Hsp Moral Tahun Satu

5,312 views

Published on

Published in: Travel, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
90
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp Moral Tahun Satu

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang guru perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat mengambil kira perkembangan pemikiran moral, perasaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid moral dan tingkah laku moral. Pengajaran dan menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pembelajaran hendaklah dilakukan secara berkesan dengan pengetahuan pada abad 21. memberi tumpuan kepada penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan menggembirakan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab, kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan dan mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat individu yang mewakili badan-badan tertentu. membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar terima kasih. cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotic dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian Pengarah dan dunia pekerjaan. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 5. 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN RUKUN NEGARA i BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 20 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 24 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar KATA PENGANTAR iii BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 28 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara KANDUNGAN iv PENDAHULUAN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 6 PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 8 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 16 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga iv
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL PENDAHULUAN menghormati hak asasi manusia; dan Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik mengamalkan prinsip demokrasi dalam Pendidikan murid supaya menjadi insan yang bermoral atau Moral kehidupan. berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk merealisasikan semangat dan hasrat yang Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan terkandung dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai- nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu panduan Lima Untuk membolehkan murid memahami, menghayati hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi individu Pembelajaran sebanyak lima bidang pembelajaran telah dikenal yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap pasti dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek kerohanian dan kemanusiaan, bidang pembelajaran Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari kebudayaan. Bidang pembelajaran tersebut adalah segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. seperti berikut : Prinsip-prinsip itu adalah : 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri. bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang 2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga lain; 3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat berpegang teguh pada ajaran agama; 4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar prihatin kepada alam sekitar; 5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup; bersemangat patriotik; 1
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan Konsepsi Menyeluruh yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang positif harus terdiri daripada tiga PEMIKIRAN dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, perasaan MORAL moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami nilai-nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen PERASAAN KESEDARAN terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan MORAL HATI NURANI harian. Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid mencapai tahap INSAN kematangan moral. BERAKHLAK MULIA Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran TINDAKAN hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa MORAL gembira membuat apa yang betul dan berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Pendidikan membentuk individu yang berakhlak mulia, Moral bertanggungjawab dan boleh menyumbang ke arah Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk keharmonian dan kestabilan negara serta membantu guru merancang aktiviti dan masyarakat global. menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk Objektif Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membantu guru melaksanakan kurikulum Pendidikan membolehkan murid: Pendidikan Moral dalam bilik darjah dengan Moral berkesan. 