari o secretària en professorat del centre. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 27. 27. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència- Expedient <ul><li>Notificació de l’expedient: </li></ul><ul><li>S'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne/a quan aquests siguin menors d'edat, als seus pares. </li></ul><ul><li>L'alumne/a i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar davant el director/a la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient,les resolucions negatives hauran de ser motivades. </li></ul><ul><li>Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el seu contingut </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 28. 28. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència- Expedient <ul><li>La persona instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de contenir : </li></ul><ul><li>a)   Els fets imputats a l'expedient. </li></ul><ul><li>b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a l'article 38. </li></ul><ul><li>c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 29. 29. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència –Expedient <ul><li>d) Les sancions aplicables d'entre les previstes a l'article 39. </li></ul><ul><li>e) L'especificació de la competència del director o directora per resoldre. </li></ul><ul><li>Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin pertinents. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 30. 30. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència –Expedient <ul><li>Mesures provisionals: </li></ul><ul><li>- Finalitat cautelar i educativa i per garantir el </li></ul><ul><li>normal desenvolupament de l’activitat del </li></ul><ul><li>centre. </li></ul><ul><li>-Aplicables en incoar-se un expedient o </li></ul><ul><li>en qualsevol moment de la seva instrucció. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 31. 31. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència –L’Expedient <ul><li>Tipus de mesures: </li></ul><ul><li>-Canvi provisional de grup. </li></ul><ul><li>-Suspensió provisional del dret d'assistir </li></ul><ul><li>determinades classes o activitats o del dret </li></ul><ul><li>d'assistir al centre per un període màxim de </li></ul><ul><li>cinc dies lectius. </li></ul><ul><li>Si l'alumne/a és menor d'edat les mesures s'han de </li></ul><ul><li>comunicar als seus pares. </li></ul><ul><li>El director o la directora pot revocar, les </li></ul><ul><li>mesures provisionals adoptades. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 32. 32. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència <ul><li>Resolució de l’expedient: </li></ul><ul><li>- Correspon al director/a del centre escoltada </li></ul><ul><li>la comissió de convivència resoldre els </li></ul><ul><li>expedients e imposar les sancions. </li></ul><ul><li>-La direcció del centre comunica als pares la </li></ul><ul><li>decisió. Aquests, si ho creuen convenient, poden </li></ul><ul><li>sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió </li></ul><ul><li>per part del consell escolar, el qual pot proposar les </li></ul><ul><li>mesures que consideri oportunes . </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 33. 33. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència <ul><li>Ha de contenir: </li></ul><ul><li>Els fets que s'imputen a l'alumne//a. </li></ul><ul><li>La seva tipificació en relació amb les conductes enumerades a l'article 38 d'aquest Decret i la sanció que s'imposa. </li></ul><ul><li>Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a la resolució definitiva. </li></ul><ul><li>S'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l'alumne/a, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 34. 34. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència <ul><li>S'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l'alumne/a, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar. </li></ul><ul><li>La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne/a i als seus pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. </li></ul><ul><li>Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats
 35. 35. Títol 4 Del Règim Disciplinar Capítol 3 Conductes greument perjudicials per a la convivència <ul><li>Article 46 Aplicació de les sancions </li></ul><ul><li>Article 47 Responsabilitat per danys </li></ul><ul><li>Article 48 Prescripció </li></ul><ul><li>Les faltes tipificades a l’article 38 prescriuen pel trancurs d’un termini de tres mesos a partir de la seva comissió. </li></ul><ul><li>Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició. </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats

×