Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Výkonnosť procesov

172 views

Published on

Procesy

Published in: Business
 • Be the first to comment

Výkonnosť procesov

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Výkonnosť procesov
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Výkonnosť procesov – Meranie – Postupy merania výkonnosti procesov – Metódy merania výkonnosti procesov
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Meranie  Meranie – Ciele merania – Základné pojmy – Ciele – Proces – Výkonnosť procesov – Kvalita – Produktivita – Výkonnosť procesov – Meranie výkonnosti procesov – 8.2.3 Monitorovanie a meranie procesov – Systémové merania podľa koncepcie ISO – Prečo uskutočňovať merania
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Ciele merania Maximalizácia miery spokojnosti zákazníkov. Minimalizácia výdajov s tým spojených.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Ciele merania  Ciele merania – Riadiť procesy prostredníctvom cieľov. – Riadiť výkonnosť procesov. – Vizualizovať ciele. – Vytvoriť systém cieľov a merateľných ukazovateľov procesov. – Sledovať plánovaný a aktuálny stav výkonnosti procesov. – Sledovať trendy v oblasti výkonnosti procesov. – Prijímať opatrenia na zlepšovanie procesov. – Vytvoriť komunikačné prostredie pre sledovanie výkonnosti procesov. – Previazať procesy, ciele, merateľné ukazovatele a zodpovednosti za meranie a zber dát.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Základné pojmy  Meranie – Je súbor operácií k stanoveniu hodnoty určitej veličiny v daných jednotkách.  Skupiny meraní – Technické • Vzťahuje sa k hmotným výstupom procesov - výrobkom. – Systémové • Umožňuje poznať a definovať správanie organizačného systému- systému riadenia organizácie.  Výkonnosť – Je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, tímami, procesmi a systémami.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Ciele Pokiaľ chce organizácia merať výkonnosť procesov musí: Merať výkonnosť procesov bez stanovených cieľov organizácie, nie je reálne. Definovať ciele organizácie. Prerozdeliť tieto ciele na všetky organizačné jednotky. Stanoviť ukazovatele výkonnosti organizačnej jednotky. Odvodiť vhodné ukazovatele výkonnosti procesov.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Ciele  Výkonnosť je miera dosahovaných výsledkov, preto všetky postupy merania výkonnosti procesov sa musia opierať o vhodnú základňu-etalón, ktorou sú cieľové hodnoty výkonnosti procesov. Ciele sú kvantifikované charakteristiky produktov a procesov, ktoré majú byť organizáciou dosiahnuté k určitému termínu v budúcnosti.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Proces Proces je transformácia vstupov do pridanej hodnoty výstupov. Ľudia Materiály Stroje a zariadenia Transformačný proces Kvalita Tržby Pridaná hodnota Čas Množstvo Náklady Investície
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Proces  Hospodárnosť – Ako účinne transformuje vstupy-minimalizácia nákladov.  Účinnosť – Ako flexibilne sa vie prispôsobiť zmene požiadaviek zákazníka-čas.  Efektívnosť – Ako účelne výstupy uspokojujú požiadavky zákazníka-kvalita. VstupyH ProcesÚ VýstupyE
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Výkonnosť procesov Pochopenie nutnosti zmeniť výkonnosť procesu, keď chceme meniť jeho výstupy:  VY = (VS * P) + (P * VS) keď VS = 0 a P = 0, potom aj  VY = 0 VstupyVS ProcesP VýstupyVY
