พ ล ิก ม ุม ค        ิด ช ีว ต ก ็            ิ    เ ป ล ี่ย น
ทุก คนคิด ที่จ ะเปลีย นโลก          ่แต่ไ ม่ม ีใ ครเลยที่ค ิด จะเปลี่ย นตัว เอง                ลี...
มีครึงแก้ว   ่  หรือขาดครึ่งแก้ว
หญิงแก่ หรือหญิงสาว
มุม  มอง
Opinion
Punctuality
Way of Life
The Boss
Anger
Handling of Problems
Me
+  POSITIVE-  NEGATIVE
+   มีข ้อ ผิด พลาด จะพูด ว่า   ฉัน ทำา ผิด เอง-  มีข ้อ ผิด พลาด จะพูด ว่า  ไม่ใ ช่ค วามผิด ของฉัน
จะเผชิญ หน้า กับ+  ปัญ หาและลงมือ  แก้ไ ขปัญ หานั้น-  จะทำา ในทางตรง   ข้า ม หลีก เลี่ย ง     ปัญ หา
+  จะพูด ว่า "ฉัน ทำา ได้ด ี  แต่ย ัง ไม่ด ีเ ท่า กับ ที่ฉ ัน      ต้อ งการ"-  จะพูด ว่า " ยัง มีค นอื่น  อีก...
+   จะตั้ง ใจฟัง แล้ว ทำา ความ   เข้า ใจ และ สามารถตอบ       สนองได้-   จะรออย่า งเดีย ว โดยไม่ฟ ง  ั  ไม่...
+  จะยอมรับ นับ ถือ คนที่ม ีค วาม   สามารถเหนือ กว่า และ จะ   เรีย นรู้จ ากคนเหล่า นั้น-  จะทำา ในทางตรงข้า ม และ...
+  จะมีค วามรับ ผิด ชอบ ไม่เ พีย งแต่ง าน  ทีไ ด้ร ับ มอบหมายเท่า นัน จะช่ว ยคิด   ่           ้  ให้อ...
+  ต้อ งมีว ิธ ีท ี่จ ะทำา ให้ด ี     ขึ้น ได้เ สมอ-  จะพูด ว่า " นี่ค ือ หนทาง    เดีย วที่ท ำา ได้ "
สมการเปลีย นโลก     ่
มีคนเล่าให้ฟง จึงขออนุญาตนำามาเล่าให้ฟงต่อ       ั            ัเขาเล่าว่า...ให้ลองสมมุติว่า  A เท่ากับ ...
ถ้า ตัว อัก ษร ภาษาอัง กฤษ คำา ใดแปลงเป็น  ตัว เลข แล้ว บวกรวม กัน ได้ 100คำา ๆ นั้น จะทำา ให้เ กิด ปฏิห าริย ์ และสร้า ...
A =  1  N =  14B =  2  O =  15C =  3  P =  16D =  4  Q =  17E =  5  R =  18F =  6  S =  19G=  7 ...
แล้ว อะไร ???ทีท ำา ให้ค นเราประสบ ่ความสำา เร็จ .....
S M A R T=19 + 13 + 1 + 18 + 20        =  71C R E A T I V E= 3 + 18 + 5 + 1 + 20 + 9 + 22 + 5  =  83F A  I T...
100
A T T I T U D E 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5    100
100
ATTITUDEทัศ นคติ
ความล้ม เหลว มัก มีส ง ที่เ หมือ นกัน อยู่     ิ่       อย่า งหนึ่ง         คือทัศ นคติท ี่เ หมือ นกัน
ผู้ย ง ใหญ่         ิ่ มัก มีส ง ที่เ หมือ นกัน อยู่     ิ่       อย่า งหนึ่ง       คือทัศ นคต...
ผูย ิ่ง ใหญ่ ต่า งกับ          ้  One  thing   คนล้ม เหลว เพีย งอย่า งเดีย ว makeseverything       ...
ทัศ นคติ   ต่า งกันทำา ให้. ..
ทัศนคติ  ต่างกัน ทำาให้...เรามี  มุม มอง      ต่า งกัน  แม้เรามี ดวงตา เหมือน ๆกัน
ทัศนคติ  ต่างกัน ทำาให้...เรารับ  ฟัง  ไม่เ หมือ นกัน   แม้เรามี ใบหู คล้าย ๆกัน
ปาก
ทัศนคติ  ต่างกัน ทำาให้.........เรามี  คำา พูด    ไม่เ หมือ นกัน     แม้เรามี ปาก แบบเดียวกัน
ทัศนคติ  ต่างกัน ทำาให้.........เรามี  ความรู้ส ึก       ไม่เ หมือ น          กัน     แม้เรามี หัวใจ...
