8/21/2011                                     สื่ อสิ่ งพิมพ์ หมายถึง สิ่ งที่พมพ์ ขน...
8/21/2011หน้ าใน ประกอบไปด้ วย                    ปกหลัง ประกอบไปด้ วย -เนือหา คือข้ อความทีใช้ บอกเล่ ...
8/21/2011   ประเภทของโปสเตอร์                            2. โปสเตอร์ เพือการค้ า โปสเตอร์ เ...
8/21/2011           วัสดุอุปกรณ์ ทสําคัญได้ แก่                  ี่              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โปสเตอร์ แผ่นพับ

1,777 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โปสเตอร์ แผ่นพับ

 1. 1. 8/21/2011 สื่ อสิ่ งพิมพ์ หมายถึง สิ่ งที่พมพ์ ขน ิ ึ้ โปสเตอร์ ไม่ ว่าจะเป็ น แผ่ นกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ด้ วยวิธีการต่ าง ๆ อันเกิดเป็ นชิ้นงานที่มี แผนพบ แผ่ นพับ ลักษณะเหมือนต้ นฉบับขึนหลายสํ าเนา ในปรมาณมากเพอเปนสงททาการตดตอ ใ ปิ ้ ื่ ป็ ิ่ ี่ ํ ิ ่ หรือชักนําให้ บุคคลอืนได้ เห็นหรือทราบ ่ ปายโฆษณา ้ ข้ อความต่ าง ๆ ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์เฉพาะกิจ แผ่ นพับ (folder) 1. แผ่ นพับ แผ่ นพับ : สิ่ งพิมพ์ที่ใช้ กระดาษ 2. โปสเตอร์ แผ่ นเดียว หรือหลายแผ่ น เรื่องราวใด 3. ปายโฆษณา ้ เรื่องราวหนึ่ง เพอแจกจายเฉพาะกจ เรองราวหนง เพือแจกจ่ ายเฉพาะกิจ ่ หรือทําถาวรไว้ เผยแพร่ เพือให้ ข้อมูล ่ ข่ าวสารที่เกียวกับเรื่องราวนั้นๆ ่รู ปแบบ ลักษณะของแผ่ นพับ ส่ วนประกอบของแผ่ นพับ รู ปแบบ ลักษณะของแผ่ นพับ คือเป็ น ปกหน้ า ประกอบไปด้ วย งานพิมพ์ที่มลกษณะพับทบไปมาตั้งแต่ ีั -พาดหัว คือข้ อความหลักหรือชื่อเรื่อง 2 ทบขึนไป เป็ นลักษณะของสิ่ งพิมพ์ ้ -ภาพในปกหน้ า คือโดยที่ภาพและพาดหัว ภาพในปกหนา คอโดยทภาพและพาดหว เดียวคือ ใช้ พนที่หน้ า-หลังของกระดาษ ่ ื้ จะต้ องสั มพันธ์ กน ั เท่ านั้น ไม่ มีการเย็บเล่ ม แต่ อาศัยการพับ ทบขึนเป็ นการรวมเล่ ม และแบ่ งเป็ น ้ -ข้ อความบนปก คือข้ อความที่ใช้ ระบุประเด็น หน้ าๆ ขนาดที่นิยมจะเป็ นขนาดA4หรือ นขนาดA สํ าคัญ 8.25นิว×11.75นิว 25นิ้ 11.75นิ้ 1