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Výkonnosť procesov  Zmena výstupov (množstvo a kvalita produtov) je podmienená: – Zmenami množstva a kvality vstupov – Zmenami výkonnosti procesov ~ kvalita a produktivita Keď chceme riadiť zmeny výstupov, musíme riadiť i zmeny vstupov a riadiť proces. Riadiť proces ale vyžaduje merať jeho výkonnosť.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Kvalita Kvalita začína tam, kde si každý zamestnanec organizácie uvedomuje, že nesmie nikdy poslať nepodarok alebo nedokonalú informáciu do ďalšieho procesu. Odmietni to, nerob to, neposielaj to.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Produktivita Produktivita = ako úspešne využívame fyzické zdroje - pracovníkov, výrobné zariadenia, materiál Produktivita = výstup/vstup  Stará definícia – Produktivita je pomer hodnoty odvedenej produkcie na jednotku času alebo jedného pracovníka.  Nová definícia – Produktivita je pomer medzi zhodnými výstupmi k celkovým vstupom.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Výkonnosť procesov  Výkonnosť procesov – Je funkciou kvality a produktivity. – Kvalita a produktivita sú dve na prvý pohľad rozdielne, no v skutočnosti prepojené dimenzie výkonnosti.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Meranie výkonnosti procesov Meranie výkonnosti procesov sú aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné informácie o priebehu procesov tak, aby tieto procesy mohli byť ich vlastníkmi priebežne, t.j. operatívne, riadené za účelom plnenia všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na procesy. Zákazníkom merania sú vlastníci procesov.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk 8.2.3 Monitorovanie a meranie procesov  Organizácia musí: – Používať vhodné metódy na monitorovanie, prípadne meranie procesov SMK – … – Pre každý proces je potrebné určiť cieľové funkcie, stanoviť merané parametre, tieto merať a z výsledkov sledovať a vyhodnocovať trendy, tieto porovnávať s konkurenciou, s vlastnými zámermi a cieľmi a s nákladmi investovanými k ich dosiahnutiu.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Systémové merania podľa koncepcie ISO  Systémové merania podľa koncepcie ISO – Meranie spokojnosti zákazníkov – Meranie spokojnosti zamestnancov – Meranie spokojnosti iných zainteresovaných strán – Meranie výkonnosti procesov – Meranie výkonnosti SMK – Meranie výkonnosti organizácie – Meranie výkonnosti dodávateľov – Meranie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite a efektov zo zlepšovania – Meranie účinnosti výcviku – Audity kvality – Benchmarking – Sebahodnotenie
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Prečo uskutočňovať merania  Prečo uskutočňovať merania – Zhromažďujú dáta pre rozhodovanie a jeho zavádzanie do života. – Umožňujú rozlišovať medzi intuíciou, vnímaním a realitou. – Dokážu prekonávať stereotypy v myslení manažérov a búrať psychické bariéry. – Odhaľujú slabé miesta v organizácii-príležitosti k zlepšovaniu. – Identifikujú kľúčové faktory úspešnosti. – Dovoľujú poznať vzťahy medzi vstupmi a výstupmi. – Poskytujú údaje pre validáciu a preskúmanie všetkých aktivít organizácie. – Umožňujú prepojenie výsledkov organizácie. – Uľahčujú komunikáciu medzi manažérmi a zamestnancami. – Poskytujú priestor k zaujímavým analýzam vzťahov medzi ukazovateľmi výkonnosti procesov a výškou nákladov. – Sú bázou pre oceňovanie úspešnosti realizácie NO a PO a hlavne projektov neustáleho zlepšovania.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Postupy merania výkonnosti procesov  Postupy merania výkonnosti procesov – Postupy BPM – Postup merania výkonnosti procesov-1 – Postup merania výkonnosti procesov-2 – Postup definovania ukazovateľov výkonnosti
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Postupy BPM Návrh procesov Identifikácia procesov Určenie zodpovednosti za procesy Definovanie scenárov procesov Definovanie pridanej hodnoty pre zákazníka Definovanie procesného toku Tvorba dokumentácie riadenia Meranie výkonnosti procesov Príprava merania Definovanie cieľov a KPI Meranie výkonnosti Reporting Systém MVP Analýza procesov Lean audit Detailný procesný audit Analýza procesov Zlepšovanie procesov Cyklus PDCA Workshop kaizen Projekt zlepšovania procesov
