Τεξςηρόξε Γεσξγαθά    Β1  2011-2012
ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΔΣ ΠΙΣΤΔΥΟΥΝ  ΣΤΟΝ ΑΛΑΦ
  Μηα λύρηα πνπ πξνζεπρόηαλ ν άγγεινο Γαβξηήι  εκθαλίζηεθε ζ απηόλ θαη ηνπ έδσζε έλα ηκήκα ηνπ  θνξαλίνπ γηα λα ην α...
  1. Ο Θεόο είλαη έλαο, ν Αιιάρ, θαη ν Μσάκεζ είλαη ν  πξνθήηεο ηνπ.  2. Οη Άγγειν είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Αιιάρ θαη...
  1.Η νκνινγία πίζηεο: «Γελ ππάξρεη άιινο ζεόο  εθηόο απ’ ηνλ Αιιάρ θαη ν Μσάκεζ είλαη ν  απόζηνινο ηνπ Αιιάρ».  ...
Ο Ιζιακηζκόο δηαθξίλεηε      Σείηεο   ΣνπλίηεοΣηίτες:ζεσξνύλ ηνλ Αιί Ικπλ Ακπί Ταιίκπ, ηνλ γακπξό ηνπ Πξνθήηε Μσάκ...
Ο Ιζιακηζκόο ζήκεξα δηαθξίλεηαη: αλαλεσηέο  ζπληεξεηηθνί
ΤΔΛΟΣ
ισλαμισμος
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ισλαμισμος

784 views

Published on

τερψιχορη γεωργακα β1 2011-2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ισλαμισμος

 1. 1. Τεξςηρόξε Γεσξγαθά Β1 2011-2012
 2. 2. ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΔΣ ΠΙΣΤΔΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΑΦ
 3. 3.  Μηα λύρηα πνπ πξνζεπρόηαλ ν άγγεινο Γαβξηήι εκθαλίζηεθε ζ απηόλ θαη ηνπ έδσζε έλα ηκήκα ηνπ θνξαλίνπ γηα λα ην απαγγείιεη. Δγθαηέιεηςε ηε Μέθθα ην 622.Απηό ην γεγνλόο νλνκάζηεθε Δγίξα θαη απνηειεί ηελ αξρή ηνπ κνπζνπικαληθνύ εκεξνινγίνπ.
 4. 4.  1. Ο Θεόο είλαη έλαο, ν Αιιάρ, θαη ν Μσάκεζ είλαη ν πξνθήηεο ηνπ. 2. Οη Άγγειν είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Αιιάρ θαη ην έξγν ηνπο είλαη λα εθηεινύλ ηηο εληνιέο ηνπ. 3. Η δσή θαη νη πξάμεηο ησλ αλζξώπσλ πξνθαζνξίδνληαη από ηε βνύιεζε ηνπ Αιιάρ (θηζκέη), ν νπνίνο άιινλ νδεγεί ζην ζσζηό θαη άιινλ αθήλεη λα πιαλεζεί. 4. Η αληακνηβή, θαη ε θαηαδίθε ε αληακνηβή, ζπλίζηαηαη ζε κηα παξαδείζηα δσή κε πνηθίιεο απνιαύζεηο , θαη ε θαηαδίθε, ζπλίζηαηαη ζε θξηθηά βαζαληζηήξηα ζηελ θόιαζε.
 5. 5.  1.Η νκνινγία πίζηεο: «Γελ ππάξρεη άιινο ζεόο εθηόο απ’ ηνλ Αιιάρ θαη ν Μσάκεζ είλαη ν απόζηνινο ηνπ Αιιάρ». 2.Η πξνζεπρή ηειείηαη πέληε θνξέο θαζεκεξηλά: 1) Τν πξσί 2) ην κεζεκέξη, 3) ζηηο ηξεηο ην απόγεπκα, 4) κεηά ην ειηνβαζίιεκα, 5) ηε λύθηα. 3.Η λεζηεία 4.Η ειεεκνζύλε ησλ θησρώλ. 5.Φαηδ
 6. 6. Ο Ιζιακηζκόο δηαθξίλεηε Σείηεο ΣνπλίηεοΣηίτες:ζεσξνύλ ηνλ Αιί Ικπλ Ακπί Ταιίκπ, ηνλ γακπξό ηνπ Πξνθήηε Μσάκεζ,σο δηάδνρό ηνπ ζηελ εγεζία ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλόηεηαο.Σουνίτες είλαη νη νξζόδνμνη Μνπζνπικάλνη
 7. 7. Ο Ιζιακηζκόο ζήκεξα δηαθξίλεηαη: αλαλεσηέο ζπληεξεηηθνί
 8. 8. ΤΔΛΟΣ

×