ISSN 1905 3665 Vol. 8 Issue 11 August 2013
Editor Talk
“ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีสิทธ์ท�าความผิดแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้เ...
SIT เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน
จากโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย
	 SIT เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์ ผู้ปกครอง
และนักเรียนระดับมัธยมศึก...
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม
2556 – 30 สิงหาคม 2556 ที่
ผ่านมา คณะท�ำงานกิจกรรม
ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับ คณะท�ำงานโครง...
SITจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
Workshop ครั้งที่ 14
SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ภาคการศึกษา
2/2555 ครั้งที่ 14 ให้แก่...
>> 4
SIT Story อยากจะน�าเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับการท�าข้อสอบ
TOEIC มาฝากคุณผู้อ่านกัน จากที่ทุกคนใน SIT ทราบกันว่า ใคร
ก็ตามที่...
Designed by Info Media Lab. 5 <<
Shortcut ส�าหรับหลายๆคนที่ไม่มีพื้น
ฐาน หรือ ถ้าเจอภาษาอังกฤษซัก Paragraph
นึงก็รู้สึกวิง...
o ลักษณะของ Reading จะใช้วิธีการเหมือนกันครับ โดยเฉพาะ Part หลังสุดที่เป็น Passage ยาวๆ
อ่านโจทย์ก่อนเลยครับ พอมาไล่อ่าน P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

School of Information Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi monthly on August, 2013 the following Vol 08

437 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

School of Information Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi monthly on August, 2013 the following Vol 08

  1. 1. ISSN 1905 3665 Vol. 8 Issue 11 August 2013 Editor Talk “ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีสิทธ์ท�าความผิดแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้เท่าเทียมกัน แต่คนที่ท�าผิดแล้วส�านึกผิด สมควรได้รับ การให้อภัย” โดยทมยันตี โปษยานนท์ จากหนังสือ กระจก (ไม่) ตกยุค เดือนสิงหาคมแล้ว อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้ว เวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว เหมือนกับเรียนปี 1 อยู่ดีๆ ตอนนี้ปี 4 แล้ว หรือ จากเริ่มท�างานใหม่ๆ ตอนนี้อายุก็เลข 3 แล้ว ศิษย์เก่าที่มาแข่งขันบาสเกตบอลหลายคนพูดอย่างนั้น SIT ก็เช่นเดียวกัน อีก 2 ปีก็จะครบรอบ 20 ปี แล้ว และเรายังคงผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง กันต่อไป กลับมาสู่ SIT Newsletter เดือนนี้ขอน�าเสนอ เทคนิคการสอบ TOEIC จากนักศึกษาปริญญาโทท่านหนึ่ง ท�าไมเราถึงเลือกเค้ามาพูดคุย และเค้า มีวิธีการเตรียมตัว และแนวการท�าข้อสอบอย่างไร ลองติดตามกันได้ค่ะ นักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงาน ในนิทรรศการ “บ้านนี้มีวิทย์” จัดโดยส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และส�านักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นิทรรศการ “บ้านนี้มีวิทย์” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนักศึกษาจาก SIT ร่วมน�าผลงานจากรุ่นพี่ไปแสดง 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานที่มีชื่อว่า “เกมตีกลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือ Gesture Drum” เป็นเกมจ�าลองการตีกลอง ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นเกิดแรงบันดาลใจในการตีกลองและเล่นดนตรีแม้ไม่มีทักษะมาก่อนก็สามารถร่วมเล่น ได้ ท�าให้เกิดทั้งความสนุกและยังได้ออกก�าลังกายขณะเล่นเกมนี้ด้วย นักศึกษาที่น�าผลงานไปแสดง ได้แก่ นายมาโนช