2 3
4 5
บทนํา: ข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับเทรนด์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในปี 2014		 โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 20146 8
NEW VIP
สัญลักษณ์แห่...
6 7
ข้อมูลพื้นฐาน
สำ�หรับเทรนด์
ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
ในปี 2014
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
บทนํา
:: ข้อมูลพื้นฐานสําหรับเทร...
8 9
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
บทนํา
:: โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014 ::
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
บทนํา
:: โครงสร้างร...
10
NEW VIP
สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
11
ที่มา
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
:: ที่มา ::
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน
กลุ...
14 15
ที่มา
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
:: ที่มา ::
เมื่ออำ�นาจทางเศรษฐกิ...
16 17
COLOR
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
:: Color ::
WHITE ALYSSUM
Pantone...
18
MOOD & TONE
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
:: Mood & Tone ::
ความเหนือระด...
20
MOOD & TONE
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
:: Mood & Tone ::
ทักษะ ช่างฝี...
22 23
สถานภาพขั้นสูง
	เวชศาสตร์ความงาม
	เชาว์ปัญญา
	ประสบการณ์สุดขั้ว
	เข้าถึงได้ยาก
เรื่องราวและภาพลักษณ์
ที่น่าจดจำ�
	หา...
24
SUPERLATIVE STATUS
สถานภาพขั้นสูง
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
:: Super...
26
SUPERLATIVE STATUS
สถานภาพขั้นสูง
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ
:: Super...
28
เวชศาสตร์ความงาม (Good looks)
ไม่ใช่เพียงแค่การบริโภคสินค้าหรูเท่านั้นที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพ
ทางสังคม การส่งเสริมภา...
30
เครื่องทดสอบผิวแบบใหม่ IOMA Sphere
31
SUPERLATIVE STATUS
สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
...
32
ศัลยกรรมความงามทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดก็กำ�ลังได้รับความ
นิยมมากขึ้นเช่นกัน Douglas McGeorge ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรม
พล...
34
เชาว์ปัญญา (Brain)
เชาว์ปัญญาที่ดีถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานภาพทางสังคมที่ดีและเหนือ
กว่า แต่ก็ไม่เสมอไปว่าบุคคลที่พร้อมสร...
36
ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวลํ้าอย่างรวดเร็วทำ�ให้ทุกสิ่งเป็น
ไปได้แม้กระทั่งการปลูกถ่ายความทรงจำ�อย่างแนวคิดจากภาพย...
38
ประสบการณ์สุดขั้ว (Extreme Experience)
การท่องเที่ยวสามารถสร้างประสบการณ์ที่อิ่มเอม อีกทั้งยังให้ความ
ทรงจำ�ทั้งช่วงเวล...
40
นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมที่สร้างประสบการณ์ชั้นยอดอย่าง Water Discus
โรงแรมใต้นํ้าบริเวณอ่าวอาหรับ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระ...
42 43
44
เข้าถึงได้ยาก (Deep Access)
สิทธิพิเศษที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงกลายเป็นความพิเศษอีก
รูปแบบหนึ่งสำ�หรับผู้ที่มีรายได้ส...
46
นอกเหนือจากรูปแบบการบริการ
แล้ว บางผลิตภัณฑ์ก็ถูกผลิตมา
เฉพาะบุคคล มิใช่ใครก็สามารถ
เข้าถึงได้ Bespoke Fragrances
Ateli...
48
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การบริการวาดรูปเฉพาะบุคคลโดย Nathalie Lecroc
ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักในชื่อMissLecroc เธอว...
50
ส่วนร้านเครื่องประดับ Faberge
SalonโดยJaimeHayonที่เปรียบ
เสมือนอาณาจักรแห่งคุณภาพการ
ใช้ชีวิตที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก
...
52
COLLECTIVE MEMORY
เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ�
เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC
Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเห...
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

2,904 views

Published on

k "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
via http://www.tcdc.or.th/trend2014/
ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดในปี 2014 กับบทสรุปเทรนด์แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต โดย TCDC

แม้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังอยู่ในภาวะทรงตัว เกิดปรากฎการณ์อาหรับสปริงในโลกมุสลิม ไปจนถึงการประท้วงของกลุ่มสตรีเพื่อลบอคติและความไม่เท่าเทียมทางเพศ แต่ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของบางประเทศที่กำลังพัฒนาได้เริ่มผลิบาน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชนชั้นกลาง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจากการเก็บออมมาสู่การใช้เงินเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองมากกว่าแต่ก่อน

เทคโนโลยีสารสนเทศยังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานของเรา เมื่อคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและเสรีภาพมากกว่าการผูกมัดหรือรายได้ และผู้คนเลือกเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีผนวกกับภาวะยุคหลังน้ำมันจะทำให้เราเริ่มปรับโครงสร้างของเมืองให้ “ฉลาด” มากขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและบริการที่ดีขึ้น ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดการพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร และการสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับคนเมือง

รู้ทันความเคลื่อนไหวสำคัญก่อนใครกับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่รวบรวมแนวโน้มหลักซึ่งถูกกล่าวถึงมากที่สุดจากสำนักเทรนด์ระดับโลกอย่าง Carlin, Mix Trends, Nelly Rodi, Pantone View นำมากลั่นกรองให้คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค

TCDC จัดทำ eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต" ต่อเนื่องจากบทสรุปเทรนด์ในปีที่ผ่านมา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือเทรนด์กว่าส

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eBook "เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

 1. 1. 2 3
