Tài liệu cao học kinh tế- Bài 1 : marketing trong doanh nghiệp

833 views
699 views

Published on

Marketing trong doanh nghiệp

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tài liệu cao học kinh tế- Bài 1 : marketing trong doanh nghiệp

 1. 1. 10/9/2009 1 Bài 1 Marketing trong Doanh nghiệp www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing Th.S Đinh Tiên Minh Mục lục 1. Mục tiêu Doanh nghiệp 2. Marketing là gì 3. Vai trò và Chức năng Marketing 4. Mục tiêu Marketing vs Bán hàng 5. Hoạt động Marketing mix 2
 2. 2. 10/9/2009 2 3 Th.S Đinh Tiên Minh Câu hỏi Anh/ Chị hãy cho biết mục tiêu kinh doanh trong năm nay của Anh/ Chị là gì? (Có thể đề cập nhiều hơn một mục tiêu và sắp xếp nó theo thứ tự ưu tiên) 10 Th.S Đinh Tiên Minh Mục tiêu SMART SMART  Cụ thể (Specific)  Đo lường được (Measurable)  Khả thi (Achievable)  Thực tế (Realistic)  Có thời gian xác định (Time bound)
 3. 3. 10/9/2009 3 11 Th.S Đinh Tiên Minh Các mục tiêu kinh doanh thường dùng MỤC TIÊU KINH DOANH  Doanh số bán/ Doanh thu  Tỷ lệ tăng trưởng doanh số  Lợi nhuận/ Tỷ suất lợi nhuận  Thị phần  Cắt giảm chi phí … 13 Th.S Đinh Tiên Minh MỤC TIÊU MARKETING  Phát triển thị trường.  Mức độ nhận biết thương hiệu.  Xây dựng và phát triển thương hiệu. … Các mục tiêu kinh doanh thường dùng
 4. 4. 10/9/2009 4 15 Th.S Đinh Tiên Minh MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO MỖI “P”  Mở rộng ma trận sản phẩm.  Độ bao phủ của kênh phân phối.  Độ bao phủ/ tần suất truyền thông.  Mức độ ưa thích/ hài lòng với chất lượng sản phẩm. … Các mục tiêu kinh doanh thường dùng 16 Muïc tieâu cuoái cuøng trong hoaït ñoäng SXKD cuûa doanh nghieäp Anh/Chị laø gì? Câu hỏi
 5. 5. 10/9/2009 5 19 Theo Anh (Chò), ngöôøi laøm Marketing laø laøm gì ? “Vai troø vaø nhieäm vuï cuûa Marketing laø laøm cho vieäc baùn haøng trôû neân thöøa thaûi” Philip Kotler “It’s better to be first than to be better” Al Ries & Laura Ries Câu hỏi Th.S. DINH TIEN MINH 20 2. Marketing là gì? “Marketing laø quaù trình quaûn trò nhaèm nhaän bieát, döï ñoaùn vaø ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa khaùch haøng moät caùch hieäu quaû vaø coù lôïi” (UKchartered Institute of Marketing)
 6. 6. 10/9/2009 6 21 3. Vai trò và Chức năng Marketing Marketing Taøi chính Saûn xuaát Nhaân söïXöa vaø … 22 Saûn xuaát Nhaân söï Taøi chính Khaùch haøng Marketing … Nay 3. Vai trò và Chức năng Marketing (tt)
 7. 7. 10/9/2009 7 23 ª Phaân tích moâi tröôøng. ª Löïa choïn caùch thöùc thaâm nhaäp thò tröôøng. ª Nghieân cöùu thò tröôøng. ª Hoaïch ñònh chieán löôïc saûn phaåm. ª Hoaïch ñònh chieán löôïc giaù. ª Hoaïch ñònh chieán löôïc phaân phoái. ª Hoaïch ñònh chieán löôïc xuùc tieán. ª Thöïc hieän, kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù Marketing. 3. Vai trò và Chức năng Marketing (tt) 24 (B1)R --> (B2)STP Strategy --> (B3)MM Tactics --> (B4)I --> (B5)C R: Research – Nghiên cứu thị trường S: Segmentation – Phân khúc thị trường T: Targeting – Xác định thị trường P: Positioning – Định vị MM: Marketing mix – Marketing hỗn hợp I: Implementation – Thực hiện C: Controlling – Kiểm tra 3. Vai trò và Chức năng Marketing (tt)
 8. 8. 10/9/2009 8 25 4. Mục tiêu Marketing vs Bán hàng Source: Marketing managament - An Asian Perspective - p21. KHÔÛI NGUOÀN Nhaø maùy Saûn phaåm Baùn haøng & khuyeán maõi Lôïi nhuaän thoâng qua D.Soá (a) Khaùi nieäm baùn haøng TROÏNG TAÂM COÂNG CUÏ KEÁT THUÙC Thò tröôøng muïc tieâu Nhu caàu khaùch haøng Phoái thöùc marketing Lôïi nhuaän thoâng qua thoaû maõn nhu caàu khaùch haøng (b) Khaùi nieäm marketing 27 5. Marketing-mix Saûn phaåm Chaát löôïng Hình daùng Ñaëc ñieåm Nhaõn hieäu Bao bì Kích côõ Dòch vuï… Giaù caû Caùc möùc giaù Giaûm giaù Chieát khaáu Thanh toaùn Tín duïng… Phaân phoái Loaïi keânh Trung gian Phaân loaïi Saép xeáp Döï tröõ Vaän chuyeån…. Xuùc tieán Quaûng caùo Khuyeán maõi QHCC Baùn haøng caù nhaân Marketing tt… Marketing mix Thò tröôøng muïc tieâu
 9. 9. 10/9/2009 9 28 5. Marketing-mix (tt) www.dinhtienminh.net

×