ศรีวราเกียรติ, นางสาวจิราภรณ์ วิเชียรวรรณ และ นายสิทธา ข�าหาญ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ชั้นปีที่ 4 และผลงานที่มีชื่อว่า “เกมสร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กออทิสติก” โดยเกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมทักษะและพัฒนาการของ เด็กออทิสติกช่วงอายุ 3-10 ปี รูปแบบของเกมเน้นเชิงเล่านิทานพร้อมเสียงบรรยายและแฝงการพัฒนาทักษะทั้ง พูด อ่าน เขียน ไว้อย่าง ครบถ้วน นักศึกษาที่น�าผลงานไปแสดงได้แก่ นายเดชาธร น�้าใจ นายธนิสร แสงกระจ่าง นายสิณโสภณ มณีศิลป์ชัยกุล นายชาคริต ตัน สกุล นายพงศกร ยืนยัง นางสาวนัฏฐิกานต์ งามรุ่งศิริ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ชั้นปีที่ 2 ซึ่งผลงานทั้ง 2 ผลงานได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองที่เข้าชมงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม ต่างๆที่สอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย อาทิเช่น ไขปริศนาท�าไมโครงสร้างจึงรับน�้าหนักของบ้านได้ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์จากบ้านทรงไทย กลวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนห้องต่าง ๆ ในบ้านให้เป็นห้องทดลองสุดสนุก และการลงมือสร้างเครื่องมือ วิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน นักศึกษา SIT โชว์ผลงานสุดเจงใน งาน “บ้านนี้มีวิทย์” SIT จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Optimal Keyword Bids in Search - Based Advertising with Stochastic Ad Positions.” โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Mahmut Parlar, จาก DeGroot School of Business มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ของ SIT มาเข้าร่วมรับฟัง และก่อนที่จะปิดการสัมมนา รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดี SIT ได้มอบของ ที่ระลึกให้แก่วิทยากร ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร SIT เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา SIT จัดสัมมนาวิชาการ บรรยายโดย Prof.Dr.Mahmut Parlar
  2. 2. SIT เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย SIT เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน มาแตร์เดอีวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับ ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ด้านคอมพิวเตอร์และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรของ SIT ที่เปิดสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์/ประธานหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับและแนะน�ำหลักสูตรที่ สอนใน SIT จากนั้นเป็นการน�ำผลงานของรุ่นพี่ ที่ ไปแสดงผลงานในงานนิทรรศการ “บ้านนี้มีวิทย์” ที่จัดโดย ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มา แสดงให้น้องๆได้ชมและทดลองเล่น ประกอบด้วย เกมตีกลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือ Gesture Drum และเกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ เด็กออทิสติก พร้อมทั้งสาธิตการเขียน code ก่อนปิดกิจกรรมด้วยการพาชมห้องต่างๆของ คณะ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 >> 2 สมาคมศิษย์เก่า SIT จัด แข่งขันบาสเกตบอล เชื่อมสัมพันธ์ ศิษย์เก่า IT&CS สมาคมศิษย์เก่า SIT จัดโครงการ “IT&CS ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” กิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์ เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้พบเจอกัน โดยผ่านการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา นายกสมาคมศิษย์เก่า และรองคณบดีฝ่ายโครงการ SIT มาเป็นประธาน ในการกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมชูสบาสลงห่วง ก่อนจะเริ่มการแข่งขันแบบพบกันหมด 11 ทีม ซึ่ง ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม CS รุ่น 01 พร้อม กันนี้ยังมีรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า คือรางวัลที่ผู้ เล่นสามารถท�ำแต้มได้มากที่สุด ได้แก่ นายเจน วิโนทัย ทีม CS รุ่น 01 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษา และภาพลักษณ์องค์กร ให้เกียรติในการมอบ รางวัล และกล่าวปิดงาน ณ อาคารพระจอมเกล้า ราชานุสรณ์ 190 (โรงยิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา SIT จัด Firm Presentation ให้ บริษัท CPF SIT จัดกิจกรรม “Firm Presen- tation” ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CPF บริษัทผู้น�ำใน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของ ประเทศไทย ในการมาแนะน�ำบริษัท รับสมัคร พนักงาน และพูดคุยเบื้องต้นกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 โดยต�ำแหน่งที่รับ สมัครประกอบด้วย Programmer, System Analyst, Network Implementer, IT Support ซึ่งในวันดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าเข้าร่วมรับฟัง กิจกรรมถูกจัด ขึ้น ณ ห้อง CB 2308 อาคารเรียนรวม 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
  3. 3. เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 – 30 สิงหาคม 2556 ที่ ผ่านมา คณะท�ำงานกิจกรรม ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะท�ำงานโครงการส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ สู่ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของ ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ คนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคน พิ ก า ร พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง จ.สมุทรปราการ และอาจารย์ผู้ สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนอาชีวะ พระมหาไถ่พัทยาณมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คน พิการค้นพบศักยภาพ และพัฒนา ความสามารถ ทักษะช่างเทคนิค เฉพาะทางของตนเองให้เป็นที่ ยอมรับในมาตรฐานความรู้ ความ สามารถ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด แรงงานภาคอุตสาหกรรม และน�ำ ไปสู่ความมั่นใจและสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน สโมสรนักศึกษา SIT จัด “กิจกรรมไหว้ ครูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�ำปีการ ศึกษา 2556” 3 << สโมสรนักศึกษา SIT จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจ�ำปีการศึกษา 2556” เพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ได้ไหว้ท�ำความเคารพพร้อมรับพรจากอาจารย์ ณ ห้องจ�ำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา วันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ รอง คณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในพิธีขึ้นจุด ธูปเทียน โดยมี อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่าย แผนและสารสนเทศ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโส วิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ SIT ให้เกียรติร่วมงาน พิธีในช่วงแรกเป็นการมอบพานและมาลัยให้แก่คณาจารย์ หลัง จากนั้นนักศึกษาเข้ารับพรจากอาจารย์แต่ละท่าน ผูกข้อมือรับขวัญ เพื่อเข้าสู่ครอบครัว SIT และรับโอวาทจากดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ ประธานในพิธี ผศ.ดร.