 2. 2. 4 5 บทนํา: ข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับเทรนด์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในปี 2014 โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 20146 8 NEW VIP สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ REPROGRAMMING ERA การจัดระเบียบยุคใหม่ PLAY เล่น SMART CITY เมืองฉลาด ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Eco-Mobility ระบบการเดินทางสีเขียว - ทิศทางยานพาหนะรุ่นใหม่ - รูปแบบการบริการการเดินทาง Urban Normadism การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างอิสระ Food Revolution การปฏิรูประบบอาหารในเมือง วัสดุเพื่อการออกแบบ วัตถุดิบทางความคิด ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Superlative Status สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม - เชาว์ปัญญา - ประสบการณ์สุดขั้ว - เข้าถึงได้ยาก Collective Memory เรื่องราวและภาพลักษณ์ ที่น่าจดจํา - หายากและทักษะดั้งเดิม - สร้างมูลค่าจากความเรียบง่าย วัสดุเพื่อการออกแบบ วัตถุดิบทางความคิด 12 16 18 22 24 52 68 74 180 184 186 190 192 206 218 228 234 ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Hyper Protection การปกป้องระดับสูง Radical Reaction การตอบโต้แบบสุดโต่ง วัสดุเพื่อการออกแบบ วัตถุดิบทางความคิด 78 82 84 88 90 104 120 126 ที่มา Color Mood & Tone โครงสร้าง Technomagic เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ Heart-Storming การระดมความฝัน Frivolity ความขบขันและคึกคะนอง วัสดุเพื่อการออกแบบ วัตถุดิบทางความคิด 130 132 134 138 140 148 156 170 176 เกี่ยวกับเนื้อหา 236 บรรณานุกรมเนื้อหา 239 บรรณานุกรมภาพ 242 เกี่ยวกับ TCDC 249 ลิขสิทธิ์ 251
 3. 3. 6 7 ข้อมูลพื้นฐาน สำ�หรับเทรนด์ ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ในปี 2014 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: ข้อมูลพื้นฐานสําหรับเทรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี 2014 :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: ข้อมูลพื้นฐานสําหรับเทรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี 2014 :: หากแต่อีกด้านหนึ่งความผลิบานทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏขึ้น ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนาในซีกโลกตะวันออก รวมถึงกลุ่มประเทศ BRICS ไม่ว่าจะเป็นบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ ซึ่งล้วน เป็นประเทศที่มีต้นทุนทางทรัพยากรและฐานกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งต่างมีกำ�ลังซื้อมากขึ้น และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเก็บออมมาสู่ การใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ปรารถนาและสร้างความสุขให้กับตัวเอง มากกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและ เติบโตมาพร้อมๆ กับคนในGenerationY ซึ่งกำ�ลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน เทคโนโลยีที่รุดหน้าจึงไม่เพียงช่วยในด้านการปฏิสัมพันธ์หรือรวม กลุ่มคนเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต การวิจัยตลาด ผ่านสังคมออนไลน์ (Crowd-source) กระทั่งรูปแบบการทำ�งานที่คน ส่วนใหญ่ต้องการความสุข ความพึงพอใจ และเสรีภาพ มากกว่าการ ผูกมัดหรือรายได้จำ�นวนมาก ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภคหลักคือคนวัย ทำ�งานจาก Generation Y ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าสู่ตลาดจึงมีทิศทางที่จะ ย้อนวัยแบบยุคป๊อบร่วมสมัยอีกครั้ง นอกเหนือจากนั้นเทคโนโลยีที่ ก้าวลํ้าผนวกกับการตระหนักคิดต่อภาวะยุคหลังนํ้ามัน ทำ�ให้เราเริ่ม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเมืองใหม่ให้ชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการคมนาคมขนส่ง การ เก็บข้อมูลด้านพลังงาน เทคโนโลยีการขนส่งแบบไฮบริด ไปจนถึงการ ประมวลผลที่ครอบคลุมรอบด้านจนสามารถมีส่วนสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีและบริการชั้นเยี่ยมให้กับประชากรส่วนใหญ่ ซึ่งเลือกเมืองใหญ่ เป็นถิ่นฐานหลักในการใช้ชีวิต กระทั่งการหันมาสร้างสังคมเกษตรใน เมืองเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งเรื่องเวลาและพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง ด้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และที่สำ�คัญคือการสร้างเครือข่ายทาง สังคมสำ�หรับคนเมืองร่วมกัน แม้เศรษฐกิจในฝั่งมหาอำ�นาจ เดิมอย่างสหรัฐอเมริกาและ ยุโรปยังอยู่ในภาวะทรงตัว ความไม่แน่นอนทางสังคม การเมืองในโลกมุสลิมก่อ ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบจาก กลุ่มอาหรับสปริง ไปจนถึง การประท้วงของกลุ่มสตรีใน นามFEMENเพื่อลบอคติและ ความไม่เท่าเทียมกันด้านเพศ
 4. 4. 8 9 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014 :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC บทนํา :: โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014 :: โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2014 สถานภาพขั้นสูง เวชศาสตร์ความงาม เชาว์ปัญญา ประสบการณ์สุดขั้ว เข้าถึงได้ยาก เรื่องราวและภาพลักษณ์ ที่น่าจดจำ� หายากและทักษะดั้งเดิม สร้างมูลค่าจากความ เรียบง่าย การปกป้องระดับสูง การตอบโต้แบบสุดโต่ง NEW VIP สัญลักษณ์ แห่งความเหนือระดับ PLAY เล่น REPROGRAMMING ERA การจัดระเบียบยุคใหม่ SMART CITY เมืองฉลาด เทคโนโลยีดั่งเวทมนตร์ การระดมความฝัน ความขบขันและคึกคะนอง ระบบการเดินทางสีเขียว ทิศทางยานพาหนะ รุ่นใหม่ รูปแบบการบริการ การเดินทาง การโยกย้ายถิ่นฐาน อย่างอิสระ การปฏิรูป ระบบอาหารในเมือง
 5. 5. 10 NEW VIP สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ 11
 6. 6. ที่มา เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: ที่มา :: วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจใน กลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศ มหาอำ�นาจอย่างสหรัฐอเมริกา ที่กินเวลาหลายปี ผนวกกับ ความร่วมมือของกลุ่มประเทศ กําลังพัฒนาที่มีการเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อย่าง กลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วย ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ มีความคืบ หน้าในด้านต่างๆ ชัดเจนขึ้น เรื่อยๆส่งผลให้นักลงทุนหลาย กลุ่มเริ่มหันเหความสนใจมา ยังกลุ่มประเทศ BRICS มาก ขึ้น โดยนักวิเคราะห์ประเมิน ว่ากลุ่มประเทศเกิดใหม่ทั้ง 5 นี้จะมีอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่น่าสนใจและกลาย เป็นตัวแปรสำ�คัญในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกใน อนาคต 12 13 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: ที่มา :: โดยจากการสำ�รวจพบว่า การพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศเหล่านี้ ไม่เพียงดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่จากต่างประเทศเท่านั้น ทว่าคนใน ประเทศเองได้หันมาลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ จนประสบผลสำ�เร็จ อย่าง