โครงสร้างรายวิชาคอม ม.1

2,323 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างรายวิชาคอม ม.1

  1. 1. โครงสร้า งรายวิช าเพิ่ม เติม วิช าคอมพิว เตอร์ ๑ รหัส ง ๒๑๒๐๑ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยีชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ ๑ ภาคเรีย นที่ ๑/๒๕๕๓ เวลา ๔๐ ชัว โมง ่หน่ว ชื่อ หน่ว ยการเรีย น มาตรฐานการ สาระการเรีย นรู้ เวลา นำ้า หนักยที่ รู้ เรีย นรู้ /ตัว ชี้ว ัด (ชั่ว โมง (คะแนน) ) ๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ ง ๓.๑ ม.๑/๓ ๑. บทบาท ความหมาย ๑๐ และการใช้เทคโนโลยี ๒ สารสนเทศ ๒. องค์ประกอบของ ๒ ระบบสารสนเทศของ คอมพิวเตอร์ ๒ ๓. การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำาวัน
  2. 2. ๒. ฮาร์ดแวร์ ง ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. องค์ประกอบของ ๒๐ ระบบคอมพิวเตอร์ ๒ ๒. อุปกรณ์รับข้อมูล ๒ ๓. หน่วยประมวลผลก ลางและหน่วยความ ๒ จำาหลัก ๒ ๔. อุปกรณ์แสดงผล ๒ ๕. อุปกรณ์เก็บข้อมูล สำารองหน่ว ชื่อ หน่ว ยการเรีย น มาตรฐานการ สาระการเรีย นรู้ เวลา นำ้า หนักยที่ รู้ เรีย นรู้ /ตัว ชี้ว ัด (ชั่ว โมง (คะแนน) ) ๓. ซอฟต์แวร์ ง ๓.๑ ม.๑/๑ , ม. ๑. ประเภทของ ๑๐ ๑/๒ ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ ๒ ระบบ ๒ ๒. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ๔. การประมวลผลข้อมูล ง ๓.๑ ม.๑/๓ ๑. ข้อมูลและสารสนเทศ ๒ ๑๐ ๒. การจัดการข้อมูลและ รหัสแทนข้อมูลใน ๒ คอมพิวเตอร์ ๒ ๓. หน่วยของข้อมูล ๒ ๔. ลักษณะการประมวล ผลข้อมูล
  3. 3. ๕. อินเทอร์เน็ต ง ๓.๑ ม.๑/๑ , ม. ๑. ความหมายและที่มา ๒ ๒๐ ๑/๒ , ม.๑/๓ ของอินเทอร์เน็ต ๒. การแทนชื่อที่อยู่ของ ๒ อินเทอร์เน็ต ๔ ๓. การเชื่อมต่อระบบ ๔ อินเทอร์เน็ต ๔. บริการต่าง ๆ บน อินเทอร์เน็ต คะแนนสอบกลางภาคเรียน ๑๐ คะแนนสอบปลายภาคเรียน ๒๐ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ โครงสร้า งรายวิช าเพิ่ม เติม วิช าคอมพิว เตอร์ ๒ รหัส ง ๒๑๒๐๒ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยีชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ ๑ ภาคเรีย นที่ ๒/๒๕๕๓ เวลา ๔๐ ชัว โมง ่หน่ว ชื่อ หน่ว ยการเรีย น มาตรฐานการ สาระการเรีย นรู้ เวลา นำ้า หนักยที่ รู้ เรีย นรู้ /ตัว ชี้ว ัด (ชั่ว โมง (คะแนน) ) ๖. เว็บบราวเซอร์และ ง ๓.๑ ม.๑/๑ , ม. ๑. การเรียกใช้โปรแกรม ๔๐ ไปรษณีย์ ๑/๒ , ม.๑/๓ Microsoft Internet ๒ อิเล็กทรอนิกส์ Explorer และ
  4. 4. Firefox ๒ ๒. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Microsoft Internet Explorer ๒ และ Firefox ๓. การไปยังเว็บเพจต่าง ๒ ๆ บนอินเทอร์เน็ต (การ ท่องเว็บ) ๒ ๔. การปรับภาษา การ บันทึก และการเรียกใช้ ๔ เว็บเพจใน Favorites ของ IE ๔ ๕. การค้นหาข้อมูลด้วย เครื่องมือค้นหา (Search Engine) ๖. การสมัครและการใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๗. การล็อกอิน การส่ง การรับ การอ่าน และ การลบจดหมายในอีเมล์หน่ว ชื่อ หน่ว ยการเรีย น มาตรฐานการ สาระการเรีย นรู้ เวลา นำ้า หนักยที่ รู้ เรีย นรู้ /ตัว ชี้ว ัด (ชั่ว โมง (คะแนน)
  5. 5. )๗. โปรแกรม Microsoft ง ๓.๑ ม.๑/๑ , ม. ๑. ส่วนประกอบของ ๓๐ Windows XP ๑/๒ , ม.๑/๓ โปรแกรมและปุ่ม Start ๔ ๒. การทำางานกับ ๒ หน้าต่างโปรแกรม ๓. การเรียกใช้และการ ๔ เปลี่ยนรูปแบบการแสดง ๒ ข้อมูลในไฟล์และ โฟลเดอร์ ๒ ๔. การจัดการไฟล์และ ๒ โฟลเดอร์ ๕. การจัดเรียงลำาดับไฟล์ และโฟลเดอร์ ๔ ๖. การค้นหาไฟล์และ โฟลเดอร์ ๒ ๗. การปรับแต่งหน้าจอ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบต่างๆใน โปรแกรม Microsoft Windows XP ๘. โปรแกรมที่มากับ โปรแกรม Microsoft Windows XP
  6. 6. คะแนนสอบกลางภาคเรียน ๑๐คะแนนสอบปลายภาคเรียน ๒๐ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐

×