Cfc clp talk 8

2,504 views

Published on

Cfc clp talk 8

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 8 ANG BUHAY SA ESPIRITU SANTO North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang pukawin ang nagbabadyang pananampalataya at ang masigasig na pagnanais para sa isang mas dakilang gawa ng Diyos sa buhay ng tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA: 1. Ang ating paksa, ang Buhay sa Espiritu Santo, ay isang napakahalagang paksa, dahil ito ang uri ng buhay na gusto ng Diyos para sa atin. a) Ang buhay na ito sa Espiritu ay normal sa mga naunang Kristiyano. Talagang naranasan nila ang Espiritu Santo na gumagana at nagtatrabaho sa kanilang buhay
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Dapat nating matutunan ang Espiritu Santo hindi lamang bilang isang doktrina, kungdi isang Persona na tutuong may impluwensiya sa ating buhay. Juan 16:7 “Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan: ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Patnubay kung hindi ako aalis…”
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Ang Kristiyanidad ngayon ay mukhang mahina, kulang sa kapangyarihan at pagkamabisa 3. Dapat nating malaman na ang tunay na pamumuhay Kristiyano ay hindi lamang lakas- pantao, kundi isang bagong puso, isang bagong buhay na galing sa Diyos
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T Efeso 2:18 “Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo…” 2 Cor 5:17 “Kaya’t ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na.” Gawa 1:8 “Nguni’t bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.”
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T 4. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay magkaroon nitong bagong buhay. Itong bagong buhay sa Espiritu Santo ay iniaalay sa lahat nang tatanggap kay Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T B. PAGTANGGAP SA ESPIRITU SANTO. (Ano ang ibig sabihin nito?) a) Ipinangako ni Jesus ang Espiritu Santo. Lukas 24:49 Mga Gawa 1:8 “Tandaan ninyo: Susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya’t huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas.” 1. Ang karanasan ng mga naunang disipulo b) Ginawa ng mga disipulo kung ano ang sinabi sa kanila. Tumigil sila sa Jerusalem at naghintay
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T c) Ang araw ng Pentecost (isang kapistahang- Judio) Tal. 1- 4 - Speaking in Tongues Tal. 5-13 - Stir Mga Gawa 2 Tal. 14-21 - Peter explained Tal. 22-36 - Peter evangelize Tal. 37-39 - Peter told them the true meaning that is needed Tal. 40-41 - The Disciples changed Tal. 42-47 - The Holy Spirit moves. The birth of church
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T d) Ang iba’y tinanggap na mabuti ang Espiritu Santo Mga Gawa 8:14-19 (Samaria). Mga Gawa 10:44-46 (Cornelio). Mga Gawa 19:1-6 (Ephesus)
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T Gawa 8:14-19 “Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu’y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya’t inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. “Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo”, wika niya.”
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T Gawa 10:44-46 “Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Judio na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba’t ibang wika at nagpupuri sa Diyos.
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T Gawa 19:1-6 “Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo nama’y naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad, at tinanong niya, ‘Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? ‘Hindo po,’ tugon nila. ‘Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo’. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan?’ tanong niya, ‘Sa bautismo ni Juan’, anila. Sinabi ni Pablo, ‘Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, samakatuwid baga’y kay Jesus’. Nang marinig nila ito, sila’y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos.”
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Ano ang ibig sabihin sa atin ngayon nang pagtanggap sa Espiritu Santo? (o pagbinyag sa Espiritu. a) Madarama natin ang katulad na kapangyarihan at kaloob ng Espiritu na kagaya ng mga naunang mga Kristiyano. b) Makatatangap tayo nang magkatulad na mga kaloob nang Espiritu. 1 Cor. 12:1, 4-11
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T 1 Cor. 12:1, 4-11 “Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Iba’t iba ang kaloob, ngunitiisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon.
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T 1 Cor. 12:1, 4-11 Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa’y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa’y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba’y ang kapangyarihang magpagaling sa mga maysakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, may pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ay may pinagkaloobab din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu.
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T 1 Cor. 12:1, 4-11 “ May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika at sa iba naman, ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang Espirutu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba’t ibang kaloob, ayon sa kanyang maibigan.” c) Ilang salita tungkol sa kaloob na pagsasalita sa iba’t-ibang wika (gift of tongues)
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Paano natin matatanggap ang bautismo sa Espiritu? a) Ipinangako ng Diyos sa atin ang Banal na Espiritu. Lukas 11:9-13
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T Lukas 11:9-13. “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasususumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya.”
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Tanggapin na lang natin basta ang pangako ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama na ibigay Niya sa atin ang Espiritu Santo. 4. Ano ang ibig sabihin sa atin ng bautismo sa Espiritu a) Sa mga Kristiyano, hindi ito ang unang pagtanggap sa Espiritu Santo. Natanggap na natin ang Espiritu sa mga sakramento ng Bautismo at sa Kumpil (Katoliko). b) ang mararanasan natin ay isang ganap na pag- alpas nang Espiritu Santo sa ating buhay. c) Magbigay ng maigsing personal na pagpapatotoo (testimony
 21. 21. C O U P L E S F O R C H R I S T 5. Mga sagabal sa pagtanggap ng mga kaloob ng Diyos a) Isang hindi nagsisising-asal. Ayaw tanggapin na pagkakasala ang kasalanan. b) Pakiramdam na hindi karapat-dapat. c) Takot. d) Pagdududa. e) Pagmamalaki (Pride) – asal na hindi na kailangan ang mga kaloob ng Diyos. f) Pagiging mapili kung ano ang gusto nating kaloob na galing sa Diyos.
 22. 22. C O U P L E S F O R C H R I S T C. ANO ANG GAGAWIN NATIN SA ATING SESYON NG PAGDARASAL SA DARATING NA LINGGO 1. Tayo’y magdarasal. 2. Uumpisahan natin ang “praying-over” sa “Commitment to Christ”. 3. Bawa’t isa sa inyo ay makikipagkita sa inyong group leader o facilitator
 23. 23. C O U P L E S F O R C H R I S T 1. Isang importanteng babala: Dahil napakabuti ng iyong ginagawa sa pagsagot sa tawag ng Diyos (nakatapos ka na nang 2/3 ng CLP). Sa ginagawa mo ay nalulungkot si Satanas, nawawala ang kanyang hawak, nguni’t hindi siya basta susuko 2. Maglaan ng oras para rebisahin ang iyong mga intensyon at mga inaasahan sa CLP’ng ito. Ano ang hinahanap mo? Ang handog ba nang Diyos ay malinaw sa ‘yo? Ano ang balak mong pagtugon? D. TALIWKAS: 3. Ang handog ng Diyos sa bawa’t isa sa inyo ay bagong buhay
 24. 24. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 25. 25. C O U P L E S F O R C H R I S T

×