ในประเทศจีนที่สถาบันสำ�รวจความมั่งคั่งฮูหรุ่น (Hurun Report) ร่วมกับ GroupMKnowledge ซึ่งเป็นบริษัทบริหารและจัดการธุรกิจสื่อสาร การตลาดครบวงจรชั้นนำ�ของโลก ได้เผยแพร่รายงานการจัดลำ�ดับ เศรษฐีจีน ปี 2012 โดยแบ่งเป็นผลสำ�รวจจำ�นวนเศรษฐีในจีนแผ่นดิน ใหญ่ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์รายพื้นที่ และอุปนิสัยการจับจ่ายใช้สอย โดยผลสำ�รวจบ่งชี้ว่าเศรษฐีในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 10 ล้านหยวน มีจำ�นวนทะลุ 1 ล้านคนเป็นครั้งแรก หรืออาจกล่าว ได้ว่าในประชากรจีนทุกๆ 1,300 คน จะมีเศรษฐีระดับ 10 ล้านหยวน อยู่ 1 คน โดย 50% เป็นเจ้าของกิจการ 20% เป็นนักลงทุน 15% เป็น นักเก็งกำ�ไรอสังหาริมทรัพย์ และอีก 15% คือผู้ปฏิบัติวิชาชีพหรือผู้มีทักษะ ซึ่งเป็นที่ต้องการ โดยรวมมีอายุเฉลี่ย 39 ปี สัดส่วนชายต่อหญิงอยู่ที่ 6:4 กิจกรรมยามว่างที่พวกเขาชื่นชอบคือการท่องเที่ยวหรือการอ่าน หนังสือ ดื่มชา เล่นกีฬากอล์ฟ ว่ายนํ้า และโยคะ 46% สูบบุหรี่ 70% ดื่มแอลกอฮอล์ โดยชอบดื่มไวน์แดงและแชมเปญมากที่สุด ส่วนของ สะสมยอดนิยมคือนาฬิกาและภาพเขียนอักษรจีนโบราณ จะเห็นว่า กลุ่มเศรษฐีเหล่านี้มากกว่าครึ่งเป็นนักลงทุน รูปแบบการใช้ชีวิตของ กลุ่มคนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงในแง่การเก็บออม แต่ยัง รวมถึงกิจกรรมนันทนาการและของสะสมที่มีมูลค่า จากสถิติเหล่านี้ สามารถประเมินได้ว่าเศรษฐกิจจีนอยู่ในทิศทางที่ดี นำ�ไปสู่สัดส่วนของ ชนชั้นกลางต่อประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และมีกำ�ลังบริโภคมากขึ้นตาม ไปด้วย การสำ�รวจยังชี้ว่า ชนชั้นกลาง ทั่วโลกมีสัดส่วนการใช้จ่าย หรือการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ชนชั้น กลางในยุโรปมีสัดส่วนการบริโภค 38% อเมริกาเหนือ 26% เอเชีย 23% อเมริกากลางและใต้ 7% ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 4%และแอฟริกาอื่นๆ1%ประชากร ชนชั้นกลางในเอเชียซึ่งมีจำ�นวน ประมาณ 500 - 1,000 ล้านคน มีการใช้จ่าย 3 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 95 ล้านล้านบาท ต่อปี กลุ่มชนชั้นกลางรุ่นใหม่ถือ เป็นผลผลิตชั้นดีจากการปฏิวัติ ทางการเมืองในซีกโลกตะวันตก ซึ่งทลายกำ�แพงทางสังคมที่แบ่ง กั้นคนรวยออกจากคนกลุ่มอื่นๆ ทำ�ให้เกิดคนกลุ่มใหม่ที่มีอำ�นาจ ทางการเงินขึ้นมาในยุค1980 นั่น คือระบบที่เชื่อว่าบุคคลสามารถ ประสบความสำ�เร็จได้ด้วยตนเอง ในช่วงที่ผ่านมา คนกลุ่มนี้มีกำ�ลัง ซื้อมากขึ้น เป็นคนกลุ่มหลักใน เมืองที่มีอิสระในการจับจ่ายใช้สอย ใส่ใจกับวิถีการดำ�เนินชีวิตและ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 7. 7. 14 15 ที่มา เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: ที่มา :: เมื่ออำ�นาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น จึงมีการจับจ่ายใช้สอย มากขึ้นตามไปด้วย จากการสำ�รวจ 85 ประเภทธุรกิจ มีการใช้จ่าย เพิ่มขึ้นถึง 24.2% เทียบกับปี 2006 โดยสอดคล้องกับสถิติที่สำ�รวจว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้จ่ายในต่างประเทศประมาณ 4,000 ปอนด์ต่อคน นอกจากนี้แนวโน้มการบริโภคสินค้าหรูในหลายๆ ประเทศยังมีอัตราที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในบราซิล ผู้บริโภคสินค้าหรูประมาณ 80% เดินทางไปใช้จ่ายที่ต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าในประเทศมีราคาสูง และประเทศที่นิยมไปมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ได้แก่ เมืองไมอามี และนิวยอร์ก ตามด้วยเมืองลิสบอนและลอนดอนในยุโรป หรือตลาด อุตสาหกรรมหรูของประเทศออสเตรเลียที่จัดอยู่ในอันดับ 16 ของโลก ด้วยยอดการใช้จ่ายสูงถึง 1.8 ล้านปอนด์ในปี 2012 คิดเป็น 13% ของ อัตราการเติบโตต่อปีเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต 10% ของธุรกิจ สินค้าหรูทั่วโลก การขยายตัวของชนชั้นกลาง รวมถึงปริมาณการจับจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหมวดสินค้าหรู สะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการสินค้าดังกล่าว ในกลุ่มคนทุกระดับ จนสินค้าหรูถูกลดระดับให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของ หรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ทำ�ให้เศรษฐีผู้มั่งคั่งต้องการใช้ทั้งข้าวของ และบริการที่เลิศหรูกว่ากลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไปอีก เพื่อสะท้อนสถานภาพ และฐานะทางการเงินที่เหนือกว่าอย่างแท้จริง เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC Trend 04 : Smart City - เมืองฉลาด :: ที่มา :: 15
 8. 8. 16 17 COLOR เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Color :: WHITE ALYSSUM Pantone: 13-3801 TPX CMYK: 7, 6, 5, 0 CRYSTAL GRAY Pantone: 13-3801 TPX CMYK: 0, 5, 9, 14 TERRA ROSA CMYK: 0, 59, 53, 0 RAGTIME CMYK: 0, 4, 27, 0 SILVER Pantone: 14-5002 TPX CMYK: 0, 0, 0, 25 WOOD ASH Pantone: 14-1108 TPX CMYK: 0, 5, 19, 17 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Color :: WISTERIA Pantone: 16-3810 TPX CMYK: 11, 15, 0, 29 DUSTY AQUA Pantone: 12-5506 TPX CMYK: 12, 0, 5, 12 ABSTRACT CMYK: 46, 37, 39, 25 CHESTNUT Pantone: 17-1044 TPX CMYK: 5, 43, 60, 45 NOUGAT Pantone: 16-1320 TPX CMYK: 0, 14, 27, 28 BREEN Pantone: 19-1034 TPX CMYK: 0, 21, 50, 54
 9. 9. 18 MOOD & TONE เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone :: ความเหนือระดับยิ่งกว่า และสถานภาพชั้นพิเศษ 19 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone :: การดูแลปรนนิบัติผิวพรรณ ด้วยชีวเวชสำ�อาง
 10. 10. 20 MOOD & TONE เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone :: ทักษะ ช่างฝีมือ และคุณค่าแบบดั้งเดิม 21 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Mood & Tone ::
 11. 11. 22 23 สถานภาพขั้นสูง เวชศาสตร์ความงาม เชาว์ปัญญา ประสบการณ์สุดขั้ว เข้าถึงได้ยาก เรื่องราวและภาพลักษณ์ ที่น่าจดจำ� หายากและทักษะดั้งเดิม สร้างมูลค่าจากความ เรียบง่าย NEW VIP สัญลักษณ์ แห่งความเหนือระดับ เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: โครงสร้าง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: โครงสร้าง ::
