ความหมายและความสำาคัญของโครงงาน

ความหมาย
       โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานท่ีส่งเสริม
สนั บสนุนให้นักเรียน...
2. ด้านโรงเรียนและครูอาจารย์ ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ
      2.1 เกิดการประสานงานทางวิชาการท่ีผสมผสานหรือบูรณา
การเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน

73,077 views

Published on

เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
73,077
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47,098
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน

  1. 1. ความหมายและความสำาคัญของโครงงาน ความหมาย โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาวิชาการงานท่ีส่งเสริม สนั บสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษา ค้นคว้า ริเร่ิมสร้างสรรค์ ผลงานตามท่ีตนเองมีความถนั ด มีความพร้อมและสนใจ แล้วลงมือ ปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของงาน ท่ีจะทำาไว้ล่วงหน้ า เป็ นขันตอน พร้อมทังคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น ้ ้ ทังนี้โดยได้รับคำาแนะนำ าปรึกษาจากครูในโรงเรียนของตน ้ ความสำาคัญของโครงงาน ความสำาคัญของโครงงานในแง่ของการเรียนการสอน และการ จัดกิจกรรมเสริมตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 มีดังนี้คือ 1. ด้านนั กเรียน 2. ด้านโรงเรียนและครูอาจารย์ 3. ด้านท้องถ่ิน 1. ด้านนั กเรียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ 1.1 ช่วยสร้างความหวังใหม่ในการริเร่ิมงานท่ีจะนำ าไปสู่งาน อาชีพ และการศึกษาต่อท่ีตนเองมีความถนั ด และสนใจ 1.2 สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ด้วยชีวิตจริง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้งในโครงงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมา 1.3 ได้มีโอกาสทดสอบความถนั ดของตนเอง และการแก้ ปั ญหาในงานท่ีตนเองสนใจและมีความพร้อม ส่งผลให้เกิดความ มันใจในการดำาเนิ นงานต่อไป ่ 1.4 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้สร้างเกียรติประวัติในโครง งานท่ีได้ริเร่ิมสร้างสรรค์ 1.5 ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีงาม ต่อกันในระหว่างเพ่ ือนนั กเรียนท่ีปฏิบัติงานเป็ นกลุ่ม 1.6 ก่อให้เกิดความรู้ทางวิชาการท่ีกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะ อย่างย่ิงได้รับความสำาเร็จในการศึกษาตามหลักสูตรและตรงกับจุด หมายท่ีกำาหนดไว้
  2. 2. 2. ด้านโรงเรียนและครูอาจารย์ ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ 2.1 เกิดการประสานงานทางวิชาการท่ีผสมผสานหรือบูรณา การเกิดขึ้นในโรงเรียน ตรงกับหลักสูตรมัธยมศึกษา และแนวทาง การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2.2 เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันว่า การเรียนการสอนในปั จจุบัน ขึ้นอยู่กับการฝึ กปฏิบัติจริงในโครงงานของนั กเรียนมากกว่าท่ีจะ เรียนอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั ้น 2.3 เกิดศูนย์รวมส่ ือการเรียนการสอน หรือศูนย์วัสดุอุปกรณ์ การสอน สำาหรับให้หมวดวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ใช้ร่วมกัน ส่งผล ให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึ กใช้ส่ือการสอนอย่างแท้จริงและหลากหลาย 2.4 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างของนั กเรียน โรงเรียน และ ครูอาจารย์ท่ีมีโอกาสปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเห็นอกเห็นใจซ่ ึงกัน และกัน โดยเฉพาะช่องว่างท่ีต่างกัน 3. ด้านท้องถ่น ก่อให้เกิดคุณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ ิ 3.1 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ผลงานในเชิง ปฏิบัติของโครงงานท่ีประสบความสำาเร็จไปสู่ท้องถ่ิน ทำาให้ท้องถ่ิน กับโรงเรียนมีความเข้าใจและประสานสัมพันธ์กันดีย่ิง 3.2 ช่วยลดปั ญหาวัยรุ่นในท้องถ่ินเก่ียวกับความประพฤติ จรรยามารยาท และศีลธรรม เพราะนั กเรียนท่ีมีโครงงานมักจะเป็ น นั กเรียนท่ีมีความประพฤติดี มุ่งมันและสนใจการศึกษาเล่าเรียน ่ เท่านั ้น 3.3 ทำาให้ประชาชนในท้องถ่ินมีพ้ืนฐานทางการศึกษาดี โดย เฉพาะงานอาชีพท่ีหลากหลายและการพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งเน้ นให้ เยาวชนของชาติมีนิสัยรักการทำางาน ไม่เป็ นคนหยิบโหย่งและช่วย เหลือพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยดี

×