เหมาะสําหรับการอ่านแนวนอน

1
2
ข้อมูลพื้นฐาน
สำ�หรับเทรนด์
ที่ก�ลังจะเกิดขึน
ำ
้
ในปี 2013

เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทาง
ด้านเศรษ...
ความต่อเนื่อง
ของเทรนด์
จากปี 2012
สู่ 2013

ความธรรมดา
นิยามใหม่

ความคิดสร้างสรรค์

2012

วัฒนธรรม
พื้นถิ่น

ธรรมชาติิ

...
ความต่อเนื่อง
ของเทรนด์
จากปี 2012
สู่ 2013

สุนทรียะ
แห่งความสุข
Aesthetic
of Happiness

อิสระ
ไร้กฏเกณฑ์

Carefree Attit...
โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2013
	นวัตกรรมเพื่อการปรนนิบัติ
	อุปกรณ์เพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตที่ลํ้าสมัย

เสรีแห่งการแสดงออก
บ...
สุนทรียะ
แห่งความสุข

8
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แนวความคิด
สุนทรียะ
แห่งความสุข

ความเร็วระดับไฮสปีดถือเป็นเครื่องป...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แนวความคิด

10
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แนวความคิดด้านสี
BRIGHT WHITE

SILVER BIRCH

BEIGE

INCENSE

DUSKY ...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
การเข้าถึงจิตวิญญาณภายใน

	การแสวงหาความสง...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ภาพรวม
ความยากลำ�บากและค่านิยมในโลกปัจจุบน ทังความไม่มนคง
ั ้
่ั
คว...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ภาพรวม
ขาว บริสุทธิ์ สงบเงียบ สง่างาม

14
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ภาพรวม
อบอุ่น ละเอียดอ่อนเยี่ยงศิลปิน

15
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ภาพรวม
รหัส สัญลักษณ์
อักษรสลัก โบราณคดี

16
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ภาพรวม
ปรนนิบัติแบบต้นตำ�รับ

17
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ภาพรวม
เบาบาง โปร่งใส
สะท้อน มันเงา ระยิบระยับ

18
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ภาพรวม
โครงร่าง ห่อหุ้ม ปกป้อง พักพิง

19
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ

“พื้นฐานอันเรียบง่าย” คือ
รูปแบบใหม่ที่ผู้บร...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ

Wasara biodegradable collection โดย Shinichi...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ

Alain Ducasse แห่งร้านอาหาร The Plaza Athene...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ
ความสมดุลแบบใหม่ เป็นภาพสะท้อนระหว่างสมัยนิยม...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ

Groupe โดย Maison Martin Margiela โซฟาซึ่งรว...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นภาษาสากล โดยสะท้อนวิธีคิดแบบสั...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ
อดีตกลับมาอีกครั้งด้วยการตีความใหม่ในมุมมองร่...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ

Jewish Community Center of Mainz ศูนย์ศาสนาย...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ
พื ้ น ที่ที่เ ต็ ม ไปด้ว ยสี ข าวและแสง โดยเ...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ

Hiroshi Senju Museum โดย Ryue Nishizawa พิพิ...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ

Kanazawa Umimirai ห้องสมุดสำ�หรับอนาคตโครงสร...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวด
เร็ ว ในโลกเทคโนโลยี ทำ�ให้
สูญเส...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

เทคโนโลยี
เทคโนโลยียุคใหม่ไม่ได้ใส่ใจเพียงความรวดเร็วในการเข้าถึง
ห...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

เทคโนโลยี
ยอมรับในเทคโนโลยี ตราบเท่าทีถกใช้อย่างชาญฉลาดร่วมกับ
ู่
ง...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แฟชั่นและความงาม

สีเป็นสิงทีมบทบาทสำ�คัญกับ
่ ่ ี
แฟชั่นในฤดูกาลนี...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แฟชั่นและความงาม
ลักษณะการซ้อนผ้าทับกันหลายชัน ด้วยเนือผ้าโปร่ง บาง...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แฟชั่นและความงาม
ความชัดเจนและความพิถพถนที่ดธรรมดา ลดรายละเอียดเพื่...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แฟชั่นและความงาม
“Minimum of a maximum” สมบูรณ์ด้วยรายละเอียดเพียง
...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แฟชั่นและความงาม
ลั ก ษณะของเครื่ อ งแต่ ง กายแบบอาหรั บ ถู ก ตี ค ...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แฟชั่นและความงาม

ประชากรชาวอังกฤษผู้หญิง
ร้อยละ 20 พยายามหาวิธี
สร...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

แฟชั่นและความงาม

Jurlique มีส่วนผสม 95% จากพืชสมุนไพรและดอกไม้ที่ป...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

พื้นที่และการใช้ชีวิต

ความจำ�เป็ น ที่ ต้ อ งเผชิ ญ
ความวุ่นวายทาง...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

พื้นที่และการใช้ชีวิต
การสร้างความสมดุลของผู้อยู่อาศัยในเมือง คือ ก...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

พื้นที่และการใช้ชีวิต

ที่พักใจกลางทะเลทราย Mojave ของ Jerry Sohn เ...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

พื้นที่และการใช้ชีวิต

Amangiri Resort นำ�เสนอพื้นที่ 243 เอเคอร์ บ...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

พื้นที่และการใช้ชีวิต
นอกเหนือไปจากความหรูหราและความสุขทางใจแล้ว เห...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion

®

MC# 6900-01

เทคโนโล...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion

®

MC# 0247-07

วัสดุโพ...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion

®

MC# 6692-01

ผ้า Non...
TREND 1

สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness)

วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center

The architecture of na...
อิสระ
ไร้กฎเกณฑ์

50
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

แนวความคิด
อิสระ
ไร้กฎเกณฑ์

โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ เมื่อเกิดสภาวะกดดันหรือมี...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

แนวความคิด

52
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

แนวความคิดด้านสี

ROSE VIOLET

FUCHSIA PURPLE
Pantone: 18-2436 TPX
RGB: 204,...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

แนวความคิดด้านองค์ประกอบ
พลังแห่งการปลดปล่อย

	 เสรีแห่งการแสดงออก
	บรรเลงอง...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ภาพรวม
ยุค 60 ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนสำ�หรับการปฏิวัติทาง
ความคิด อันมีแรง...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ภาพรวม
ชัดเจน สุดโต่ง แตกต่าง

56
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ภาพรวม
เส้น สีสัน รูปทรงเรขาคณิต การทำ�ซํ้า และการทับซ้อน

57
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ภาพรวม
เคลื่อนไหว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่าย

58
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ภาพรวม
ค็อกเทล เจลใส นํ้าเชื่อม เคลือบเงา

59
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ภาพรวม
การผสมผสานของขั้วต่าง

60
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ภาพรวม
พักผ่อน สังสรรค์ และกิจกรรมกลางแจ้ง

61
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น

เมือคุณลักษณะทีชดเจนและ
่
่ั
เปิดเผยซึงสะท้อนเอกลักษณ์
่...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น

Charlie Le Mindu ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าวงการออกแบบผมจากช่างทำ...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น

หมวกและอุปกรณ์แต่งผมขนาดใหญ่กว่าปกติและสไตล์ที่ไม่เหมือน...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น

ในส่ ว นผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ก็
ต้ อ งการสร้ า งกฎเกณฑ...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น

ยาทาเล็บของ Sephora Nail Bling คอลเลคชั่นพิเศษซึ่งเน้นสี...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น
พลังแห่งการ Mix&Match เป็นการปฏิรูปวิถีชีวิตที่ซํ้าซาก
แบ...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น
กล้าที่จะผสมระหว่างความเก๋แบบดั้งเดิมและความนิยม
แบบพื้นถ...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น

ขณะเดียวกันช่วงยุค 60 ช่วง
เวลาสุขสันต์แบบ cocktail
hour...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น
ความร่วมสมัยของความงามแบบยุค 60s ที่นำ�มาตีความใหม่
ด้วยส...
TREND 2

อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude)

ธุรกิจสินค้าแฟชั่น
preppy look แบบใหม่เป็นที่นิยมมากกว่าเดิม ด้วยสูท เสื้อ
เ...
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

1,082 views

Published on

eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

http://www.tcdc.or.th/bitrix/rk.php?event1=TREND_2013_1024&event2=download_trend_ebook&goto=http://www.tcdc.or.th/filedownload.php?file_=3fe82a04550ba211b9b9c0ae784347f2.pdf

 • Be the first to comment

eBook "เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต"

