• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 

เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน

on

 • 71,602 views

เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน

เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน

Statistics

Views

Total Views
71,602
Views on SlideShare
27,792
Embed Views
43,810

Actions

Likes
1
Downloads
73
Comments
0

39 Embeds 43,810

http://kruarisara.wordpress.com 42485
http://krutheeranaicom.wordpress.com 502
http://kumamint.blogspot.com 238
http://www.slideshare.net 198
http://conandoii.blogspot.com 61
http://mopmapzza.blogspot.com 53
url_unknown 36
http://webcache.googleusercontent.com 31
http://dewthanat02.blogspot.com 29
http://kartoon607.blogspot.com 27
http://sarutalimpanawat.blogspot.com 23
http://intarachid.blogspot.com 16
http://192.168.1.10 16
http://pitchayapong.blogspot.com 11
http://minenat.blogspot.com 10
http://aum507.blogspot.com 10
http://forum.kham.ac.th 8
http://ponravad2861.blogspot.com 7
http://songphop.blogspot.com 6
http://www.google.co.th 5
http://hellonutzy.blogspot.com 5
http://iyaradec.blogspot.com 4
https://www.google.co.th 4
http://ge.baidu.com 4
http://sn140w.snt140.mail.live.com 3
http://202.143.135.163 3
http://co118w.col118.mail.live.com 2
http://cc.bingj.com 2
http://www.25stang.com 1
http://skyfah23.blogspot.com 1
http://co103w.col103.mail.live.com 1
http://www.blogger.com 1
http://www.pku.ac.th 1
http://moodle.swp.ac.th 1
http://kumamint.blogspot.be 1
http://bl161w.blu161.mail.live.com 1
http://co108w.col108.mail.live.com 1
http://sn110w.snt110.mail.live.com 1
http://www.classstart.org 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน Document Transcript

  • ความหมายและความสำาคัญของโครงงาน ความหมาย โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานท่ีส่งเสริม สนั บสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิมสร้างสรรค์ ผลงานตามท่ีตนเองมีความถนั ด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือ ปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงาน ท่ีจะทำาไว้ล่วงหน้ า เป็ นขันตอน พร้อมทังคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น ้ ้ ทังนี้โดยได้รับคำาแนะนำ าปรึกษาจากครูในโรงเรียนของตน ้ ความสำาคัญของโครงงาน ความสำาคัญของโครงงานในแง่ของการเรียนการสอน และการ จัดกิจกรรมเสริมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 มีดังนี้คือ 1. ด้านนั กเรียน 2. ด้านโรงเรียนและครูอาจารย์ 3. ด้านท้องถ่ิน 1. ด้านนั กเรียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ 1.1 ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริเร่ิมงานท่ีจะนำ าไปสู่งาน อาชีพ และการศึกษาต่อท่ีตนเองมีความถนั ด และสนใจ 1.2 สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ด้วยชีวิตจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งในโครงงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมา 1.3 ได้มีโอกาสทดสอบความถนั ดของตนเอง และการแก้ ปั ญหาในงานท่ีตนเองสนใจและมีความพร้อม ส่งผลให้เกิดความ มันใจในการดำาเนิ นงานต่อไป ่ 1.4 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้สร้างเกียรติประวัติในโครง งานท่ีได้ริเร่ิมสร้างสรรค์ 1.5 ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีงาม ต่อกันในระหว่างเพ่ ือนนั กเรียนท่ีปฏิบัติงานเป็ นกลุ่ม 1.6 ก่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการท่ีกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะ อย่างย่ิงได้รับความสำาเร็จในการศึกษาตามหลักสูตรและตรงกับจุด หมายท่ีกำาหนดไว้
  • 2. ด้านโรงเรียนและครูอาจารย์ ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ 2.1 เกิดการประสานงานทางวิชาการท่ีผสมผสานหรือบูรณา การเกิดขึ้นในโรงเรียน ตรงกับหลักสูตรมัธยมศึกษา และแนวทาง การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2.2 เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันว่า การเรียนการสอนในปั จจุบัน ขึ้นอยู่กับการฝึ กปฏิบัติจริงในโครงงานของนั กเรียนมากกว่าท่ีจะ เรียนอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั ้น 2.3 เกิดศูนย์รวมส่ ือการเรียนการสอน หรือศูนย์วัสดุอุปกรณ์ การสอน สำาหรับให้หมวดวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ใช้ร่วมกัน ส่งผล ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึ กใช้ส่ือการสอนอย่างแท้จริงและหลากหลาย 2.4 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างของนั กเรียน โรงเรียน และ ครูอาจารย์ท่ีมีโอกาสปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเห็นอกเห็นใจซ่ ึงกัน และกัน โดยเฉพาะช่องว่างท่ีต่างกัน 3. ด้านท้องถ่น ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ ิ 3.1 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ผลงานในเชิง ปฏิบัติของโครงงานท่ีประสบความสำาเร็จไปสู่ท้องถ่ิน ทำาให้ท้องถ่ิน กับโรงเรียนมีความเข้าใจและประสานสัมพันธ์กันดีย่ิง 3.2 ช่วยลดปั ญหาวัยรุ่นในท้องถ่ินเก่ียวกับความประพฤติ จรรยามารยาท และศีลธรรม เพราะนั กเรียนท่ีมีโครงงานมักจะเป็ น นั กเรียนท่ีมีความประพฤติดี มุ่งมันและสนใจการศึกษาเล่าเรียน ่ เท่านั ้น 3.3 ทำาให้ประชาชนในท้องถ่ินมีพ้ืนฐานทางการศึกษาดี โดย เฉพาะงานอาชีพท่ีหลากหลายและการพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งเน้ นให้ เยาวชนของชาติมีนิสัยรักการทำางาน ไม่เป็ นคนหยิบโหย่งและช่วย เหลือพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยดี