Riadením projektov k vyššej efektivite podnikania

342 views
304 views

Published on

Výrobný priemysel sa v poslednom čase dramaticky zmenil. Presadzuje sa v ňom projektovo založený obchodný model, ktorý vyžaduje výrazne odlišné metódy riadenia a najmä zodpovedajúci softvér.

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Riadením projektov k vyššej efektivite podnikania

  1. 1. MAGAZÍN TÉMA ČÍSLA: PROJEKTOVÉ RIADENIERiadením projektov k vyššej efektivite podnikania JOZEF KOVÁČIK porujú výpočty a uplatnenie zádržného vo väzbe Výrobný priemysel sa v posled- na žiadosti o platby subdodávateľov a voči zákaz- nom čase dramaticky zmenil. níkovi. Zmluvné položky môžu nadväzovať na Presadzuje sa v ňom projektovo zmenové riadenie, v niektorých prípadoch je prie- založený obchodný model, beh plnenia dodávok priamo riadený pripojenými ktorý vyžaduje výrazne odlišné činnosťami projektu, ktoré sú nositeľmi ich nákla- metódy riadenia a najmä zod- dov aj výnosov. Cena, postup, hodnota nákladov povedajúci softvér. K slovu a dokončené množstvo sú metódy na riadeniečoraz častejšie prichádzajú buď špecializované priebehu plnenia zmluvných položiek. Praktickouprojektové riešenia, alebo sofistikovanejšie sys- funkciou môže byť aj prepojenie jednej zmluvy natémy ERP, ktoré podporujú projektové riadenie. viacero projektov. Každá položka zmluvy môžeO dôležitosti projektového softvéru pre výrobné byť tak spojená s činnosťou na inom projekte.firmy vypovedá aj štúdia spoločnosti IFS, z kto- Úlohy viacerých projektových tímov v činnostiachrej vyplýva, že celých 77 % respondentov ho po- projektov v rámci jednej zmluvy môžu byť riadenévažuje za kľúčový pre efektívnu prevádzku. vo flexibilných prostrediach B2E, B2B a B2C. Projektové riadenie najčastejšie využijú firmy,ktoré sa venujú zákazkovo orientovanému vý- Plánovanie projektovvoju, výrobe alebo službám. Projektové riadenie Riadenie projektov sa využíva aj vo vzťahu k vý-im umožňuje zachytiť celý životný cyklus každej voju, výrobe, dodávkam a službám. Poskytujezákazky, a to už od potvrdenia obchodu až po nástroje na kontrolu nákladov a priebehu čin- zmluve. Vážená hodnota rizika môže mať i gra-odovzdanie hotového diela zákazníkovi. Pokrýva ností, okrem funkcie plánovania riadi takisto rea- fický časový priebeh. Počas životného cyklu pro-všetky činnosti súvisiace s určitým projektom lizáciu úloh. Prepojením podnikových dátových jektu umožňuje riadenie rizika zvyšovaťvrátane nákupov, nákladov, výroby, dokladov objektov poskytuje informácie o stave rozpraco- povedomie o jeho existencii. Je nositeľom workf-a dodávok a navyše umožňuje všetko porovná- vania, skutočných a odhadovaných nákladoch. low nápravných opatrení od kontroly cez vyhod-vať s pôvodným plánom. Poskytuje tak dokonalý V rámci sofistikovaných systémov existujú i uži- notenie až po činnosti opatrení.prehľad o všetkých zdrojoch a umožňuje dosiah- točné nástroje na vytváranie návrhov predpo-nuť nemalé úspory v oblasti materiálu, ľudských vedí a ich riadené zmenové konanie. Rozpočty Integrácia projektového riadenia do ERPzdrojov a de facto v celom produkčnom procese. projektov sú konfrontované s predpoveďami ich Zmienený prieskum, ktorý v spolupráci so spo-Projekt sa teda prelína celým informačným sys- očakávaného priebehu, nákladov a času potreb- ločnosťou IFS vykonala nezávislá výskumnátémom a projektový manažér vďaka tomu vidí ného na dokončenie plánovaných činností. Sú- agentúra medzi 340 vedúcimi pracovníkmi stred-aktuálny stav zákazky vo všetkých súvislostiach časťou pracovného prostredia býva Ganttov graf ných a veľkých výrobcov, dokazuje, že väčšina– materiálových, mzdových, časových, obchod- na zobrazenie kritickej cesty, závislostí a väzieb výrobcov by sa bez projektového riadenia už lenných i ekonomických. medzi činnosťami projektu. ťažko obišla. Dôvodom je dnes bežná produkcia krátkych sérií výrobkov, konštruovaných na ob-Správa zmlúv Riadenie zdrojov jednávku, a prísne regulovaná výroba vysokok-Zmluvné dodávky obyčajne nadväzujú na pod- Riadenie zdrojov je v projektoch jeden z najdô- valitných produktov. Väčšina respondentovmienky poskytovania služieb, termíny a ceny. ležitejších momentov. Alokácie zdrojov projektu rovnako uviedla, že zaistenie spolupráce medziV heterogénnom prostredí sa dodávateľská strana v ich napojení na konštrukčné, výrobné, zákaz- nástrojmi projektového riadenia a systémomocitá často uprostred – medzi subdodávateľmi nícke a pracovné objednávky poskytujú zá- ERP si vyžiadalo zvláštne integračné projekty.a odberateľom. Preto je potrebné, aby infor- kladňu pre rozšírené plánovacie techniky. Práve preto, že riadenie je pre výrobcov čorazmačný systém umožňoval evidenciu všetkých Odborné znalosti, profesie a povolenia tvoria sú- dôležitejšia disciplína, malo by byť neoddeliteľ-zmluvných dodávok vo väzbe na plánované pro- časť kompetencií projektových zdrojov a deter- nou súčasťou riešenia ERP. Projekty integrácie najektové činnosti a dodávateľské subjekty. Pred- minujú ich možné zapojenie v konkrétnych objednávku sú nákladné a riskantné. Nasadeniemetom riadenia môžu byť predajné zmluvy, úlohách. štandardného softvéru, ktorý splní nároky pro-zmluvy o službách a zmluvy o údržbe. Koncept jektového riadenia s minimom zmien, je zaují-správy zmlúv spravidla pokrýva procesy od prí- Majetok mavá alternatíva pre zákazníkov z oblastipravy a účasti na výberovom konaní cez kalkulá- Projektovo orientované obstarávanie obyčajne výrobných a servisných organizácií.ciu ponuky, výber dodávateľov, evidenciu plnenia zahŕňa materiálové položky, ďalej služby vo Vytvorenie projektovo orientovaného podnika-dodávok až po fakturácie, platby a uskutočnenie väzbe na dodávateľov a subdodávateľov. Súčas- nia navyše nevyžaduje od organizácií vzdať sadodávky do údržby. Automatické kalkulácie pod- ťou obstarávania bývajú aj modely prenájmov toho, ako pracovali v minulosti, vyžaduje len a požičiavania. Podporované sú často i modely nový pohľad na projekty, ktoré môžu priniesť SPONZOR ČLÁNKU: spolupracujúcich subjektov, ktoré navzájom inovácie a zvýšiť efektívnosť. Vykazovanie stavu zdieľajú strojové, výrobné a ľudské zdroje. In- projektov, požiadaviek, predpovedí využitia terné a externé objednávky sú plánované, dodá- zdrojov, výkonnosti, ako aj zlepšovanie merateľ- vané a v prípade pôžičky ukončené vrátením nosti príslušných úrovní organizácie dokazuje a platbami za poskytnuté služby. prospešnosť a podporu podnikania zo strany pro- jektovo založených riešení. Je teda vysoko prav- Riadenie rizík depodobné, že výrobcovia sa budú stále viac IFS vyvíja, dodáva a implementuje IFS Aplikácie, plne integrovanú súpravu aplikácií na plánovanie podnikových Projektový softvér často zahŕňa i riadenie rizík, spoliehať na nový typ systému ERP, zahŕňajúci prostriedkov, založenú na technológii SOA. Spoločnosť ktoré pokrýva nákladové a časové faktory oča- projektovo založené riešenia (PBS = Project má viac než 2000 zákazníkov v 50 krajinách a sústreďuje kávaných dosahov s identifikáciou pravdepodob- Based Solutions). Tie majú výrobcom zaistiť po- sa hlavne na výrobu a služby. Priame zastúpenie IFS pre hotový prehľad a kontrolu nad projektmi nosti. Používateľsky definovateľná štruktúra Slovensko bolo založené v roku 2000. Lokalizáciu a do- a umožniť im riadiť celú firmu na projektových rizika zahŕňa problémy, dôsledky, reakcie a opat- dávku produktov IFS na slovenskom trhu zaisťuje 60 od- renia. Tie môžu byť pripojené k ostatným podni- princípoch. borníkov. K spokojným zákazníkom patria I.D.C. Holding, a. s., Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Tomark, kovým dátovým objektom, napr. k predajnej Autor je riaditeľ IFS Slovakia. s. r. o. Viac na www.IFSWORLD.com.24 5/2011

×