โจนาธาน โฮยิน ชาน ประธานหลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ ในวันเดียวกันนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษา SIT ขึ้นรับประกาศนียบัตร ในงาน “ไหว้ครู พิธีประดับเนคไทและเข็มพระมหามงกุฎ ประจ�ำปีการ ศึกษา 2556” ของ มจธ. ประกอบด้วย กิจกรรมดีเด่น นายมาโนช ศรีวราเกียรติ ความประพฤติดีแต่งกายเรียบร้อย นายสารินทร์ แสง ผ่องอ�ำไพ และ นายชาคริต ตันสกุล แอมบาสเดอร์ นางสาวชนิภา ลออพันธ์พล และ นายธนบัตร ใจธิมา และทุนเจียรไนเพชร (เรียนดี ของชั้นปี 2 ปี ต่อกัน) นายกิตติธัช ปิยมาพรชัย หลักสูตร M.Sc.BIS จัดบรรยายพิเศษ “วิถีสู่ ความส�ำเร็จของงาน ออกแบบและวางระบบ ERP” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ SIT ได้จัดการ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิถีสู่ความส�ำเร็จของงาน ออกแบบและวางระบบ ERP” โดยเชิญวิทยากร พิเศษ คุณนพดล ทองสม กรรมการผู้จัดการและผู้ ก่อตั้งบริษัท ไอ เส็ค อิงค์ จ�ำกัด มาเป็นผู้บรรยาย ก่อนเริ่มการบรรยาย ผศ.ดร.บัณฑิต วรรธนาภา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมฟังบรรยายและกล่าวแนะน�ำวิทยากร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญ กิจการ คณบดี SIT พร้อมด้วย ดร.วิทิดา จงศุภ ชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์ องค์กร ผศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีฝ่าย โครงการ เข้าร่วมฟังด้วย เนื้อหาในการบรรยาย ประกอบไปด้วย บริบทของงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารองค์กร (EPR) ในประเทศไทย เครื่องบ่ง ชี้และปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว ในงานการออกแบบและพัฒนา ERP ความหมาย ของความส�ำเร็จและคุณค่าที่แท้จริง เทคนิคการ บริหารโครงการเพื่อความส�ำเร็จ กรณีศึกษา และ การตอบค�ำถามของผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ก่อนปิดกิจกรรม รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการ ขอบคุณวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษา หลักสูตร MSC,BIS เข้าร่วมรับฟังจ�ำนวน มากกว่า 170 คน ณ ชั้น 4 อาคาร SIT เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 SIT ร่วมกับ มจธ. จัดโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการสู่ภาค อุตสาหกรรม
  4. 4. SITจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 14 SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ภาคการศึกษา 2/2555 ครั้งที่ 14 ให้แก่ นักศึกษาที่สอบผ่าน การเรียนสัมนาเชิงปฏิบัติ การ หรือ Workshop โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรไอทีชั้นน�า 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท HP Network- ing (Thailand) และบริษัท Oracle Corporation (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญ กิจการ คณบดี SIT ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา พร้อมด้วย คุณ ศิรินุช ศรารัชต์ ISV Developers and Relation Manager ตัวแทนจาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด คุณณรงศักดิ์ ดิษฐ สกุล Education Manager ตัวแทนจากบริษัท HP Networking (Thailand) และคุณสุทธิศักดิ์ จันทรจ�านง Country Manager Applications ตัวแทนจากบริษัท Oracle Corporation (ประเทศไทย) จ�ากัด ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 195 คน ณ ห้องประชุมจ�ารัส ฉายะพงศ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่าน มา สโมสรนักศึกษา SIT จัดกิจกรรม SIT Family ตอน SIT Fest สโมสรนักศึกษา SIT จัดโครงการ SIT Family ตอน SIT Fest กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ให้รู้จักกันมากขึ้น มี ความกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีน�้าใจนักกีฬา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬา การเดินแฟชั่น โชว์ การแสดง beat box และการแสดงดนตรี