SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Õóâü õ¿íèé õºãæèë
Îð èí ¿åä íèéãìèéí õºãæèë àðèôìåòèêèéí áус ãåîìåòðèéí
ïðîãðåññýýр àñàð хурдацтай хөгжиж, øèíæëýõ óõààíû íýð òºðºë,
àãóóëãà, ìºí àíàð ã¿íçãèéðýí ºðãºí õ¿ðýýòýé áîëæ áàéíà.
Øèíæëýõ óõààíû öàð õ¿ðýý ºðãºæèæ, ìýäýýëýë îëîí
ñóâаãаар, äàìæèí янз бүрийн õýëáýðýýð түгээгдэх болсон
ºíººãèéí íèéãýìä õ¿íèé õºãæèë ч ò¿ðãýñýн áîëîâñðîíãóé áîëæ,
үүнийг дагаад хүний îþóíû àäàë îëîí ¿ç¿¿ëýëòýýð
òîäîðõîéëîãäîõ áîëëîî.
 Øèíæëýõ óõààíû öàð õ¿ðýý ºðãºæèæ,
          
 ìýäýýëýë îëîí ñóâаãаар,    äàìæèí янз
 бүрийн õýëáýðýýð түгээгдэх болсон
 ºíººãèéí íèéãýìä õ¿íèé õºãæèë ч ò¿ðãýñýн
 áîëîâñðîíãóé áîëæ, үүнийг дагаад хүний
 îþóíû   ÷àäàë    îëîí ¿ç¿¿ëýëòýýð
 òîäîðõîéëîãäîõ áîëëîî.
 Îð÷èí ¿åèéí íèéãìèéí ººð÷ëºëò, çàõ
 çýýëийн õàðèëöààíû òîãòîëöîîíä õ¿íèé
 õºãæèë, тэр тусмаа çàëóó ¿åèéíõíèé îþóí
 óõààíû õºãæèë, òºëºâøèëä ºíäºð
 øààðäëàãà òàâèãäàõ áîëæýý.
 Õ¿¿õäèéí õºãæèë òºëºâøëèéã ñóäаëсан

         
ñóäàëãààны ажил, эðäýìòäèéí îíîë, ¿çýë
áàðèìòëàëä õ¿¿õäèéí áèå áÿëäàð, îþóí óõààíû
õºãæèëä   çîõèîí  áàéãóóëàëòòàé   ¿éë
àæèëëàãàà áîëîõ ñóðãàëòûí ¿éë ÿâö ÷óõàë
¿¿ðýãòýé áîëîõûã òîäîðõîéëñîí áàéäàã. Îðîñûí
íýðò ýðäýìòýí ñýòãýë ç¿é÷ Ë.Ñ Âûãîòñêèé “
Õºãæèë áîë ñóðãàëòûã äàãàæ ÿâíà.Өºðººр
õýëáýë ñóðãàëò íü ò¿ð¿¿ëæ îþóí óõààíû
õºãæèë àðààñ íü äàãàæ ÿâíà” ãýñýí ¿çýë
áàðèìòëàëд òóëãóóðëàæ ñóðãàëòûã çîõèîí
ÿâóóëäàã байна.
 Ýíý   îíîëûí  ¿¿äíýýñ  õ¿¿õäèéí  îþóíû