 12. 12. 24 SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี มีความ สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มชนชั้นกลางเพิ่ม จำ�นวนขึ้น รูปแบบการบริโภคของคนกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ ต้องการบริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ แสวงหาชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น โดยยินดีจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าและบริการที่ดีกว่าเพื่อสะท้อน รสนิยมและสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้น จนทำ�ให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคที่ อยู่กึ่งกลางระหว่างตลาดหลัก (Mass) และตลาดสินค้าหรู (Prestige) จนเกิดคำ�ว่า “Masstige” เพื่อหมายถึง ผู้ที่ต้องการบริโภคสินค้าที่ดูดี มีระดับ ในราคาจับต้องได้ อิทธิพลที่มีส่วนทำ�ให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เติบโต ขึ้น มาจากการบริโภคสื่อ ดาราศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียง ตลอดจน พลังของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตลาดสินค้าหรูจึงต้องรีบปรับตัวให้ พิเศษและแตกต่างมากกว่าเดิม โดยสร้างแนวคิดสำ�หรับสินค้าและ บริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับสูง และเฉพาะกลุ่มอย่างแท้จริง ข้อมูลจากกลุ่มการจัดการความ มั่งคั่ง Stonehage รวบรวมดัชนี ค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้สูง ในปี 2013 พบว่าราคารถยนต์หรู เครื่องประดับ ร้านอาหาร บริการ ส่วนตัวและสินค้าหรูกลุ่มอื่นๆเพิ่ม สูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีค่าครองชีพ ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงเพิ่มขึ้น ตามไปด้วยถึง 4.9% มากกว่า อัตราเงินเฟ้อซึ่งทะยานตัวอยู่ ที่ 2.7% โดยในเดือนพฤษภาคม RonnieArmist ผู้อำ�นวยการบริหาร ของ Stonehage กล่าวว่า แม้ ดัชนีค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้ สูงจะพุ่งสูงขึ้น คนกลุ่มนี้ก็ยังคง ยินดีที่จะใช้จ่ายเงินอยู่ เนื่องจาก รายได้ของตนก็เพิ่มขึ้นตามไป ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าที่ถีบ ตัวสูงขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ ใจกลางกรุงลอนดอน 25 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: ผลจากดัชนีค่าครองชีพข้างต้นช่วยกระตุ้นให้แบรนด์สินค้าหรูในเมือง ใหญ่แถบยุโรป ซึ่งชะลอตัวมาหลายปีเริ่มมีทิศทางที่สดใสขึ้น Armist เสริมว่า แม้ในภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ ลอนดอนก็ยังคงเป็นเมือง ยอดนิยมสำ�หรับครอบครัวมหาเศรษฐีจากทั่วโลก เห็นได้จากการเพิ่ม ขึ้นถึง 14.8% ของการจับจ่ายสินค้าสัญชาติอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องความ หรูหรา ไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ต Aston Martin เสื้อเชิ้ตสั่งตัดจาก Jermyn Street อย่างร้านเครื่องแต่งกายผู้ชาย Turnbull & Asser ซึ่ง เคยปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้านั้น 0.4% แต่เมื่อเทียบกับรายการสินค้า หรูทั้งหมดจากดัชนีราคาผู้บริโภคก็พบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 2.4% เมื่อเทียบกับกลุ่มสินค้าธรรมดาอย่างของตกแต่งบ้าน ส่วนหมวดวัฒนธรรมและความบันเทิงที่เพิ่มขึ้น 0.8% ในปีที่ผ่านมา กลับขยายตัวขึ้นถึง 4.2% ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจด้านการแสดง โรงละครโอเปร่า และบริการส่วนบุคคล มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น JayneParker ผู้อำ�นวยการของบริษัทPropertyConciergeCompany ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้บริการแบบส่วนบุคคล ตั้งแต่การ จัดหา ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการตกแต่งและดูแลระบบภายใน ทั้งหมด บอกว่าธุรกิจของเธอเติบโตขึ้นระหว่าง 10 - 20% ในปีที่แล้ว ส่วนหมวดอาหาร Stonehage พบว่าดัชนีความต้องการของอาหารใน หมวดฟุ่มเฟือยอย่างตับห่าน ไข่ปลาคาร์เวียร์Beluga และซิการ์Cohiba Siglo V เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ร้านอาหารหลายแห่งต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ผู้มีรายได้สูง อาทิ Nobu ที่ Park Lane และ Hakkasan ในย่าน Soho รายได้ของร้านที่เคยลดลง 14.5% ในปีก่อนหน้าได้เพิ่มขึ้น 5.3% ในปี 2012/13 สะท้อนให้เห็นว่าการรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ หรูหรา รวมถึงร้านอาหารชั้นหนึ่ง และคลับส่วนตัวในลอนดอน ยังคง เป็นที่ปรารถนา สำ�หรับหมวดกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ ค่าบริการยิงปืนล่า สัตว์ที่ Purdey Shotguns และ ค่าสมาชิกรายปีของ Queen’s Tennis Club ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.4% แต่ในขณะเดียวกันค่าสมาชิก ของคลับขนาดใหญ่และคลับที่ เปิดรับคนทั่วไปปรับตัวลดลง ส่ง ผลให้ค่าสมาชิกคลับออกกำ�ลัง กายและราคาอุปกรณ์การยิงปืน แบบส่วนตัวสูงขึ้น Armist เห็นว่า ผู้บริโภคสนใจรูปแบบการให้ บริการแบบส่วนตัวมากกว่าคลับ ที่เปิดรับคนทั่วไปและไม่ได้รับ การดูแลเป็นพิเศษ ในด้านราคาสินค้าและรูปแบบการ บริการในหมวดการเดินทาง พบ ว่ามีการเพิ่มชั้นที่นั่งในเที่ยวขา กลับจากนิวยอร์กของสายการบิน VirginAtlantic มากขึ้น และอัตรา การเข้าพักของสกีรีสอร์ทสุดหรู Chalet LesQuatres Frères ใน Verbier ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็เพิ่มขึ้นถึง 4.4% แม้ว่าการเก็บ ภาษีของโรงแรมหรูในยุโรปจะสูง ขึ้นก็ตาม
 13. 13. 26 SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: สถิติข้างต้นชี้ให้เห็นว่าผู้มีรายได้ สูงยังคงสนใจสินค้าและบริการ ที่พิเศษและเข้าถึงยาก แม้ภาวะ เศรษฐกิจจะซบเซา ทำ�ให้ผู้ผลิต สินค้าและบริการต้องสรรหากลวิธี เพื่อสร้างความประทับใจและ ความพิเศษเพื่อรองรับความ ต้องการของกลุ่มนี้ และหนึ่งใน ธุรกิจที่น่าสนใจคือไวน์ ไวน์จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้ดื่ม ให้ความสำ�คัญกับรสชาติ วิธีการ ผลิตไปจนถึงการดื่มที่ถูกจัดให้เป็น ทั้งศาสตร์และศิลป์ชั้นสูง ราคา ทำ�ให้ไวน์กลายเป็นสัญลักษณ์ ของชนชั้นสูงในยุคฟิวดัลที่มีการ แบ่งชนชั้นและบทบาททางบุคคล ในสังคม สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยมาหลายปีทำ�ให้ปริมาณการขายไวน์เพื่อดื่ม (ซึ่งต่างจากการขายเพื่อลงทุน) ตกลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ตลาด ไวน์หรูในเอเชียและรัสเซียเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไวน์หรูส่วนใหญ่จะ ผลิตที่ฝรั่งเศสแต่เมื่อ10-20ปีที่ผ่านมาไวน์หรูได้เริ่มผลิตจากภูมิภาค นอกฝรั่งเศส Super Tuscan Wines ในยุโรปขายไวน์ราคาสูงซึ่งท้าทาย กฏหมายการผลิตไวน์ของอิตาลีและนำ�องุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon และ Merlot เข้าสู่อุตสาหกรรมไวน์หรูในช่วงปี 1990 เช่นเดียวกับ Vega Sicilia ผู้ผลิตชาวสเปน ไวน์ที่เน้นคุณภาพมักเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งโรงบ่มไวน์หลายแห่งโดย เฉพาะในชิลีและอาร์เจนติน่ากำ�หนดเป็นกลุ่มหลัก ในความเป็นจริง ราคาแพงของไวน์มักเป็นตัวสะท้อนคุณภาพ และราคายังเป็นตัวกำ�หนด การผลิตไวน์ จนเกิดเป็นกลุ่มไวน์หรูที่ผลิตในปริมาณจำ�กัดอีกด้วย อย่างปริมาณการผลิตประจำ�ปีของ Chéteau Margaux อยู่ที่ประมาณ 130,000 ขวด ในขณะที่ Chéteau Pétrus ผลิตเพียงประมาณ 30,000 ขวด แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะดูมาก แต่ไวน์มีความต้องการซื้อค่อนข้าง สูงอยู่ทั่วโลก โดยที่ไม่สามารถขยายการผลิตได้เนื่องจากมีไร่องุ่นพื้นที่ จำ�กัด ประกอบกับผลผลิตถูกจำ�กัดโดยกฏหมายและค่าตอบแทนของ คุณภาพ ไวน์หรูอาจถูกกำ�หนดด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่การเข้าถึงนั้นถูกจำ�กัดด้วยราคาและอุปทาน ไวน์บางขวดอาจเป็น ไวน์ที่ทุกคนสามารถซื้อได้ แต่สำ�หรับบางขวดก็ผลิตมาอย่างจำ�กัดเพื่อ สร้างความพิเศษเหนือระดับ 27 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::