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai murni masyarakat Malaysia; Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan 2. Meningkatkan amalan budi pekerti mulia; akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran 3. Menyedari dan menerima kepentingan dan nilai diperincikan mengikut tahun. Walaupun tanggungjawab moral dan sosial bagi bidang pembelajaran dan nilai yang sama diajar mengekalkan kesejahteraan hidup dalam pada setiap tahun, skop dan penekanan adalah perhubungan diri dengan keluarga, berbeza kerana isu moral atau kandungan yang masyarakat, negara serta alam sekitar; dan dikemukakan semakin kompleks dan mendalam selaras dengan tahap kematangan murid. 4. Mengembangkan pemikiran moral, perasaan moral dan amalan moral dalam Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format membuat sesuatu pertimbangan dan Empat empat lajur utama, iaitu : keputusan yang selaras dengan nilai-nilai Lajur murni masyarakat Malaysia. Lajur Nilai 1 Lajur Kandungan Akademik 2 Lajur Hasil Pembelajaran 3 4 3
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran keluarga, masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa. 1 Kandungan akademik bagi setiap tahun disusun 2 dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh 3 tajuk pengajaran 7 dan huraian tajuk 8 4 pengajaran yang disertakan dengan contoh di mana 5 yang perlu bagi memudahkan pengajaran. 6 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh 8 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang Nilai pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan terkandung di bawah Bidang Pembelajaran. akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa Setiap nilai disertakan penerangannya 5 yang dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan dipetik daripada Sukatan Pelajaran Pendidikan akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat Moral Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pendidikan moral. (Semakan). Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik Kandungan Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini yang diolah bersesuaian dengan kebolehan dan dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian Akademik tahap kematangan murid bermula dari diri, dengan kandungan yang disampaikan. 4
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan Penerangan nilai : Cadangan contoh isu atau situasi untuk pengajaran dan Aktiviti pembelajaran. Isu atau situasi yang Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam Pembelajaran dikemukakan bukan sahaja yang berkaitan dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan dengan pengalaman diri murid tetapi juga pegangan agama masing-masing selaras dengan meliputi hubungannya dengan keluarga, prinsip Rukun Negara. komuniti, negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau situasi tersebut tidak hanya LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran ini tetapi Tema : Agama penyuluh kehidupan guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat Tajuk pengajaran : Masyarakat di Malaysia memperkukuh nilai yang diajar. menganut pelbagai agama. Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran Huraian tajuk pengajaran : adalah kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan Ketahui dan kenali anutan agama orang lain digabungjalinkan supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan LAJUR HASIL PEMBELAJARAN dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu daripada pelbagai mata pelajaran lain harus Menghormati anutan agama orang lain. disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i. Bercerita tentang agama yang dianuti. Contoh TAHUN 1 ii. Menerangkan identiti agama yang dianuti. Persembahan Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri LAJUR NILAI Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan 5
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL membantu murid menyelesai masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan seterusnya berjaya dalam kerjaya mereka. Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan Pemikiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah ini akan membolehkan murid menghadapi dunia dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral ledakan maklumat dan alaf baru dengan penuh memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara keyakinan dan sikap bertanggungjawab sosial dan kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat moral. Penguasaan kemahiran ini juga akan untuk diri sendiri dan orang lain. membantu pembinaan daya tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan cabaran hidup di kalangan murid. Mengajar murid kemahiran- Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau Tekanan memupuk dan menggalakkan perkembangan moral moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan Rakan mereka. Sebaya dalam usaha pencegahan salahguna dadah atau sebarang bentuk salahlaku yang lain. Mengajar murid Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna Penyelesaian yang akan membantu murid membuat keputusan mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang Konflik berasaskan nilai dengan mengambil kira perbezaan baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain Penguasaan kemahiran penyelesaian konflik melalui dan mempertahankan nilai moral sendiri. Pendidikan Moral boleh membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan dan mengelakkan sebarang konflik. Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji Mengkaji masa depan di kalangan murid iaitu pendekatan Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Masa pembelajaran yang membolehkan murid menyedari Pemikiran Depan kemahiran pemikiran kritikal berpandukan tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada Kritikal pengetahuan moral supaya murid dapat menilai masa yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini sama ada sesuatu tindakan atau perkara itu bermoral membantu murid membuat ramalan, menjangka atau tidak. Dalam konteks ini, pengajaran kemahiran akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap ini akan membantu menyemai nilai moral dalam jiwa perubahan yang mungkin berlaku. murid. Kemahiran pemikiran kritikal ini juga 6
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi Teknologi kesempatan mencari dan memperoleh sumber- Maklumat sumber maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada Sosial kebolehan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 7
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 8
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.1 Kepercayaan kepada Agama penyuluh kehidupan Tuhan Keyakinan wujudnya Masyarakat di Malaysia menganut pelbagai Menghormati anutan agama orang lain i. Bercerita tentang agama yang dianuti Tuhan sebagai pencipta agama alam dan mematuhi Ketahui dan kenali anutan agama orang ii. Menerangkan identiti agama yang dianuti segala suruhan Nya lain berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 9
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.2 Kebersihan Fizikal dan Kebersihan diri asas kesihatan Mental Kebersihan dan Kepentingan kesihatan diri dalam kehidupan Menjaga kebersihan anggota badan i. Menyanyikan lagu bertemakan “Kebersihan Diri” kesihatan diri serta Kebersihan anggota badan pemikiran yang sihat dan ii. Tunjuk cara menjaga kebersihan diri positif dalam setiap perlakuan. 1.3 Harga Diri Hargai anggota badan kurniaan Tuhan Keupayaan dan Kenali keistimewaan anggota badan i. Menerima hakikat bahawa setiap Bercerita tentang kepentingan anggota badan keyakinan diri agar Fungsi setiap anggota badan anggota badan mempunyai fungsi mampu memulia dan tersendiri. menjaga maruah diri dalam kehidupan. ii. Menggunakan fungsi anggota badan ke arah kebaikan dan kesejahteraan. 10
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.4 Kerajinan Bersikap rajin amalan murni Usaha yang berterusan Amalan kerajinan dalam kehidupan harian Melakukan kerja dengan bersungguh- i. Nyanyian penuh dengan semangat Usaha berterusan sungguh - Menyanyi lagu bertemakan ‘Kerajinan’ ketekunan, kecekalan, Kesungguhan - Membincang dan menghayati maksud seni kegigihan, dedikasi dan kata lagu berdaya maju dalam melakukan sesuatu ii. Bercerita kisah bertemakan ‘Kerajinan’ perkara. 1.5 Hemah Tinggi Pergaulan berhemah mengerat persahabatan Beradab sopan dan Amalan berhemah dalam pergaulan dengan Bersopan dalam tutur kata dan tingkah i. Permainan suai kenal berbudi pekerti mulia rakan memupuk kemesraan laku dalam pergaulan Cara-cara pergaulan yang baik ii. Menghasilkan kad ucapan yang menggunakan seharian. - Adab dalam tutur kata dan tingkah kata-kata bersopan untuk rakan laku 11
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.6 Kasih Sayang Sayang akan diri hidup bahagia Kepekaan dan perasaan Sayang akan diri sendiri penting dalam hidup i. Berusaha meningkatkan Bercerita tentang menu makanan cinta yang mendalam Usaha meningkatkan keselamatan diri keselamatan diri dan menjauhi diri - Sarapan pagi serta berkekalan yang Amalan pemakanan berkhasiat daripada keadaan yang berbahaya - Makan tengah hari lahir daripada hati yang - Makan malam ikhlas. ii. Mempraktikkan amalan pemakanan yang seimbang 12