ของนักศึกษาชั้นปี ต่างๆ ซึ่งผลการแข่งขันกีฬา กีฬาประเภทบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล แชมป์ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประเภทแชร์บอลทีมหญิง แชมป์ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และแชร์บอลทีมชาย แชมป์ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา SIT เข้าร่วม กิจกรรมมากกว่า 400 คน ณ โรงพละศึกษาชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า ราชานุสรณ์ 190 ปี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา SIT Calendar 27 เมษายน 2556 – 20 กันยายน 2556 ก�าหนดการรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 2/2556 http://www4.sit.kmutt.ac.th/ePR/node/1616 12 กันยายน 2556 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย “SIT Code Challenge 2013” http://www4.sit.kmutt.ac.th/node/1692 12-13 ธันวาคม 2556 การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2013 หรือ 6th International Conference on Advances in Information Technology 2013 Bangkok, Thailand http://www.iait-conf.org/
  5. 5. >> 4 SIT Story อยากจะน�าเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับการท�าข้อสอบ TOEIC มาฝากคุณผู้อ่านกัน จากที่ทุกคนใน SIT ทราบกันว่า ใคร ก็ตามที่จะจบในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของคณะ ได้จะ ต้องผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะก�าหนด เช่น คะแนนสอบ TOEIC ไม่ต�่ากว่า 600 คะแนน ส�าหรับยื่นจบในระดับ ปริญญาโท เล่าเท่านี้ก็จะดูธรรมดาไป อาจจะเป็นเรื่องที่หลายท่านทราบ แล้ว แต่ที่ SIT Story จะเล่าต่อไปคือ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทคน หนึ่งของคณะเรา สอบ TOEIC ได้ 990 คะแนน จากคะแนน 990 คะแนน ใช่ค่ะเค้าคนนี้สอบได้คะแนนเต็ม ตอนที่ SIT Story คิดหัวข้อส�าหรับฉบับนี้ว่า “เทคนิคการ สอบภาษาอังกฤษยังไงให้ได้เต็ม” เจ้าของบทความนี้ก็แย้งมาว่า “หัวข้อนี้ฟังดูน่าหมั่นไส้ยังไงไม่รู้ครับ ตอนผมสอบผมก็ไม่ได้มั่นใจ เหมือนกัน เอาเป็นว่าขอเป็นมาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าครับ” จึง กลายมาเป็น SIT Story ตอนที่ว่า “รู้ แชร์ แลกเปลี่ยน” ขอแนะน�าตัวก่อนคร่าวๆ คุณภูมินทร์ ตัณฑสถิตยานนท์ รหัสนักศึกษา 5440396 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์ – อาทิตย์) คุณภูมินทร์ จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันท�างานที่ ธนาคารกรุงเทพ ต�าแหน่ง IT Security Specialist แนะน�าวิธีการเตรียมตัวสอบ ก่อนอื่นต้องบอกว่าวิธีการเตรียมตัวสอบของผมคงไม่เหมาะกับ หลายๆ คน เพราะอาจมีพื้นฐานหรือความถนัดแตกต่างกันไป ผมเอง ค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษอยู่บ้างจากการเรียนตาม สถาบันต่างๆ อยู่ 2-3 ปีในช่วงเริ่มท�างาน โดยเฉพาะคอร์ส TOEFL iBT รวมไปถึงได้ใช้ภาษาอังกฤษในการท�างานอยู่เป็นระยะๆ ใน การเตรียมตัวสอบเองผมซื้อหนังสือ TOEIC มาเล่มนึง แล้วลองท�า ข้อสอบจนหมดทั้งเล่มที่มีประมาณ 3 ชุดแล้วไปสอบเลยครับ ใช้เวลา เตรียมจริงๆประมาณ 1-2 สัปดาห์เอง ข้อสอบอังกฤษของคณะเองสามารถยื่นได้หลายตัว (ค่อน ข้างมั่นใจว่าคงหาคนไปสอบ TOEFL iBT เพื่อมายื่นจบนั้นยาก แน่นอน) ในมุมมองของผม TOEIC เป็นข้อสอบที่ง่ายที่สุด และแนะน�า ให้คนอื่นๆสอบมากที่สุดเพราะ - เป้าหมายในการสอบ TOEIC เองเป็นการวัดความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษในเชิงการท�างานมากกว่า ค�าศัพท์เองก็ไม่ได้ยากมาก สามารถพบได้จริงในชีวิตการท�างาน - ผลสอบ TOEIC สามารถยื่นประกอบใช้ในการสมัครงานได้ และเป็นมาตรฐานด้านภาษาหลายๆที่ครับ - Reading Passage ไม่ยาวมาก (จนสมาธิหลุดและฟุ้งซ่าน ไปกับค�าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ) ถ้าไม่เชื่อลองหาข้อสอบ TOEFL iBT มา เทียบดูได้ครับ - เป็นข้อสอบที่วัดแต่ในส่วนของ Passive Skills (อ่าน/ฟัง) SITStory… รู้ แชร์ แลกเปลี่ยน
