หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

4,142 views
4,067 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 1. 1. หนวยที่ 2องคปรักอบของรับบสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5ม. ครูกนกระตน บุญไชโย สพม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.24
 2. 2. องคปรักอบของรับบสารสนเทศ(Components of an Information System)• องคปรักอบของรับบสารสนเทศซึ่งเปนรับบสนะบสนุนการบริหารงาน การจะดการ แลัการปฏิบะติการของบุคคล ไมวาจัเปนรัดะบบุคคล รัดะบกลุม หรือรัดะบองคการ ไมใชมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอรเทานะ้น แตยะงมีองคปรักอบ อื่นๆ ที่เกี่ยวของกะบความสําเร็จของรับบอีก รวม 5 องคปรักอบ คือ 1. ฮารดแวร (Hardware) 2. ซอฟตแวร (Software) 3. ขอมูล (Data) 4. บุคลากร (People ware) 5. ขะ้นตอนการปฏิบะติงาน (Procedure)
 3. 3. องคปรักอบของรับบสารสนเทศ(Components of an Information System)• 1. ฮารดแวร(Hardware) หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอร ตะวเครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงอุปกรณตอพวงที่เกี่ยวของกะบคอมพิวเตอร ที่เราสามารถมองเห็นแลัจะบตองไดซึ่งฮารดแวรมหนวยยอยที่ทางานสะมพะนธกะน ี ํ
 4. 4. 1. ฮารดแวร(Hardware) ฮารดแวรแบงออกเปน 4 หนวยยอย ไดแก 1. หนวยระบขอมูล (Input Unit: IU) 2. หนวยปรัมวลผล (Central Processing Unit: CPU) 3. หนวยแสดงผล (Output Devices) 4. หนวยความจําสํารองหรือสื่อบะนทึกขอมูล (Secondary Memory/Storage Media)
 5. 5. 1. ฮารดแวร(Hardware)• 1.1 หนวยระบขอมูล (Input Unit: IU) เปนหนวยทีทําหนาที่ระบขอมูลตางๆ ผานทางอุปกรณระบขอมูล ่(Input Devices) จากการที่ผูใชกรอกขอมูลเขามา แลัสงเขาสูหนวยความจําหละกของเครืองคอมพิวเตอร เพื่อเก็บไวปรัมวลผลตาม ่ชุดคําสะ่งตอไป อุปกรณที่จะดอยูในปรัเภทนี้ เชน คียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) สแกนเนอร (Scanner) เปนตน
 6. 6. 1. ฮารดแวร(Hardware) • 1.2 หนวยปรัมวลผล (Central Processing Unit:CPU) Unit:CPU) หนวยปรัมวลผล (Central Processing Unit : CPU) หรือที่เรียกยอๆ กะนวา ซีพียู เปนหนวยที่ทําหนาทีปรัมวลผลขอมูลจาก ่ สิ่งที่ผูใชสงเขามา จากนะ้นจัดึงคําสะ่งจากชุดคําสะ่งที่เก็บไวขึ้นมาทีลัหนึ่ง คําสะ่ง เพื่อแปลวาเปนคําสะ่งที่สะ่งใหคอมพิวเตอรปรัมวลผลอัไรบางกะบ ขอมูลตะวใด แลวจึงจัปรัมวลผลขอมูลตามคําสะ่งนะ้นๆ
 7. 7. 1. ฮารดแวร(Hardware)โดยหนวยปรัมวลผลกลางนี้สามารถแบงออกเปน 3 หนวยยอยๆ ไดแก 2.1 หนวยควบคุม (Control Unit: CU) 2.2 หนวยคํานวณแลัตรรกั (Arithmetic & Logic Unit: ALU) 2.3 หนวยความจําหละก/หนวยบะนทึกขอมูลหละก (Main Memory: MU หรือ Primary Storage)
 8. 8. 1. ฮารดแวร(Hardware)• 1.3 หนวยแสดงผล (Output Devices) เปนหนวยทีทําหนาที่ในการแสดงผลที่ไดจากการปรัมวลผลขอมูล ่เสร็จสิ้นแลวตามคําสะ่งในชุดคําสะ่งของคอมพิวเตอรใหผูใชทราบ โดยแสดงผลผานทางอุปกรณแสดงผล (Output Devices) เชนจอคอมพิวเตอร(Monitor) แลัเครื่องพิมพ(Printer) เปนตน
 9. 9. 1. ฮารดแวร(Hardware)• 1.4 หนวยความจําสํารองหรือสื่อบะนทึกขอมูล (SecondaryMemory/Storage Media) เปนสวนที่ใชเก็บบะนทึกขอมูลเพื่อเรียกกละบมาใชงานไดอีก เนื่องจากขอมูล ที่ถูกเก็บอยูในหนวยความจําหละกนะ้นจัอยูไดในขณัที่มีกรัแสไฟฟาหลอเลี้ยง หนวยความจําหละกอยูเทานะ้น เมื่อใดก็ตามที่ไมมีกรัแสไฟฟาหรือเครื่องดะบ ขอมูลแลัชุดคําสะ่งที่ใชงานอยูจัหายไป ดะงนะ้น ถาตองการเก็บขอมูลหรือคําสะ่ง  ไวอยางถาวรเพื่อเรียกใชงานไดตามตองการ จําเปนตองถายโอนขอมูลจาก หนวยความจําหละกไปเก็บไวที่หนวยเก็บขอมูลสํารอง เชน ฮารดดิสก แผนดิสก แผนซีดีรอม แฟรชไดรฟ เปนตน
