SÖÏ TÖÔNG QUAN GIÖÕASÖÏ TÖÔNG QUAN GIÖÕA
VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄPVAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP
& PR& PR
Thaïc só NGUYEÃN THAÉNGTh...
Khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆPKhái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
TS.Đỗ Minh CươngTS.Đỗ Minh Cương:: “Văn hóa doanh nghiệ...
5 định hướng cơ bản nhằm xây dựng và nâng cao5 định hướng cơ bản nhằm xây dựng và nâng cao
văn hóa kinh doanh của từng doa...
VĂN HÓA DOANH NGHI PỆVĂN HÓA DOANH NGHI PỆ
10. Xây dựng chữ TÍN10. Xây dựng chữ TÍN
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾUMỘT SỐ GIẢI PH...
Đ nh nghĩa PR?ịĐ nh nghĩa PR?ị
 PR là m t quá trình ho t đ ngộ ạ ộPR là m t quá trình ho t đ ngộ ạ ộ qu n lý đ cả ặqu n l...
Đ NH NGHĨA PR:Ị
Cách khác đ mô t PR này đó là RACEể ả
ReseachReseach V n đ gì đang quan tâm?ấ ề
ActionAction S làm gì cho ...
Nh ng l c l ng c b n tác d ng trong môi tr ng vi mô c a công tyữ ự ượ ơ ả ụ ườ ủ
Nhöõng ngöôøi
cung öùng
Coâng ty
Caùc ñoá...
Coâng chuùng lieân quan ñeánCoâng chuùng lieân quan ñeán
Coâng ty?Coâng ty?
Coâng ty
Ngöôøi
tieâu
duøng
Nhaø
cung caáp
Ñaï...
DIEÄN MAÏO PR ÔÛ VIEÄTDIEÄN MAÏO PR ÔÛ VIEÄT
NAM?NAM?
 TOÂI YEÂU VIEÄT NAM vôùi nhaõn haøng HONDATOÂI YEÂU VIEÄT NAM vôùi...
CHÖÙC NAÊNG CUÛACHÖÙC NAÊNG CUÛA
PR:PR:
Taïo ra vaø taêng cöôøng söï tín nhieäm, söï nhaän thöùc, söïTaïo ra vaø taêng cö...
Vì sao PR ngaøy caøng quanVì sao PR ngaøy caøng quan
troïng ñoái vôùi moät coâng ty?troïng ñoái vôùi moät coâng ty?
Xaõ h...
Các l i ích c a PR đem l i?ợ ủ ạCác l i ích c a PR đem l i?ợ ủ ạ
 Làm cho m i ng i bi t đ n doanh nghi pọ ườ ế ế ệLàm cho...
VĂN HÓA DOANH NGHI P?ỆVĂN HÓA DOANH NGHI P?Ệ
10. Xây dựng chữ TÍN10. Xây dựng chữ TÍN
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾUMỘT SỐ GIẢI ...
PR N I BỘ Ộ
M C TIÊU NG D NG PR N I B ?Ụ Ứ Ụ Ộ Ộ
- G n k t các thành viên trong công tyắ ế
- Gi i quy t xung đ t, mâu thu ...
T.9/2007
Direct
marketing
&
PR/media
Quaûng
caùo
PR Special
events
Corporate
presentatio
n
Tuyeân
truyeàn
coå ñoäng
PR/nhö...