 1. 1. เหมาะสําหรับการอ่านแนวนอน 1
 2. 2. 2
 3. 3. ข้อมูลพื้นฐาน สำ�หรับเทรนด์ ที่ก�ลังจะเกิดขึน ำ ้ ในปี 2013 เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติครังรุนแรง ้ ทีเ่ กิดขึนในหลายประเทศทัวโลก ทังสึนามิที่ญี่ปน แผ่นดินไหว ้ ่ ้ ุ่ นําท่วมครังใหญ่ในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย ซึงเป็นแหล่ง ้ ้ ่ ทรัพยากรและฐานการผลิตสำ�คัญของหลายอุตสาหกรรม ถึงแม้ บางบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่จะมีการวางแผนไว้อย่าง รัดกุม ก็ยังได้รับผลกระทบเกินความคาดหมาย แสดงให้เห็น ว่าธรรมชาติกลายเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิต และเป็ น องค์ ป ระกอบสำ�คั ญ ที่ ม นุ ษ ย์ ต้ อ งคำ�นึ ง ถึ ง ในการ ออกแบบและประกอบธุรกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในสภาวะทรงตัว ประเทศแถบ ยุ โ รปและอเมริ ก ายั ง คงเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาการขยายตั ว ทาง เศรษฐกิจทีตากว่าเป้าและหนีสาธารณะ แต่เศรษฐกิจของกลุม ่ ่ํ ้ ่ ประเทศแถบเอเชียยังค่อนข้างเติบโตและขยายตัว นอกจากนี้ เกิดการรวมกลุมระดับกลุมประเทศและระดับภูมภาคเพือสร้าง ่ ่ ิ ่ ความแข็งแกร่งและพลังในการต่อรอง เพราะคนในประเทศ หรือภูมิภาคเดียวกัน ย่อมเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของ กันและกันมากที่สุด การพัฒนาของเทคโนโลยีก็เป็นอีกส่วน หนึ่งที่ช่วยเอื้ออำ�นวยให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากการ มีเป้าหมายเดียวกันนำ�ไปสู่ความร่วมมือและเครือข่ายอัน ไม่มีที่สิ้นสุด จากปัญหาที่มนุษย์ต้องเผชิญ กลายเป็นบททดสอบและบท เรียนเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ด้วยการกลับไปสู่พื้นฐานในการ ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ ไตร่ตรอง ใส่ใจรายละเอียดในการดำ�เนิน ชีวต เพือเป็นหนทางในการสัมผัสกับความสุขได้มากขึนในโลก ิ ่ ้ ที่เน้นปริมาณและความเร็ว กุญแจสำ�คัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ดังที่ แสดงให้เห็นใน 4 แนวคิดหลักของ บทสรุป “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC: แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และ การใช้ชวต คือ การแสวงหาความสุขในชีวตด้วยวิถทเ่ี รียบง่าย ีิ ิ ี และสงบนิง การนึกถึงผูอน การหลงใหลในอดีต การปลดปล่อย ่ ้ ่ื และดำ�เนินชีวิตแบบไร้กฎเกณฑ์ การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นท้ อ งถิ่ น โดยยั ง คงอั ต ลั ก ษณ์ แ ละดำ�รงความ หลากหลายไว้ การสร้างสมดุลในความแตกต่าง รวมทังการใช้ ้ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดอย่างแท้จริง 4
 4. 4. ความต่อเนื่อง ของเทรนด์ จากปี 2012 สู่ 2013 ความธรรมดา นิยามใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ 2012 วัฒนธรรม พื้นถิ่น ธรรมชาติิ อิสระ ไร้กฏเกณฑ์ สังคมแห่ง ความเป็นหนึ่ง สมดุล ในธรรมชาติิ คิดบวก 2013 สุนทรียะ แห่งความสุข Aesthetic of Happiness Carefree Attitude Community of Unity Natural Harmony 5
 5. 5. ความต่อเนื่อง ของเทรนด์ จากปี 2012 สู่ 2013 สุนทรียะ แห่งความสุข Aesthetic of Happiness อิสระ ไร้กฏเกณฑ์ Carefree Attitude สังคมแห่ง ความเป็นหนึ่ง Community of Unity Natural Harmony นำ�บุคลิกของความเรียบง่าย ผนวกกับความสุขที่สะท้อน ถึงคุณค่าทางจิตใจ ในฤดูกาล 2012 ต่อเนื่องสู่ฤดูกาล 2013 ด้ ว ยประเด็ น การแสวงหา ความสุขแต่ในแง่มุมที่ลึกซึ้ง ด้วยการปรับเปลี่ยนค่านิยม ไปสู่ ก ารเป็ น อยู่ ที่ เ รี ย บง่ า ย แบบพื้นฐาน ไตร่ตรอง และ สงบนิง รวมถึงการปรับรูปแบบ ่ การใช้ ชี วิ ต และเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่างช้าลง ค่อยเป็น ค่อยไป และใช้ทุกช่วงเวลา อย่างมีคุณภาพ ความอิสระแบบเด็กๆ ที่สร้าง สรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยการเล่น และเรียนรู้ในฤดูกาล 2012 เติบโตขึนในฤดูกาลนี้ดวยการ ้ ้ แสดงออกถึงพลังและความ กล้า ฉี ก กฎกรอบเดิมๆ ซึ่ง สะท้อนวิธคดและจิตวิญญาณ ีิ แบบยุค 60 พร้อมปลดปล่อย จิ ต ใจให้ เ ป็ น อิ ส ระจาก การพั ก ผ่ อ นในบรรยากาศ เปี่ ย มด้ ว ยรสนิ ย มในสไตล์ แคลิฟอร์เนียวิลล่า และสนุก สนานไปกั บ กิ จ กรรมกลาง แจ้งที่มีชีวิตชีวา สานต่อแนวคิดการออกแบบ ด้วยการใส่ใจถึงเทคนิคเชิง ช่างพื้นถิ่นในฤดูกาล 2012 ด้วยการเข้าถึงท้องถินมากขึน ่ ้ ในฤดูกาลนี้ ซึงไม่ใช่เพียงแค่ ่ กรรมวิธี แต่เป็นการพัฒนา ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย การให้คุณค่ากับทรัพยากร และคนในท้องถิ่นเอง นอก จากนั้ น การยึ ด ชุ ม ชุ น เป็ น ศูนย์กลางยังเป็นการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนแม้ กระทั่งแบรนด์สินค้าขนาด ใหญ่ ยั ง ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ เรื่องดังกล่าวและพร้อมเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชน ฤดูกาลนี้แรงบันดาลใจจาก ธรรมชาติยังคงมีอยู่ หากแต่ เปลี่ยนจากการลงลึกในราย ละเอียดของธรรมชาติจาก ทั้งดิน นํ้า และลม มาเป็น การให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ ป่ า และพื ช พรรณในเขตเส้ น ศู น ย์ สู ต รที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ พร้อมบรรยากาศของความ ชุ่มฉํ่า ชุ่มชื่น นอกจากนั้น ยั ง ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ เรื่ อ ง พลังงานหมุนเวียน และการนำ� กลับมาใช้ใหม่ภายใต้แนวคิด upcycling เพื่อสร้างคุณค่า ให้ กั บ ทรั พ ยากรและการ ใช้ อ ย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า ในยุ ค ที่ ทรัพยากรใกล้ขาดแคลน สมดุล ในธรรมชาติิ 6
 6. 6. โครงสร้างรวมแนวโน้มเทรนด์ 2013 นวัตกรรมเพื่อการปรนนิบัติ อุปกรณ์เพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตที่ลํ้าสมัย เสรีแห่งการแสดงออก บรรเลงองค์ประกอบให้สะดุดตา การทดลองที่เกิดจากความสร้างสรรค์ ลักษณะโปร่ง นุ่มนวล สะท้อนแสง สร้างอารมณ์ผ่อนคลาย การรับรู้ ด้วยสายตา การตีความอดีตในความหมายใหม่ การแสวงหาความสงบนิง ่ การหยุดพักเพือความมันคงทางจิตใจ ่ ่ วิถทเ่ี รียบง่าย ไม่รบเร่ง ี ี ลดขันตอน แต่ยงคงคุณภาพ ้ ั การคำ�นึงถึงผูอน ้ ่ื สร้างประโยชน์ จากทรัพยากรพื้นฐาน พัฒนารูปแบบการนำ�มาใช้ใหม่ รูปทรงในธรรมชาติที่ชัดเจน คุณค่าที่แฝงด้วยรอยตำ�หนิ ความก้าวหน้า ทางวิทยาการ พลังแห่งการปลดปล่อย จิตวิญญาณแห่งยุค 60 มนต์เสน่ห์แห่งการสังสรรค์และพักผ่อน ความหลงใหล ในความทรงจำ� วิถีการทัศนาจร แนวใหม่ การเข้าถึง จิตวิญญาณภายใน หลักการ ทางนิเวศวิทยา พืนถินและชุมชน ้ ่ โดดเด่นด้วยคุณลักษณะ พืนทีและสังคมเสมือนจริง ้ ่ คุณค่าแห่งท้องถิ่น การสร้างธุรกิจชุมชนแนวใหม่ ความหลากหลายที่สมดุล การรวมกลุ่ม พื้นที่สร้างโอกาส 7
 7. 7. สุนทรียะ แห่งความสุข 8