          
 õºãæèë, ñýòãýë ç¿éí àëèâàà îíöëîã, òýäãýýðò
 íºëººëºõ    õ¿÷èí   ç¿éëèéã   ñóäëàõ
 øààðäëàãàòàé áàéäàã. Èéìýýñ áàãà àíãèéí
 õ¿¿õäèéí îþóí óõààíû õºãæëèéí òºâøèíã ÿìàð
 õýìæýýíä áàéãàà, ò¿¿íä ñóðãàëò хэрхэн ÿàæ
 íºëººëæ áàéãààã ñóäëàí òîäîðõîéëîõ нь “Бага
 насны хүүхдийн
 оюун ухааны хөгжил тогтвортой
 хөгжлийн үндэс болох нь ” ñýäэâт
 судалгааны ажлын үндэслэл болж байна.
Îþóí óõààí ãýäýã áîë õ¿íèé îéëãîõ, ýðãýö¿¿ëýí áîäîõ, îþóí
ä¿ãíýëò õèéõ, óõààðàí ñýòãýõ, çàäëàí íýãòãýõ, õàðüöóóëàí
ñýòãýõ, òîäðóóëàí ñýòãýõ, äóðñàí ñàíàõ, áîëîâñðîëîîñ îëæ àâñàí
ìýäëýã óð ÷àäâàð, äàäàë ä¿é áîëîí òóðøëàãàà ïðàêòèêò
àøèãëàõ çýðýã òàíèí ìýäýõ, îþóí ñýòãýõ¿éí îëîí ÷àäâàðûã ººðòºº
øèíãýýñýí íèéëìýë óõàãäàõóóí þì.
Монгол хүн аз жаргал гэдгийг оюун ухаантай, сэтгэлийн
цэнгэлтэй холбож ойлгодоггүй, харин албан тушаалтай, эд
хөрөнгөтэй холбон ойлгодог болсон нь өрөөсгөл юм. Yүний
үндэс нь монголын боловсролд байгаа чиг баримжааны ноцтой
алдаа юм.
Îþóí óõààí ãýäýã íü áèå äààñàí ººð ººðèéí ãýñýí îíöëîã á¿õèé
õýâ øèíæ¿¿äèéã ¿¿ñãýäýã. Õýâ øèíæ òóñ á¿ð íü íýã
õ¿íä çààâàë æèãä õºãæñºí áàéõ àëáàã¿й, нýã þì óó, õî¸ð
øèíæ ò¿ëõ¿¿, áóñàä íü åðäèéí òºâøèíä õºãæñºí áàéæ áîëíî.
Îþóí óõààíû àëü õýâ øèíæ íü äàâàìãàéëæ áàéãààãààñ
øàëòãààëàí харилцан àäèëã¿é àðãààð ¿éë àæèëëàãàà
ÿâàãääàã. Ñóðãàëòûí ÿâöàä ñóðàëöàã÷äûí îþóí óõààíû
õºãæëèéí õóâèéí îíöëîã õýâ øèíæèéã èëð¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ íü
÷óõàë ãýæ ¿çäýã áºãººä оð÷èí ¿åä îþóí óõààíû áèå äààñàí
äîëîîí õýâ øèíæ áàéäàã байна
Õýë ÿðèàíû îþóí óõààí
   Õºãæìèéí îþóí óõààí
   Ìàòåìàòèê, ëîãèêèéí îþóí óõààí
   Îðîí çàéн îþóí óõààí
   Áèåèéí õºäºë㺺í, òýíöâýðèéí îþóí óõààí
   Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöààíû îþóí óõààí
   ªºрр¿¿ãýý, äîòîãø ÷èãëýñýí îþóí óõààí
ãýñýí äîëîîí ÷àäàìæèä õóâààí àâ÷ ¿çæýý.
Hunii hogjil

More Related Content

What's hot

230 bie daalt
230 bie daalt230 bie daalt
230 bie daaltbyamb
 
семинар
семинарсеминар
семинарbyamb
 
230 bie daalt
230 bie daalt230 bie daalt
230 bie daaltbyamb
 
íýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõ
íýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõíýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõ
íýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõGegeen_73
 
8. oron tsagiin ner
8. oron tsagiin ner8. oron tsagiin ner
8. oron tsagiin nertelmenten
 
3. helzuin undsen-oilgolt
3. helzuin undsen-oilgolt3. helzuin undsen-oilgolt
3. helzuin undsen-oilgolttelmenten
 
Гологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэнГологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэнtengerleg
 
цахим хичээл 2
цахим хичээл 2цахим хичээл 2
цахим хичээл 2byambaa12
 
Huuhdiin suvilahui 2 3
Huuhdiin suvilahui 2 3Huuhdiin suvilahui 2 3
Huuhdiin suvilahui 2 3oyunubuns
 
Cosmetic
CosmeticCosmetic
Cosmeticaishfan
 
Hog hayagdal garugaah beelii umsuh
Hog hayagdal garugaah beelii umsuhHog hayagdal garugaah beelii umsuh
Hog hayagdal garugaah beelii umsuhdashkaubuns
 
згүах 2008-2012
згүах 2008-2012згүах 2008-2012
згүах 2008-2012mnd
 
Ravjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteelRavjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteelA_onor
 
Íèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëü
Íèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëüÍèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëü
Íèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëüzaluu_medleg
 

What's hot (18)

230 bie daalt
230 bie daalt230 bie daalt
230 bie daalt
 
семинар
семинарсеминар
семинар
 
230 bie daalt
230 bie daalt230 bie daalt
230 bie daalt
 
íýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõ
íýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõíýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõ
íýð ¿ãèéí íºõöºë¿¿äèéã çºâ áè÷èõ
 
8. oron tsagiin ner
8. oron tsagiin ner8. oron tsagiin ner
8. oron tsagiin ner
 
3. helzuin undsen-oilgolt
3. helzuin undsen-oilgolt3. helzuin undsen-oilgolt
3. helzuin undsen-oilgolt
 
Ungo hicheel
Ungo hicheelUngo hicheel
Ungo hicheel
 
2013 mod urjuuleg 10
2013 mod urjuuleg 102013 mod urjuuleg 10
2013 mod urjuuleg 10
 
Гологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэнГологдсон хүүхэн
Гологдсон хүүхэн
 
Gem hor
Gem horGem hor
Gem hor
 
самрын ясан чимэглэл
самрын ясан чимэглэлсамрын ясан чимэглэл
самрын ясан чимэглэл
 
цахим хичээл 2
цахим хичээл 2цахим хичээл 2
цахим хичээл 2
 
Huuhdiin suvilahui 2 3
Huuhdiin suvilahui 2 3Huuhdiin suvilahui 2 3
Huuhdiin suvilahui 2 3
 
Cosmetic
CosmeticCosmetic
Cosmetic
 
Hog hayagdal garugaah beelii umsuh
Hog hayagdal garugaah beelii umsuhHog hayagdal garugaah beelii umsuh
Hog hayagdal garugaah beelii umsuh
 
згүах 2008-2012
згүах 2008-2012згүах 2008-2012
згүах 2008-2012
 
Ravjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteelRavjaagiin namtar uran buteel
Ravjaagiin namtar uran buteel
 
Íèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëü
Íèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëüÍèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëü
Íèéëìýë öàõèëãààí õýëõýý, Êèðõãîôûí õóóëü
 

Viewers also liked

Togtvortoi hugjliin bolovsrol
Togtvortoi hugjliin bolovsrolTogtvortoi hugjliin bolovsrol
Togtvortoi hugjliin bolovsrolSerko Serod
 
тогтвортой хөгжил
тогтвортой хөгжил тогтвортой хөгжил
тогтвортой хөгжил ydmaa
 
эцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжэцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжazora14
 
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нассурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 насEnkhbold Myagmarsuren
 
хайр
хайрхайр
хайрazora14
 
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэларьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэлMaRaLaa
 
Etseg ehchuuded
Etseg ehchuudedEtseg ehchuuded
Etseg ehchuudeddajaaaaaa
 
лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт
лекц  7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголтлекц  7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт
лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголтserkaubuns
 
өсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдөсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдTsedo Batsukh
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангиБилгүүн Хаш-Эрдэнэ
 
хүчирхийлэл гэж юу вэ?
хүчирхийлэл гэж юу вэ?хүчирхийлэл гэж юу вэ?
хүчирхийлэл гэж юу вэ?Цэнд-Аюуш О.
 
ялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалтялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалтkhashkhorol mashbat
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 

Viewers also liked (20)

Togtvortoi hugjliin bolovsrol
Togtvortoi hugjliin bolovsrolTogtvortoi hugjliin bolovsrol
Togtvortoi hugjliin bolovsrol
 
эссэ бямбахүү
эссэ бямбахүүэссэ бямбахүү
эссэ бямбахүү
 
тогтвортой хөгжил
тогтвортой хөгжил тогтвортой хөгжил
тогтвортой хөгжил
 
эцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамжэцэг эхийн хайр ба сургамж
эцэг эхийн хайр ба сургамж
 
Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2Unit 6 lesson-2
Unit 6 lesson-2
 
хайр
хайрхайр
хайр
 
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нассурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
сурагчдын гэр бүлийн орчинд өгөх зөвлөгөө 15 нас
 
Azi dur turh
Azi dur turhAzi dur turh
Azi dur turh
 
хайр
хайрхайр
хайр
 
K hicheel
K hicheelK hicheel
K hicheel
 
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэларьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
арьс өнгөөр ялгаварлах үзэл
 
Etseg ehchuuded
Etseg ehchuudedEtseg ehchuuded
Etseg ehchuuded
 
хүний хөгжил
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
 
Лекц 8
Лекц 8Лекц 8
Лекц 8
 
лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт
лекц  7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголтлекц  7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт
лекц 7 хүчирхийлэлийн тухай ойлголт
 
өсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэдөсвөр насны хүүхэд
өсвөр насны хүүхэд
 
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р ангихүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
хүн амын байршил, нутагшилт 11-р анги
 
хүчирхийлэл гэж юу вэ?
хүчирхийлэл гэж юу вэ?хүчирхийлэл гэж юу вэ?
хүчирхийлэл гэж юу вэ?
 
ялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалтялгаварлан гадуурхалт
ялгаварлан гадуурхалт
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 

Similar to Hunii hogjil

1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...lbatochir
 
Hvnii naimaa
Hvnii naimaaHvnii naimaa
Hvnii naimaatulgaa14
 
Zuvlumj д
Zuvlumj дZuvlumj д
Zuvlumj дschool14
 
îðøèë
îðøèëîðøèë
îðøèëyumiami
 
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Munkhbat Muugii
 
хүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэл
хүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэлхүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэл
хүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэлnansaaa
 
Fe.хэрэглэгдэхүүн
Fe.хэрэглэгдэхүүнFe.хэрэглэгдэхүүн
Fe.хэрэглэгдэхүүнschool14
 
Hunii heregtseenii onol
Hunii heregtseenii onolHunii heregtseenii onol
Hunii heregtseenii onoldashkaubuns
 
танд зөвлөе
танд зөвлөетанд зөвлөе
танд зөвлөеNNaraa
 
танд зөвлөе
танд зөвлөетанд зөвлөе
танд зөвлөеoyuko
 
Nootsiin max
Nootsiin maxNootsiin max
Nootsiin maxiguum
 
Mongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaalMongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaalBanzragch Jamsran
 

Similar to Hunii hogjil (20)

1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
 
Hvnii naimaa
Hvnii naimaaHvnii naimaa
Hvnii naimaa
 
15 sur
15 sur15 sur
15 sur
 
15 sur
15 sur15 sur
15 sur
 
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
ХУУЛЬ ХЭРХЭН БҮТДЭГ ВЭ?
 
Zuvlumj д
Zuvlumj дZuvlumj д
Zuvlumj д
 
îðøèë
îðøèëîðøèë
îðøèë
 
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
Hedelgeenii tyxai oilgolt 3
 
Hog hayagdal
Hog hayagdalHog hayagdal
Hog hayagdal
 
хүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэл
хүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэлхүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэл
хүүхэд хамгаалал нэмэлт мэдээлэл
 
хичээлийн судалгаа хийх арга барил
хичээлийн судалгаа хийх арга барилхичээлийн судалгаа хийх арга барил
хичээлийн судалгаа хийх арга барил
 
Fe.хэрэглэгдэхүүн
Fe.хэрэглэгдэхүүнFe.хэрэглэгдэхүүн
Fe.хэрэглэгдэхүүн
 
Hunii heregtseenii onol
Hunii heregtseenii onolHunii heregtseenii onol
Hunii heregtseenii onol
 
Muugii hicheel
Muugii hicheelMuugii hicheel
Muugii hicheel
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
 