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL 1.7 Kesederhanaan Kesederhanaan amalan mulia Bersikap tidak Amalan kesederhanaan dalam kehidupan Bersikap sederhana dalam pertuturan i. Menonton klip video tentang akibat bercakap keterlaluan dalam Sikap tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku keterlaluan membuat pertimbangan dan tingkah laku dan tindakan sama ada ii. Melakonkan adab bertutur yang bersesuaian dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 1.8 Kejujuran Berkata benar, janji ditepati Kewajipan bercakap Amalan berkata benar mengukuh hubungan Bersikap jujur dalam kehidupan Main peranan situasi berkaitan ‘Bercakap Benar’ benar, bersikap amanah Kepentingan bercakap benar dalam dan ikhlas dalam setiap pelbagai situasi perlakuan. - Perbualan - Pergaulan 13
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL 1.9 Baik Hati Saling membantu sebagai tanda baik hati Kepekaan terhadap Pertolongan diberi demi kebaikan bersama Bersedia memberi bantuan kepada yang Bercerita tentang bantuan-bantuan yang pernah perasaan dan kebajikan Kesediaan menghulurkan pertolongan memerlukan pada bila-bila masa diberikan kepada ibu bapa, anggota keluarga, guru diri sendiri dan orang lain - Ibu bapa dan anggota keluarga dan rakan dengan memberi - Guru bantuan dan sokongan - Rakan moral secara tulus ikhlas. 1.10 Berterima Kasih Berterima kasih amalan berhemah Perasaan dan perlakuan Pengiktirafan dan penghargaan atas bantuan Mengamalkan sikap berterima kasih i. Menghasilkan kad ucapan terima kasih untuk menunjukkan dan kemudahan yang diterima dalam kehidupan seharian pengiktirafan dan Cara berterima kasih ii. Melakonkan cara mengucapkan terima kasih penghargaan terhadap - Lisan sesuatu jasa, - Bertulis sumbangan atau - Amalan menjaga dan pemberian. menggunakan kemudahan yang disediakan dengan baik 14
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA 15
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluargaku kebanggaanku Keluarga Perasaan cinta dan Kenali anggota keluarga mengukuh kasih Menerima dan berbangga dengan i. Murid menghasilkan album gambar ‘Keluarga sayang yang mendalam sayang anggota keluarga Saya’ serta berkekalan Kenali ibu dan bapa terhadap keluarga demi Kenali anggota keluarga yang lain ii. Menyanyikan lagu bertema ‘Keluarga Tersayang’ melahirkan keluarga bahagia. 2.2 Hormat dan Taat Hormat dan taat pada ibu bapa kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap Layanan bersopan tanda hormat pada ibu Menghormati ibu bapa Bercerita tentang cara menghormati ibu bapa anggota keluarga dengan bapa berinteraksi dan memberi Cara menghormati ibu bapa layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. 16
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 17
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL 2.3 Tanggungjawab Saling membantu memupuk keluarga terhadap Keluarga bahagia Kewajipan yang harus Saling membantu sesama anggota keluarga Menolong melakukan kerja-kerja di i. Mengumpul gambar yang menunjukkan aktiviti dilaksanakan oleh setiap Usaha membantu melakukan kerja-kerja rumah membantu keluarga di rumah individu terhadap di rumah keluarga untuk ii. Melakonkan cara membantu keluarga di rumah melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan iii. Mewarnakan gambar yang berkaitan dengan imej dan menjaga aktiviti menolong keluarga maruah keluarga. 18
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 3 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT 19
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.1 Tanggungjawab Hormat-menghormati teras persahabatan terhadap Masyarakat Kesanggupan memikul Sikap bertanggungjawab terhadap rakan Menjalankan tanggungjawab sebagai Bercerita tentang sikap baik rakan serta melaksanakan mengerat persahabatan anggota masyarakat dengan menjalin tugas dan kewajipan Usaha meningkatkan hubungan hubungan baik dengan rakan dengan sempurna baik sebagai anggota Amalan menjaga maruah rakan masyarakat. - Elak sikap mengumpat/mencaci 3.2 Toleransi dalam Saling berkongsi memupuk sikap Masyarakat toleransi Kesanggupan bertolak Amalan berkongsi barangan demi kebaikan Sanggup dan sudi berkongsi barang milik Kerja kumpulan ansur, sabar dan bersama peribadi dengan orang lain - Beberapa kumpulan berkongsi mewarna mengawal diri bagi Saling berkongsi dalam menggunakan menggunakan bahan warna yang terhad dan mengelakkan berlakunya barang milik peribadi membincangkan faedah berkongsi bahan warna pertelingkahan dan - Alat tulis dengan rakan. perselisihan faham demi - Alat mainan kesejahteraan hidup. - Bahan bacaan 20