 8. 8. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แนวความคิด สุนทรียะ แห่งความสุข ความเร็วระดับไฮสปีดถือเป็นเครื่องประกันความได้เปรียบ ท่ามกลางการแข่งขันในภาคธุรกิจที่มีตัวแปรเป็นความคุ้มทุน ในทุกจังหวะนาที แต่ความรวดเร็วไม่ได้การันตีถึงคุณภาพ AESTHETIC ชีวิตที่ดีสำ�หรับสังคมยุคใหม่ เมื่ออาหารฟาสต์ฟู้ดกลายเป็น OF HAPPINESS เพียงสายพานของการรับประทานแบบไร้อรรถรส เสื้อผ้าที่ ผลิตในระบบอุตสาหกรรมครั้งละหลายพันตัวพร้อมลดราคา ในช่วงท้ายฤดูกาล และระบบการขนส่งให้คุณค่ากับการทำ� เวลามากกว่าช่วงเวลาแห่งการเดินทาง เมือทุกสิงมีตวกำ�หนดเป็นอัตราเร่ง การกลับสูพนฐานในบริบท ่ ่ ั ่ ้ื ของความช้า สงบ ไตร่ตรอง จึงกลายเป็น “สิ่งใหม่” ที่ผู้คน ถวิลหา ด้วยการให้ความสำ�คัญกับการใช้เวลาและเรียนรูเ้ รืองราว ่ เช่นเดียวกัน ผู้บริโภคยินดีใช้วันหยุดยาวไปกับการท่องเที่ยว ที่สามารถหวนระลึกถึงได้เสมอมากกว่าการจับจ่ายสิ่งของ ที่ให้ความรู้สึกดีเพียงไม่กี่เสี้ยววินาที เพราะนั่นถือเป็นการยืด เวลาความสุขให้ยาวนานออกไป ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ เคยมุ่งเน้นเพียงแค่ฟังค์ชั่นได้เริ่มคำ�นึงถึงอารมณ์ความรู้สึก ของมนุษย์มากขึ้น ทั้งในแง่ของวัสดุและรูปทรงที่เรียบง่าย ไป จนถึงการสร้างสรรค์จินตนาการสู่ภาพจริงเพื่อช่วยให้เรา สามารถคิดพิจารณาและตัดสินใจได้ดกว่าเดิม ส่วนนวัตกรรม ี ความงามไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูหรือการให้ผลลัพธ์แบบทันใจ แต่ย้อนกลับสู่ความเป็นต้นตำ�รับ ความงดงามแบบใหม่จึง อาจไม่ได้หมายถึงความงามแบบฉับไว แต่อาจหมายถึงความ งามที่มาพร้อมกับเวลา 9
 9. 9. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แนวความคิด 10
 10. 10. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แนวความคิดด้านสี BRIGHT WHITE SILVER BIRCH BEIGE INCENSE DUSKY CITRON BLUE SURF Pantone: 11-0601 TPX RGB: 241, 242, 241 CMYK: 0, 0, 0, 5 Pantone: 13-4403 TPX RGB: 207, 206,195 CMYK: 0, 0, 6, 19 Pantone: 14-1118 TPX RGB: 212, 184, 149 CMYK: 0, 13, 30, 17 Pantone: 16-1010 TPX RGB: 171, 150, 119 CMYK: 0, 12, 30, 33 PALE LIME YELLOW Pantone: 12-0520 TPX RGB: 234, 237, 166 CMYK: 1, 0, 30, 7 LIME LIGHT Pantone: 12-0740 TPX RGB: 243, 237, 124 CMYK: 0, 2, 49, 5 BROOK GREEN GRANITE GREEN Pantone 16-5907 TPX RGB: 131, 163, 147 CMYK: 20, 0, 10, 36 Pantone 16-5106 TPX RGB: 143, 170, 165 CMYK: 16, 0, 3, 33 PEACH NECTAR CAMEO ROSE LUPINE PINK MIST PEAT Pantone: 14-1228 TPX RGB: 255, 187, 162 CMYK: 0, 27, 36, 0 Pantone: 14-1310 TPX RGB: 215, 183, 170 CMYK: 0, 15, 21, 16 Pantone: 13-6009 TPX RGB: 172, 225, 206 CMYK: 24, 0, 8, 12 Pantone: 16-3521 TPX RGB: 190, 160, 200 CMYK: 5, 20, 0, 22 Pantone: 13-2805 TPX RGB: 234, 194, 214 CMYK: 0, 17, 9, 8 Pantone: 14-0827 TPX RGB: 229, 205, 127 CMYK: 0, 10, 45, 10 Pantone: 19-0508 TPX RGB: 62, 63, 62 CMYK: 2, 0, 2, 75 11
 11. 11. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แนวความคิดด้านองค์ประกอบ การเข้าถึงจิตวิญญาณภายใน การแสวงหาความสงบนิง การหยุดพักเพือความมันคง ่ ่ ่ ทางจิตใจ วิถีที่เรียบง่าย ไม่รีบเร่ง ลดขั้นตอน แต่ยังคงคุณภาพ การคำ�นึงถึงผู้อื่น ความหลงใหล ในความทรงจำ� การตีความอดีต ในความหมายใหม่ การรับรู้ด้วยสายตา ลักษณะโปร่ง นุ่ม นวล แสงสะท้อน สร้างอารมณ์ ผ่อนคลาย ความก้าวหน้า ทางวิทยาการ นวั ต กรรมเพื่ อ การ ปรนนิบัติ อุปกรณ์เพื่อตอบสนอง รูปแบบชีวิตที่ลํ้าสมัย 12
 12. 12. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ภาพรวม ความยากลำ�บากและค่านิยมในโลกปัจจุบน ทังความไม่มนคง ั ้ ่ั ความรวดเร็ว ความรุนแรง ความหรูหราฟุ่มเฟือย และการ บริโภคเกินความจำ�เป็นทำ�ให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาจุดสมดุล ระหว่างความมีสติและความหลงใหลในการซื้อหาด้วยการ บริโภคอย่างมีความหมายโดยไม่เน้นรายละเอียดเกินจำ�เป็น หรือปริมาณที่ล้นปรี่ “too much” แต่ให้นํ้าหนักกับความ ไม่มี “nothing” ซึ่งหมายถึงการตัดทอนสิ่งปลีกย่อยให้เหลือ เพียงรูปทรงหรือโครงร่างแบบพื้นฐาน ทัศนคติแบบช้าๆ อย่าง slow food, slow fashion, slow technology เป็นหนทางในการแสดงออกถึงความหยั่งรู้ตาม สัญชาตญาณที่ดี เป็นภาพสะท้อนถึงความสงบในจิตใจ และ เป็นการครุ่นคิดทบทวนให้เกิดปัญญา เพื่อนำ�ไปสู่การได้รับ ความสุขอย่างมีคุณภาพ และลึกซึ้งกว่าเดิม แนวโน้มนี้สอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าความสุขสบายนั้นเป็น สิ่งปรารถนาสูงสุด สืบทอดทัศนคติจากยุค 90 ด้วยศิลปะ แห่งการใช้สงของน้อยชินแต่ให้คณค่ามาก ซึงเพิมรายละเอียด ่ิ ้ ุ ่ ่ ทางด้านความงามทางอารมณ์ ความบริสุทธิ์ และคุณภาพ ขั้นสูง 13
 13. 13. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ภาพรวม ขาว บริสุทธิ์ สงบเงียบ สง่างาม 14
 14. 14. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ภาพรวม อบอุ่น ละเอียดอ่อนเยี่ยงศิลปิน 15
 15. 15. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ภาพรวม รหัส สัญลักษณ์ อักษรสลัก โบราณคดี 16
 16. 16. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ภาพรวม ปรนนิบัติแบบต้นตำ�รับ 17
 17. 17. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ภาพรวม เบาบาง โปร่งใส สะท้อน มันเงา ระยิบระยับ 18
 18. 18. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ภาพรวม โครงร่าง ห่อหุ้ม ปกป้อง พักพิง 19
 19. 19. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ “พื้นฐานอันเรียบง่าย” คือ รูปแบบใหม่ที่ผู้บริโภคเรียก ร้องแม้จะไม่ได้วางตัวอยู่คน ละฝั่ ง กั บ ความศิ วิ ไ ลซ์ แ บบ สิ้นเชิง หากแต่การได้สัมผัส กับความน้อย ความช้า ความ ละเลี ย ดบ้ า งในบางโอกาส นั่ น ถื อ เป็ น การพั ก รบแบบ ชัวคราวของชีวตวุนวายแบบ ่ ิ ่ คนเมือง เพื่อค้นหาคุณค่า ทางประสบการณ์และอรรถรส ที่เหนือกว่า สีขาว ความธรรมดา และความเรียบง่ายปรากฏมากยิ่งขึ้น สำ�หรับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เพราะขณะรับประทานถือเป็น ช่ ว งเวลาแห่ ง การดื่ ม ดํ่ า กั บ รสชาติ ม ากกว่ า การให้ ค วาม สำ�คัญกับการเติมแต่งใดๆ Ovale โดย Ronan และ Erwan Bouroullec คอลเลคชั่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำ�หรับแบรนด์อิตาเลียนชื่อดัง อย่าง Allessi สะท้อนความเรียบง่ายด้วยรูปทรงแบบวงรี ที่หากสังเกตจะเห็นความไม่สมมาตรอย่างตั้งใจ ดูเงียบ ขรึม ขอบมนบางให้ความรู้สึกของงานทำ�มือและเครื่องจักรที่ละเมียดละไม เชื่อมโยงระหว่างเรขาคณิตแบบยุค คลาสสิคและการออกแบบยุคใหม่ 20
 20. 20. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ Wasara biodegradable collection โดย Shinichiro Ogata ชุดภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถย่อยสลายได้ โดยทำ�จากวัสดุอย่างเปลือกไม้ เยื่อไม้ไผ่ ชานอ้อยที่ผ่านกระบวนการสกัดนํ้าตาลแล้ว มีรูปทรงโค้งมน นุ่มนวลให้ความรู้สึกแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ และที่สำ�คัญสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 21
 21. 21. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ Alain Ducasse แห่งร้านอาหาร The Plaza Athenee กรุงปารีส กับแนวคิด “Back to Basics” เทคนิคสำ�คัญ คือ การเปิดเผยให้เห็นถึงคุณสมบัตพเิ ศษของวัตถุดบทีใช้ปรุงในมืออาหารแต่ละมือ เพือให้ได้รสชาติทดี มีประโยชน์ ิ ิ ่ ้ ้ ่ ่ี ต่อสุขภาพด้วยสิ่งที่ธรรมดาที่สุด ใช้เครื่องปรุงที่ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย มีแก่นสารในการนำ�เสนอ และมีคุณภาพในทุก คำ�ที่รับประทาน 22