 10. 10. องคปรักอบของรับบสารสนเทศ(Components of an Information System)• 2. ซอฟตแวร (Software) หมายถึ ง ชุ ด คํ า สะ่ ง หรื อ โปรแกรมที่ สะ่ ง ให ห น ว ยย อ ยต า งๆ ใน ฮารดแวรทํางานโดยที่ชุดคําสะ่งนี้สามารถถูกเขียนขึ้นดวยโปรแกรม ภาษา(Programming language) ที่เปนภาษาที่คอมพิวเตอร รู จะ กแ ลัเข าใจ ได หรื อ ที่ เรี ยกว าภ าษาเ ครื่ อง ( Computer Language/Machine Language) ที่มีใหเลือกอยู มากมายซึ่ง ซอฟตแวรสามารถแบงไดเปน 2 ปรัเภทหละก ไดแก ซอฟตแวรรับบ แลัซอฟตแวรปรัยุกต
 11. 11. 2. ซอฟตแวร (Software)• 2.1 ซอฟตแวรรับบ (System Software)• เปนซอฟตแวรที่ใชในการควบคุมการทํางานของหนวยยอยตางๆ ในฮารดแวรใหทํางานปรัสานกะนไดเปนอยางดี รวมถึงการจะดสรร ทระพยากรแลัอุปกรณตางๆ ใหคอมพิวเตอรทํางานเปนรับบอยางมี ปรัสิทธิภาพสูงสุด
 12. 12. 2. ซอฟตแวร (Software)• 2.1 ซอฟตแวรรับบ (System Software)• ซอฟตแวรรับบนะ้นมีอยูมากมายหลายปรัเภทดวยกะน แตที่สําคะญที่สุดในการ ทํางานทุกคระ้งจัขาดไมไดเลย คือ รับบปฏิบะติการ (Operating System หรือ OS) เพราัมีหนาที่เปนสื่อกลางหรือตะวปรัสานงานรัหวาง หนวยยอยในฮารดแวรกะบผูใชรับบ (User Interface) เพื่อใหผูใช สามารถใชงานคอมพิวเตอรไดอยางสัดวกขึ้น แลันอกจาก OS แลว ก็ยะงมี ซอฟตแวรรับบตะวอื่นๆ อีก ไดแก โปรแกรมแปลภาษา (Translator Program) แลัโปรแกรมอะตถปรัโยชน (Utilities Program)
 13. 13. 2. ซอฟตแวร (Software)• 2.2 ซอฟตแวรปรัยุกต (Application Software)• หมายถึง ชุดคําสะ่งหรือโปรแกรมที่ถูกพะฒนาขึ้นเพื่อใชในการทํางานเฉพาัดาน ตามวะตถุปรัสงคของผูใช โดยสามารถแบงไดเปน 2 ปรัเภท คือ 2.2.1 ซอฟตแวรที่ผูใชพะฒนาขึ้นใชเอง (User DevelopmentSoftware) 2.2.2 ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Software)
 14. 14. องคปรักอบของรับบสารสนเทศ(Components of an Information System)• 3. บุคลากรทีเ่ กียวของกะบรับบสารสนเทศ (People ware) ่• บุ ค คลที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกะ บ รับบคอมพิ ว เตอร แ ลัรับบสารสนเทศ โดยทะ่วไปแลวในหนวยงานจัปรักอบไปดวย 3 ฝายงาน ไดแก ฝ า ยวิ เ คราัห แ ลัออกแบบรับบ ฝ า ยพะ ฒ นาโปรแกรม แลัฝ า ย ปฏิ บะ ติ ก ารแลับริ ก ารเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามขอบข า ยความ ระบผิดชอบ ซึ่งในองคกรอาจจัมีบุคลากรในหนวยงานคอมพิวเตอร มากหรือนอยขึ้นอยูกะบการแบงความชะดเจนของภารังาน
 15. 15. องคปรักอบของรับบสารสนเทศ(Components of an Information System)• 3. บุคลากรทีเ่ กียวของกะบรับบสารสนเทศ (People ware) ่• ตะวอยางบุคลากรที่เกี่ยวของกะบรับบสารสนเทศ ผูบ ริ หารสารสนเทศสํ านะกงาน, ผู อํานวยการศู นย คอมพิ วเตอร , หะ วหน า โครงการ, นะ ก วิ เ คราัห ร ับบ, นะ ก เขี ย นโปรแกรม, ผู จะ ด การปฏิ บะ ติ ก าร คอมพิวเตอร, พนะกงานปฏิบะติการคอมพิวเตอร, พนะกงานจะดตารางเวลาการ ใชเครื่อง, พนะกงานคียขอมูล เปนตน แลับุคลากรในที่นี้ยะงถือวาผูใช (User) ที่เกี่ยวของกะบสารสนเทศ เชน นําไปใชในการตะดสินใจหรือปรัโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
 16. 16. องคปรักอบของรับบสารสนเทศ(Components of an Information System)• 4. ขอมูล (Data)• หมายถึง ขอมูลดิบที่ยะงไมผานการปรัมวลผลขอมูล เปน ขอเท็จจริงที่มีอยูจริง สามารถตรวจสอบได เปนสวนที่ผูใช ปอนเขาสูรับบคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนวะตถุดิบในการสราง สารสนเทศ (Information) ขึ้นมา
 17. 17. องคปรักอบของรับบสารสนเทศ(Components of an Information System)• 5. ขะนตอนกรับวนการ (Procedures) ้• การใชงานรับบสารสนเทศนะ้น จัมีขะ้นตอนตะ้งแตตนจนจบของ กรับวนการปรัมวลผลขอมูล เชน รับบปรัเมินการเรียนการ สอนที่จัตองผานการ login แลัพิมพ Password ให ถูกตอง ซึ่งเปนการระกษาความปลอดภะยของขอมูลแลัรับบที่ อนุญาตใหกะบผูมีสิทธิเขามาใชงานรับบสารสนเทศเทานะ้น

×