TH C HI N K HO CHỰ Ệ Ế ẠTH C HI N K HO CHỰ Ệ Ế Ạ
1. DIRECT MARKETING1. DIRECT MARKETING
3. MEDIA MARKETING3. MEDIA MARKETI...
Kinh doanh baèng caûm xuùc traùiKinh doanh baèng caûm xuùc traùi
timtim
Ñaàu
Tim
Tuùi tieàn
CLB
C.E.O 007
PR = Đ C NHÂN TÂM + TRUY N THÔNGẮ ỀPR = Đ C NHÂN TÂM + TRUY N THÔNGẮ Ề
CLB
C.E.O 007
SUY NG M…ẪSUY NG M…Ẫ
1. S T NG QUAN GI A VĂN HÓA DOANH NGHI P & PR?Ự ƯƠ Ữ Ệ
2. Có ý ki n cho r ng: “M c đích duy nh t c a ...
THANK YOUTHANK YOU
CLB
C.E.O 007
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PR trong doanh nghiệp

373 views

Published on

PR trong doanh nghiệp

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PR trong doanh nghiệp

 1. 1. SÖÏ TÖÔNG QUAN GIÖÕASÖÏ TÖÔNG QUAN GIÖÕA VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄPVAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP & PR& PR Thaïc só NGUYEÃN THAÉNGThaïc só NGUYEÃN THAÉNG LÔÏILÔÏI CLB C.E.O 007
 2. 2. Khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆPKhái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TS.Đỗ Minh CươngTS.Đỗ Minh Cương:: “Văn hóa doanh nghiệp là một dạng của văn hóa“Văn hóa doanh nghiệp là một dạng của văn hóa tổ chức bao gồm những giá trị, những nhân tố văn hóa mà doanhtổ chức bao gồm những giá trị, những nhân tố văn hóa mà doanh nghiệp làm ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo nên cái bảnnghiệp làm ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo nên cái bản sắc của doanh nghiệp và tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của tấtsắc của doanh nghiệp và tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của tất cả các thành viên có liên quan của nó”cả các thành viên có liên quan của nó” Tác giả Ngô Minh KhôiTác giả Ngô Minh Khôi: Văn hóa doanh nghiệp gồm:: Văn hóa doanh nghiệp gồm: 1. Hệ thống các quan điểm (hay định hướng) phát triển doanh nghiệp,1. Hệ thống các quan điểm (hay định hướng) phát triển doanh nghiệp, lâu dài thấm sâu vào thực tiễn doanh nghiệplâu dài thấm sâu vào thực tiễn doanh nghiệp 2. Hệ thống các ký hiệu, biểu trưng cho doanh nghiệp (tên công ty,2. Hệ thống các ký hiệu, biểu trưng cho doanh nghiệp (tên công ty, logo, biểu tượng, ngày truyền thống doanh nghiệp,…)logo, biểu tượng, ngày truyền thống doanh nghiệp,…) 3. Tập quán về thái độ và hành vi ứng xử hàng ngày của mỗi thành3. Tập quán về thái độ và hành vi ứng xử hàng ngày của mỗi thành viênviên 4. Nền nếp kỷ luật tài chính của doanh nghiệp4. Nền nếp kỷ luật tài chính của doanh nghiệp 5. Những tập quán không thành văn (vì quan hệ tình người và vì lợi ích5. Những tập quán không thành văn (vì quan hệ tình người và vì lợi ích chung)chung) CLB C.E.O 007
 3. 3. 5 định hướng cơ bản nhằm xây dựng và nâng cao5 định hướng cơ bản nhằm xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh của từng doanh nghiệp vàvăn hóa kinh doanh của từng doanh nghiệp và của cả nền kinh tếcủa cả nền kinh tế 1. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh phải được coi là một trong những hướng ưu tiên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế 2. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh phải xuất phát từ yêu cầu của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 3. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh cần đặt trong mối quan hệ với chương trình xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu của doanh nghiệp và quốc gia 4. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh trước hết là trách nhiệm của tầng lớp doanh nhân Việt Nam – những nhân vật chính của nền kinh tế và xã hội mới 5. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh tức là xây dựng và nâng cao giá trị, sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp, mỗi nền kinh tế phải có khả năng đổi mới, sáng tạo và năng động Hiệp định thương mại song phương, khu vực tự do mậu dịch ASEAN (AFTA), WTO Hướng tới giá trị thương hiệu “Vietnam Value”: yếu tố quyết định khi khách hàng lựa chọn sản phẩm Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải: “… họ là những chiến sĩ và là nhân vật chính trên mặt trận kinh tế, chiến thắng trên thương trường hôm nay cũng vẻ vang như chiến thắng trên chiến trường năm xưa” Văn hóa doanh nghiệp là cái bảo đảm sự phát triển cao và bền vững của doanh nghiệp CLB C.E.O 007
 4. 4. VĂN HÓA DOANH NGHI PỆVĂN HÓA DOANH NGHI PỆ 10. Xây dựng chữ TÍN10. Xây dựng chữ TÍN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾUMỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Con người – yếu tố có vai trò chiến lược trong cạnh tranh1. Con người – yếu tố có vai trò chiến lược trong cạnh tranh 3. Chất lượng, giá cả hàng hóa dịch vụ3. Chất lượng, giá cả hàng hóa dịch vụ 4. Tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ4. Tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ 2. Phương thức phục vụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh2. Phương thức phục vụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh 5. Tính độc đáo, mới lạ của hàng hóa và dịch vụ5. Tính độc đáo, mới lạ của hàng hóa và dịch vụ 6. Sự sáng tạo, năng động, giàu trí tưởng tượng và mạo hiểm6. Sự sáng tạo, năng động, giàu trí tưởng tượng và mạo hiểm 7. Sử dụng các phương tiện truyền thông7. Sử dụng các phương tiện truyền thông 8. Doanh nghiệp và sự kiện8. Doanh nghiệp và sự kiện 9. Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu9. Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu CLB C.E.O 007
 5. 5. Đ nh nghĩa PR?ịĐ nh nghĩa PR?ị  PR là m t quá trình ho t đ ngộ ạ ộPR là m t quá trình ho t đ ngộ ạ ộ qu n lý đ cả ặqu n lý đ cả ặ bi t v truy n thông nh m nh n bi t,ệ ề ề ằ ậ ếbi t v truy n thông nh m nh n bi t,ệ ề ề ằ ậ ế thi t l p và duy trì nh ng m i quan hế ậ ữ ố ệthi t l p và duy trì nh ng m i quan hế ậ ữ ố ệ h u ích gi a m t t ch c, cá nhân v iữ ữ ộ ổ ứ ớh u ích gi a m t t ch c, cá nhân v iữ ữ ộ ổ ứ ớ nh ng c ng đ ng liên quan có quy t đ nhữ ộ ồ ế ịnh ng c ng đ ng liên quan có quy t đ nhữ ộ ồ ế ị tr c ti p hay gián ti p t i s thành b i c aự ế ế ớ ự ạ ủtr c ti p hay gián ti p t i s thành b i c aự ế ế ớ ự ạ ủ t ch c, cá nhân đóổ ứt ch c, cá nhân đóổ ứ CLB C.E.O 007
 6. 6. Đ NH NGHĨA PR:Ị Cách khác đ mô t PR này đó là RACEể ả ReseachReseach V n đ gì đang quan tâm?ấ ề ActionAction S làm gì cho v n đ đó?ẽ ấ ề CommunicationCommunication Làm th nào đ công chúng bi t đ n?ế ể ế ế EvaluationEvaluation Công chúng có đ t đ c l i ích gì vàạ ượ ợ hi u qu nh th nào?ệ ả ư ế CLB C.E.O 007