танд зөвлөе
танд зөвлөетанд зөвлөе
танд зөвлөе
 
танд зөвлөе
танд зөвлөетанд зөвлөе
танд зөвлөе
 
Nootsiin max
Nootsiin maxNootsiin max
Nootsiin max
 
Nootsiin max
Nootsiin maxNootsiin max
Nootsiin max
 
Mongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaalMongol ardiin yeruul_magtaal
Mongol ardiin yeruul_magtaal
 

More from Nergui Oyunchinmeg

More from Nergui Oyunchinmeg (8)

нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
 
Oonchig
OonchigOonchig
Oonchig
 
бд 6 19-р зууны соёл
бд 6 19-р зууны соёлбд 6 19-р зууны соёл
бд 6 19-р зууны соёл
 
Lecture1
Lecture1Lecture1
Lecture1
 
Ardchilaliin tuhai uhagdahuun
Ardchilaliin tuhai uhagdahuunArdchilaliin tuhai uhagdahuun
Ardchilaliin tuhai uhagdahuun
 
ардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүд
 
ардчиллын хэлбэр ба онолууд
ардчиллын хэлбэр ба онолуудардчиллын хэлбэр ба онолууд
ардчиллын хэлбэр ба онолууд
 
Manjiin ue
Manjiin ueManjiin ue
Manjiin ue
 

Hunii hogjil

 • 2. Îð èí ¿åä íèéãìèéí õºãæèë àðèôìåòèêèéí áус ãåîìåòðèéí ïðîãðåññýýр àñàð хурдацтай хөгжиж, øèíæëýõ óõààíû íýð òºðºë, àãóóëãà, ìºí àíàð ã¿íçãèéðýí ºðãºí õ¿ðýýòýé áîëæ áàéíà. Øèíæëýõ óõààíû öàð õ¿ðýý ºðãºæèæ, ìýäýýëýë îëîí ñóâаãаар, äàìæèí янз бүрийн õýëáýðýýð түгээгдэх болсон ºíººãèéí íèéãýìä õ¿íèé õºãæèë ч ò¿ðãýñýн áîëîâñðîíãóé áîëæ, үүнийг дагаад хүний îþóíû àäàë îëîí ¿ç¿¿ëýëòýýð òîäîðõîéëîãäîõ áîëëîî.
 • 3.  Øèíæëýõ óõààíû öàð õ¿ðýý ºðãºæèæ,  ìýäýýëýë îëîí ñóâаãаар, äàìæèí янз бүрийн õýëáýðýýð түгээгдэх болсон ºíººãèéí íèéãýìä õ¿íèé õºãæèë ч ò¿ðãýñýн áîëîâñðîíãóé áîëæ, үүнийг дагаад хүний îþóíû ÷àäàë îëîí ¿ç¿¿ëýëòýýð òîäîðõîéëîãäîõ áîëëîî.  Îð÷èí ¿åèéí íèéãìèéí ººð÷ëºëò, çàõ çýýëийн õàðèëöààíû òîãòîëöîîíä õ¿íèé õºãæèë, тэр тусмаа çàëóó ¿åèéíõíèé îþóí óõààíû õºãæèë, òºëºâøèëä ºíäºð øààðäëàãà òàâèãäàõ áîëæýý.
 • 4.  Õ¿¿õäèéí õºãæèë òºëºâøëèéã ñóäаëсан  ñóäàëãààны ажил, эðäýìòäèéí îíîë, ¿çýë áàðèìòëàëä õ¿¿õäèéí áèå áÿëäàð, îþóí óõààíû õºãæèëä çîõèîí áàéãóóëàëòòàé ¿éë àæèëëàãàà áîëîõ ñóðãàëòûí ¿éë ÿâö ÷óõàë ¿¿ðýãòýé áîëîõûã òîäîðõîéëñîí áàéäàã. Îðîñûí íýðò ýðäýìòýí ñýòãýë ç¿é÷ Ë.Ñ Âûãîòñêèé “ Õºãæèë áîë ñóðãàëòûã äàãàæ ÿâíà.Өºðººр õýëáýë ñóðãàëò íü ò¿ð¿¿ëæ îþóí óõààíû õºãæèë àðààñ íü äàãàæ ÿâíà” ãýñýí ¿çýë áàðèìòëàëд òóëãóóðëàæ ñóðãàëòûã çîõèîí ÿâóóëäàã байна.