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Postup merania výkonnosti procesov-1 Príprava merania Vypracovanie metodiky MVP Príprava formulárov Spracovanie smernice procesného controlingu Vzdelávanie zamestnancov Analýza súčasného stavu MVP Výber procesov na meranie Definovanie cieľov a KPI Návrh cieľov Návrh ukazovateľov výkonnosti Vypracovanie operačných definícií Nahrávanie dát do ARISu Generovanie formulárov pre meranie výkonnosti Meranie výkonnosti procesov Vyplnenie aktuálnej hodnoty KPI Výpočet IVP Historické sledovanie IVP Reporting Generovanie výstupných zostáv z MVP Prezentácia merania na intranete Vypracovanie správy z MVP Systém merania výkonnosti procesov Preskúmanie výkonnosti procesov Zlepšovanie procesov Zlepšovanie systému merania
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Postup merania výkonnosti procesov-2 Meranie výkonnosti procesov Definovanie cieľov a ukazovateľov výkonnosti procesov Plánovanie ukazovateľov výkonnosti procesov Meranie výkonnosti procesov Preskúmanie výkonnosti procesov Interné audity Neustále zlepšovanie procesov 1 5 4 3 26
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Postup definovania ukazovateľov výkonnosti Stanovenie potrebných informačných vstupov pre výpočet ukazovateľov výkonnosti vlastníkom procesu. Návrh matematických vzťahov pre výpočet vybraných ukazovateľov výkonnosti. Výber najvhodnejších ukazovateľov. Aplikovať brainstorming na tému voľba ukazovateľov pre meranie výkonnosti procesu, ktorý by moderoval a viedol vlastník procesu. Zostaviť skupinu skúsených pracovníkov pre voľbu ukazovateľov. Presne definovať proces.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Metódy merania výkonnosti procesov  Metódy merania výkonnosti procesov – Index výkonnosti procesu – Zdravý rozum
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Index výkonnosti procesu Proces Určenie procesov na meranie výkonnosti Určenie zodpovedných zamestnancov za meranie výkonnosti procesov Definovanie cieľa procesu Kľúčové indikátory výkonnosti Definovanie ukazovateľov Určenie typu KPI Popis vzorca pre výpočet KPI Stupnica výkonnosti Stanovenie najhoršej hodnoty KPI Stanovenie najlepšej hodnoty KPI Výpočet dielčich výkonnosti KPI pre jednotlivé stupne výkonnosti od 0-do 10 Stanovenie váhy KPI Určenie frekvencie merania cieľa a KPI Meranie výkonnosti procesu Určenie osoby zodpovednej za zber dát Zadanie aktuálnej výkonnosti KPI Výpočet aktuálneho stupňa výkonnosti KPI Výpočet vypočítanej výkonnosti KPI Výpočet indexu výkonnosti procesu
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Index výkonnosti procesu
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Zdravý rozum Procesy • Určenie úrovne merania výkonnosti • Určenie procesov na meranie výkonnosti • Číslo a názov procesu Ciele • Číslo a názov cieľa • Popis cieľa • Určenie cieľovej doby • Zodpovedný zamestnanec za meranie cieľa Kľúčové indikátory výkonnosti • Číslo a názov KPI • Váha KPI • Typ KPI • Merná jednotka KPI • Vzorec pre výpočet KPI • Aktuálna doba • Zodpovednosť za zber dát • Minimálna hodnota • Maximálna hodnota • Plánovaná hodnota Merania • Skutočná hodnota KPI Výsledky • Výpočet celkovej výkonnosti procesu
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Ciele
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Kľúčové indikátory výkonnosti
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Myšlienka na záver Keď ste schopní merať to, o čom hovoríte a vyjadriť to číslami, potom o tom niečo viete. V opačnom prípade je vaše poznanie slabé. W.Thomson
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Knihy  Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Ružena Petříková, Jiří Plura, Jozef Tošenovský – Moderní systémy řízení jakosti - Quality Management – Moderní management jakosti  Jaroslav Nenádal – Měření v systémech managementu jakosti
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×