IT346 Information System Security
Week 4-1: Stream Cipher & Asymmetric
Key Cryptography
ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

Faculty of ...
Symmetric Key Cryptography
เราสามารถแบ่งระบบ Cryptography แบบ Symmetric Key ออกตาม
รูปแบบการดําเนินการบน Plaintext จะแบ่งไ...
Stream Ciphers
ดําเนินการเข้ารหัสบน bit ทีละ bit
‣ เป็นการดําเนินการบนสาย (Stream) ของข้อมูล

Key ที่ใช้ในการเข้ารหัสจะเป็...
Stream Ciphers
แต่ละ bit ของ Keystream จะถูกดําเนินการ (เช่นการ XOR) กับแต่ละ bit
ของข้อมูล
คุณสมบัติ random ใน keystream ...
Stream Ciphers
ค่า Secret Key ของ Stream Cipher ก็คือค่า Seed ที่ป้อนให้กับตัวสร้าง
Pseudorandom Keystream
Key
K

Key
K

K...
One-Time-Pad (OTP)
Stream Cipher ได้แรงบันดาลใจมาจาก One-Time-Pad (หรือเรียกว่า
Vernam Cipher) ซึ่งเป็นเทคนิคการเข้ารหัสที...
Stream Cipher Properties
ข้อควรคํานึงในการสร้าง Stream Cipher
‣ ใช้กับการ Encryption ทีแต่ละครังจะทํางานเป็นระยะเวลายาวนาน...
RC4
RC4 เป็น Stream Cipher ที่ออกแบบโดย Ron Rivest ให้กับ RSA
Security (Security Company)
ใช้ Key ที่ปรับขนาดได้ (variable...
Attack on Cryptography
Cryptanalysis คือกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่ง plaintext โดยทีไม่ต้องทราบ
่
Key ที่ใช้ เป็นการ break การ...
Asymmetric Key Cryptography
(Public Key Cryptography)

Faculty of Information Technology

Page

10
Asymmetric Key Cryptography
ข้อเสียของ symmetric key cryptography คือ ทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องใช้
key เดียวกันในการ encrypt...
Asymmetric Key Cryptography
ระบบ cryptosystem แบบ asymmetric key cryptography แต่ละฝ่าย
จะถือ key 2 อัน ได้แก่
‣ Public Ke...
Asymmetric Key Cryptography

Faculty of Information Technology

Page

13
Asymmetric Encryption
Public-Key Cryptosystem มีคุณสมบัติดังนี้
‣ เมื่อ encrypt ข้อมูล เราจะได้ ciphertext และเมื่อ decryp...
Public Key Cryptography
Public Key Cryptography ทํางานภายใต้ทฤษฎีที่เรียกว่า one-way
function
‣ One-Way Function เป็นฟังก์...
กิจกรรม 1
จับกลุ่มประมาณ 5 คน อภิปรายเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้
จงเปรียบเทียบ Symmetric Key Cryptography และ Asymmetric Key
Cr...
มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล
RSA Algorithm
Diffie-Hellman Algorithm (เหมือนกับที่ใช้ใน Key Exchange)
Elliptic Curve Cryptograp...
RSA
RSA คิดค้นโดย รอน ริเวสต์ (Ron Rivest) อาดี ชามีร์ (Adi Shamir) และ
เล็น แอเดิลแมน (Len Adleman) ที่ MIT โดยที่ RSA มา...
ขั้นตอนในการเลือกคีย์ของ RSA
เลือกเลขจํานวนเฉพาะ (prime number) p และ q ที่มีการต่างกัน
‣ หลักในการเลือกตัวเลขทั้งสองนี้คอ...
ขั้นตอนการเข้าและถอดรหัส
RSA Encryption
เมื่อต้องการส่งข้อมูล M โดย M < n ในการเข้ารหัสนั้นจะใช้ Public Key
(e, n) โดยใช้ส...
ตัวอย่างการเข้ารหัส
n = 35, e = 5
Plaintext

M

Me

Ciphertext = Me mod n

L

12

248832

17

O

15

759375

15

V

22

51...
ตัวอย่างการถอดรหัส
n = 35, d = 29
Cd

Ciphertext

M= Cd mod n

Plaintext

17

48196857210675091509141182522307000

12

L

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Information system security wk4-1

1,397 views

Published on

If you have question
Message me!