 14. 14. 28 เวชศาสตร์ความงาม (Good looks) ไม่ใช่เพียงแค่การบริโภคสินค้าหรูเท่านั้นที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพ ทางสังคม การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยการดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำ�คัญ แนวโน้มในอนาคตชี้ให้เห็นว่าตัวเลขอายุไม่ใช่สิ่งสำ�คัญอีกต่อไป ผู้บริโภค ทุกคนอยากดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ และให้ความสนใจกับลักษณะเฉพาะ ตัวของแต่ละบุคคลมากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค ใส่ใจในการดูแลภาพลักษณ์ของตนมากน้อยเพียงใด แม้ว่าเศรษฐกิจ ของอังกฤษจะเพิ่งเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากซบเซามาหลายปี และเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกยังอยู่ในภาวะทรงตัว แต่ธุรกิจความงาม กลับท้าทายตลาดด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ สามารถให้ผู้บริโภคซื้อได้ใน ราคาถูกหรือเพิ่มคุณภาพให้สมกับราคา แต่กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์บำ�รุง ผิวมักจะเพิ่มคุณภาพและความหรูหราให้กับตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า อย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 8% ในปี 2011 และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2016 แต่อย่างไรก็ตามแบรนด์ กลุ่มตลาดทั่วไปอย่าง Superdrug ก็นำ�เสนอเทคโนโลยีขั้นสูงในการ ผลิตและให้ราคาที่ถูกลง ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวระดับหรูจึงยิ่ง เพิ่มคุณสมบัติให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง ซึ่งผสานคุณสมบัติ ของเครื่องสำ�อางและยาที่ผ่านการทำ�วิจัยอย่างน่าเชื่อถือไว้ด้วยกัน ทำ�ให้ได้ผลลัพธ์ในการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ และชะลออายุให้ดู อ่อนเยาว์มากกว่าเคย 29 ในอังกฤษ ผู้บริโภคสินค้าหรูมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ในการบำ�รุงผิวพรรณเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละคน ซึ่งสอดรับกับการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่รุดหน้าจนสามารถ เสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการเฉพาะตัวมาก ที่สุด โดยบริษัท Organic Pharmacy ในลอนดอนเริ่มทดสอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดีเอ็นเอเป็นครั้งแรก ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท geneOnyx โดยวิเคราะห์จากนํ้าลายของผู้ใช้ก่อนที่จะให้คำ�แนะนำ� ที่เหมาะสม ราคากลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยอยู่ที่295 ปอนด์ต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการให้คำ�ปรึกษาและจัดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับ แต่ละคน โดยบริการนี้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากขึ้นจนเข้าไปเจาะ กลุ่มตลาดยุโรปตะวันออก เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งให้ ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมอยู่แล้ว ส่งผลให้อัตราการ แข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเพิ่มเติมคือ แบรนด์ La Prairie ซึ่งเข้า มาเปิดสาขาย่อยในอังกฤษ และ IOMA Beauty Diag ได้นำ�เสนอ เครื่องทดสอบผิวแบบใหม่ที่ห้างสรรพสินค้า Harrods โดยหลังจาก ผ่านการวิเคราะห์ผิวแล้ว ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์และคำ�แนะนำ� เฉพาะตัวมากถึง 800 สูตร SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: geneOnyx
 15. 15. 30 เครื่องทดสอบผิวแบบใหม่ IOMA Sphere 31 SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจาก IOMA
 16. 16. 32 ศัลยกรรมความงามทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดก็กำ�ลังได้รับความ นิยมมากขึ้นเช่นกัน Douglas McGeorge ที่ปรึกษาด้านศัลยกรรม พลาสติกและผู้ก่อตั้ง British Association of Aesthetic Plastic Surgeons ให้ข้อมูลว่า คนอังกฤษในปัจจุบันใช้เงินทำ�ศัลยกรรมพลาสติก มากกว่า 225 ล้านปอนด์ต่อปี โดยครึ่งหนึ่งเป็นการทำ�ศัลยกรรมเพื่อ คงความอ่อนเยาว์ ในแต่ละปีมีการใช้โบท็อกซ์ประมาณ40,000 หลอด ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 150,000 ราย โดยประมาณ การว่าธุรกิจด้านความงามนี้จะเติบโตขึ้น 30 - 40% ต่อปี และมีแนว โน้มจะเติบโตรวดเร็วขึ้นไปอีก เนื่องจากบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมความ งามได้ให้ความสำ�คัญกับการวิจัยด้านการแพทย์ควบคู่ไปกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริโภคในอนาคตที่ต้องการใช้เวชสำ�อาง มากขึ้น เพราะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้งยังมีวิทยาการขั้นสูงสำ�หรับการชะลอวัย ซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่าย ที่สูงแต่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เช่น การสร้างเนื้อเยื่อเพื่อซ่อมแซม หรือทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ด้วยการนำ�สเต็มเซลล์ของผู้ใช้ไปเพาะ เลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้เซลล์จำ�นวนมากขึ้น แล้วฉีดกลับเข้ามา สู่ร่างกาย นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีการพัฒนาวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ ด้วยซีโนกราฟท์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะระหว่างสายพันธุ์ โดย ใช้ดีเอ็นเอจากคนไปใส่ในยีนส์ของหมู เนื่องจากหมูมีขนาดหัวใจใกล้ เคียงกับมนุษย์ และอาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปลูกถ่ายอวัยวะ ระหว่างสัตว์ไปสู่คน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีฐานะ เพื่อสร้างอวัยวะทดแทน แต่ในขณะนี้ยังคงต้องใช้เวลาสำ�หรับการวิจัยด้านความปลอดภัยและ ผลกระทบมากขึ้น 33 นอกจากนี้ Lucy McRae และ Sheref Mansy นักชีววิทยา สังเคราะห์ยังได้ร่วมกันศึกษา และพัฒนานํ้าหอมในรูปแบบ แคปซูลจากกลไกทางพันธุกรรม ของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถ เปลี่ยนเหงื่อให้กลายเป็นนํ้าหอม ได้ โดยโมเลกุลของนํ้าหอมจะถูก ขับออกมาผ่านผิวหนังในรูปแบบ ของเหงื่อ ความแรงของกลิ่นจะ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ ละบุคคลเช่นอุณหภูมิความเครียด การออกกำ�ลังกาย และอารมณ์ ทางเพศ ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในขั้น ตอนการศึกษาวิจัย SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เวชศาสตร์ความงาม เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: Swallowable Parfum โดย Lucy McRae และ Sheref Mansy