  6. 6. Designed by Info Media Lab. 5 << Shortcut ส�าหรับหลายๆคนที่ไม่มีพื้น ฐาน หรือ ถ้าเจอภาษาอังกฤษซัก Paragraph นึงก็รู้สึกวิงเวียนคล้ายจะเป็นลม อยากจะบอก ว่าผมเองก็เคยเป็นและอาการอาจจะหนักกว่าคุณ ด้วยซ้�า คิดซะว่ามันเหมือนกับการว่ายน้�าหรือปั่น จักรยานครับ แรกๆมันก็ยากจนคุณอาจจะท้อ แต่ พอคุณพยายาม คุณก็จะเริ่มชินและในที่สุดก็จะจับ หลักการของมันได้ ที่เหลือก็ไม่ยากแล้วล่ะครับ ลองพยายามหาแรงบันดาลใจที่จะท�าให้คุณเริ่มใช้ ชีวิตกับภาษาอังกฤษมากขึ้นดูครับ นอกจากเรื่อง เรียนเพิ่มเติม ลองเริ่มกับอะไรที่คุณชอบหรือสนใจที่ บางคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระก็ได้ อย่างผมชอบ พวก Gadget ช่วงแรกๆ ก็จะหา Keynote ของ Apple มานั่งดู (แม้ว่าดูเสร็จแล้วจะเสียเงินทุกที ก็ตาม -*-) หรือหาการ์ตูนแปลอังกฤษมานั่งอ่าน อยู่เรื่อยๆครับ อ่านมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่า “เฮ้ย! ไม่เห็นมันจะแนะน�าอะไรที่แตกต่างจากที่เคยได้ยินเลย” ใช่ครับ ผมเชื่อว่าทางลัด จริงๆ ที่จะให้คุณอ่านแค่บทความนี้ ท�าตาม แล้ววันรุ่งขึ้นสอบผ่านเลยคงไม่มีหรอกครับ แต่จะให้แนะน�าการเตรียมตัวกับการไปสอบเพิ่มเติม อยาก จะแนะน�าตามนี้ครับ - ท�าความเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบครับ ข้อสอบ TOEIC เองแบ่งเป็น 2 Parts คือ Listening และ Reading แต่ละ Part ก็มี Part ย่อยลงไปอีก ท�าความเข้าใจว่าแต่ละ Part คุณต้องท�าอะไรบ้าง “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ค�ากล่าวนี้ยังใช้ได้ เสมอครับ ลองดูว่า Part ไหนเป็นอุปสรรคกับคุณมากที่สุด Part ไหนที่คุณเกลียดมากที่สุด Part นั้นแหละครับที่คุณต้องพัฒนาเพิ่มเติม - ท�าข้อสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ ทุกครั้งที่ท�าเสร็จ ต้องวิเคราะห์ข้อที่ผิด (รวมถึงข้อที่มั่วถูก) ว่าค�าตอบที่ถูก เป็นอย่างไร? เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปครับ วิธีนี้จะมองว่าเป็นทางลัดกลายๆก็ได้ เพราะคุณอาจจะไม่ได้เริ่มศึกษาจากพื้นฐานโดยตรง แต่มา ศึกษาจากความผิดพลาดและความไม่รู้แทนครับ - ถ้ามีไฟแห่งความมุ่งมั่นลุกโชน จะลองใช้หนังสือเตรียมสอบที่เป็นอังกฤษล้วนก็ดีมากครับ อย่างของ Barron เอง หลายๆคนก็แนะน�าให้ใช้เหมือนกัน - อย่าท้อและกลับไปซ้อมท�าข้อสอบต่อครับ :-) เทคนิคในการท�าข้อสอบ หลังจากทุกคนเตรียมตัวพร้อมแล้ว ผมก็อยากแนะน�าเทคนิคเพิ่มเติมในการท�าข้อสอบโดยรวมๆตามนี้ครับ - “Tackle”ข้อสอบ: ปัญหาที่พบมากที่สุดในการสอบ TOEIC ก็คือท�าไม่ทันครับ ปัญหานี้จะเจอใน Part Reading เป็นพิเศษเพราะ Part Listening คุณฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ต้องมั่วไปเลย ไม่ได้อวดเก่งหรือยกตนข่มท่านนะครับ ผมไม่มีปัญหาใน การท�าข้อสอบ Part Reading ไม่ทัน ยังมีเวลาออกไปเข้าห้องน้�าแล้วกลับมาทวนอีกรอบนึงด้วยซ้�า การท�าข้อสอบที่ดีคุณต้อง “Tackle” ข้อสอบครับ จะมานั่งฟัง Listening หรือ Reading Passage ให้จบก่อนก็ใช่ที่ อ่านค�าถามหรือตัวเลือกในค�าถามแต่ละข้อก่อนครับ ยก ตัวอย่างเช่น o ข้อสอบ Listening ที่จะถามหลังจากจบ Conversation หนึ่งๆ จะมีข้อสอบ สามหรือสี่ข้อถามว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง? แล้วคุณจะทราบไหมครับว่าเค้าจะถามตรงไหน บางทีตอนฟังน่ะเข้าใจ แต่ตอนจะตอบค�าถามดันลืมไปซะเฉยๆ ซะอย่างนั้น วิธี แก้ไม่ยากครับ อ่านพวกค�าถามก่อนเลยว่าสิ่งที่เราจะฟังต่อไปนี้เค้าจะถามอะไรบ้าง ตอนฟังๆอยู่แล้วถึงตอนที่ตรงกับข้อสอบที่ถาม ก็ให้รีบมา ตอบหรือจด note ไว้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็ยังดีครับ ในช่วง Listening อาจจะกดดันนิดนึง พยายามท�าในแต่ละข้อให้ไวที่สุด เพื่อคุณจะได้มีเวลา อ่านค�าถามหรือค�าตอบของข้อต่อไป
