Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LEC i Educació Infantil

4,300 views

Published on

Material emprat durant la formació d'educadores de Llars d'Infants , sobre el currículum del primer cicle de l'educació infantil (Primera Infància).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LEC i Educació Infantil

 1. 1. PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL LLEI CATALANA D’EDUCACIÓ
 2. 2. MARC LEGALAUTONÒMIC Llei (Parlament) Decret (Govern ) Ordre (Conselleria) Resolució (Conselleria) ESTATAL Llei Orgànica (Parlamento) Llei ordinària (Parlamento) Decret (Gobierno) Ordre (Ministerio)
 3. 3. MARC NORMATIU * Llei de creació de llars d’infants de qualitat * LOE – Llei orgànica d’educació * LEC – Llei d’educació de Catalunya .
 4. 4. *Decret d’autonomia de centres *Decret de la direcció dels centres educatius
 5. 5. *Decret 282/2006 requisits centres primer cicle ed. Infantil *Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle d’ed. Infantil *Ordre d’avaluació (segon cicle) * Referent: Document organització i funcionament Llars infants del DdE.
 6. 6. LEC TITOL 5: ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS CAPITOL 2: ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL ARTICLE 56: EDUCACIÓ INFANTIL Part del contingut d'aquest article de la Llei 12/2009, del 10 de juliol es desenvolupa al Decret 101/2010 de 3 d’agost d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil
 7. 7. OBJECTIU de l’Ed. Infantil El desenvolupament global de les capacitats Prevenir i compensar els efectes discriminadors de desigualtats
 8. 8. CICLES Primera infància: 0 – 3 Primer ensenyament: 3- 6
 9. 9. Detecció precoç de les necessitats educatives Cooperació estreta entre la llar i les famílies
 10. 10. Flexibilitat , Conciliació, Centres específics [Decret 282/2006] continguts educatius relacionats amb: el desenvolupament del moviment, el control corporal, la comunicació i el llenguatge, la convivència, relació social la descoberta de l’entorn proper LLAR D’INFANTS
 11. 11. •contínua i global, •verificar el grau d’assoliment dels objectius educatius •facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic •Informar a les famílies sobre l’evolució educativa de llurs fills AVALUACIÓ
 12. 12. TITOL VI: DELS CENTRES EDUCATIUS CAPITOL II: CRITERIS PER A L’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA ARTICLE 78: CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL LEC
 13. 13. Els centres d’educació infantil, han de contribuir específicament a:
 14. 14. Compromís de les famílies Carta de compromís educatiu: •relació quotidiana amb la família de cada infant •intercanvi d’informació sobre el seu progrés
 15. 15. METODOLOGIA
 16. 16. •seguiment sistemàtic de les activitats •documentar els processos individuals o de grup, per compartir
 17. 17. Projecte educatiu, estableix criteris per organitzar els grups d’infants.
 18. 18. TITOL VII: DE L’AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS LEC
 19. 19. Projecte educatiu Màxima expressió d’autonomia dels centres educatius
 20. 20. Autonomia pedagògica Autonomia organitzativa Autonomia de gestió
 21. 21. Autonomia pedagògica •Concretar objectius, continguts, els mètodes pedagògics, criteris d’avaluació… •L’acció tutorial •Projecte lingüístic •Carta de compromís educatiu Orientada a: donar resposta a les necessitats de l’alumne
 22. 22. Autonomia organitzativa •Estructura organitzativa pròpia •Normes d’organització i funcionament (NOFC)
 23. 23. Autonomia de gestió Responsabilitat de la direcció de cada centre: •Gestió del personal •Gestió econòmica
 24. 24. Les imatges emprades han estat trobades a la xarxa i recollides al llarg del temps. Si algú considera que alguna d’elles vulnera la propietat intel·lectual de persona o entitat, serà retirada immediatament. Poseu-vos en contacte amb: mrubio19_arroba_xtec.cat

×