 17. 17. 34 เชาว์ปัญญา (Brain) เชาว์ปัญญาที่ดีถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานภาพทางสังคมที่ดีและเหนือ กว่า แต่ก็ไม่เสมอไปว่าบุคคลที่พร้อมสรรพด้วยฐานะจะมีเชาว์ปัญญา เป็นเลิศตามไปด้วย แม้ว่าผู้มีฐานะจะมีโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการ ศึกษา คอร์สเรียนพิเศษ หรือการติวเฉพาะ แต่บางครั้งก็ไม่ได้ผลตาม ที่คาดหวัง ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งฐานะและเชาว์ปัญญา จึงมี การวิจัยเพื่อสร้างความฉลาด เพิ่มศักยภาพและความสามารถ ซึ่งใน อนาคตฐานะที่ดีอาจมาพร้อมเชาว์ปัญญาที่ดีก็เป็นได้ ในปี 2008 นัก วิจัยที่ประเทศอังกฤษได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถ ทางด้านเชาว์ปัญญา โดยได้ทดลองใช้ยาRitalin ที่ใช้สำ�หรับการรักษา โรคสมาธิสั้นในกลุ่มเด็กนักเรียนเตรียมสอบ ผลการศึกษาพบว่าผล การเรียนของกลุ่มทดลองเพิ่มสูงขึ้น 10% นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยังเชื่อว่าการใช้ยา Ritalin ยังจะทำ�ให้สาร Dopamine ในสมองเกิดปฏิกิริยา เพิ่มความจำ�และประสิทธิภาพใน การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น เหมือนกับกาแฟธรรมดาเพียง หนึ่งแก้วที่สามารถช่วยให้คนคิดได้เร็วขึ้น และรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ผลการวิจัยเสนอว่า ใน 16 % ของนักเรียนที่ใช้ยาตัวนี้สามารถกระตุ้น ระบบสมองระหว่างการทำ�ข้อสอบ ในขณะเดียวกัน Prof. Barbara Sahakian จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ยังพบว่า ตัวยานี้ยังสามารถใช้ รักษาอาการสมาธิสั้นในกลุ่มโรคสมองเสื่อมได้ เมื่อใช้ในคนสุขภาพ ปกติ ยาจะช่วยเพิ่มกระบวนการรับรู้ และอาจใช้ได้ผลในกลุ่มคนที่ต้องการ 35 ตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทำ�งาน หรือผู้ที่ต้อง เดินทางเป็นประจำ�และต้องการป้องกันอาการอ่อนเพลียจากการนั่ง เครื่องบินเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงผลข้างเคียง จากยาที่ใช้กับผู้ที่มีสุขภาพปกติ แต่ Sahakian เชื่อว่ารัฐบาลควรทำ� วิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ยาได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และอาจมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต ซึ่งแพทย์ จะสามารถตรวจสอบลักษณะพันธุกรรมและจัดชุดยาที่ดีและเหมาะ สมกับยีนส์ของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เชาว์ปัญญา เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::
 18. 18. 36 ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวลํ้าอย่างรวดเร็วทำ�ให้ทุกสิ่งเป็น ไปได้แม้กระทั่งการปลูกถ่ายความทรงจำ�อย่างแนวคิดจากภาพยนตร์ เรื่อง Inception ที่ตัวละครเข้าไประดับความฝันขั้นต่างๆ ลึกลงไป เรื่อยๆ รวมถึงการสร้างความทรงจำ�ลวงใหม่ โดยความทรงจำ�หรือ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกจัดเก็บในกลุ่มเซลล์ประสาทที่เชื่อม ต่อกันในสมอง เรียกว่าEngram หรือร่องรอยของความทรงจำ� เมื่อนึก ย้อนถึงเหตุการณ์นั้น Engram จะทำ�งานผ่านการกระตุ้นเซลล์ประสาท มนุษย์ก็จะสามารถดึงความทรงจำ�ออกมาได้ จากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ ใน Science ฉบับล่าสุด ทีมนักวิจัยนำ�โดยนักประสาทวิทยาของ สถาบัน MIT และ Susumu Tonegawa เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา สรีรวิทยาหรือแพทย์ศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแยก และฟื้นฟู Engram ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนู นักวิจัยได้ ดำ�เนินการปลูกถ่ายความทรงจำ�ลวงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิด ขึ้นจริง ให้เกิดขึ้นในสมองของหนูได้สำ�เร็จ 37 การทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนการสร้างความทรงจำ� ขึ้นใหม่ ความทรงจำ�ไม่ใช่กระดาษ คาร์บอนก็อปปี้ แต่เป็นการสร้างขึ้น ใหม่จากโลกหรือประสบการณ์ที่ เราเคยสัมผัส ความหวังในอนาคต คือการนำ�ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ สร้างสรรค์ความทรงจำ�และสติ ปัญญาที่ดีขึ้นให้กับคนได้ SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เชาว์ปัญญา เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::
 19. 19. 38 ประสบการณ์สุดขั้ว (Extreme Experience) การท่องเที่ยวสามารถสร้างประสบการณ์ที่อิ่มเอม อีกทั้งยังให้ความ ทรงจำ�ทั้งช่วงเวลาทั้งดีและไม่ดีที่เราสามารถหวนระลึกถึงได้ทุกเมื่อ ปัจจัยของการท่องเที่ยวในทุกวันนี้จึงไม่ใช่แค่การขายประสบการณ์ จากที่พักสะดวกสบาย สถานที่สวยงามและดึงดูดใจเพียงอย่างเดียว แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ อาทิ Avatar หรือหนังแนว Sci-fi ต่างๆ ก็เปิดจินตนาการการดำ�ดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรหรือดินแดนอันไกลโพ้นใน ห้วงอวกาศ จนกลายเป็นจุดหมายชั้นเยี่ยมที่นักเดินทางมหาเศรษฐีจะ สามารถก้าวข้ามไปไกลได้มากกว่ารูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว แบบเดิมๆ Space Adventures บริษัทเพื่อการท่องเที่ยวส่วนบุคคลไปยังอวกาศ ให้บริการจัดหาเที่ยวบินโคจรรอบโลกหรือดวงจันทร์ โดยเที่ยวบินจะ ลงจอดที่ท่าอวกาศยาน ให้ผู้โดยสารสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานีอวกาศ หรือเปลี่ยนไปขึ้นยานอวกาศอื่นๆได้อีก12แบบนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ Spacewalkซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใส่ชุดนักบินอวกาศลอยตัวอยู่เหนือ โลกเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำ�นี้ได้ บริษัทเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ ปี 2001 หนึ่งในลูกค้าคนสำ�คัญคือ Guy Laliberte ซึ่งเป็น CEO คณะ ละครสัตว์ชื่อดัง Cirque du Soleil ที่จัดการแสดงใน 300 เมืองทั่วโลก และมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 250,000,000 เหรียญสหรัฐ เขาได้จัดตั้งมูลนิธิ One Drop และบริจาคเงินส่วนตัว 100,000,000 เหรียญเพื่อช่วยเหลือ คนยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งนํ้าสะอาดได้ Guy Laliberte 39 Spacewalk SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - ประสบการณ์สุดขั้ว เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::