 7. 7. Nh ng l c l ng c b n tác d ng trong môi tr ng vi mô c a công tyữ ự ượ ơ ả ụ ườ ủ Nhöõng ngöôøi cung öùng Coâng ty Caùc ñoái thuû caïnh tranh Moâi giôùi marketing Khaùch haøng Coâng chuùng lieân quan ñeán coâng ty MÔI TR NG VI MÔƯỜ Công chúng liên quan đ n Công ty?ế CLB C.E.O 007
 8. 8. Coâng chuùng lieân quan ñeánCoâng chuùng lieân quan ñeán Coâng ty?Coâng ty? Coâng ty Ngöôøi tieâu duøng Nhaø cung caáp Ñaïi lyù phaân phoái Chính quyeàn Ban, ngaønh höõu quan Giôùi taøi chính, ñaàu tö Ñoâng ñaûo coâng chuùng Hoäi ñoàng QT, Ban giaùm ñoác Nhaân vieânGiôùi truyeàn thoâng Ñoái thuû caïnh tranh Caùc Hoäi, Ñoaøn CLB C.E.O 007
 9. 9. DIEÄN MAÏO PR ÔÛ VIEÄTDIEÄN MAÏO PR ÔÛ VIEÄT NAM?NAM?  TOÂI YEÂU VIEÄT NAM vôùi nhaõn haøng HONDATOÂI YEÂU VIEÄT NAM vôùi nhaõn haøng HONDA  HOÏC BOÅNG ÑEØN ÑOM ÑOÙM vôùi nhaõn haøngHOÏC BOÅNG ÑEØN ÑOM ÑOÙM vôùi nhaõn haøng SÖÕA COÂ GAÙI HAØ LANSÖÕA COÂ GAÙI HAØ LAN  CUOÄC THI HOA HAÄU QUA AÛNH ’2005 vôùi nhaõnCUOÄC THI HOA HAÄU QUA AÛNH ’2005 vôùi nhaõn haøng POND’Shaøng POND’S  GIAÛI BOÙNG ÑAÙ TIGER CUP vôùi thöông hieäuGIAÛI BOÙNG ÑAÙ TIGER CUP vôùi thöông hieäu TIGERTIGER  CHÖÔNG TRÌNH HIEÁN MAÙU NHAÂN ÑAÏO vôùiCHÖÔNG TRÌNH HIEÁN MAÙU NHAÂN ÑAÏO vôùi thöông hieäu PRUDENTIALthöông hieäu PRUDENTIAL  NGOÂI NHAØ MÔ ÖÔÙC vôùi thöông hieäu THEÙPNGOÂI NHAØ MÔ ÖÔÙC vôùi thöông hieäu THEÙP POMINAPOMINA  CHÖÔNG TRÌNH TÖ VAÁN MUØA THI vôùi thöôngCHÖÔNG TRÌNH TÖ VAÁN MUØA THI vôùi thöông hieäu BUÙT BI THIEÂN LONGhieäu BUÙT BI THIEÂN LONG  CHÖÔNG TRÌNH TÖ VAÁN NEÙT ÑEÏP HOÏCCHÖÔNG TRÌNH TÖ VAÁN NEÙT ÑEÏP HOÏC ÑÖÔØNG vôùi nhaõn haøng KAILAÑÖÔØNG vôùi nhaõn haøng KAILA CLB C.E.O 007
 10. 10. CHÖÙC NAÊNG CUÛACHÖÙC NAÊNG CUÛA PR:PR: Taïo ra vaø taêng cöôøng söï tín nhieäm, söï nhaän thöùc, söïTaïo ra vaø taêng cöôøng söï tín nhieäm, söï nhaän thöùc, söï thoâng caûmthoâng caûm Ñaùnh thöùc, khuaáy ñoäng söï chuù yù, söï quan taâm vaøÑaùnh thöùc, khuaáy ñoäng söï chuù yù, söï quan taâm vaø nhu caàunhu caàu Taïo ra vaø baûo toàn truyeàn thoâng vaø moái quan heäTaïo ra vaø baûo toàn truyeàn thoâng vaø moái quan heä Taïo ra söï hieåu bieát vaø chaáp nhaän laãn nhauTaïo ra söï hieåu bieát vaø chaáp nhaän laãn nhau Taùc ñoäng dö luaän coâng chuùngTaùc ñoäng dö luaän coâng chuùng Giaûi quyeát xung ñoätGiaûi quyeát xung ñoät Taïo döïng söï ñoàng loøngTaïo döïng söï ñoàng loøng Taêng soá löôïïng khaùch haøngTaêng soá löôïïng khaùch haøng Duy trì danh tieáng veà dòch vuï khaùch haøngDuy trì danh tieáng veà dòch vuï khaùch haøng CLB C.E.O 007
 11. 11. Vì sao PR ngaøy caøng quanVì sao PR ngaøy caøng quan troïng ñoái vôùi moät coâng ty?troïng ñoái vôùi moät coâng ty? Xaõ hoäi ngaøy caøng roäng lôùn Phöông tieän truyeàn thoâng ña daïng Coâng chuùng chòu söï taùc ñoäng maïnh cuûa phöông tieän truyeàn thoâng Coâng chuùng ñoøi hoûi nhieàu thoâng tin hôn CLB C.E.O 007
 12. 12. Các l i ích c a PR đem l i?ợ ủ ạCác l i ích c a PR đem l i?ợ ủ ạ  Làm cho m i ng i bi t đ n doanh nghi pọ ườ ế ế ệLàm cho m i ng i bi t đ n doanh nghi pọ ườ ế ế ệ  Đ nh v hình nh và uy tín s n ph m, doanh nghi pị ị ả ả ẩ ệĐ nh v hình nh và uy tín s n ph m, doanh nghi pị ị ả ả ẩ ệ b ng cách tăng s hi u bi t v s n ph m, doanhằ ự ể ế ề ả ẩb ng cách tăng s hi u bi t v s n ph m, doanhằ ự ể ế ề ả ẩ nghi pệnghi pệ  L y lòng công chúng b ng tình c m và ni m tinấ ằ ả ềL y lòng công chúng b ng tình c m và ni m tinấ ằ ả ề  Khuy n khích, t o đ ng l c cho nhân viênế ạ ộ ựKhuy n khích, t o đ ng l c cho nhân viênế ạ ộ ự  Đ c bi t h u hi u trong các tr ng h p: tung ra s nặ ệ ữ ệ ườ ợ ảĐ c bi t h u hi u trong các tr ng h p: tung ra s nặ ệ ữ ệ ườ ợ ả ph m m i, làm m i s n ph m cũ, nâng cao uy tín,ẩ ớ ớ ả ẩph m m i, làm m i s n ph m cũ, nâng cao uy tín,ẩ ớ ớ ả ẩ kh c ph c kh ng ho ng,…ắ ụ ủ ảkh c ph c kh ng ho ng,…ắ ụ ủ ả  …… CLB C.E.O 007