 22. 22. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ ความสมดุลแบบใหม่ เป็นภาพสะท้อนระหว่างสมัยนิยมกับ การแสดงออกทางอารมณ์ ความละเอียดประณีตกับเทคโนโลยี ความหรูหราจึงไม่ได้แสดงออกด้วยรายละเอียด แต่ดวยความ ้ ไม่มี หรือเพียงเส้นโครงร่างธรรมดาแต่สวยงามและลึกซึ้ง Tension bentwood chair โดย Dohoon Kim ใช้เทคนิครูปแบบดั้งเดิม สำ�หรับการทำ�เครืองเรือน ซึงเป็นเทคนิคการใช้ไอนําในการดัดแผ่นไม้บางๆ ่ ่ ้ แต่ผลงานของ Kim โดดเด่นเป็นพิเศษจากความโค้งที่ดูเป็นธรรมชาติ ยืด หยุ่น ช่วงรอยต่อเรียบเนียน กลมกลืน รู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของทั้งโครงสร้าง 23
 23. 23. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ Groupe โดย Maison Martin Margiela โซฟาซึ่งรวมเอาความแตกต่างของเก้าอี้อาร์มแชร์และเก้าอี้ยาวหลายยุคสมัยเข้าไว้ด้วยกัน คลุมด้วยผ้าลินินสีขาว ที่จับเดรป ตัดและเย็บโชว์โครงร่างที่อยู่ภายนอกซึ่งขณะเดียวกันก็ซ่อนสีและวัสดุที่แท้จริงเอาไว้ 24
 24. 24. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ สถาปัตยกรรมเป็นภาษาสากล โดยสะท้อนวิธีคิดแบบสังคม ในอุดมคติยคใหม่ (New Utopia) ซึงมิได้คำ�นึงถึงเพียงรูปแบบ ุ ่ แต่ เ ป็ น การสร้ า งความกลมกลื น เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ค น ทุกศาสนาและเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน “Living together” รักษา สมดุลด้วยการขยายขอบเขตหรือโครงสร้างไปควบคู่กับการ ยกระดับทางจิตใจ บ้านพักผู้สูงอายุ Nursing home in Alcácer do Sal โดย Aires Mateus ผสมผสานลักษณะของโรงแรมและโรงพยาบาล โดยรวมเอาพื้นที่สังคมและ ความเป็นส่วนตัวที่แต่ละบุคคลควรได้รับเข้าด้วยกัน ตอบสนองต่อทั้งความ ต้องการสังสรรค์ของผู้สูงอายุ และช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุอยากอยู่ตามลำ�พัง การตกแต่งเน้นแบบ minimal และ luxurious ใช้สีขาวทั้งหมด ส่วนพื้น ห้องพักมีสีเทาอ่อนซึ่งเป็นสีที่เพิ่มคุณสมบัติในการต้านทานแบคทีเรีย เหมือนที่ใช้ในโรงพยาบาล 25
 25. 25. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ อดีตกลับมาอีกครั้งด้วยการตีความใหม่ในมุมมองร่วมสมัยที่ ยังคงความชัดเจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความศิวิไลซ์ใน แบบโบราณหรือความทรงจำ�ที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย ของรหัส สัญลักษณ์ อักษรแกะสลัก ตัวหนังสือประทับ จารึก โดยไม่หลุดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ Ecooler ท่อเซรามิกกลวงแบบโมดูลาร์ โดย studiokahn เลียนแบบจาก ศิลปกรรมแบบมุสลิม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Mashrabiya คล้ายลักษณะ ม่านระบายอากาศของสถาปัตยกรรมอิสลามและ Jara ภาชนะดินเหนียว โบราณ โดยมีลกษณะการทำ�งานแบบซึมนําและการระเหยจากพืนผิวภายนอก ั ้ ้ คล้ายกับระบบเหงื่อของร่างกายมนุษย์ สามารถบิดตัวและนำ�มาต่อกันด้วย ตัวเชื่อม 26
 26. 26. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ Jewish Community Center of Mainz ศูนย์ศาสนายิวในเมืองไมนส์ ประเทศเยอรมัน ถูกออกแบบให้มความสอดคล้องกับคัมภีรศาสนายิว Talmud ี ์ ทีเ่ ขียนด้วยภาษาฮีบรูโบราณ ซึงเน้นยําถึงความสำ�คัญของการเขียน ปรากฏ ่ ้ ในโครงสร้างด้วยภาษาฮีบรู คำ�ว่า “‫( קדושה‬Qadushah)” และตกแต่งผนัง ภายในด้วยการสลักภาษาฮีบรู religious poetry ซึ่งสามารถตอบโจทย์ อาคารในบริบทของสังคมเมือง และกระตุ้นการรวมตัวเพื่อปฏิบัติพิธีกรรม ทางศาสนาของชาวยิวที่เคยถูกต่อต้านและพลัดถิ่นในยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2 27
 27. 27. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ พื ้ น ที่ที่เ ต็ ม ไปด้ว ยสี ข าวและแสง โดยเปิ ด พื้นที่แ ละสร้าง บรรยากาศของที่โล่ง ว่าง เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและร่างกาย ของผู้อยู่อาศัยทั้งยังเป็นการค้นหาความสงบ บริสุทธิ์ ในทิศ ทางเดียวกับการใช้องค์ประกอบในการตกแต่งให้น้อยลง Loom โคมไฟแบบแขวนรูปแบบใหม่ ออกแบบโดย Benjamin Hubert ใช้ รูปแบบดังเดิมจากโคมไฟจีน วัสดุหลักทอจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในรูปแบบ ้ สามมิติ ซึ่งปกตินิยมใช้ในอุตสาหกรรมการทำ�เครื่องนอนและยังไม่เคยนำ� มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแสงมาก่อน สามารถกระจายแสงผ่านความ แน่นของเส้นใยและยืดได้ตามรูปทรงที่ซับซ้อนของโคมไฟ 28
 28. 28. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ Hiroshi Senju Museum โดย Ryue Nishizawa พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับ Hiroshi Senju ศิลปินด้านจิตรกรรมร่วมสมัยที่ยงคงเทคนิคดังเดิมอย่าง Nihonga ั ้ ซึ่งตามธรรมเนียมจะนิยมแสดงภาพวาดในแสงธรรมชาติเพื่อขับความเข้ม อ่อนของสีให้แจ่มชัด การออกแบบพิพธภัณฑ์จงไปในทิศทางเดียวกันทีผสม ิ ึ ่ ผสานความเป็นสถาปนิกและศิลปินเข้าไว้ดวยกัน โดยให้ความสำ�คัญระหว่าง ้ ผลงานของ Hiroshi Senju ทีมกเป็นภาพวิวทิวทัศน์ทละเอียดอ่อนให้สมพันธ์ ่ั ่ี ั กับอาคารที่มีความเรียบง่าย โปร่งด้วยกระจกใสให้แสงสามารถส่องผ่านได้ ทั้งยังมองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบของอาคารที่เป็นผืนป่าธรรมชาติ ซึ่ง ผู้มาชมจะได้สัมผัสทั้งภาพวาด สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ที่ส่งผ่านถึงกัน และกันในท่วงทำ�นองเดียว 29
 29. 29. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) ผลิตภัณฑ์และงานออกแบบ Kanazawa Umimirai ห้องสมุดสำ�หรับอนาคตโครงสร้างอาคารคล้ายกับ กล่องขนาดใหญ่ที่คลุมตึก 3 ชั้นไว้ โดยเจาะผนังตลอดแนวเป็นหน้าต่าง กระจก เพื่อช่วยกระจายแสงธรรมชาติ เติมความรู้สึกนุ่มนวล ชวนให้นึกถึง สภาพบรรยากาศกลางแจ้ง และที่สำ�คัญยังเป็นการกระตุ้นผู้อ่านให้ใช้เวลา อยู่ในพื้นที่ห้องสมุดมากขึ้น แทนที่จะใช้เป็นสถานที่เก็บหรือให้ยืมหนังสือ เพียงอย่างเดียว 30
 30. 30. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ ว ในโลกเทคโนโลยี ทำ�ให้ สูญเสียความเป็นมนุษย์ ใน แง่การติดต่อสื่อสารระหว่าง กัน เทคโนโลยี ยุค ใหม่จึง พยายามหาหนทางเพิ่ ม การรั บ รู้ ท างด้ า นอารมณ์ และความรู้ สึ ก ไปพร้ อ มๆ กับการให้ความสำ�คัญเรื่อง การใช้ เ วลาในการเรี ย นรู้ การทำ�งาน ระยะเวลาสร้าง ความเข้าใจ ไตร่ตรองเพื่อ ใช้งานเทคโนโลยีอย่างค่อย เป็นค่อยไปภายใต้ปรัชญา แบบ slow technology เทคโนโลยีจงมักถูกซ่อนอยูในรูปทรงแบบง่ายๆ ผูกโยงกับชีวต ึ ่ ิ คนเมืองโดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมของเวลา ผู้ผลิตยุคใหม่ ลงทุนกับ soft technology ในกลุม software และ application ่ ของโทรศัพท์มอถือมากกว่า hardware อย่างในอดีต เนื่องจาก ื สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายสอดรับกับอารมณ์และความรู้สึก ทางใจของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม การกด like ใน Facebook กำ�ลังกลายเป็นกระแสความนิยมในสังคม social network เมื่อร้านเสื้อผ้าแฟชั่น C&A ในบราซิล นำ�วิธีการสำ�รวจความ ชื่นชอบในระบบออนไลน์มาติดตั้งบนไม้แขวนเสื้อผ้าสำ�หรับคอลเลคชั่นพิเศษโดยเชื่อมต่อระบบแบบเรียลไทม์ การกด like หนึ่งครั้งจึงเท่ากับเป็นการเพิ่ม ความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 31