 20. 20. 40 นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมที่สร้างประสบการณ์ชั้นยอดอย่าง Water Discus โรงแรมใต้นํ้าบริเวณอ่าวอาหรับ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท DeepOceanTechnology(DOT) และกลุ่มนักลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์ โรงแรมนี้ประกอบด้วยโครงสร้างทรงกลม 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนอาคารที่ อยู่ใต้นํ้า และส่วนที่ลอยอยู่เหนือนํ้า เชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่ออำ�นวย ความสะดวกสำ�หรับการท่องเที่ยวในท้องทะเล โดยตั้งอยู่บนฐานเสาที่ ยืดหยุ่นได้ 5 ฐาน และรับรองความปลอดภัยหากเกิดคลื่นสึนามิ ตัว โรงแรมตั้งอยู่ใต้นํ้าลึกถึง 10 เมตร ประกอบด้วยห้องพักจำ�นวน 21 ห้อง ทุกห้องมีระบบกันเสียง ม่านที่สามารถปรับระดับความโปร่งใส พร้อมแสงไฟใต้ฐานห้องพักเพื่อให้แขกสามารถชมโลกใต้นํ้าอย่างเป็น ส่วนตัว ทุกพื้นที่มีการเชื่อมต่อกับศูนย์ดำ�นํ้า ห้องประชุม และบาร์ที่ ลดแรงดันอากาศใต้นํ้า ผู้เข้าพักสามารถสัมผัสกับบรรยากาศใต้ทะเล และชมเรือดำ�นํ้าขนาดเล็กได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำ�นวย ความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายนํ้าลึก 4 เมตร หรือการทดลองฝึก ดำ�นํ้า สถานีช่วยเหลือฉุกเฉิน หลักสูตรพิเศษที่ถูกออกแบบมาสำ�หรับ ผู้ต้องการขับยานพาหนะใต้นํ้าเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนด้านบนของโรงแรม ประกอบด้วยสปา สวนรูปแบบใหม่ และส่วนต้อนรับที่สามารถเชื่อมต่อ ไปยังสถานีต่างๆ ผ่านอุโมงค์แก้วขนาดใหญ่ ซึ่งบริการชั้นยอดทั้งหมด นี้รองรับเฉพาะผู้มีรายได้ระดับสูงเท่านั้น 41 SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - ประสบการณ์สุดขั้ว เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: โรงแรม Water Discus
 21. 21. 42 43
 22. 22. 44 เข้าถึงได้ยาก (Deep Access) สิทธิพิเศษที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงกลายเป็นความพิเศษอีก รูปแบบหนึ่งสำ�หรับผู้ที่มีรายได้สูง ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสนใจกับ การซื้อบริการพิเศษส่วนบุคคลที่หาไม่ได้จากร้านค้าทั่วไป โดยจะมีบริษัท ที่ให้บริการและเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าระดับสูงเหล่านี้ไว้ รวมถึง การดูแลอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ เนื่องจากคน มีฐานะนิยมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศและไม่อยากเป็นคนแปลก หน้าในเมือง เพราะสถานภาพของตนบังคับให้ต้องการเป็นคนสำ�คัญ ในทุกที่ที่ไปเยือน หรือบางครั้งอาจต้องการความเงียบสงบและปิดข่าว จนไม่ให้ใครรู้ บริการจึงกลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสนใจที่จะจ่ายเงิน ซื้อมากกว่าตัวสินค้าด้วยซํ้า ซึ่งการให้บริการระดับบุคคลไม่ใช่แค่ให้ ความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างอำ�นาจที่เหนือกว่า คนทั่วไปด้วย 45 Alex Cheatle ผู้บริหารของ Ten Group ธุรกิจการจัดการการใช้ ชีวิตส่วนบุคคล ให้บริการกับสมาชิก800,000 รายใน145 ประเทศและ 14 ภาษา กล่าวว่าคนรวยเกือบ50% ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษTenGroup จึงเดินหน้าธุรกิจในการดูแลจัดการความต้องการของกลุ่มคนรวย ในประเทศต่างๆ ที่ไม่มีเวลาหรือมีข้อจำ�กัดทางด้านภาษา เมื่อลูกค้า เดินทางไปต่างประเทศ จะมีคนของ Ten Group ในเมืองนั้นให้ความ ช่วยเหลือโดยการแปลภาษาผ่านโทรศัพท์มือถือ ร้านอาหาร โรงแรม หรือแม้แต่การจองตั๋วคอนเสิร์ตล่วงหน้า ฐานข้อมูลของ Ten Group จะจัดเก็บข้อมูลสำ�คัญของลูกค้าอย่างสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำ�ข้อตกลงกับบริษัทคู่ค้าต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ เหนือชั้นขึ้นไปอีก อาทิ การหาตั๋วคอนเสิร์ตของ Rihanna ที่ขายหมด เกลี้ยงไปแล้ว ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย Ten Group ก็ยังเติบโตถึง 40% ต่อปี และCheatle ยังต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรวมกลุ่มกันซื้อ แบบเว็บไซต์ Groupon ที่เรียกว่า Group Buy โดยใช้ข้อมูลจากฐาน สมาชิกเพื่อมองหารสนิยมหรือความต้องการที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มลูกค้า ของ Cheatle ส่วนใหญ่คาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์และสิทธิพิเศษ ที่คนธรรมดาไม่อาจเข้าถึง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะรวมกลุ่มกันซื้อสินค้าอย่าง เช่นรถหรู เมื่อต้องการซื้อพร้อมกันจำ�นวนหลายคัน พวกเขาก็สามารถ ติดต่อบริษัทผลิตรถยนต์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนายหน้าขายรถ หรือหากมีสมาชิก 20,000 คนอยากดูคอนเสิร์ตของ Rolling Stones ทางบริษัทก็สามารถติดต่อผู้จัดการวงเพื่อจัดรอบพิเศษให้ดูได้ทันที การชมการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลในดวงใจ ร่วมรับประทานอาหาร กลางวันกับกัปตันทีม และชมเกมส์การแข่งขัน หรือแม้แต่การเข้าไป ด้านหลังเวทีเพื่อดู Lady Gaga แต่งหน้าก่อนขึ้นเวที สมาชิกพิเศษ กลุ่มนี้ก็สามารถทำ�ได้เพราะอำ�นาจการใช้จ่ายที่มีอย่างไม่สิ้นสุด SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: Alex Cheatle ผู้บริหารของ TenGroup
 23. 23. 46 นอกเหนือจากรูปแบบการบริการ แล้ว บางผลิตภัณฑ์ก็ถูกผลิตมา เฉพาะบุคคล มิใช่ใครก็สามารถ เข้าถึงได้ Bespoke Fragrances Atelier คือนํ้าหอมสั่งทำ�พิเศษ ให้ ลูกค้าแต่ละคนสามารถสร้าง กลิ่นเฉพาะตัวได้ โดย Francis Kurkdjian จะนำ�กระเป๋าLaMalle du Parfumeur หรือห้องแล็ป เคลื่อนที่มาให้บริการ ภายในจะ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์การ ทำ�นํ้าหอมขวดพิเศษ ทั้งเครื่อง ชั่งนํ้าหนักดิจิทัล กระดาษสำ�หรับ ทดสอบกลิ่น สมุดจด Moleskin สำ�หรับจดส่วนผสมของนํ้าหอม ซึ่งส่วนผสมในการผลิตจะถูกเก็บ เป็นความลับ เมื่อได้นํ้าหอมกลิ่น ที่ต้องการแล้วก็จะถูกบรรจุลงใน ขวดสีเขียวผูกด้วยเส้นไหมไว้ตรง กลาง และสลักตัวอักษรย่อของ ชื่อลูกค้าไว้บนขวด ราคาของ นํ้าหอมขึ้นอยู่กับการสั่งทำ� โดย เริ่มต้นที่ 12,000 ยูโร 47 SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: Bespoke Fragrances Atelier โดย Francis Kurkdjian Bespoke Fragrances Atelier
