Tài liệu cao học kinh tế- Bài 2 :định vị

315 views

Published on

Tài liệu định vị - bộ tài liệu cao học kinh tế

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tài liệu cao học kinh tế- Bài 2 :định vị

 1. 1. 10/12/2009 1 Bài 2 Định vị www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing Th.S Đinh Tiên Minh 2. Phaân khuùc vaø löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu 3. Xaùc ñònh lôïi ích coát loõi cho sản phẩm 4. Vieát ñònh vò vaø ñaùnh giaù ñònh vò 2 Muïc luïc: 1. Ñònh vò laø gì? Vai troø cuûa ñònh vò
 2. 2. 10/12/2009 2 3 1. Ñònh vò: Khaùi nieäm vaø Vai troø ĐỊNH VỊ NGHĨA LÀ GÌ ? Th.S Đinh Tiên Minh 1. Ñònh vò: Khaùi nieäm vaø Vai troø (tt)
 3. 3. 10/12/2009 3 7 Th.S Đinh Tiên Minh Positioning according to Ries and Trout The first strategy is to strenthen its own current position in the mind of customers. 9 Th.S Đinh Tiên Minh Positioning according to Ries and Trout The second strategy is to search for a new unoccupied position that is valued by enough consumers and to grab it.
 4. 4. 10/12/2009 4 12 Th.S Đinh Tiên Minh Positioning according to Ries and Trout The third strategy is to deposition or reposition the competition. 14 Th.S Đinh Tiên Minh Positioning according to Ries and Trout The fourth strategy can be called the exclusive-club strategy. It can be developed by a company when a number-one position along some meaningful attribute cannot be archieved
 5. 5. 10/12/2009 5 16 Th.S Đinh Tiên Minh  Taïi sao doanh nghieäp phaûi phaân khuùc thò tröôøng ?  Doanh nghieäp Anh/ Chò coù theå thöïc hieän phaân khuùc thò tröôøng theo caùc hình thöùc gì ? 2. Phaân khuùc vaø löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu 17 Th.S Đinh Tiên Minh Minh hoïa Nguoàn: Döï aùn MPDF – Business Edge 1 2 3 4 4
 6. 6. 10/12/2009 6 18 Th.S Đinh Tiên Minh Laøm theá naøo ñeå phaân khuùc thò tröôøng? Th.S Đinh Tiên Minh Thò tröôøng nhaø saûn xuaát Thò tröôøng ngöôøi tieâu duøng Thò tröôøng cô quan nhaø nöôùc Thò tröôøng ngöôøi trung gian Thò tröôøng quoác teá Coâng ty Hình 1: Nhöõng kieåu thò tröôøng khaùch haøng cô baûn Nguoàn: Marketing caên baûn - NXB Thoáng keâ - p.92 Khaùch haøng laø ai?
 7. 7. 10/12/2009 7 20 Th.S Đinh Tiên Minh Hoï tìm kieám lôïi ích gì? Saûn phaåm hay dòch vuï maø caùc Anh (Chò) ñang cung caáp coù theå caïnh tranh treân caùc yeáu toá naøo? 23 Th.S Đinh Tiên Minh Ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm/ dòch vuï 1 Lôïi ích cuûa saûn phaåm/ dòch vuï 2 Thuaän lôïi cuûa khaùch haøng 3 3. Xaùc ñònh lôïi ích coát loõi
 8. 8. 10/12/2009 8 24 Th.S Đinh Tiên Minh Caùc tieâu chí ñaùnh giaù 25 Th.S Đinh Tiên Minh Ñònh vò taïo söï khaùc bieät Product Service Personnel Image 1 Features Delivery Competence Symbols 2 Performace Installation Courtesy Media 3 Conformance Customer training Credibility Atmosphere 4 Durability Consulting service Reliability Events 5 Reliability Repair Responsiveness 6 Design Communication 7 Style
 9. 9. 10/12/2009 9 27 Th.S Đinh Tiên Minh Löu yù khi ñònh vò taïo söï khaùc bieät  Baát cöù coâng ty naøo hay nhaõn hieäu naøo cuõng coù theå taïo ra söï khaùc bieät.  Khoâng phaûi baát cöù nhöõng caùi khaùc ñeàu laø söï khaùc bieät.  Caùc khaùc chæ trôû thaønh söï khaùc bieät khi noù coù giaù trò ñoái vôùi khaùch haøng. 28 Th.S Đinh Tiên Minh Caùc yeáu toá caàn thoaû maõn khi ñònh vò taïo söï khaùc bieät  Quan troïng: Phaûi coù giaù trò cao ñoái vôùi khaùch haøng.  Ñaëc bieät: Caùc khaùc bieät caàn ñoäc ñaùo.  Truyeàn thoâng ñöôïc ñeå cho k/haøng coù theå nhìn thaáy.  Khoù baét chöôùc.  Giaù chaáp nhaän ñöôïc.  Coù lôïi nhuaän.
 10. 10. 10/12/2009 10 29 Th.S Đinh Tiên Minh 321 4. Vieát ñònh vò 30 Th.S Đinh Tiên Minh Taïi sao phaûi vieát ñònh vò  Deã daøng truyeàn ñaït, thoáng nhaát trong noäi boä.  Taäp trung xaây döïng caùc lôïi theá caïnh tranh.  Neàn taûng ñeå trieån khai hoãn hôïp marketing.  Ñònh höôùng phaùt trieån thöông hieäu daøi haïn.
 11. 11. 10/12/2009 11 31 Th.S Đinh Tiên Minh Maãu vieát ñònh vò Ñoái vôùi (thò tröôøng muïc tieâu)…, thöông hieäu… ñaùp öùng toát nhaát… (nhu caàu/ lôïi ích coát loõi)… vì thöông hieäu naøy hôn haún caùc thöông hieäu khaùc ôû choå… (lôïi theá caïnh tranh). 32 Th.S Đinh Tiên Minh Nhö theá naøo laø moät ñònh vò toát? Nguoàn: Döï aùn MPDF – Business Edge
 12. 12. 10/12/2009 12 www.dinhtienminh.net

×