 31. 31. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) เทคโนโลยี เทคโนโลยียุคใหม่ไม่ได้ใส่ใจเพียงความรวดเร็วในการเข้าถึง หากแต่ เ ป็ น การเพิ่ ม ความสมจริ ง ในส่ ว นงานบริ ก ารแบบ ดิจิทัลรวมถึงการซื้อขายทั้งแบบ on-line และ off-line หลาย บริ ษั ท พยายามหาหนทางเพื่ อ เปลี่ ย นเทคโนโลยี ใ ห้ เ ป็ น ตัวเงินและสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ซึ่งชื่นชอบเทคโนโลยีที่มีส่วน ช่วยสร้างจินตนาการ และขณะเดียวกันผู้ซื้อก็มีส่วนร่วมใน การกำ�หนดสิ่งที่ต้องการด้วยตัวเอง adiVerse โดย Adidas ร่วมกับบริษัท Intel สร้าง ประสบการณ์ในการเลือกซื้อรองเท้าจากผนังเสมือน จริงในระบบดิจิทัลแบบจอสัมผัส บรรจุสินค้าทุกรุ่น มากกว่า 8,000 รายการ ลดปัญหาเรืองขนาดของร้าน ่ ที่มีพื้นที่จำ�กัดอย่างในเมืองใหญ่ เมื่อลูกค้าเดินเข้า ใกล้ผนัง ระบบจะบันทึกข้อมูล และช่วยคัดเลือก รองเท้าที่เหมาะกับลูกค้า นอกจากนียงสามารถค้นหา ้ั รองเท้าที่ต้องการจากรูปภาพสามมิติเสมือนจริงได้ 32
 32. 32. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) เทคโนโลยี ยอมรับในเทคโนโลยี ตราบเท่าทีถกใช้อย่างชาญฉลาดร่วมกับ ู่ งานหัตถกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศิลปะร่วมสมัยด้วย ความเรียบง่ายที่รัญจวนใจ Urushi Musical Interface โดยนักออกแบบชาวญี่ปุ่น Yuri Suzuki และนักดนตรีชาวอังกฤษ Matt Rogers สร้างแผ่นดนตรีผิวสัมผัส ซึ่งเป็นการนำ�จุดเด่นของเมือง Wajima ในด้านศิลปะการเคลือบของญี่ปุ่นทั้งเทคนิค Makie ซึ่งเป็นการโปรยผงโลหะหรือผงสีบนผิวเคลือบและ Chinkin ซึ่งเป็นการเขียนลายเส้นบนแลคเกอร์ แล้วถูด้วยผงโลหะ Urushi มาใช้ ผนวกลงไปในการทำ�งานของแป้นคีย์บอร์ดที่ออกแบบเป็นวงกลมซึ่งจะทำ�ให้ เข้าใจโค้ดตัวโน้ตได้ง่ายขึ้น โดยในทางวิศวกรรมลายเส้นทองจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างแผ่นคีย์บอร์ดผิวสัมผัสกับ MIDI interface ซึ่งเป็นชุดคำ�สั่งให้เล่นเสียง ดังนั้น เมื่อกดคีย์บอร์ด จึงเกิดเป็นตัวโน๊ตและเสียงออกมา 33
 33. 33. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แฟชั่นและความงาม สีเป็นสิงทีมบทบาทสำ�คัญกับ ่ ่ ี แฟชั่นในฤดูกาลนี้ สีเด่นคือ สีขาว ซึงสามารถสือถึงความ ่ ่ เป็นพืนฐานของทุกๆ สิง ช่วย ้ ่ กำ�หนดทิ ศ ทางเชื่ อ มโยง ระหว่ า งความรู้ สึ ก เบาและ เรี ยบง่าย ทั้งยังบ่งบอกถึง ความหมายของฤดูกาล ความสงบนิ่ง สุขุม แบบนักบวช ให้อารมณ์ความรู้สึกของ การปกป้อง ห่อหุ้ม รูปทรงของเสื้อถูกนิยามด้วยเส้นสี่เหลี่ยม แบบเสื้อ Tunic, ชุดผ้าคลุมศีรษะ (burnous), เสื้อ hood และ ผ้าโพกศีรษะแบบมุสลิม (turbans) และกางเกงทรงฮาเร็ม (zouave) 34
 34. 34. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แฟชั่นและความงาม ลักษณะการซ้อนผ้าทับกันหลายชัน ด้วยเนือผ้าโปร่ง บาง พลิว ้ ้ ้ ไหว ไม่เป็นระเบียบ โครงสร้างหลวมๆ เน้นที่การตกแต่งด้วย เส้นใย แถบเส้นด้ายยาวๆ เชือกถัก เล่นกับการผูก บิดเกลียว หรือมีพู่ห้อยประดับตกแต่ง 35
 35. 35. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แฟชั่นและความงาม ความชัดเจนและความพิถพถนที่ดธรรมดา ลดรายละเอียดเพื่อ ีิั ู ให้เกิดความรูสกที่เรียบหรู อย่างชุดเดรสยาวแบบ Maxi dress ้ึ ที่ยังแฝงความประณีตสไตล์ Madame Grès 36
 36. 36. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แฟชั่นและความงาม “Minimum of a maximum” สมบูรณ์ด้วยรายละเอียดเพียง ไม่กี่ชิ้นแต่สามารถสะท้อนความชัดเจนของบุคลิกด้วยเสื้อ แจ็คเก็ตยาวคลุมถึงช่วงเอวเข้าชุดกับกางเกงขากระบอก เสื้ อ ยื ด คลาสสิ ค ที่ บ่ ง บอก หมวกรู ป ทรงดั้ ง เดิ ม เป็ น ความเป็นตัวเอง เครื่องประดับชิ้นสำ�คัญ 37
 37. 37. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แฟชั่นและความงาม ลั ก ษณะของเครื่ อ งแต่ ง กายแบบอาหรั บ ถู ก ตี ค วามใหม่ ให้ทันสมัย เหมาะกับคนเมืองอย่างเสื้อสูทเนื้อบางจากวัสดุ ธรรมชาติ ใส่รวมกับเครืองแต่งกายอืนๆ ในกลุมโทนสีเดียวกัน ่ ่ ่ ่ หรือเสื้อเชิ้ตแบบธรรมดาคลุมด้วยแจ็คเก็ตแบบหลวมกับ กางเกงทรงกระบอกกว้าง หรือ กางเกงแบบหลวมสไตล์ sarouel รองเท้ารูปทรงคลาสสิคแบบงานช่างฝีมอ มีสายรัดและส้นเตีย ื ้ 38
 38. 38. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แฟชั่นและความงาม ประชากรชาวอังกฤษผู้หญิง ร้อยละ 20 พยายามหาวิธี สร้างความสุขให้มากยิ่งขึ้น โดย 2 ใน 3 วางแผนสำ�หรับ วั น หยุ ด ยาวในสถานตาก อากาศริมทะเล แต่การอาบ แดดไม่สามารถให้ประสิทธิผล ทีเ่ พียงพอ สปาและทรีตเมนท์ จึงเป็นทางออกสำ�หรับการ ปรนนิบัติร่างกายเพื่อช่วย ให้ เ กิ ด อารมณ์ ผ่ อ นคลาย และมีพลัง ผูหญิงยุคใหม่ชอบที่จะเป็นผูสร้างสรรค์ความงามในรูปแบบของ ้ ้ ตัวเอง จากวิธเี รียบง่ายตามแบบโบราณด้วยวัตถุดบธรรมชาติ ิ หรือกรรมวิธีที่เล่าต่อกันมา เพราะการดูแลตนเองถือเป็นการ ผ่อนคลายและฟื้นฟู ทั้งยังยอมรับในเทคโนโลยีขั้นสูง ตราบ เท่าทีมนถูกใช้อย่างฉลาดร่วมกับธรรมชาติ เมือเน้นไปที่ “ความ ่ั ่ สวยงาม” จึงยอมรับได้ทั้ง “วิถีธรรมชาติล้วน” หรือ “วิถี วิทยาศาสตร์ล้วน” แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้อง ประกอบด้วยคุณสมบัติที่รับรองผลลัพธ์แล้ว Linda Rodin คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อดูแลผิวพรรณ โดยใช้นํ้ามันที่สกัด จากดอกไม้และพรรณไม้เป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อดูแลผิวพรรณ เรือนร่าง ใบหน้า ผม และริมฝีปาก ด้วยคุณสมบัติพิเศษของนํ้ามันสกัดจากธรรมชาติ ที่ให้ความนุ่มนวล เปล่งปลั่ง ซึมซับเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้สามารถ ดูแลผิวพรรณได้ทันที โดยไม่ทิ้งคราบตกค้าง และถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแล ความงามซึ่ ง เป็ น ที่ ต้ อ งการเพราะมี ค วามหรู ห ราในตั ว ของมั น โดยใช้ คุณสมบัติเด่นในธรรมชาติที่ใช้มาอย่างช้านาน 39
 39. 39. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) แฟชั่นและความงาม Jurlique มีส่วนผสม 95% จากพืชสมุนไพรและดอกไม้ที่ปลูกด้วยวิถีธรรมชาติโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ผ่านกระบวนการผลิตที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะเรียกว่า Bio-Intrinsic™ ซึ่งผสมผสานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และเทคนิค โบราณของอียิปต์ เพื่อปลดปล่อยอานุภาพสูงสุดจากการรวมกันของพืชธรรมชาติกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดกับผิวพรรณของมนุษย์ 40
 40. 40. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) พื้นที่และการใช้ชีวิต ความจำ�เป็ น ที่ ต้ อ งเผชิ ญ ความวุ่นวายทางสังคมและ ภาวะวิ ก ฤตจากภายนอก ทำ�ให้บ้านกลายเป็นที่พักพิง ที่ปลอดภัย ศูนย์ก ลางของ ค ว า ม อิ ส ร ะ แ ล ะ ก า ร ห า ความสำ�ราญโดยปราศจาก การถูกตัดสินของผู้อื่น เป็น สัญลักษณ์แทนความเงียบ สงบ ชะล้าง และเติมพลัง การตกแต่ง เล่นกับความดังเดิมและการอ้างอิงทางประวัตศาสตร์ ้ ิ เพือสะท้อนความทรงจำ�ทีงดงาม เพิมมุมมองของสุนทรียภาพ ่ ่ ่ เพื่อลดความเงียบและซึมเซาแบบพิพิธภัณฑ์ อาทิ วัสดุจาก ธรรมชาติ หินมีค่า โลหะ เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบซึ่งสะท้อน อารมณ์ของสตรี งานฝีมือและงานศิลปะ 41