 24. 24. 48 อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การบริการวาดรูปเฉพาะบุคคลโดย Nathalie Lecroc ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักในชื่อMissLecroc เธอวาดภาพกระเป๋า ถือผู้หญิงและสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าแต่ละชิ้นด้วยสีนํ้าและเขียนชื่อ กำ�กับลงไป คล้ายเป็นการวาดสิ่งที่เป็นความลับของลูกค้า Lecroc เชื่อว่าการวาดภาพกระเป๋าก็เหมือนกับการวาดภาพเจ้าของกระเป๋า โดยจะต้องจินตนาการถึงบุคลิกลักษณะของเจ้าของผ่านกระเป๋าถือ และข้าวของภายใน ซึ่งบางครั้งอาจเห็นภาพของโลกที่สวยงาม น่า ตกใจ หรือแม้แต่ความผิดปกติ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Lecroc 90% เป็น ผู้หญิง อายุเฉลี่ย 25-40 ปี มีทั้งนักลงทุน บรรณาธิการนิตยสารแฟชั่น นักออกแบบ ไปจนถึงคนเขียนบล็อก สไตลิสต์และนักเรียน ของส่วน ใหญ่ที่พบคือกุญแจและโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ Lecroc ยังได้รับ เชิญให้ไปวาดภาพกระเป๋าให้กับลูกค้าของ Chanel ในเมืองชิคาโก้ ดัลลัส ลาสเวกัส นิวยอร์ก และซานฟรานซิสโก เมื่อLecroc วาดภาพ ได้ครบ 1,000 ภาพ เธอจะตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Petite Anthologie des Sacs a Main เพื่อบอกเล่าประสบการณ์และพัฒนาการของ โครงการนี้  49 SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: ผลงานจาก Miss Lecroc
 25. 25. 50 ส่วนร้านเครื่องประดับ Faberge SalonโดยJaimeHayonที่เปรียบ เสมือนอาณาจักรแห่งคุณภาพการ ใช้ชีวิตที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ได้นำ�เสนอเสน่ห์ดึงดูดใจของ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นสูง ของศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ ความหรูหราที่ทันสมัย แต่เรียบง่าย และเร้าความรู้สึก แสงธรรมชาติ จากด้านนอกสามารถส่องผ่าน กระจกสีที่ตัดเป็นรูปอัญมณี บนบานประตูเข้ามาภายในพื้นที่ เปิดโล่งได้ในตอนกลางวัน แนวคิดการออกแบบเน้นที่งาน ฝีมือขั้นสูง รูปทรงที่เรียบง่าย ตัววัสดุที่มีความประณีตอย่าง ม่านผ้าไหม เฟอร์นิเจอร์ไม้และ หินอ่อน ด้วยการออกแบบที่เรียบ ง่ายและวัสดุมีค่าที่หายาก ทำ�ให้เกิดบรรยากาศสงบ อ่อนโยน สว่างไสว และกลมกลืน ในด้านองค์ประกอบสี 51 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ One Hyde Park ในกรุงลอนดอนมี ราคาสูงถึง500,000,000 เหรียญสหรัฐ ตั้งอยู่ในย่านKnightsbridge ที่ มีห้างหรูอย่างHarrods และHarveyNichols กล่าวกันว่าอพาร์ทเมนท์ สุดหรูแห่งนี้แพงที่สุดในโลก ตัวตึกมีความสูงที่ต่างกันแต่กลมกลืน กับสภาพโดยรอบ ประกอบด้วยห้องชุด 86 ห้อง ภายในตกแต่งโดย Candy & Candy ในรูปแบบอพาร์ทเมนท์ส่วนตัวที่สวยงามหรูหรา บนพื้นที่สาธารณะ มีสระว่ายนํ้าขนาด 21 เมตร สปา โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟจำ�ลอง และเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบสแกนม่านตา ห้องนิรภัย หน้าต่างกระจกกันระเบิด พัสดุทุกอย่างที่ถูกส่งมาจะได้รับ การตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งยังมีทางเดินใต้ดินเชื่อมกับโรงแรม Mandarin Oriental Hotel ซึ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มเติมแก่ ผู้อยู่อาศัย เป็นส่วนผสมของการออกแบบที่ดีและการใช้สอยพื้นที่ สาธารณะที่มีคุณภาพสูง One Hyde Park Faberge Salon โดย Jaime Hayon SUPERLATIVE STATUS สถานภาพขั้นสูง - เข้าถึงได้ยาก เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง :: เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Superlative Status - สถานภาพขั้นสูง ::
 26. 26. 52 COLLECTIVE MEMORY เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� :: ผู้บริโภควันนี้ต้องการให้แบรนด์นำ�เสนอเรื่องราว ไม่ใช่เพียงแค่ดึง ความสนใจของผู้บริโภค แต่เป็นการให้รายละเอียดด้วยการเล่าเรื่อง ผ่านตัวสินค้า ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าหลงใหล และคุณค่าของ งานฝีมือ ดึงดูดด้วยคุณสมบัติที่ต่างไปจากในอดีต เพื่อทำ�ให้เกิดการ บอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการตัดสินใจ เลือกซื้อหรือบริโภค การเล่าเรื่องจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่ช่วย พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ แบรนด์ดังอย่าง Apple, Coca-Cola, McDonald’s คือหนึ่งใน สิบอันดับแบรนด์ที่สร้างภาพลักษณ์จากการเล่าเรื่องใส่เนื้อหาอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งหมดล้วนใช้การเล่าเรื่องเพื่อให้แบรนด์ของตนมีความ น่าสนใจและต่างจากแบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด Ed Woodcock ผู้อำ�นวยการด้านกลยุทธ์และผู้ก่อตั้ง Aesop เชื่อว่า ความชัดเจน เอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงเป้าหมายที่แน่ชัด เป็นสิ่งสำ�คัญของ แบรนด์ เช่น Apple สามารถทำ�ให้มวลชนจำ�นวนมากเชื่อถือในแบรนด์ว่า จะสามารถสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้บริโภคได้ และความชัดเจนในการบอกเล่าเรื่องราวช่วยทำ�ให้เห็นเป้าหมาย ที่เด่นชัดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร้านค้า รวมไปถึงความเรียบง่าย ของตัวโฆษณา ธุรกิจด้านการลงทุนต้องการเขียนเล่าเรื่องราวของ แบรนด์ตนขึ้นใหม่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอีกครั้ง อาทิ 53 เจาะเทรนด์โลก 2014 โดย TCDC Trend 01 : New VIP - สัญลักษณ์แห่งความเหนือระดับ :: Collective Memory - เรื่องราวและภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ� :: Barclays ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 66 ได้เสนอ LifeSkills โปรแกรม Citizenship ที่มีเป้าหมายเพื่อ สนับสนุนให้คนหนุ่มสาวใส่ใจใน การหางาน การเล่าเรื่องเป็นส่วน ประกอบสำ�คัญช่วยให้ Barclays สามารถเชื่อมโยง LifeSkills ให้ เกี่ยวข้องกับสาธารณชนใน วงกว้าง เช่น ในเดือนมิถุนายน แบรนด์ได้ทำ�สัญญากับ ITV เพื่อ ฉายภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับ โครงการนี้ระหว่างช่วงข่าว ITN News และช่วงพักโฆษณา ตลอด 1 สัปดาห์ ตัวภาพยนตร์ เป็นเรื่องของประสบการณ์การ ทำ�งานในแต่ละวันของคนหนุ่มสาว 2 คน ที่เริ่มทำ�งานในวันอาทิตย์ และยาวต่อเนื่องไปจนสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างแต่มีส่วนร่วม ตัวโฆษณาจะช่วยให้ผู้บริโภค เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำ�งานแต่ละวัน เช่นเดียวกับ Honda ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 57 แบรนด์พยายามเล่าเรื่องแบบคงเส้นคงวาเพื่อ ประโยชน์ในระยะยาว ก่อนหน้านี้ Honda ได้ออกแคมเปญโฆษณา ภาพเคลื่อนไหวเป็นสารคดี 4 เรื่อง นำ�เสนอวิศวกรรมการออกแบบที่ เล่นกับผลิตภัณฑ์ของ Honda ในเรื่องขั้นตอนการผลิต ให้เห็นถึงการ ประสบความสำ�เร็จของแบรนด์ รวมถึงรถแข่ง ต้นแบบของ Honda Civic และหุ่นยนต์Asimo ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของแบรนด์และ ช่วยทำ�ให้ผู้บริโภคบางกลุ่มรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์และ ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำ�ให้ Honda โดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น จัดเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ที่สามารถ นำ�นวัตกรรมและความสำ�เร็จด้านการตลาดมาใช้ในการเล่าเรื่องและ โฆษณาแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจ

×