 13. 13. VĂN HÓA DOANH NGHI P?ỆVĂN HÓA DOANH NGHI P?Ệ 10. Xây dựng chữ TÍN10. Xây dựng chữ TÍN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾUMỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Con người – yếu tố có vai trò chiến lược trong cạnh tranh1. Con người – yếu tố có vai trò chiến lược trong cạnh tranh 3. Chất lượng, giá cả hàng hóa dịch vụ3. Chất lượng, giá cả hàng hóa dịch vụ 4. Tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ4. Tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ 2. Phương thức phục vụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh2. Phương thức phục vụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh 5. Tính độc đáo, mới lạ của hàng hóa và dịch vụ5. Tính độc đáo, mới lạ của hàng hóa và dịch vụ 6. Sự sáng tạo, năng động, giàu trí tưởng tượng và mạo hiểm6. Sự sáng tạo, năng động, giàu trí tưởng tượng và mạo hiểm 7. Sử dụng các phương tiện truyền thông7. Sử dụng các phương tiện truyền thông 8. Doanh nghiệp và sự kiện8. Doanh nghiệp và sự kiện 9. Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu9. Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu CLB C.E.O 007
 14. 14. PR N I BỘ Ộ M C TIÊU NG D NG PR N I B ?Ụ Ứ Ụ Ộ Ộ - G n k t các thành viên trong công tyắ ế - Gi i quy t xung đ t, mâu thu nả ế ộ ẫ - Giúp các thành viên n m b t, hi u rõ v hàng hóa, d ch v ,ắ ắ ể ề ị ụ chi n l c c a ctyế ượ ủ - T o d ng s đ ng lòngạ ự ự ồ - Đ ng viên tinh th nộ ầ - Phát tri n k năng, c ng c ki n th cể ỹ ủ ố ế ứ - … PR NOÄI BOÄ = PROMOTION +PR NOÄI BOÄ = PROMOTION + MOTIVATIONMOTIVATION CLB C.E.O 007
 15. 15. T.9/2007 Direct marketing & PR/media Quaûng caùo PR Special events Corporate presentatio n Tuyeân truyeàn coå ñoäng PR/nhöõng baøi vieát daøi Direct Marketing & PR/media Print Ad Tröôùc söï kieän Söï kieän Sau söï kieän Chöông trình kích thích tieâu thuï Chöông trình kích thích tieâu thuï SÔ ÑOÀ KEÁ HOAÏCHSÔ ÑOÀ KEÁ HOAÏCH MARKETING TOÅNG HÔÏPMARKETING TOÅNG HÔÏP Quyù 4/2007 Quyù 4/2007 Quyù 1/2008 Quyù 1/2008 Quyù 2/2008 CLB C.E.O 007
 16. 16. TH C HI N K HO CHỰ Ệ Ế ẠTH C HI N K HO CHỰ Ệ Ế Ạ 1. DIRECT MARKETING1. DIRECT MARKETING 3. MEDIA MARKETING3. MEDIA MARKETING 2. PR MARKETING2. PR MARKETING 4. POSM4. POSM 5. SALES PROMOTION5. SALES PROMOTION 6. SPECIAL EVENTS6. SPECIAL EVENTS CLB C.E.O 007
 17. 17. Kinh doanh baèng caûm xuùc traùiKinh doanh baèng caûm xuùc traùi timtim Ñaàu Tim Tuùi tieàn CLB C.E.O 007
 18. 18. PR = Đ C NHÂN TÂM + TRUY N THÔNGẮ ỀPR = Đ C NHÂN TÂM + TRUY N THÔNGẮ Ề CLB C.E.O 007
 19. 19. SUY NG M…ẪSUY NG M…Ẫ 1. S T NG QUAN GI A VĂN HÓA DOANH NGHI P & PR?Ự ƯƠ Ữ Ệ 2. Có ý ki n cho r ng: “M c đích duy nh t c a vi c xây d ng vănế ằ ụ ấ ủ ệ ự hóa doanh nghi p là nh m t i đa hóa l i nhu n”. B n suy nghĩ vệ ằ ố ợ ậ ạ ề nh n đ nh này nh th nào?ậ ị ư ế CLB C.E.O 007
 20. 20. THANK YOUTHANK YOU CLB C.E.O 007

×