  7. 7. o ลักษณะของ Reading จะใช้วิธีการเหมือนกันครับ โดยเฉพาะ Part หลังสุดที่เป็น Passage ยาวๆ อ่านโจทย์ก่อนเลยครับ พอมาไล่อ่าน Passage แล้วเจอสิ่งที่เค้าจะถาม จะได้ตอบทันที ข้อดีของ TOEIC คือมี Reading ไม่ยาว และที่ส�าคัญ คือโจทย์มักจะตรงไปตรงมา ไม่หลอกหรือต้องตีความเหมือนที่เจอใน TOEFL iBT ครับ หากไม่เชื่อ แนะน�าให้ไปลองท�าดูครับ - ใช้เวลาในช่วงอธิบาย Instruction ในการท�าตามข้อแนะน�าข้างบนครับ ข้อสอบ TOEIC ไม่เปลี่ยน Format ง่ายๆแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเตรียมตัวมาดี เข้าใจสิ่งที่ต้องท�าในแต่ละ Part ก็เตรียมอ่านค�าถามต่อไปได้เลยครับ ไม่ต้องมาเสียเวลาฟังค�าอธิบาย ให้เวียนหัว (แต่ต้องกลับมาฟังค�าถามให้ทันนะครับ เดี๋ยวจะอ่านเพลิน) - ท�า Short note ในการฟังหรืออ่าน วิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่สุด ใช้ได้กับหลายๆคน แต่ผมไม่ชอบท�าเท่าไรและ ข้อสอบ TOEIC เอง ใช้การ Tackle ก็พอแล้ว แต่ถ้าใครถนัดจะใช้วิธีนี้ก็ได้ไม่ว่ากันครับ ส�าหรับกันลืม ลองฝึกดูครับ - ใช้สมองซีกขวา อันนี้ตอนผมเรียนที่ Fast English ก็งงๆ ว่ามันใช้ยังไง อธิบายง่ายๆคือเวลาฟังหรืออ่านให้นึก ภาพตามครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการนึกภาพตามจะท�าให้คุณเข้าใจและจ�าได้ง่ายกว่าการบันทึกเป็นข้อความไว้เยอะมากครับ ลองท�าตามเวลาฝึก ท�าข้อสอบและใช้เวลาสอบจริงดูครับ - มีศิลปะในการมั่วครับ ใช่ครับ คุณอ่านไม่ผิดแน่นอน ตอนผมสอบก็มีมั่วบ้างเหมือนกัน ยอมรับอย่างไม่อายว่า บางข้อที่ตอบเองก็ไม่มั่นใจ 50/50 ครับ สิ่งที่คุณควรท�าก็เหมือนกับการสอบวิชาอื่นๆ หากเป็นไปได้ให้ตัด Choice ที่เป็นไปไม่ได้ทิ้งก่อน จากนั้น เลือกข้อที่ดูเข้าทีที่สุดไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทวนอีกทีครับ (ซึ่ง Listening คงกลับมาทวนไม่ได้) อย่าเสียเวลานึกมากครับ ผมเชื่อว่าอารมณ์นั้น ถ้าไม่รู้ นั่งคิดไปปวดหัวยังไง ก็ไม่มีประโยชน์ หน�าซ้�าจะท�าให้คุณเสียเวลาไม่ได้ท�าข้อที่คุณท�าได้ก็ได้ ตอบไปเลยครับ ข้อสอบ TOEIC ไม่มีผิดติดลบ เหมือนวิชา........ แถมคุณยังไม่ต้องกาข้อ 5 แล้วไปเขียนค�าตอบที่ถูกท้ายเล่มด้วยครับ ฝากถึงเพื่อนๆที่ยังต้องสอบภาษาอังกฤษ พยายามสอบให้เร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้ครับ เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ อย่าผัดวันประกันพรุ่งครับ ผมรู้จักกับพี่คนนึงที่เรียนจบแต่ติดภาษาอังกฤษ จน สุดท้ายเค้าท้อแล้วไม่ได้ปริญญาครับ ถ้าคุณยังไม่ได้เตรียมตัวตามที่แนะน�ากันข้างต้น จะลองไปสอบเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ (รึเปล่า) ก็ดีครับ พยายามวางตารางให้สอบอยู่เรื่อยๆ ถ้าคุณเริ่มเสียดายเงินและไม่ท้อไปซะก่อน ก็จะมีไฟในการเตรียมตัวมากขึ้นครับ สิ่งที่อยากฝากจริงๆ ก็คือผมเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส�าคัญมากในการท�างานด้าน IT ครับ ถ้าคุณอยากศึกษาอะไรลึกๆ ไม่มีหนังสือภาษา ไทยให้คุณอ่านหรอกครับ เชื่อเถอะครับว่าคนที่จบเมืองนอก แต่ภาษาอังกฤษไม่ดีก็มีอยู่ถมไป ถ้าวันนี้คุณพยายามมาก อีกหน่อยคุณอาจจะ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าหลายๆคน โดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับ จบการ แชร์ แลกเปลี่ยน SIT Story หวังว่าคุณผู้อ่านหลายคงก็คงจะมีเทคนิคส่วนตัวเรื่องการสอบภาษาอังกฤษกันมาบ้าง หรือ จะ ลองน�าเทคนิคของคุณภูมินทร์ไปใช้กันก็ได้นะคะ

×