ทำาไมคนเรามี ทัศ นคติ ต่างกัน???
ทัศ นคติ ต่า งกัน        เพราะ...  อายุ            สังคมการศึกษา            ประสบการณ์  ...
เมื่อ เราเห็น เด็ก ซนเรา คิด อย่า งไร?
หญิง หนึง คิด ว่า    ่      ทำา ไมซนขนาดนี้หญิง ชรา คิด ว่า   พ่อ แม่เ ขาอยูไ หนนะ              ...
เมื่อ คนทำา งานมีพฤติก รรมต่า งกัน
พนักงานหนึ่ง  เงินเดือนแค่นี้ ทำามันทุกอย่างเลย        ใช้คุ้มจริง ๆพนักงานสอง   เดือนนี้มาสายแค่ห้าครั้งเอง  ...
เมื่อ คนเรามีทัศนคติความคิด      ต่างกัน      ต่างกัน           ผลลัพ ธ์พฤติกรรมการกระทำา     ...
ChangeChange   ก่อ น ที่ค ด จะ           ิ     เปลี่ย น อย่า งอื่นChangeChange   ควรเปลี่ย นChange   ...
ATTITUDE     can change the Worldทัศ นคติ สามารถเปลี่ย นแปลงโลกได้
ขงจื๊อ
คูแ ข่ง ที่แ ท้จ ริง ่
Kim Phuc
เมื่อ ทัศ นคติ  เปลี่ย น  ความคิด   ก็จ ะเปลี่ย นเมื่อ ความคิด   เปลี่ย น  พฤติก รรม  ก็จ ะเปลี่ย นเมื่อ พฤติก รร...
เกร็ด เล็กเกร็ด น้อ ย
เมล็ด กาแฟ
ใจMindset =  ทัศ นคติท ี่ด ี ประกอบด้ว ย      ความรัก และความเข้าใจ      ความมุ่งมั่นในงานที่ทำา   ความเชื...
“Share our similarities,celebrate our differences”    M. Scott Peck
คุณ เคยมีป ัญ หาอย่า งนี้ หรือ ไม่?     นายโยนงานใหม่มาให้ทำางานเดิมก็ยงไม่เสร็จ                   ...
อย่า อยู่ส บาย จนเคยตัว
ลองเปลี่ย นวิธ ีค ิด
การเปลี่ย นแปลง (ออกจาก Comfort Zone) ไม่ใ ช่เ รื่อ งน่า             กลัวมัน จะทำา ให้เ ห็น  ศัก ยภาพ ของ ตัว...
อย่า กลัวความผิด พลาด
The Positive Thinker      sees the invisible,     feels the intangible,and achieves the impossible.
I M P POSSIBLEI ’M O S S I B L E
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Change attitude change life scg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Change attitude change life scg

883 views

Published on

Change attitude-Change life_SCG.pps

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ชี้ ไอ้เอก
 • ชี้ ไอ้เอก
 • Change attitude change life scg

  1. 1. พ ล ิก ม ุม ค ิด ช ีว ต ก ็ ิ เ ป ล ี่ย น
  2. 2. ทุก คนคิด ที่จ ะเปลีย นโลก ่แต่ไ ม่ม ีใ ครเลยที่ค ิด จะเปลี่ย นตัว เอง ลีโอ ตอล์สตอย
  3. 3. มีครึงแก้ว ่ หรือขาดครึ่งแก้ว
  4. 4. หญิงแก่ หรือหญิงสาว
  5. 5. มุม มอง
  6. 6. Opinion
  7. 7. Punctuality
  8. 8. Way of Life
  9. 9. The Boss
  10. 10. Anger
  11. 11. Handling of Problems
  12. 12. Me
  13. 13. + POSITIVE- NEGATIVE
  14. 14. + มีข ้อ ผิด พลาด จะพูด ว่า ฉัน ทำา ผิด เอง- มีข ้อ ผิด พลาด จะพูด ว่า ไม่ใ ช่ค วามผิด ของฉัน