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Information system security wk4-1

 1. 1. IT346 Information System Security Week 4-1: Stream Cipher & Asymmetric Key Cryptography ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง Faculty of Information Technology Page 1
 2. 2. Symmetric Key Cryptography เราสามารถแบ่งระบบ Cryptography แบบ Symmetric Key ออกตาม รูปแบบการดําเนินการบน Plaintext จะแบ่งได้เป็น แบบบล็อค (Block Cipher) ‣ ซึ่งจะทําการเข้ารหัสทีละบล็อค 1 บล็อคประกอบด้วยหลายบิต • DES: 1 Data Block = 64 bits • 3DES: 1 Data Block = 64 bits • AES: 1 Data Block = 128 bits แบบสตรีม (Stream Cipher) ‣ ซึ่งจะทําการเข้ารหัสทีละบิต • RC4 Faculty of Information Technology Page 2
 3. 3. Stream Ciphers ดําเนินการเข้ารหัสบน bit ทีละ bit ‣ เป็นการดําเนินการบนสาย (Stream) ของข้อมูล Key ที่ใช้ในการเข้ารหัสจะเป็นสายเช่นเดียวกัน เรียกว่า Keystream ‣ Keystream สําหรับการเข้ารหัสแบบ Stream Cipher เป็น pseudorandom keystream ‣ Pseudorandom คือการสุ่มแบบเทียม จะได้ค่าที่เสมือนเป็นค่าสุม แต่สร้างมา ่ จากกระบวนการที่ถูกกําหนดไว้อย่างแน่นอน Faculty of Information Technology Page 3
 4. 4. Stream Ciphers แต่ละ bit ของ Keystream จะถูกดําเนินการ (เช่นการ XOR) กับแต่ละ bit ของข้อมูล คุณสมบัติ random ใน keystream จะทําลายคุณสมบัติเชิงสถิติของ plaintext (เช่น ความถี่ของตัวอักษรใน plaintext) โดยอัตโนมัติ จะไม่มีการใช้งาน Keystream ซ้ํา มิฉะนันจะสามารถหา plaintext ที่เคย ้ ใช้ Key นั้นๆในการ encrypt ได้ Ci = Pi XOR StreamKeyi Faculty of Information Technology Page 4
 5. 5. Stream Ciphers ค่า Secret Key ของ Stream Cipher ก็คือค่า Seed ที่ป้อนให้กับตัวสร้าง Pseudorandom Keystream Key K Key K KeyStream Generator (Pseudorandom byte generator) KeyStream Generator (Pseudorandom byte generator) Plaintext Byte Stream P + ENCRYPTION Faculty of Information Technology Ciphertext Byte Stream C + Plaintext Byte Stream P DECRYPTION Page 5
 6. 6. One-Time-Pad (OTP) Stream Cipher ได้แรงบันดาลใจมาจาก One-Time-Pad (หรือเรียกว่า Vernam Cipher) ซึ่งเป็นเทคนิคการเข้ารหัสที่เชื่อว่าไม่สามารถ break ได้ (unbreakable cipher) ‣ Keystream ของ OTP เป็น random number อย่างแท้จริง ไม่ได้สร้างมาจาก Secret Key ผ่าน Pseudorandom number generator ‣ Secret Key ของ OTP คือตัว Keystream ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่อย่างน้อยเท่ากับ plaintext ทําให้ การสร้างระบบ OTP ทําได้ยาก จึงไม่เป็นที่นิยมใช้อย่าง แพร่หลายนัก Faculty of Information Technology Page 6
 7. 7. Stream Cipher Properties ข้อควรคํานึงในการสร้าง Stream Cipher ‣ ใช้กับการ Encryption ทีแต่ละครังจะทํางานเป็นระยะเวลายาวนาน ช่วงการ ่ ้ ทํางานยาวนานก่อนที่จะมีการวนกลับมาทําซ้ําแบบเดิม ‣ Keystream ทีสร้างจะต้อง random ให้มากที่สุด ยิ่ง random มากเท่าใด จะ ่ ให้ระดับความปลอดภัยสูงขึนเท่านั้น ้ ‣ Secret Key ควรมีขนาดใหญ่ เพิ่มป้องกัน Brute-force Attack โดยปกติจะไม่ ต่ํากว่า 128 bits แม้จะอาศัยการทํางานที่ง่ายและซับซ้อนน้อยกว่า Block Cipher แต่ถ้า ออกแบบมาเหมาะสม Stream Cipher สามารถให้ความปลอดภัยได้ เทียบเท่ากับ Block Cipher ด้วย Key ขนาดเท่ากัน Faculty of Information Technology Page 7