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.3 Semangat Semangat kekitaan teras kecemerlangan Bermasyarakat Kesediaan melakukan Aktiviti di bilik darjah dijayakan bersama Melibatkan diri dalam aktiviti di bilik Projek menceriakan bilik darjah sesuatu dengan Kewajipan dan peranan murid dalam darjah semangat kekitaan untuk menjayakan aktiviti di bilik darjah kepentingan bersama - Aktiviti akademik demi keharmonian hidup - Aktiviti keceriaan bermasyarakat. 3.4 Peka terhadap Isu-isu Kehadiran ke sekolah pemangkin Sosial kejayaan Bertanggungjawab dan Kehadiran ke sekolah satu kewajipan Bertanggungjawab menghadirkan diri ke Menandakan jadual kedatangan diri ke sekolah untuk prihatin terhadap Kepentingan kehadiran ke sekolah setiap hari persekolahan seminggu dalam borang yang disediakan dan masalah dan isu semasa sekolah membincangkan faedah hadir ke sekolah yang berlaku dalam - Diri masyarakat dan - Keluarga berusaha - Sekolah menyelesaikannya 21
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR 22
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.1 Kebersihan dan Kebersihan tempat tinggal menjamin Keindahan Persekitaran keselesaan hidup Pemeliharaan dan Kebersihan dan keceriaan tempat tinggal Mengurus dan menjaga kebersihan i. Menonton klip video tentang aktiviti membersihkan pemuliharaan tanggungjawab bersama tempat tinggal dan menceriakan persekitaran rumah persekitaran agar Usaha meningkatkan kebersihan dan sentiasa bersih dan ceria keceriaan persekitaran tempat tinggal ii. Menyanyi lagu bertemakan ‘Kebersihan’ demi kesejahteraan - Susunan peralatan rumah hidup. - Menanam pokok iii. Mengumpul gambar bertemakan ‘Kebersihan di Persekitaran Tempat Tinggal’ 4.2 Menyayangi Alam Alam sekitar khazanah berharga Sekitar Mencintai dan Kenali alam sekitar kurniaan Tuhan Mengenali dan menjaga alam sekitar i. Lawatan ke persekitaran kawasan sekolah menghargai alam sekitar Keunikan alam sekitar dengan bertanggungjawab demi mengekalkan - Tumbuh-tumbuhan ii. Perbincangan tentang cara menjaga alam sekitar keharmonian hidup. - Haiwan - Udara - Air - Tanah Ciri-ciri alam sekitar yang bersih 23
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.3 Peka terhadap Isu Alam Alam sekitar bersih dikongsi bersama Sekitar Prihatin terhadap Kebersihan persekitaran tanggungjawab Prihatin dan melibatkan diri dalam i. Mengumpul dan menjual surat khabar lama dan persoalan yang berkaitan bersama sebarang usaha untuk meningkatkan membincangkan faedah aktiviti tersebut dengan alam sekitar dan Prihatin dengan tahap kebersihan di kualiti kebersihan persekitaran berusaha rumah, sekolah dan tempat awam ii. Bergotong-royong membersihkan bilik darjah dan menyelesaikannya. padang sekolah 24
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA 25
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.1 Hormat dan Setia Sekolah Kebanggaanku kepada Pemimpin, Raja dan Negara Hormat dan kepatuhan Identiti sekolah lambang kemegahan Berbangga dengan identiti sekolah i. Mewarna dan mengenal pasti gambar bendera yang berkekalan kepada warganya dan lencana sekolah pemimpin dan raja serta Kenali dan hargai identiti sekolah setia kepada negara. - Bendera ii. Menyanyikan lagu sekolah - Lagu - Lencana iii. Membincangkan carta organisasi bilik darjah dan - Pemimpin sekolah 5.2 Patuh kepada Peraturan di bilik darjah memupuk Peraturan dan Undang- disiplin diri undang Menerima dan mematuhi Peraturan untuk kebaikan bersama Mematuhi peraturan di bilik darjah i. Memadankan gambar dengan pernyataan peraturan dan undang- Amalan mematuhi peraturan di bilik peraturan yang diberi undang yang darjah dikuatkuasakan sebagai ii. Melakonkan situasi mematuhi peraturan amalan hidup. 26
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.3 Cinta akan Negara Malaysia Negaraku yang dicintai Perasaan sayang dan Malaysia kemegahan kita Melibatkan diri dalam aktiviti untuk i. Menyanyikan lagu patriotik bangga kepada negara Kenali negara meningkatkan imej negara serta meletakkan Sayang akan negara ii. Menonton klip video sambutan Hari Kebangsaan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. iii. Melukis dan mewarna bendera Malaysia 5.4 Keamanan dan Perpaduan teras keharmonian Keharmonian Kedamaian dan Semangat perpaduan dengan rakan Menghormati dan bekerjasama dengan i. Menyanyikan lagu bertemakan ‘Perpaduan’ perpaduan yang pelbagai kaum rakan pelbagai kaum berkekalan dan Usaha belajar bersama rakan pelbagai ii. Bercerita tentang kawan baik (dari kaum lain) berterusan di kalangan kaum rakyat Malaysia serta - Saling memahami perasaan masyarakat global. - Bekerjasama - Bertolak ansur 27

×