 41. 41. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) พื้นที่และการใช้ชีวิต การสร้างความสมดุลของผู้อยู่อาศัยในเมือง คือ การกลับไป ยังจุดเริมต้นเพือสัมผัสบรรยากาศการอยูอาศัยครังแรกเริมของ ่ ่ ่ ้ ่ มนุษย์ ด้วยอาคารโครงสร้างพื้นฐานแบบรูปทรงเรขาคณิตที่ กลมกลืนกับภูมประเทศ คำ�นึงถึงการปรับใช้วสดุจากธรรมชาติ ิ ั ในชิ้นงานและแสดงออกทางศิลปะ 42
 42. 42. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) พื้นที่และการใช้ชีวิต ที่พักใจกลางทะเลทราย Mojave ของ Jerry Sohn เรียบง่ายแบบญี่ปุ่นตาม แนวคิดบ้านขนาดเล็กและใช้ของน้อยโดยจินตนาการของ Atelier Arata Isozaki ใช้โครงสร้างหลักจากภูมิทัศน์โดยรอบ ใช้ธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ ตกแต่งภายใน จุดสำ�คัญของที่พักนี้ คือ เตียงนอน 3 แบบที่อยู่ภายนอก อาคาร ทีซงผูมาพักจะสามารถสัมผัสกับความเปลียนแปลงได้ในทุกฤดูกาล ่ ่ึ ้ ่ 43
 43. 43. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) พื้นที่และการใช้ชีวิต Amangiri Resort นำ�เสนอพื้นที่ 243 เอเคอร์ บริเวณใจกลาง Canyon Point รัฐ Utah ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขา ด้านหน้าของโรงแรม จะล้อมรอบไปด้วยหินและสปาหรู สระว่ายนํ้าและห้องพักที่สามารถมอง เห็นทิวทัศน์น่าตื่นตา Fasano Las Piedras รีสอร์ทหรูโดยสถาปนิก Isay Weinfeld ซึ่งให้ความ สำ�คัญในการจัดสรรพื้นที่ระหว่างตัวอาคารและบริบทภายนอกให้เป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน กลมกลืนไปกับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่กว่า 480 เฮกตาร์ รีสอร์ทแห่งนี้ไม่ต่างจากบ้านพักส่วนตัว ที่มีการบริการและองค์ประกอบใน การออกแบบชั้นหนึ่ง 44
 44. 44. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) พื้นที่และการใช้ชีวิต นอกเหนือไปจากความหรูหราและความสุขทางใจแล้ว เห็นได้ ชัดว่าช่วงเวลาในการเดินทางได้เปลียนบรรยากาศ ทัศนียภาพ ่ และท่วงทำ�นองของชีวตไปชัวขณะ ทังจากรูปแบบการเดินทาง ิ ่ ้ การบริการที่ หรูหราและมีมาตรฐานซึ่งช่วยให้เราสามารถ เดินทางไกลได้อย่างสะดวกสบาย และการพบปะแลกเปลี่ยน มุมมองของนักเดินทางที่มาจากคนละทวีป Archipelago Cinema โรงละครลอยนํา ออกแบบโดย Ole Scheeren สำ�หรับงานเทศกาล Films ้ on the Rocks Yao Noi 2012 ซึ่งวางแนวคิดโดย Tilda Swinton และอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล โรงละครนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่นัดพระหว่างศิลปะและภาพยนตร์ แขกจะถูกเชิญขึ้นเรือ มายังแพลอยนํ้า ซึ่งมีฉากหลังเป็นหินสูงตระหง่านขึ้นมาจากทะเล โครงสร้างทำ�จากไม้และวัสดุ รีไซเคิลผูกเข้ากับก้อนโฟมเชือมไว้ดวยเส้นยาง ให้ความรูสกแบบชัวคราวและไม่มแบบแผน โดย ่ ้ ้ึ ่ ี หลังจากงานเสร็จสิ้นโครงสร้างลอยนํ้าได้ถูกบริจาคเพื่อให้เป็นเวทีและสนามเด็กเล่นแก่เด็กๆ 45
 45. 45. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion ® MC# 6900-01 เทคโนโลยีการตัดฉลุทองเหลืองและเงิน อัลลอยโดยใช้เลเซอร์ กระบวนการนี้ สามารถตัดเจาะชิ้นงานรูปทรงสามมิติ ได้ในทุกรูปแบบ และทำ�พื้นผิวได้หลาก หลาย เหมาะสำ�หรับผลิตอุปกรณ์หรือ ชิ้นส่วนในงานตกแต่งภายใน ออกแบบ แฟชั่น รองเท้า แว่นตา เฟอร์นิเจอร์ ช้อนส้อม โคมไฟและงานออกแบบตรา สัญลักษณ์ MC# 5824-02 แผ่นอะคริลกหล่อขึ้นรูปที่ให้คณลักษณะ ิ ุ การมองเห็นและการกระจายแสงที่ดี ผลิ ต จากเรซิ น โพลี เ มทิ ล เมทาคริ เ ลต (PMMA) 100% ผสมสีให้ดูเหมือนแผ่น นํ้าแข็งโดยมีผิวสัมผัสคล้ายรอยพับที่ไม่ มีลายซํากันเลย แผ่นวัสดุนมความคงตัว ้ ้ี ี ภายใต้รังสียูวี พื้นผิววัสดุผ่านการพ่น ทรายและขัดด้วยมือ เหมาะสำ�หรับนำ� ไปใช้ทำ�เฟอร์นเิ จอร์ในงานตกแต่งร้านค้า ป้ายสือความหมายใช้ตกแต่งในสวนสัตว์ ่ พิพธภัณฑ์สตว์นา และงานสถาปัตยกรรม ิ ั ้ํ Bangkok MC# 6416-01 บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยที่สามารถนำ� ไปหมักเป็นปุ๋ยได้สามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติภายใน 45 วัน ใช้งานได้ ทีอณหภูมตงแต่ -40oC ถึง 220oC (-40oF ่ ุ ิ ้ั ถึง 428oC) ช่วงอุณหภูมิการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์นี้ทำ�ให้ใช้งานในเตาอบและ เตาไมโครเวฟได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และ ผ่านการรับรองโดย FDA สหรัฐอเมริกา ให้ใช้สัมผัสอาหารได้โดยตรง สามารถ ล้างทำ�ความสะอาดได้ กันนํ้า มีอายุ การใช้งานประมาณ 2 ปีปัจจุบันนำ�ไป ใช้ทำ�บรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าทาง การเกษตร MC# 5532-04 กระเบืองเนือสีเคลือบผิวหน้าเป็นลวดลาย ้ ้ “แผนทีเ่ มือง” สำ�หรับปูพนและผนังภายใน ้ื อาคารกระเบื้องสโตนแวร์นี้มีส่วนผสม ของวัตถุดิบรีไซเคิลจากการผลิต 40% มีคุณสมบัติกันการลื่นล้มและต้านทาน การขั ด ถู ใ นพื้ น ที่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ มี ก าร สัญจรสูง (DIN 51130 r9) ทนความเย็นและ การเปลียนอุณหภูมฉบพลัน ทนสารเคมี ่ ิั และรอยเปื้อน (ISO 10545-9 Class 5) เหมาะสำ�หรั บ ใช้ ใ นที่ พั ก อาศั ย และ เชิงพาณิชย์ ทั้งปูพื้น กรุผนังตามพื้นที่ สาธารณะที่มีการสัญจรสูง เช่น โรงแรม หมู่บ้าน ร้านค้าปลีก บาร์ ภัตตาคาร สนามบิน ศูนย์การค้า สถานีรถไฟ เป็นต้น 46
 46. 46. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion ® MC# 0247-07 วัสดุโพลิเมอร์คอมโพสิตหล่อผลิตโดย การนำ�อนุภาคควอตซ์ขนาดเล็กผสมลง ในพลาสติกที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้ว (FRP) แผ่นวัสดุปิดผิวนี้มีความคงทน นํ้าหนักเบา ทนทานต่อการขีดข่วน รังสี ยูวี และนํ้าสามารถทำ�ความสะอาดโดย ใช้ผ้าแห้งสะอาดหรือผ้าหมาดชุบนํ้ายา ทำ�ความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนๆ และไม่มี สารพิษ สามารถใช้ทำ�ผนัง กรุเชิงผนัง หุ้มเสาอาคาร บานประตูตกแต่งภายใน ลิฟต์ สร้างจุดเด่นภายในอาคารรวมไป ถึงงานผลิตตามสั่งที่ต้องการวัสดุซึ่งมี ความทนทานและมีความสวยงามของ พื้นผิวในเวลาเดียวกัน MC# 4815-03 ผ้ า สำ�หรั บ ตกแต่ ง ภายในที่ ผ ลิ ต จาก ไหมและใยสับปะรด ผลิตโดยการนำ� เส้นใยไหมมาทอด้วยมือเข้ากับโครงผ้า โปร่ ง เส้ น ใยสั บ ปะรดสำ�หรั บ ใช้ เ ป็ น ผ้าม่านตกแต่ง เหมาะสำ�หรับใช้เป็น ผ้าม่านสำ�หรับงานตกแต่งภายใน Bangkok MC# 6010-01 ผ้าม่านหน้าต่างโพลีเอสเตอร์ที่ขยาย ขนาดได้ทำ�จากชิ้นส่วนที่ตัดเป็นรูปทรง เรขาคณิตแล้วนำ�มาเย็บซ้อนกัน ผ้านี้มี นํ้าหนักเบาสามารถนำ�ไปแขวนตกแต่ง ทำ�ม่ า นหน้ า ต่ า งหรื อ ม่ า นกรองแสง สำ�หรับกั้นสัดส่วนเหมาะสำ�หรับใช้ทั้ง ในอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ และใช้ได้ทั้งในแนวนอนและแนวดิ่งมี ลวดลายทั้งหมดสีแบบให้เลือก ได้แก่ ่ Plain, Mega, Archi, และ Hex ผ้านี้ สามารถเคลื อ บผิ ว ป้ อ งกั น ยู วี สำ�หรั บ การใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำ�หรับทำ�ม่านหน้าต่าง MC# 5301-01 แผ่นวัสดุซ้อนกันหลายชั้นประกอบด้วย ชั้ น แข็ ง และชั้ น ยื ด หยุ่ น ชั้ น ไม้ อั ด แข็ ง สองชั้นหรือมากกว่า จะถูกเคลือบไว้กับ วัสดุที่ยืดหยุ่นได้จากนั้นตัดด้วยเครื่อง CNC เพื่อทำ�เป็นบานพับที่ยืดหยุ่นและ ทนต่อการฉีกขาด สามารถกำ�หนดชั้น ยืดหยุ่นได้ด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น หนัง ผ้าลินิน หรือแผ่นฟอยล์และตกแต่งชั้น แข็งที่เป็นไม้อัดบางได้ด้วยแผ่นวีเนียร์ แผ่ น เหล่ า นี้ นำ�ไปใช้ ร ะหว่ า งขั้ น ตอน การออกแบบ หรือสำ�หรับทำ�แบบจำ�ลอง ติ ด ตั้ ง โคมไฟหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งมี การพับ 47