 8. 8. RC4 RC4 เป็น Stream Cipher ที่ออกแบบโดย Ron Rivest ให้กับ RSA Security (Security Company) ใช้ Key ที่ปรับขนาดได้ (variable key size) มีการทํางานในระดับไบต์ (Byte-oriented Stream Cipher) และทําการโดยอาศัยเทคนิค random permutation RC4 เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ใช้ในกลไกการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เช่น SSL/TLS และ wireless WEP Faculty of Information Technology Page 8
 9. 9. Attack on Cryptography Cryptanalysis คือกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่ง plaintext โดยทีไม่ต้องทราบ ่ Key ที่ใช้ เป็นการ break การ encrypt ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ‣ Ciphertext-only attack มี ciphertext ที่ encrypt จาก key เดียวกัน เป็น ปริมาณมากพอที่จะสามารถนํามาวิเคราะห์หา plaintext หรือ key ได้ ‣ Known-plaintext attack มีทง ciphertextและ plaintext ทีมาจาก key ั้ ่ เดียวกัน มากพอที่จะสามารถนํามาวิเคราะห์หา key ได้ ‣ Chosen-plaintext attack มีทั้ง ciphertextและ plaintext ทีมาจาก key ่ เดียวกัน โดย attacker สามารถเลือก plaintext เองเพื่อป้อนเข้าไปในระบบ เพื่อให้ได้ ciphertextทีสัมพันธ์กับ plaintext นั้นๆ ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะ ่ สามารถนํามาวิเคราะห์หา key ได้ Faculty of Information Technology Page 9
 10. 10. Asymmetric Key Cryptography (Public Key Cryptography) Faculty of Information Technology Page 10
 11. 11. Asymmetric Key Cryptography ข้อเสียของ symmetric key cryptography คือ ทั้งผู้ส่งและผู้รับต้องใช้ key เดียวกันในการ encrypt และ decrypt ทําให้ ‣ ต้องมีการแลกเปลี่ยน key ก่อนที่จะเริ่มรับส่งข้อมูล ทําให้ยงยากหากผู้รับและผู้สง ุ่ ่ ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อน ‣ ปัญหาเรื่องการถูกดักจับ Key ‣ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ Key ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อใช้ในระบบใหญ่ ‣ เนื่องจากทั้งผู้รับและผู้สงถือ key เดียวกัน ผู้ส่งสามารถปฏิเสธการส่งข้อมูลได้ ่ เนื่องจากผู้รับเองก็สามารถสร้าง ciphertext ดังกล่าวขึ้นมาได้เช่นกัน นั่นคือ Symmetric Key Encryption ไม่สนับสนุน non-repudiation Asymmetric Encryption หรือ Public Key Encryption ใช้ key ต่างกัน ในการ encrypt และ decrypt ข้อมูล Faculty of Information Technology Page 11
 12. 12. Asymmetric Key Cryptography ระบบ cryptosystem แบบ asymmetric key cryptography แต่ละฝ่าย จะถือ key 2 อัน ได้แก่ ‣ Public Key หรือคียสาธารณะ เป็น key ที่เผยแพร่เป็นสาธารณะ ฝ่ายอื่นๆได้รู้ ์ ‣ Private Key หรือคียส่วนตัว เป็น key ที่เก็บไว้ส่วนตัว เป็นความลับสําหรับแต่ ์ ละฝ่าย ขั้นตอนการ Encryption ประกอบด้วย ‣ ผู้ส่งข้อมูล หา public key ของผู้รับ ซึ่งประกาศเป็นสาธารณะ หรือได้มาจาก ผู้รับก่อนหน้านี้ จากนั้น encrypt ข้อมูล ด้วย public key ของผู้รับ ‣ ผู้รับ decrypt ข้อมูล ด้วย private key ทีสัมพันธ์กัน ่ ‣ บุคคลใดก็สามารถ encrypt ข้อมูลมายังผู้รับได้ เพราะ public key เป็น สาธารณะ แต่เฉพาะผู้รับเท่านั้นที่มี private key และสามารถ decrypt ได้ Faculty of Information Technology Page 12
 13. 13. Asymmetric Key Cryptography Faculty of Information Technology Page 13
 14. 14. Asymmetric Encryption Public-Key Cryptosystem มีคุณสมบัติดังนี้ ‣ เมื่อ encrypt ข้อมูล เราจะได้ ciphertext และเมื่อ decrypt ข้อมูลจะได้ P = Plaintext plaintext กลับออกมา C = Ciphertext PK = Public Key E(P, PKreceiver) = C E(C, SKreceiver) = P SK = Private Key ‣ ถ้ามีทั้ง public key และ private key เราสามารถดําเนินการ encryption และ decryption ได้อย่างง่ายดาย ‣ การเปิดเผย public key เป็นสาธารณะ ไม่ทําให้สามารถคํานวณหา private key ทีสัมพันธ์กันได้ง่ายๆ ่ Public Key Private Key Plaintext Faculty of Information Technology Encryption Ciphertext Decryption Plaintext Page 14