 • 5.  Ýíý îíîëûí ¿¿äíýýñ õ¿¿õäèéí îþóíû  õºãæèë, ñýòãýë ç¿éí àëèâàà îíöëîã, òýäãýýðò íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëèéã ñóäëàõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. Èéìýýñ áàãà àíãèéí õ¿¿õäèéí îþóí óõààíû õºãæëèéí òºâøèíã ÿìàð õýìæýýíä áàéãàà, ò¿¿íä ñóðãàëò хэрхэн ÿàæ íºëººëæ áàéãààã ñóäëàí òîäîðõîéëîõ нь “Бага насны хүүхдийн  оюун ухааны хөгжил тогтвортой хөгжлийн үндэс болох нь ” ñýäэâт судалгааны ажлын үндэслэл болж байна.
 • 6. Îþóí óõààí ãýäýã áîë õ¿íèé îéëãîõ, ýðãýö¿¿ëýí áîäîõ, îþóí ä¿ãíýëò õèéõ, óõààðàí ñýòãýõ, çàäëàí íýãòãýõ, õàðüöóóëàí ñýòãýõ, òîäðóóëàí ñýòãýõ, äóðñàí ñàíàõ, áîëîâñðîëîîñ îëæ àâñàí ìýäëýã óð ÷àäâàð, äàäàë ä¿é áîëîí òóðøëàãàà ïðàêòèêò àøèãëàõ çýðýã òàíèí ìýäýõ, îþóí ñýòãýõ¿éí îëîí ÷àäâàðûã ººðòºº øèíãýýñýí íèéëìýë óõàãäàõóóí þì.
 • 7. Монгол хүн аз жаргал гэдгийг оюун ухаантай, сэтгэлийн цэнгэлтэй холбож ойлгодоггүй, харин албан тушаалтай, эд хөрөнгөтэй холбон ойлгодог болсон нь өрөөсгөл юм. Yүний үндэс нь монголын боловсролд байгаа чиг баримжааны ноцтой алдаа юм.
 • 8. Îþóí óõààí ãýäýã íü áèå äààñàí ººð ººðèéí ãýñýí îíöëîã á¿õèé õýâ øèíæ¿¿äèéã ¿¿ñãýäýã. Õýâ øèíæ òóñ á¿ð íü íýã õ¿íä çààâàë æèãä õºãæñºí áàéõ àëáàã¿й, нýã þì óó, õî¸ð øèíæ ò¿ëõ¿¿, áóñàä íü åðäèéí òºâøèíä õºãæñºí áàéæ áîëíî. Îþóí óõààíû àëü õýâ øèíæ íü äàâàìãàéëæ áàéãààãààñ øàëòãààëàí харилцан àäèëã¿é àðãààð ¿éë àæèëëàãàà ÿâàãääàã. Ñóðãàëòûí ÿâöàä ñóðàëöàã÷äûí îþóí óõààíû õºãæëèéí õóâèéí îíöëîã õýâ øèíæèéã èëð¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ íü ÷óõàë ãýæ ¿çäýã áºãººä оð÷èí ¿åä îþóí óõààíû áèå äààñàí äîëîîí õýâ øèíæ áàéäàã байна
 • 9. Õýë ÿðèàíû îþóí óõààí Õºãæìèéí îþóí óõààí Ìàòåìàòèê, ëîãèêèéí îþóí óõààí Îðîí çàéн îþóí óõààí Áèåèéí õºäºë㺺í, òýíöâýðèéí îþóí óõààí Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöààíû îþóí óõààí ªºрр¿¿ãýý, äîòîãø ÷èãëýñýí îþóí óõààí ãýñýí äîëîîí ÷àäàìæèä õóâààí àâ÷ ¿çæýý.