 47. 47. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) วัสดุเพื่อการออกแบบ โดย Material ConneXion ® MC# 6692-01 ผ้า Non-woven ที่มสวนผสมของอนุภาค ี่ เงินซึ่งต้านทานจุลินทรีย์ได้ ผ้านี้ไม่ก่อ ให้เกิดการระคายเคือง วัสดุนี้ยอมให้ อากาศและของเหลวผ่านได้ ไม่ทำ� ปฏิกิริยากับสารต่างๆ และไม่เป็นขุย ประจุ เ งิ น นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ต้ า นทาน จุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะ ออกฤทธิ์ทันทีที่ใช้งานและคงคุณสมบัติ ดังกล่าวได้นานถึง 5 วันจึงสามารถใช้ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ จากแบคที เ รี ย ใน อากาศและทำ�ให้แบคทีเรียไม่สามารถ ต่อต้านฤทธิ์ได้เหมาะสำ�หรับใช้ทำ�ผ้า พันแผลและงานทางการแพทย์ Bangkok MC# 6765-03 สิ่งทอประสิทธิภาพสูงที่มีส่วนผสมของ คาเฟอีน เรตินอลกรดไขมัน ว่านหาง จระเข้ วิตามินอีและอืนๆ ผ้าที่ยดได้สอง ่ ื ทิศทางนี้ได้ผ่านการรับรองว่าสามารถ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณ ผิวหนังและเพิมการดูดซึมออกซิเจนของ ่ เนื้อเยื่อต่างๆ ทำ�ให้ร่างกายสามารถเผา ผลาญไขมันได้เร็วขึน ผ้านีประกอบด้วย ้ ้ โพลีเอไมด์ไมโคร 71% และอิลาสเทน (ไลครา) 29% มีนํ้าหนักเบามาก เนื้อผ้า บางเฉียบและระบายอากาศได้ดีผ้านี้ไม่ ม้วนตัวและคงรูปร่างได้ดี มีความเบา บางและทึบแสงสามารถต้านทานรังสียวี ู ได้ (UPF 50+) ไม่เป็นขุย แห้งตัว เหมาะ สำ�หรับทำ�ชุดชั้นในและชุดกีฬา 48
 48. 48. TREND 1 สุนทรียะแห่งความสุข (Aesthetic of Happiness) วัตถุดิบทางความคิด โดย TCDC Resource Center The architecture of natural light Henry Plummer NA 2794 P735 2009 Houses: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa, SANAA Perez Rubio, Agustin NA 1559 .S26 H842 2007 Gres Laurence Benaim TT 505 .G74 B45 1999 Slow life: sustainable, local, organic, wholesome, learning, inspiring, fun, experiences Aroma Mandy Aftel and Daniel Patterson TX 714 A2588 2004 Kate O’Brien GF 78 O136 2009 Less is more: minimalism in fashion Harriet Walker TT 507 W179 2011 Spa: the sensuous experience Robert D. Henry and Julie D. Taylor RA 794 H523 2005 Brilliant: white in design Linda O’Keeffe NK 1548 O413 2011 Living with complexity Donald A. Norman T 14.5 N842 2011 The serenity of minimal living Jo Pauwels NA 682.5 .M55 S483 2008 49
 49. 49. อิสระ ไร้กฎเกณฑ์ 50
 50. 50. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) แนวความคิด อิสระ ไร้กฎเกณฑ์ โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ เมื่อเกิดสภาวะกดดันหรือมีสิ่ง กระทบความรู้สึกก็จะยิ่งเป็นแรงขับสู่การปลดปล่อย ซึ่งช่วง เวลายุค 60 ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการแสดงออก และยุคทอง CAREFREE ของอิสรชนในการผละตัวเองออกจากกฎ กรอบ และวิถเี ดิมๆ ATTITUDE ตามธรรมเนียมปฏิบติ ความอิสระจึงถือเป็นอำ�นาจทีจะแสดง ั ่ ออกถึงการตามใจตัวเองในรูปแบบต่างๆ ทังเป็นการสร้างสรรค์ ้ หนทางใหม่ที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ในตัวตน อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับความอิสระ ที่อยู่ ในทังรูปแบบกิจกรรม การสังสรรค์ การจัดสรรพืนทีสาธารณะ ้ ้ ่ สำ�หรับการใช้ร่วมกัน การยืดหยุ่นปรับขยับงานออกแบบเพื่อ ผ่อนปรนตามข้อจำ�กัดของพื้นที่ รวมถึงลายกราฟิกที่สื่อสาร ด้วยเส้น ลาย สีสันอันเผ็ดร้อนที่ถือเป็นกระบอกเสียงสำ�หรับ การบอกเล่าเรื่องราว การปลดปล่อยในอีกแง่คือการเดินทางเพื่อไปสัมผัสกับช่วง เวลาแห่งอดีตในรูปแบบการพักผ่อนและบรรยากาศที่รื่นรมย์ สำ�ราญในวัฒนธรรมแบบวิลล่าแคลิฟอร์เนีย การล่องเรือยอร์ช เพื่อสัมผัสกับคลื่นลมทะเล ในบทบาทใหม่ที่มีความสนุก ทัน สมัย ทั้งยังท้าทายค่านิยมเดิมสำ�หรับความหรูหราที่อาจไม่ ได้ใช้เพียงสีโทนกลางอีกต่อไป 51
 51. 51. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) แนวความคิด 52
 52. 52. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) แนวความคิดด้านสี ROSE VIOLET FUCHSIA PURPLE Pantone: 18-2436 TPX RGB: 204, 57, 123 CMYK: 0, 72, 40, 20 Pantone: 18-1555 TPX RGB: 184, 41, 40 CMYK: 0, 78, 78, 28 Pantone: 14-1064 TPX RGB: 255, 172, 0 CMYK: 0, 33, 100, 0 Pantone: 12-0752 TPX RGB: 251, 227, 55 CMYK: 0, 10, 78, 2 BRIGHT CHARTREUSE CERAMIC HYACINTH VIOLET SURF THE WEB OTTER Pantone: 17-2624 TPX RGB: 194, 76, 146 CMYK: 0, 61, 25, 24 Pantone: 14-0445 TPX RGB: 176, 188, 74 CMYK: 6, 0, 61, 26 Pantone: 16-5127 TPX RGB: 0, 175, 172 CMYK: 100, 0, 2, 31 MOLTEN LAVA Pantone: 18-3331 TPX RGB: 147, 77, 145 CMYK: 0, 48, 1, 42 SAFFRON Pantone 19-3952 TPX RGB: 47, 62, 134 CMYK: 65, 54, 0, 47 BUTTERCUP Pantone 18-1018 TPX RGB: 124, 101, 76 CMYK: 0, 19, 39, 51 53
 53. 53. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) แนวความคิดด้านองค์ประกอบ พลังแห่งการปลดปล่อย เสรีแห่งการแสดงออก บรรเลงองค์ประกอบให้ สะดุดตา การทดลองที่เกิดจาก ความสร้างสรรค์ วิถการทัศนาจรแนวใหม่ ี จิตวิญญาณแห่งยุค 60 มนต์เสน่ห์แห่งการ สังสรรค์และพักผ่อน 54
 54. 54. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ภาพรวม ยุค 60 ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนสำ�หรับการปฏิวัติทาง ความคิด อันมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจ การเมือง จนเกิดเป็น วัฒนธรรมเสรีที่มีพลัง สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทัศนคติที่ชัดเจน ต่ อ ผู้ ส ร้ า งงานออกแบบและผู้ บ ริ โ ภคที่ ยั ง คงต้ อ งการเสพ ความแตกต่าง รวมถึงใช้แง่มุมศิลปะเพื่อสะท้อนการมองโลก ในแง่ดี ในฤดูกาลที่จะมาถึง ศิลปะจึงเป็นตัวนำ�เสนอในทุกทิศทาง องค์ประกอบด้านสีที่เข้ม สด ชัดเจน คือ “ความใหม่” ที่ มิได้แปรเปลี่ยนตามฤดูกาล แต่กลายเป็นเครื่องบ่งบอกถึง รสนิยมที่ดี ส่วนรูปทรงเรขาคณิตที่มีเหลี่ยมมุมคมชัด ถือ เป็นงานออกแบบที่ดีคล้ายกับในช่วงเฟื่องฟูของยุคโมเดิร์น 50s และ 60s ซึ่งนับเป็นการนำ�ความรู้สึกแบบยุคคลาสสิคมา ผสมผสานกับสภาพสังคมทันสมัย เพื่อสร้างความสากลแบบ ใหม่ ที่ก้าวหน้า มีชีวิตชีวา และเฉียบขาดมากกว่าเดิม โดย ทั้งหมดช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำ�วันได้อย่างสะดวกสบายและ สร้างบรรยากาศเพื่อการผ่อนคลาย 55
 55. 55. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ภาพรวม ชัดเจน สุดโต่ง แตกต่าง 56
 56. 56. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ภาพรวม เส้น สีสัน รูปทรงเรขาคณิต การทำ�ซํ้า และการทับซ้อน 57
