Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marju Puul- SEB Jõhvi kontor "Erinevad tööriistad SEB pangalt"

563 views

Published on

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar Maidlas

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marju Puul- SEB Jõhvi kontor "Erinevad tööriistad SEB pangalt"

 1. 1. Tur i sm et t evõt l use sem nar i i 07. 03. 14 M dl as ai Er i nevad t öör i i st ad SEB pangal t Ä i k l i e n d i ha l d u r r M r j u Pu u l a
 2. 2. Al us t avat e et t evõt et e s t at i s t i ka Ees t i s 2011. a. kokku asut at ud et t evõt t ei d 19 311 et t evõt et , 2012. a. – 20 087 j a 2013. a. – 20 384
 3. 3. Al us t avat e et t evõt et e s t at i s t i ka IdaVi rum aal 2011. a. kokku asut at ud et t evõt t ei d 2012. a. – 1066 j a 2013. a. – 966 I da- Vi r um aal 1034,
 4. 4. SEB paket i d äri kl i endi l e St ardi paket t – al ust aval e et t evõt j al e on i gapäevased pangat eenused al at es ar vel duskont o avam sest t er veks i aast aks t asut a. Li s a k s s o o d s a d p a r t n e r p a k k u mi s e d . Äri kl i endi paket i d j uba t ööt aval e et t evõt t el e kuut asuga vast aval t i gas kuus t eht avat el e Eur oopa m akset e ar vul e. Li s a k s a nna v a d p a ke t i d s o o d us t us i t e i s t e l e ä r i kl i e nd i t e e nus t e l e j a e r a i s i kut e l e . P aket t S – kõi k pangasi sesed j a kuni 20 Eur oopa m akset kuus t asut a; P aket t M – kõi k pangasi sesed j a kuni 50 Eur oopa m akset kuus t asut a;
 5. 5. Laenud al us t aval e et t evõt j al e Ee s t i s 7 0 % a l u s t a b ä r i t e g e v u s t i s i k l i k e s t v a he n d i t e s t , 3 0 % o l i k a s u t a n u d p e r e j a s õ p r a d e a b i , v a i d 7 % a l us t a s p a ng a l a e nug a . A u s t a v a t e l e e t t e v õ t e t e l e p a k u b SEB l St a r d i l a e n u : N õuded et t evõt t el e St ardi l aenu t aot l em s el : i - et t evõt e r egi st r eer i t ud är i r egi st r i s kuni 3 aast at t agasi - kuni 250 t ööt aj at j a aast akäi ve kuni 50 m n eur ot l või bi l ansi m aht kuni 43 m n eur ot ; l - et t evõt j a om ani ke r i ngi s on ai nul t f üüsi l i sed i si kud j a/ või är i ühi ngud är i seadust i ku t ähenduses; - et t evõt j a om akapi t al vast ab är i seadust i kus sät est at ud nõuet el e, osakapi t al on si sse m akst ud; -
 6. 6. Laenud al us t aval e et t evõt j al e ( j ät k) • St ardi l aenu t i ngi m ed: us - t aot l em seks on vaj al i k är i pl aan, eel m se 2. i i aast a j a j ooksva aast a ar uanded ( ol em asol ul ) + 3. aast a pr ognoosi d - m aksi m aal ne l aenusum a: i nvest eer i m sl aen kuni 64 m i 000 eur ot ( om i nant seer i ng vähem t 10% pr oj ekt i af al m aksum usest ) , käi bekapi t al i l aen kuni 32 000 eur ot . - l aenu t äht aeg kuni 5 aast at , m aksepuhkus kuni 6 kuud - l aenu t agat i seks on käendused: Kr edExi käendus 75% l aenusum ast + l i saks er ai si kust om m ani ke sol i daar ne käendus - peal e l aenu väl j ast am st : l aenu kat t ekor daj a i vähem t 1, 2; l ühi aj al i st e kohust ust e al kat t ekor daj a vähem t 1, 1; om al akapi t al i osakaal vähem t 15% võl ad kokku kuni 70% aast akäi best al ;
 7. 7. Si l dl aen - EL t oet usega pr oj ekt i de f i nant seer i m seks i Si l dl aenu t i ngi m ed: us •eel t i ngi m eks EL t oet ust m us enet l eva r akendus üks use posi t i i vne ot sus pr oj ekt i t oet am se koht a; i •si l dl aenu t agast ab k l i ent EL t oet us sum adest ni ng m om avahendi t est ; •m ni m i aal ne l aenus um a: 3200 eur ot ; m •m aksi m aal ne l aenusum a: m t t e suur em k ui EL t oet us m i j a pr oj ekt i om i nant seer i ng; af •t äht aeg: kuni EL t oet us e l aek um seni , kui d m t t e i i hi l j em kui 36 kuud; •l aenu väl j ast am ne: pr oj ek t i kul udokum i ent i de al usel ; •t agat i s vas t av al t t aot l ej al e j a pr oj ek t i l e ( ki nni svar at agat i s, kom er t spant , j ur i i di l i se i si ku m gar ant i i , er ai si ku käendus) .
 8. 8. Si l dl aen ( j ät k) Taot l em s eks vaj al i k: i • EL t oet use t aot l us koos l i sadega ( sh är i pl aan) ; • osani ke ot sus; • eel m se aast a ar uanded j a j ooksev vahear uanne; i • vaj adusel är i t egevuses nõut avad l oad j a l i t sent si d; • ki nni svar at agat i se kor r al hi ndam sakt ; i • j ur i i di l i se i si ku gar ant i i kor r al gar ant i i andj a ar uanded; • er ai si ku käenduse kor r al käendaj a i si kuandm e et l eht ; • KOV vol i kogu ot sus kol m epool se l epi ngu sõl m m se i i koht a j uhul , kui t eost at akse pr oj ekt i om aval i t suse huvi des.
 9. 9. Laenu t aot l em s el on ol ul i ne i • Är i pl aan – peab ol em ar usaadav, põhj endat ud j a a r eal i st l i k • I nv est kas l ühi f i nant r i s ki t eer i ngu i sel oom - k as on seot ud põhi t egevus ega, või pi kaaj al i ne i nves t eer i ng, l i i si ngu või m uu seer i m st oode, m l l i ne on pr oj ekt i ül di ne i i ase • Tagat i s - t agat i sposi t si oon sõl t ub konkr eet sest är i pr oj ek t i i sel oom t j a pr oj ekt i r i sk i t asem us est . Al ust ava et t evõt t e puhul on t i ht i t agat i seks om ani k e käendused + Kr edex gar ant i i . • Om ani kud – ol ul i ne on adekvaat ne ül evaade om ani ker i ngi st , om ani ke kogem us ant ud v al dkonnas j a är i t egevuses ül di sel t , om ani ke f i nant sk äi t um ne i • AS või OÜ – s uur em kapi t al i m äär on t ugevuseks, kui d f i nant seer i m sot susei d ei l anget at a ai nul t s el l e i baasi l • Väl i sosal us - ot sesel t ei m ängi r ol l i , kui d ül evaade väl i sosani kest on ol ul i ne
 10. 10. M u P arj uul Jõhvi kont ori kl i endi hal dur SEB P ank AS

×