 2. 2. 8/21/2011หน้ าใน ประกอบไปด้ วย ปกหลัง ประกอบไปด้ วย -เนือหา คือข้ อความทีใช้ บอกเล่ าข้ อมูลต่ างๆ ้ ่ -เนือหา คือข้ อมูลทีระบุเกียวกับสิ นค้ า ้ ่ ่ -ภาพในหน้ าใน คือภาพทีใช้ ส่งเสริมเนือหา ่ ้ และบริการ หรือองค์ กร เพอใหผู้ อ่านเขาใจมากขน เพือให้ ผ านเข้ าใจมากขึน ่ ้ -ภาพในปกหลัง คือ ภาพของสิิ นค้้ า และ ใ ป ั ื -องค์ ประกอบเรขศิลป์ อืนๆ คือสิ่ งทีใช้ ส่งเสริม ่ ่ ตราสั ญลักษณ์ ทีใช้ ระบุผ้ ูเป็ นเจ้ าของแผ่ นพับ ่ เนือหาให้ เข้ าใจง่ ายขึน ้ ้ นั้นเพือแสดงว่ ามีอยู่จริง น่ าเชื่อถือ ่ ประเภทของแผ่ นพับ 1.แผ่ นพับแบบกระดาษแผ่ นเดียว คือแผ่ นพับที่ พิมพ์ในกระดาษแผ่ นเดียว อาจจะพิมพ์ท้ังสอง ด้ าน แลวพบ ดาน แล้ วพับ 2.แผ่ นพับแบบรู ปเล่ ม คือแผ่ นพับที่พมพ์ลงใน ิ กระดาษมากกว่ า 1 แผ่ น แล้ วนํามารวมเป็ นเล่ ม เข้ าด้ วยกัน ภาพแผ่ นพับ โปสเตอร์ (poster) (poster) รู ปแบบ ลักษณะของโปสเตอร์ เป็ นงานพิมพ์ โปสเตอร์ หมายถึง สิ่ งพิมพ์ ทมเี นือหา ่ี ้ แผ่ นเดียว ่ สาระ เพือการโฆษณา ่ ฆ ณ ขนาดใหญ่ มกั ประชาสั มพันธ์ มีขนาดเต็ม ทีต้องการเรียกร้ อง ่ ตามขนาด ความสนใจ กระดาษที่ใช้ ภาพโปสเตอร์ สมัยเก่ า ภาพโปสเตอร์ สมัยใหม่ 2
 3. 3. 8/21/2011 ประเภทของโปสเตอร์ 2. โปสเตอร์ เพือการค้ า โปสเตอร์ เพือการค้ านีจะติดตั้งอยู่ทั่วไป ่ ่ ้ ตามที่สาธารณะเป็ นการชักจูงใจให้ ซื้อสิ นค้ า ซึ่งบริษัทร้ านค้า1. โปสเตอร์ เพือเปาหมายเฉพาะ ่ ้ จัดทําขึนเอง เพือโฆษณาสิ นค้ านั้นๆ ้ ่ โปสเตอร์ นีมีจุดมุ่งหมาย เพือ ้ ่ ชักชวนหรือดําเนินการอย่ างใด อย่่ างหนึึ่ง มักใช้้ กบวัตถุประสงค์์ ัใ ั ั ทาง การเมือง ทางราชการ หรือ วิชาการในการให้ ความรู้ ภาพโปสเตอร์ วชาการ ิ ภาพโปสเตอร์ การค้ าสมัยเก่า ภาพโปสเตอร์ การค้ าสมัยใหม่ ส่ วนประกอบของโปสเตอร์ ปายโฆษณา (Advertising) ้ Advertising) 1. พาดหัว คือ ส่ วนทีเ่ ป็ นตัวอักษรให้ ข้อมูลที่เรียกร้ องความ ปายโฆษณากลางแจ้ งที่มขนาดใหญ่ (Cut Out) สามารถ ้ ี สนใจของผู้ พบเห็น ดึงดูดความสนใจและยําเตือนด้ วยข้ อความหรือรู ปลักษณ์ ้ 2. ภาพ คือ ส่ วนที่เรียกร้ องความสนใจให้ แก่ ผู้พบเห็นที่ ของสิ นค้ าที่โฆษณา ไมใชตวอกษร ไม่ ใช่ ตัวอักษร 3. เนือหา คือ ส่ วนที่เป็ นข้ อมูลที่ให้ รายละเอียดที่จาเป็ น ้ ํ 4. ภาพสิ นค้ า หรือตราสั ญลักษณ์ คือ ส่ วนที่ระบุผู้เป็ น เจ้ าของโปสเตอร์ น้ันๆ ทั้งนีในโปสเตอร์ ไม่ จําเป็ นต้ องมี ้ องค์ ประกอบ ทั้ง 4 องค์ ประกอบเสมอไป สั ดส่ วนของปายโฆษณาแบ่ งได้ 2 ส่ วน คือ ้ 1.3 ลักษณะจัตุรัส คือ สั ดส่ วนของสิ่ งพิมพ์ที่เป็ น สี่ เหลียมจัตุรัสที่ด้านยาวเท่ ากับด้ านสู ง มักใช้ กบ ่ ั 1.