 15. 15. Public Key Cryptography Public Key Cryptography ทํางานภายใต้ทฤษฎีที่เรียกว่า one-way function ‣ One-Way Function เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ทีสามารถคํานวณได้ง่าย แต่ ่ ในทางตรงกันข้าม ถ้าจะคํานวณหาค่าเริ่มต้นจากผลลัพธ์จะทําได้ยากมาก เช่น ‣ การคูณ (Multiplication) เทียบกับ การหาตัวประกอบ (Factorization) • ถ้าตั้งต้นด้วย 12x12 เราสามารถหาผลคูณได้ง่าย 12x12 = 144 • แต่ถ้าตั้งต้นด้วย 144 เราหาได้ยากว่าเกิดจากการดําเนินการใด เพราะ 144 = 12x12 = 144x1 = 24x6, … ‣ Exponential เทียบกับ Logarithms • ถ้าตั้งต้นด้วย 3 กับ 6 เราสามารถหาผลยกกําลังได้ง่าย 36 =729 • แต่ถ้าตั้งต้นด้วย 729 เราหาได้ยากว่าเกิดจากการดําเนินการใด logx 729 = y (x=?, y=?) Faculty of Information Technology Page 15
 16. 16. กิจกรรม 1 จับกลุ่มประมาณ 5 คน อภิปรายเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ จงเปรียบเทียบ Symmetric Key Cryptography และ Asymmetric Key Cryptography ในด้าน ‣ แนวโน้มทีจะใช้ในการรักษา Security Goals เช่น Confidentiality, Integrity, ่ Authenticity, Availability และ Non-Repudiation ‣ ความสะดวกในการใช้งานจริง Faculty of Information Technology Page 16
 17. 17. มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล RSA Algorithm Diffie-Hellman Algorithm (เหมือนกับที่ใช้ใน Key Exchange) Elliptic Curve Cryptography Digital Signature Algorithm Faculty of Information Technology Page 17
 18. 18. RSA RSA คิดค้นโดย รอน ริเวสต์ (Ron Rivest) อาดี ชามีร์ (Adi Shamir) และ เล็น แอเดิลแมน (Len Adleman) ที่ MIT โดยที่ RSA มาจากนามสกุลของ ทั้ง 3 คน Faculty of Information Technology Page 18
 19. 19. ขั้นตอนในการเลือกคีย์ของ RSA เลือกเลขจํานวนเฉพาะ (prime number) p และ q ที่มีการต่างกัน ‣ หลักในการเลือกตัวเลขทั้งสองนี้คอ ยิ่งมากยิ่งทําให้ยากต่อการถอดรหัสลับได้ แต่ ื ก็จะทําให้การเข้าและถอดรหัสช้าลง คํานวณ n = pq คํานวณ m = (p-1)(q-1) เลือกค่า e ที่ 1 < e < m และตัวหารร่วมมาก (gcd) ของ e กับ m เป็น 1 ดังนั้น e และ m จึงเป็นจํานวนเฉพาะซึ่งกันและกัน ‣ หาโดยการสุม e แล้วทดสอบว่า gcd(e, m) เป็น 1 หรือไม่ ่ คํานวณหาเลข d โดยที่ ed mod m = 1 Public Key = ค่า (e, n) Private Key = ค่า (d, n) Faculty of Information Technology Page 19
 20. 20. ขั้นตอนการเข้าและถอดรหัส RSA Encryption เมื่อต้องการส่งข้อมูล M โดย M < n ในการเข้ารหัสนั้นจะใช้ Public Key (e, n) โดยใช้สูตร ‣ Ciphertext C = Me mod n RSA Decryption ถอดรหัส ciphertext C โดยใช้ Private Key (d, n) โดยใช้สูตร ‣ Message M = Cd mod n ตัวอย่าง ‣ p = 5, q = 7, n = 35, m = 24 ‣ e = 5, d = 29 Faculty of Information Technology Page 20
 21. 21. ตัวอย่างการเข้ารหัส n = 35, e = 5 Plaintext M Me Ciphertext = Me mod n L 12 248832 17 O 15 759375 15 V 22 5153632 22 E 5 3125 10 Faculty of Information Technology Page 21
 22. 22. ตัวอย่างการถอดรหัส n = 35, d = 29 Cd Ciphertext M= Cd mod n Plaintext 17 48196857210675091509141182522307000 12 L 15 12783403948858939111232757568359400 15 O 22 8.5164331908653770195619449972111e+38 22 V 10 100000000000000000000000000000 5 E Faculty of Information Technology Page 22

×