Your SlideShare is downloading. ×
Valgma maeinstituut 70
Valgma maeinstituut 70
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Valgma maeinstituut 70

69

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
69
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KILLUSTIKU KAEVANDAMINE JA KASUTAMINE 21. TTÜ Mäeinstituut 70 A ir e V ästr ik , Ing o V a lg m a Ta llin n a Te h n ik a ü lik o o li m ä e in s titu u t Eh ita ja te te e 5 -VII-2 0 2 , 1 9 0 8 6 Ta llin n EESTI te l.: 3 7 2 /6 2 0 3 8 5 0 m i.ttu .e e , m a e in s t@ ttu .e e Mä e in s titu u t o n v ä lja k u ju n e n u d Ta llin n a Te h n ik a ü lik o o li m ä e tö ö d e n in g g e o lo o g ia la b o ra to o riu m is t k o o s n e n u d m ä e o s a k o n n a s t, m is lo o d i 1 9 3 8 .a . TTÜ m ä e in s titu u t o n Ee s ti a in u k e ra k e n d u s g e o lo o g ia t ja m ä e in s e n e riõ p e t te o s ta v a s u tu s Ee s tis n in g p õ h ilin e m ä e n d u s u u rin g u id te o s ta v in s titu ts io o n . In s titu u t te e b k o o s tö ö d p ra k tilis e lt k õ ik id e Ee s ti m ä e e tte v õ te te g a ja n e id e tte v õ tte id v a ru s ta v a te m ä e m a s in a id to o tv a te e tte v õ te te g a m a a ilm a s . TTÜ m ä e in s titu u t o n a in u k e te a d u s -õ p p e a s u tu s m a a ilm a s k u s te g e le ta k s e p õ le v k iv i k a e v a n d a m is e p ro b le e m id e g a . Mäeinstituud i m o o d usta v a d Ma a v a ra d e k a e v a n d a m is e õ p p e to o l, ju h a ta ja ja m ä e in s titu u d i d ire k to r p ro fe s s o r In g o Va lg m a R a k e n d u s g e o lo o g ia õ p p e to o l, h o id ja d o ts e n t Ü lo Sõ s tra Mä e n d u s tin g im u s te la b o r, ju h a ta ja a s s is te n t Ve ik o Ka ru Mä e tö ö d e p ro je k te e rim is e la b o r, ju h a ta ja s p e ts ia lis t Viv ik a Vä iz e n e O le m a s o le v a p a ra tu u r ja ta rk v a ra on k a a s a e g n e . Võ im a ld a b te h a m ä e n d u s lik k e ja ra k e n d u s g e o lo o g ilis i te a d u s lik k e u u rin g u id . In s titu u d is lä b iv iid a v a d p ra k tilis e d u u rim is tö ö d k ä s itle v a d ra k e n d u s g e o lo o g ia , m a a p õ u e g e o te h n ilis te ja m ä e tö ö d e p ro ts e s s id e n in g m a s in a te p a ra m e e trite m o d e lle e rim is t ja n e n d e a lu s e l v a s ta v a te p ro ts e s s id e a n a lü ü s i ja h in d a m is t. Mä e in s titu u d is o n 1 .0 5 .2 0 0 8 s e is u g a o n 1 6 tö ö ta ja t. J o o nis 21-1 Mäeinstituud i tö ö ta ja d Mä e in s titu u d is õ p ib s ta b iils e lt lig ik a u d u 1 0 0 tu d e n g it, k e lle s t 1 5 o n d o k to ra n d id , 2 5 m a g is trid ja 6 0 b a k a la u re u s e õ p p e tu d e n g id . R iik lik õ p p e tö ö fin a n ts e e rim in e m o o d u s ta b c a . 1 5 % in s titu u d i e e la rv e s t. Mä e in s titu u d i te a d u s tö ö o n ra k e n d u s lik u s u u n a g a ja b a s e e ru b le p in g u te l m ä e tö ö s tu s e , riig i ja fo n d id e g a . Su u rim a d te llija d o n TTÜ MÄ EINSTITUUT 80
  • 2. KILLUSTIKU KAEVANDAMINE JA KASUTAMINE ministeeriumid ja riigiettevõtted. Koostööd teeme kaevandajate ja nendega seotud asutustega. Teadustööde kirjeldused ja nimestikud asuvad aadressil: http://mi.ttu.ee/teadus/ Mäeinseneride õpetamine ja koolitamine, nii nagu teiste ülimalt ebapopulaarsete kuigi vajalike erialade õpetamine on majanduslikus mõistes kahjumlik tegevus. See on seotud sellega, et õppeaineid ja tunde tuleb teha palju, kuid tudengeid on vähe. F inantseerimisskeem arvestab tudengite arvuga, ja lõviosa nende arvuga, kes ülikooli ka lõpetavad. Õ petada on võimalik ainult mäetööstuse kaasab il, e. kaasates tööstust õpetamisse, praktika ja uuringute korraldamisse. Õ petamise kuludest ca 30% on võimalik hankida riigieelarvest. Ülejäänu saadakse koostöö abil. Ükski fond ei toeta õpetamist, vaid konkreetset teadustegevust, ükski ettevõte ei eelda, et ta maksab kinni ka selle töötaja palga, kes talle otseselt tööd ei tee. Seega on vaja ka tööstusel harjuda ebamugava mõttega, et ülikool on samasugune ettevõte nagu nad isegi, seal tehakse samuti ületunnitööd ja enamuses oluliselt väiksema tasu eest kui nende endi ettevõtetes. See teeb ülikoolis töötamise spetsiifiliseks selles mõttes, et töö eesmärk ei ole mitte teenida kasumit vaid õpetada, koolitada, teha teadustööd ja arendada majandust. See spetsiifika tekitab ka meie kõige suurema probleemi, fanaatikute e. õppejõudude ja teadlaste nappuse. Olukorras kus teaduse rahastamissüsteem eeldab, et doktorant töötab täiskohaga ja produtseerib maailmatasemel artikleid 6000 krooni eest kuus, ja magistrant 4 000 krooni eest kuus, on jätkusuutlik teadlaste reprodutseerimine lihtsalt õnnemäng. Lisaks õpetamisele ja teadusele tegeleb mäeinstituut arendustööga ja projekteerimisega, täiendkoolituste korraldamise ja erialainfo levitamise ning ühiskonna harimisega konverentside, seminaride ja diskussioonide korraldamise abil. Mäeinstituudi on tänaseks lõpetanud 9 72 tudengit. Mäeinstituudi tegevust kajastab kord semestris avaldatav mäeinstituudi uudiskiri, mille leiate aadressilt mi.ttu.ee/uudiskiri TTÜ MÄEINSTITUUT 81

×