Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?

Matthew 15:8-9

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?

 1. 1. Mateo 15:8-9 8 Ang bayang itoy iginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwat ang kanilang puso ay malayo sa akin.
 2. 2. 9 Datapuwat walang kabuluhan angpagsamba nila sa akin, Na nagtuturong kanilang pinakaaral ang mga utosng mga tao.
 3. 3. Mateo 16:24-26 24 Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung ang sinomang taoy ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin.
 4. 4. 25 Sapagkat ang sinomang magibigiligtas ang kaniyang buhay aymawawalan nito: at ang sinomangmawalan ng kaniyang buhay dahil saakin ay makakasumpong niyaon.
 5. 5. 26 Sapagkat ano ang pakikinabanginng tao, kung makamtan niya angbuong sanglibutan at mawawalansiya ng kaniyang buhay? o ano angibibigay ng tao na katumbas sakaniyang buhay?
 6. 6. Mateo 18:3-8 3 At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayoy magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.
 7. 7. 4 Sinomanngang magpakababa nagaya ng maliit na batang ito, aysiyang pinakadakila sa kaharian nglangit.
 8. 8. 5 At sinomang tumanggap sa isa saganitong maliit na bata sa akingpangalan ay ako ang tinanggap:
 9. 9. 6 Datapuwat sinomang magbigayng ikatitisod sa isa sa maliliit na itona nagsisisampalataya sa akin, aymay pakikinabangin pa siya kungbitinan ang kaniyang leeg ng isangmalaking batong gilingan, at siyayilubog sa kalaliman ng dagat.
 10. 10. 7 Saaba ng sanglibutan dahil samga kadahilanan ng pagkatisod!sapagkat kinakailangang dumatingang mga kadahilanan; datapuwat saaba ng taong yaong panggalinganng kadahilanan!
 11. 11. 8 Atkung ang kamay mo o ang paamo ay makapagpapatisod sa iyo, ayputulin mo, at iyong itapon: mabutipa sa iyo ang pumasok sa buhay napingkaw o pilay, kay sa maydalawang kamay o dalawang paa naibulid ka sa apoy na walang hanggan.
 12. 12. Lucas 6:47-49 47 Ang bawat lumalapit sa akin, at pinakikinggan ang aking mga salita, at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad:
 13. 13. 48 Siyay tulad sa isang taongnagtatayo ng bahay, na humukay atpinakalalim, at inilagay ang patibayansa bato: at nang dumating ang isangbaha, ay hinampas ng agos angbahay na yaon, at hindi nakilos;sapagkat natitirik na mabuti.
 14. 14. 49 Datapuwat ang dumirinig, at hindiginagawa, ay tulad sa isang tao nanagtayo ng bahay sa lupa, na walangpatibayan; laban sa yaon ayhinampas ng agos, at pagdakaynagiba; at malaki ang nagingkasiraan ng bahay na yaon.
 15. 15. Lucas 9:25 Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan, at mawawala o mapapahamak ang kaniyang sarili?
 16. 16. Lucas 12:15-26 15 At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayoy mangagingat sa lahat ng kasakiman: sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya.
 17. 17. 16 Atnagsaysay siya sa kanila ngisang talinghaga, na sinasabi, Anglupa ng isang taong mayaman aynamumunga ng sagana:
 18. 18. 17 At iniisip niya sa sarili na sinasabi,Ano ang gagawin ko, sapagkat walaakong mapaglalagyan ng aking mgainaning bunga?
 19. 19. 18 At sinabi niya, Ito ang gagawin ko:igigiba ko ang aking mga bangan, atgagawa ako ng lalong malalaki; atdoon ko ilalagay ang lahat ng akingbutil at aking mga pag-aari.
 20. 20. 19 At sasabihin ko sa aking kaluluwa,Kaluluwa, marami ka nang pag-aaringnakakamalig para sa maraming taon;magpahingalay ka, kumain ka,uminom ka, matuwa ka.
 21. 21. 20 Datapuwat sinabi sa kaniya ngDios, Ikaw na haling, hihingin sa iyo sagabing ito ang iyong kaluluwa; at angmga bagay na inihanda mo, aymapapa sa kanino kaya?
 22. 22. 21 Gayon nga ang nagpapakayamansa ganang kaniyang sarili, at hindimayaman sa Dios.
 23. 23. 22 Atsinabi niya sa kaniyang mgaalagad, Kaya nga sinasabi ko sa inyo,Huwag kayong mangabalisa sa inyongpamumuhay, kung ano ang inyongkakanin; kahit sa inyong katawan,kung ano ang inyong daramtin.
 24. 24. 23 Sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kay sadamit.
 25. 25. 24 Wariin ninyo ang mga uwak, nahindi sila nangaghahasik, ninagsisigapas man; na walang banganni kamalig man; at silay pinakakain ngDios: gaano ang kahigtan ngkahalagahan ninyo kay sa mga ibon!
 26. 26. 25 At sino sa inyo ang sa pagkabalisaay makapagdaragdag ng isang siko sasukat ng kaniyang buhay?
 27. 27. 26 Kung hindi nga ninyo magawa kahitang lalong maliit, bakit nangababalisakayo tungkol sa mga ibang bagay?
 28. 28. Juan 14:15 Kung akoy inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
 29. 29. Juan 14:21 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siyay iibigin ko, at akoy magpapakahayag sa kaniya.
 30. 30. God Bless

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • paulasumague

  Jun. 18, 2015
 • NoeSantillan3

  May. 4, 2016
 • hAnzpOt

  Jul. 9, 2017
 • DhoyStarr

  Oct. 13, 2017
 • LemuelTamon

  Sep. 5, 2019

Matthew 15:8-9

Views

Total views

10,918

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

106

Actions

Downloads

179

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×