  15. 15. จะเผชิญ หน้า กับ+ ปัญ หาและลงมือ แก้ไ ขปัญ หานั้น- จะทำา ในทางตรง ข้า ม หลีก เลี่ย ง ปัญ หา
  16. 16. + จะพูด ว่า "ฉัน ทำา ได้ด ี แต่ย ัง ไม่ด ีเ ท่า กับ ที่ฉ ัน ต้อ งการ"- จะพูด ว่า " ยัง มีค นอื่น อีก หลายคนทีม ีผ ลงาน ่ แย่ก ว่า ตัว เขา "
  17. 17. + จะตั้ง ใจฟัง แล้ว ทำา ความ เข้า ใจ และ สามารถตอบ สนองได้- จะรออย่า งเดีย ว โดยไม่ฟ ง ั ไม่ท ำา ความเข้า ใจสิง ที่ค นอื่น ่ พูด รอจนกว่า จะถึง คิว ที่จ ะ ได้พ ูด เรือ งของตัว เอง ่
  18. 18. + จะยอมรับ นับ ถือ คนที่ม ีค วาม สามารถเหนือ กว่า และ จะ เรีย นรู้จ ากคนเหล่า นั้น- จะทำา ในทางตรงข้า ม และจะ พยามายามหาข้อ ผิด พลาด ของคนที่เ หนือ กว่า เขา
  19. 19. + จะมีค วามรับ ผิด ชอบ ไม่เ พีย งแต่ง าน ทีไ ด้ร ับ มอบหมายเท่า นัน จะช่ว ยคิด ่ ้ ให้อ งค์ก รประสบความสำา เร็จ (ไม่ใ ช่ ไปก้า วก่า ยงานคนอื่น นะ)- จะไม่ก ล้า ทีจ ะช่ว ยเหลือ คนอื่น และ ่ มัก จะพูด ว่า ฉัน ไม่ว ่า ง กำา ลัง ทำา งาน ของฉัน อยู่
  20. 20. + ต้อ งมีว ิธ ีท ี่จ ะทำา ให้ด ี ขึ้น ได้เ สมอ- จะพูด ว่า " นี่ค ือ หนทาง เดีย วที่ท ำา ได้ "
  21. 21. สมการเปลีย นโลก ่
  22. 22. มีคนเล่าให้ฟง จึงขออนุญาตนำามาเล่าให้ฟงต่อ ั ัเขาเล่าว่า...ให้ลองสมมุติว่า A เท่ากับ 1และ B เท่ากับ 2และ C เท่ากับ 3 : : : : : :จนกระทัง ่ X เท่ากับ 24 Y เท่ากับ 25 Z เท่ากับ 26 ดำารงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
  23. 23. ถ้า ตัว อัก ษร ภาษาอัง กฤษ คำา ใดแปลงเป็น ตัว เลข แล้ว บวกรวม กัน ได้ 100คำา ๆ นั้น จะทำา ให้เ กิด ปฏิห าริย ์ และสร้า ง ความสำา เร็จ ให้ก ับ เราได้
  24. 24. A = 1 N = 14B = 2 O = 15C = 3 P = 16D = 4 Q = 17E = 5 R = 18F = 6 S = 19G= 7 T = 20H = 8 U = 21I = 9 V = 22J = 10 W= 23K = 11 X = 24L = 12 Y = 25M= 13 Z = 26
  25. 25. แล้ว อะไร ???ทีท ำา ให้ค นเราประสบ ่ความสำา เร็จ .....
  26. 26. S M A R T=19 + 13 + 1 + 18 + 20 = 71C R E A T I V E= 3 + 18 + 5 + 1 + 20 + 9 + 22 + 5 = 83F A I T H= 6 + 1 + 9 + 20 + 8 = 44B E L I E V E= 2 + 5 + 12 + 9 + 5 + 22 + 5 = 60L O V E=12 + 15 + 22 + 5 = 54
  27. 27. 100
  28. 28. A T T I T U D E 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 100
  29. 29. 100
  30. 30. ATTITUDEทัศ นคติ
  31. 31. ความล้ม เหลว มัก มีส ง ที่เ หมือ นกัน อยู่ ิ่ อย่า งหนึ่ง คือทัศ นคติท ี่เ หมือ นกัน
  32. 32. ผู้ย ง ใหญ่ ิ่ มัก มีส ง ที่เ หมือ นกัน อยู่ ิ่ อย่า งหนึ่ง คือทัศ นคติท ี่เ หมือ นกัน
  33. 33. ผูย ิ่ง ใหญ่ ต่า งกับ ้ One thing คนล้ม เหลว เพีย งอย่า งเดีย ว makeseverything คือ different ทัศ นคติท ี่ต ่า งกัน
  34. 34. ทัศ นคติ ต่า งกันทำา ให้. ..