การกําหนดสั ดส่ วนภายนอก หมายถึง การให้ ภาพรวมของ สิ่ งพิมพ์ว่าเป็ นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะหลัก หนังสื อขนาดใหญ่ หรือหนังสื อที่เน้ นรู ปภาพ 1.1 ลกษณะดานตง คือ สดสวนของสงพมพทเปนสเหลยมผนผา ลักษณะด้านตั้ง คอ สั ดส่ วนของสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นสี่ เหลียมผืนผ้ า ่ 2. การกําหนดสั ดส่ วนภายใน : การกําหนดความสั มพันธ์ การกาหนดสดสวนภายใน การกาหนดความสมพนธ ที่มด้านสู งมากกว่ าด้านยาว ี กันขององค์ ประกอบต่ าง ๆ ในเรื่องของขนาดการใช้ 1.2 ลักษณะด้านนอน คือ สั ดส่ วนของสิ่ งพิมพ์ที่เป็ น พืนที่ ซึ่งเป็ นตัวแปรสํ าคัญให้ ส่ิ งพิมพ์ มความน่ าสนใจ ้ ี สี่ เหลียมผืนผ้ าที่มด้านยาวมากกว่ าด้านสู ง ่ ี มักเป็ นสิ่ งพิมพ์พเิ ศษ โปสเตอร์ แผ่ นพับ ปายโฆษณา ้ โปสเตอร์ แผ่ นพับ ปายโฆษณา ้ โปสเตอร์ แผ่ นพับ ปายโฆษณา ้ โปสเตอร์ แผ่ นพับ ปายโฆษณา ้ 3
 4. 4. 8/21/2011 วัสดุอุปกรณ์ ทสําคัญได้ แก่ ี่ กระดาษ(Paper) กระดาษ(Paper) เป็ น ดินสอ เป็ นวัสดุอกอย่ างหนึ่งที่มความสํ าคัญในการ ี ี วัสดุพนฐานที่จําเป็ นต่ อ ื้ ออกแบบ ดินสอที่นิยมใช้ กนทั่วไปจะมีความเข้ มของสี ไส้ ั การออกแบบ โดยเฉพาะ ดินสอที่แตกต่ างกัน อย่ างยิงการออกแบบงาน ่ ปากกา เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการร่ างภาพ การเขียน กราฟิ ก ปจจุบนมีการ กราฟก ปัจจบันมการ ภาพ การตกแต่่ ง ต้้ นฉบับ ั ผลิตกระดาษที่มความ ี แปลกเพือเป็ นวัสดุสําหรับ ่ เทมเพลต คือไม้ บรรทัดชนิดหนึ่งทีทําด้ วยพลาสติก ่ งานสร้ างสรรค์ ของนัก ใส เพือทําให้ มองแบบภาพและรายละเอียดของต้ นฉบับ ่ ออกแบบตามต้ องการ ได้ สบายตาและชัดเจน ชุดเคิร์ฟหรือไม้ บรรทัดโค้ ง สามารถนําไปใช้ สี โปสเตอร์ และสี นํ้า ใช้ ระบายงานต้ นแบบเพือสร้ างความ ่ประโยชน์ เขียนส่ วนโค้ งของภาพหรือประดิษฐ์ เหมือนจริงที่สวยงามได้ เป็ นอย่ างดีตัวอักษร ปากกาเมจิก ใช้ ในการระบายหรือ เขียนภาพ ชุุดปากกาพ่นสี และอุุปกรณ์ แอร์ บรัช เป็ นเครื่องมือที่มประโยชน์ ในการสร้ างสรรค์ งานศิลปะสาขาต่ างๆ ีปากกาพ่นสี น้ันทําให้ เกิดรายละเอียดภาพที่สวยงาม จบแล้ ว 4

×