 57. 57. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ภาพรวม เคลื่อนไหว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่าย 58
 58. 58. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ภาพรวม ค็อกเทล เจลใส นํ้าเชื่อม เคลือบเงา 59
 59. 59. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ภาพรวม การผสมผสานของขั้วต่าง 60
 60. 60. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ภาพรวม พักผ่อน สังสรรค์ และกิจกรรมกลางแจ้ง 61
 61. 61. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น เมือคุณลักษณะทีชดเจนและ ่ ่ั เปิดเผยซึงสะท้อนเอกลักษณ์ ่ ตั ว ตนในทุ ก อณู ก ลายเป็ น อิ ท ธิพ ลต่อโลกแฟชั่น คง ปฏิเสธไม่ได้วาเลดี้ กาก้า คือ ่ ไอคอนของความแปลกแหวก แนวและสร้างกระแสสังคม แทบทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ผ่ า นเลนส์ ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด เดี ย วกั บ นั ก ออกแบบ นักลงทุนยุคใหม่ จึ ง มี ค วามกล้ า ได้ ก ล้ า เสี ย มากกว่ า ยุ ค ที่ ผ่ า นมาและ พยายามแสวงหาความ แปลกที่โดดเด่นจากศิลปินที่ มีแบบฉบับเฉพาะตัวหรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ สร้างจุดเด่นที่ทำ�ให้คนต้อง พูดถึง และสร้างโอกาสทาง ธุรกิจ แบรนด์เครื่องหนังคลาสสิคอย่าง LV เปลี่ยนโฉมหน้าร้านพร้อมนำ�เสนอ คอลเลคชั่นใหม่สำ�หรับสาวกแฟชั่นและผู้รักศิลปะภายใต้ชื่อ Infinitely Kusuma โดยใช้ศิลปินแนวป๊อปอาร์ตตัวแม่ Yayoi Kusama ผู้มองเห็น วงกลมหลากหลายขนาดอยู่ทุกที่ทุกเวลาจนได้รับฉายา Polka Dot Artist นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ มาร์ค เจค็อบ ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ของ LV นำ�ศิลปินมา สร้างสีสนให้กบสินค้า ก่อนหน้านี้ Richard Prince และ Takashi Murakami ั ั ก็ เ คยถู ก เชิ ญ มาสร้ า งความตื่ น ตาด้ ว ยกราฟิ ก และศิ ล ปะชั้ น เยี่ ย มเช่ น เดียวกัน 62
 62. 62. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น Charlie Le Mindu ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าวงการออกแบบผมจากช่างทำ�ผม ธรรมดา ก้าวสู่ Hair Stylist จนกระทั่งปัจจุบันได้รับการยอมรับในฐานะ Hair Artist เพราะเส้นผมไม่ใช่แค่เรื่องตัด ดัด หรือทำ�สี แต่เส้นผมและ วงการศิลปะสามารถรวมอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางสายตา ดึงดูด ผู้ชมและกลายเป็นองค์ประกอบชิ้นพิเศษสำ�หรับธุรกิจโชว์และการจัดแสดง 63
 63. 63. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น หมวกและอุปกรณ์แต่งผมขนาดใหญ่กว่าปกติและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครอาจเป็นความพิเศษ สำ�หรับแบรนด์ Pier Atkinson แต่ที่มากไปกว่านั้นคือความปราณีต ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน และดีไซน์หลุดโลกในแบบเฉพาะตัว 64
 64. 64. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น ในส่ ว นผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ก็ ต้ อ งการสร้ า งกฎเกณฑ์ ต่างๆ ด้วยตัวเองเพือท้าทาย ่ ธรรมเนียมเดิมๆ ความมันใจ ่ หรื อ รสนิ ย มที่ ดี บ างครั้ ง จึ ง หมายถึงความกล้าทีจะแต่งตัว ่ กล้ า ที่ จ ะใช้ สี สัน ผสมผสาน แบบสุดเหวี่ยง ซึ่งแสดงออก ถึงความสนุกสนาน และภูมรู้ ิ ด้านแฟชั่น สีสันสำ�หรับเครื่องสำ�อางกลายเป็นเครื่องบ่งบอกถึงรสนิยม ที่ดี ความสุข ความกล้าที่จะออกจากสีโทนกลาง ส่วนเล็บ สีสันฉูดฉาด ก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของคนบุคลิกแรงๆ อีก ต่อไป เมคอัพอาร์ติส Romy Soleimani ใช้ที่เขียนขอบตาสีเข้มสด ลิปสติกแบบ Juicy ที่ปัดแก้มสีสด รวมถึงที่ทาเล็บสีแดงระกำ�สำ�หรับ Elle ฉบับฝรั่งเศส เพื่อนำ�เสนอแฟชั่นคอลเลคชั่นล่าสุด 65
 65. 65. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น ยาทาเล็บของ Sephora Nail Bling คอลเลคชั่นพิเศษซึ่งเน้นสีสดพร้อมที่เคลือบแบบเจลใส 66
 66. 66. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น พลังแห่งการ Mix&Match เป็นการปฏิรูปวิถีชีวิตที่ซํ้าซาก แบบเดิมๆ โดยการเลือกผสมสิ่งต่างๆ ให้ลงตัว สำ�หรับผู้ บริโภค แนวทางนี้หมายถึงการทดลอง ตีความ และสร้าง ศิลปะอย่างไร้ข้อจำ�กัดด้วยตัวเอง thecoveteur.com เว็บไซต์ที่ก่อตั้งโดยนักออกแบบรุ่นใหม่ Erin Kleinberg และ Stephanie Mark สไตลิสต์ชื่อดัง ที่จะพาไปเปิดตู้เสื้อผ้าคนดังเพื่อ เผยสไตล์เฉพาะตัว ที่ทำ�ให้เสื้อผ้าหลายชิ้นแจ้งเกิดจนมีอิทธิพลต่อรสนิยม คนทั่วโลก รวมถึงวิธีการเลือกซื้อสินค้า และการ Mix&Match เสื้อผ้าในตู้ เก่าให้กลายเป็นชิ้นใหม่ที่เปี่ยมเสน่ห์ 67
 67. 67. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น กล้าที่จะผสมระหว่างความเก๋แบบดั้งเดิมและความนิยม แบบพื้นถิ่น อาทิ การใช้สไตล์คลาสสิคร่วมกับสีจัดจ้าน การ ตัดปะ การผสมสีร่วมกับเทคนิคแบบช่างฝีมือ เพื่อให้เกิด รูปแบบใหม่ Mary Katrantzou เป็นที่รู้จักจากแฟชั่นเสื้อผ้าที่ผสมผสานงานออกแบบ หลากแขนง รวมถึงความกล้าฉีกกฎที่นำ�ทั้งสีสัน ลายผ้า โครงสร้างแบบ สถาปัตยกรรมมารวมไว้ในคอลเลคชันเดียว เธอได้รบอิทธิพลมาจากแม่ทเ่ี ป็น ่ ั มัณฑนากรและพ่อทีเ่ ป็นวิศวกร และนำ�มาผสมผสานได้อย่างลงตัว ผนวกกับ สาขาที่ได้เรียนมาทังในด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบผ้า และแฟชัน ผลงาน ้ ่ ของเธอออกแบบเพือให้ผหญิงมีอสระทางความคิดและมีความมันใจในตัวเอง ่ ู้ ิ ่ นอกจากนี้ คอลเลคชันใหม่ที่รวมมือกับ Topshop ยังเปิดโอกาสให้สาวๆ ได้ ่ ่ ครอบครองชุดสวยในราคาทีเ่ หมาะสมพร้อมคงคุณภาพในผลงานของเธออยู่ 68
 68. 68. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น ขณะเดียวกันช่วงยุค 60 ช่วง เวลาสุขสันต์แบบ cocktail hour หรือจิตวิญญาณรัก อิสระแบบชาวแคลิฟอร์เนีย ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจหลัก สำ�หรับฤดูกาลนี้ หากแต่นำ� มาตี ค วามใหม่ ใ ห้ ร่ ว มสมั ย เพื่อสร้างความสดใส คล่อง ตัว เพิ่มโอกาสในการสวมใส่ รวมทั้งกระตุ้นการมองโลก ในแง่ดี สร้างบรรยากาศที่ รื่นรมย์และสง่างาม เสื้อผ้าโดยทั่วไป ใช้สีแสดงออกถึงอารมณ์ เน้นลวดลายเรขา คณิต ลายทาง เพิ่มรสนิยมด้วยลายกราฟิกแบบ optical ที่ดู มีการเคลื่อนไหว สนุกกับการเล่นรูป motif ต่างๆ รูปลูกบอล ชายหาด ร่มกันแดดตามลักษณะของผู้อาศัยริมทะเลและรัก ทะเล นำ�หลักการของสีแบบขัวตรงข้ามในวงล้อสี (complementary color) มาใช้ ้ เช่น สีแดงตัดกับสีเขียว สีส้มเหลืองตัดกับสีม่วงนํ้าเงิน เป็นต้น สามารถ สร้างพลัง ความโดดเด่นและสะดุดตาจากค่าตัดที่รุนแรงได้มากกว่า 69
 69. 69. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น ความร่วมสมัยของความงามแบบยุค 60s ที่นำ�มาตีความใหม่ ด้วยสีสนทีสดใสร่วมกับรูปทรงทีชดเจน อย่าง princess a-line ั ่ ่ั ของเสื้อแจ็คเก็ตของชุด air hostess 70
 70. 70. TREND 2 อิสระไร้กฎเกณฑ์ (Carefree Attitude) ธุรกิจสินค้าแฟชั่น preppy look แบบใหม่เป็นที่นิยมมากกว่าเดิม ด้วยสูท เสื้อ เชิ้ต เสื้อโปโลแบบคลาสสิค และกางเกงขาสั้น ด้วยสีสัน สะดุดตา พร้อมเนื้อผ้าที่สะดวกในการทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง และเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบท 71

×