  35. 35. ทัศนคติ ต่างกัน ทำาให้...เรามี มุม มอง ต่า งกัน แม้เรามี ดวงตา เหมือน ๆกัน
  36. 36. ทัศนคติ ต่างกัน ทำาให้...เรารับ ฟัง ไม่เ หมือ นกัน แม้เรามี ใบหู คล้าย ๆกัน
  37. 37. ปาก
  38. 38. ทัศนคติ ต่างกัน ทำาให้.........เรามี คำา พูด ไม่เ หมือ นกัน แม้เรามี ปาก แบบเดียวกัน
  39. 39. ทัศนคติ ต่างกัน ทำาให้.........เรามี ความรู้ส ึก ไม่เ หมือ น กัน แม้เรามี หัวใจ เหมือนกัน
  40. 40. ทำาไมคนเรามี ทัศ นคติ ต่างกัน???
  41. 41. ทัศ นคติ ต่า งกัน เพราะ... อายุ สังคมการศึกษา ประสบการณ์ เรามี สี่ สิ่ง ที่ต ่า ง
  42. 42. เมื่อ เราเห็น เด็ก ซนเรา คิด อย่า งไร?
  43. 43. หญิง หนึง คิด ว่า ่ ทำา ไมซนขนาดนี้หญิง ชรา คิด ว่า พ่อ แม่เ ขาอยูไ หนนะ ่นางงาม คิด ว่า น่า รัก จริง ๆ เด็ก คนนี้หญิง สี่ คิด ว่า เด็ก ซน คือ เด็กฉลาดเมือ ความคิด ต่า งกัน ... ่
  44. 44. เมื่อ คนทำา งานมีพฤติก รรมต่า งกัน
  45. 45. พนักงานหนึ่ง เงินเดือนแค่นี้ ทำามันทุกอย่างเลย ใช้คุ้มจริง ๆพนักงานสอง เดือนนี้มาสายแค่ห้าครั้งเอง แล้วตอนบ่ายจะ chat กับใครดีพนักงานสาม ถ้าขอเจ้านายไปอบรมสัมมนา เพิ่มเติมความรู้ท่านจะอนุมัติมั้ยนะพนักงานสี่ เราต้องสร้างทีมขายของเรา ให้แข็งแกร่งกว่านี้เมือ มีพ ฤติก รรมต่า งกัน ... ่
  46. 46. เมื่อ คนเรามีทัศนคติความคิด ต่างกัน ต่างกัน ผลลัพ ธ์พฤติกรรมการกระทำา ต่างกัน ต่างกัน ต่า งกัน
  47. 47. ChangeChange ก่อ น ที่ค ด จะ ิ เปลี่ย น อย่า งอื่นChangeChange ควรเปลี่ย นChange ทัศ นคติChange ก่อ นChange
  48. 48. ATTITUDE can change the Worldทัศ นคติ สามารถเปลี่ย นแปลงโลกได้
  49. 49. ขงจื๊อ
  50. 50. คูแ ข่ง ที่แ ท้จ ริง ่
  51. 51. Kim Phuc
  52. 52. เมื่อ ทัศ นคติ เปลี่ย น ความคิด ก็จ ะเปลี่ย นเมื่อ ความคิด เปลี่ย น พฤติก รรม ก็จ ะเปลี่ย นเมื่อ พฤติก รรม เปลี่ย น การกระทำา ก็จ ะเปลี่ย นเมื่อ การกระทำา เปลี่ย น ผลลัพ ธ์ ก็จ ะเปลี่ย น
  53. 53. เกร็ด เล็กเกร็ด น้อ ย
  54. 54. เมล็ด กาแฟ
  55. 55. ใจMindset = ทัศ นคติท ี่ด ี ประกอบด้ว ย ความรัก และความเข้าใจ ความมุ่งมั่นในงานที่ทำา ความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้
  56. 56. “Share our similarities,celebrate our differences” M. Scott Peck
  57. 57. คุณ เคยมีป ัญ หาอย่า งนี้ หรือ ไม่? นายโยนงานใหม่มาให้ทำางานเดิมก็ยงไม่เสร็จ ั ถูกย้ายไปทำางานทีไม่เคยทำามาก่อน ่
  58. 58. อย่า อยู่ส บาย จนเคยตัว
  59. 59. ลองเปลี่ย นวิธ ีค ิด
  60. 60. การเปลี่ย นแปลง (ออกจาก Comfort Zone) ไม่ใ ช่เ รื่อ งน่า กลัวมัน จะทำา ให้เ ห็น ศัก ยภาพ ของ ตัว เรา
  61. 61. อย่า กลัวความผิด พลาด
  62. 62. The Positive Thinker sees the invisible, feels the intangible,and achieves the impossible.
  63. 63. I M P POSSIBLEI ’M O S S I B L E

  ×