Cfc clp talk 2

2,913 views

Published on

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
254
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp talk 2

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 2: SINO SI JESUCRISTO? North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN : Upang hikayatin ang mga tao kay Jesus at hamunin silang tumugon sa Kanyang pagka- Diyos at pagka-Panginoon.
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA. 1. Bilang mga Kristiyano, nakuha natin ang ating kasarinlan sa isang tao, isang taong tunay na maipagmamalaki natin. Siya‟y tunay na kahanga-hanga.
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA. 2. Napagtagumpayan ng taong ito ang ating kaligtasan, siya ang nagpanatili ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa kanya magkakaroon tayo ng ganap at bagong buhay. 3. Ngayong nalaman natin ang kahalagahan ng taong ito sa ating buhay, gusto natin Siyang makilala ng lubusan. Kaya‟t ang ating katanungan: “Sino Si JesuCristo”.
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T B. ANG PAGIGING KATANGI-TANGI NI JESUS. 1. Ipinanganak at pinalaki tayong mga Kristiyano, subali’t hindi natin binibigyang halaga ang ating paniniwalang si Jesus ay Anak ng Diyos. •Marcos 6:3. “Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria…At siya’y ayaw nilang kilanlin.”
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T B. ANG PAGIGING KATANGI-TANGI NI JESUS. 2. Ang gusto nating malaman ngayon ay kung may dahilan tayong hindi ilagay si Jesus sa antas nina Buddha, Confucius, Lao Tzu, Socrates at iba pang mga pantas. Si Jesus ba’y higit pa sa isang magiting na relihiyosong tao o gurong-moral?
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Tatlong bagay kung bakit si Jesus ay katangi-tanging (unique) katauhan sa kasaysayan ng tao. a) Ang kanyang pagdating sa mundo ay nasusulat at ayon sa propesya at talagang inaasahan b) Pagbungad Niya sa eksena, nagbigay Siya ng matinding impluwensiya sa kasaysayan at hinati Niya ito sa dalawa c) Lahat ng tao na dumatal sa mundo ay dumating para mabuhay
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T C. MGA DETALYE SA KANYANG BUHAY. 1. Si Jesus ay isang karpintero sa Nazaret. Sa loob ng tatlong taon siya‟y naging manlalakbay na mangangaral. Hindi man Siya nalayo ng 100 milya sa kanyang kabahayan. Hindi siya nakapunta sa mga lungsod na ang populasyon ay mahigit sa 50,000.2. Sino Siya? a) Isang kaakit-akit na personalidad Marcos 9:15. “Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila’y patakbong lumapit sa kanya at binati siya.”
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Sino Siya? b) Malakas ang isip at katawan. c) Makatotohanan. Hindi mapangarapin. Matapang. d) Batu-balaning pinuno. (Marcos 1:16-18) (Marcos 1:20) (Marcos 2:14)
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T Marcos 1:16-18 “Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila’y mangingisda. Sinabi ni Jesus, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao”. Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya.” Marcos 1:20 “Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Ininwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.” Marcos 2:14 “Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig naman si Levi at sumunod.”
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T e) Kakaiba ang kanyang awtoridad o kapangyarihan. f) May kasiguruhan siya sa Kanyang misyon. Mateo 16:21-23. “Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya’y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito: Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos! Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, “Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T g) Totoong tao. Marcos 3:5 “habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha, dahil sa katigasan ng kanilang ulo…” Marcos 10:21 “Magiliw siyang tinitigan ni Jesus, at sinabi sa kanya, “Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang napagbilhan…” Marcos 1:41 “Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, “Ibig ko. Gumaling ka!” Marcos 14:34 “Sinabi niya sa kanila, “Ang puso ko’y tigib ng hapis at halos ikamatay ko! Maghintay kayo rito at magbantay.”
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T D. INANGKIN NI HESUS ANG PAGKA-DIYOS. 1. Talagang katangi-tangi si Jesus sa lahat ng personalidad at dapat natin Siyang makilala. Ano-ano pa ang mga ito? 2. Paano natin malalaman Siya’y Diyos? (Juan 14:12) “Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito…”
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Sa lahat ng panahon ng kanyang publikong ministeryo, inangkin ni Jesus na siya’y Diyos. a) Marcos 14:61-62 “Ngunit hindi umimik si Jesus, hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunog saserdote: “Ikaw ba ang Mesias, ang Anak ng Kataas-taasan?” “Ako Nga,” sagot ni Jesus. “At makikita ninyo ang Anak ng Tao, na nakaupo sa kanan ng Makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya’y dumarating nasa alapaap ng langit.”
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Sa Ebanghelyo ni Juan, si Jesus mismo„y nagsalita ng kanyang kabanalan. Juan 12:45 “At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya.” Juan 10:30 “Ako at ang Ama ay iisa.” Juan 8:58 “Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, Ako’y Ako Na!”
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T 4. Ang inaring kabanalan ni Jesus ay higit na naiiba sa inangkin nina Buddha o Confucius o ni Mohammed. Wala ni isa man sa kanila ang umangking sila’y Diyos. (quote from C. S. Lewis). 5. Inangkin ni Jesus na Siya ay nakakapag-patawad ng kasalanan. a) Ang kwento ng paralitiko sa Capernaum. Marcos 2:3-12.
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T E. SINUNGALING, SIRA-ULO, O DIYOS? 1. Ang kanyang pagtangi, na Siya ay Diyos ay maaring totoo o hindi. Kung ito’y hindi totoo- dalawa ang pagpipilian. Alam niyang ito’y hindi tutuo- kung ganoon siya’y SINUNGALING, kung hindi Niya alam na ito’y hindi tutuo, sa ganoong kaso’y siya’y SIRA-ULO. 2. Nagsinungaling ba si Jesus?
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Si Jesus ba ay isang SIRA-ULO? 4. Kung hindi siya Sinungaling o Sira-ulo, ang natatanging pagpipilian natin ay si Jesus ay nagsasalita ng totoo. Siya ay ang ANAK NG DIYOS na kanyang inangkin. 5. Sa Banal na Aklat, maraming pagkakataon na ang mga kasamahan ni Jesus ay nagpahayag na Siya ay Diyos:
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T a) Simon Pedro. Mateo 16:13-16 “Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay.”
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Martha. Juan 11:27 “Opo, Panginoon! Sagot niya. “Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang Anak ng Diyos, ang Mesias na I inaasahang paparito sa sanlibutan.”
 21. 21. C O U P L E S F O R C H R I S T c) Natanael. Juan 1:49 “”Rabi, kayo po ang anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!” wika ni Natanael.
 22. 22. C O U P L E S F O R C H R I S T d) Tomas. Juan 20:28 “Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” e) Kahit na ang mga masasamang espiritu. Mateo 8:29 “Pagdakay sumigaw sila: “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos?” Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?”
 23. 23. C O U P L E S F O R C H R I S T Marcos 1:24 “Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: Ikaw ang Banal na mula sa Diyos!”
 24. 24. C O U P L E S F O R C H R I S T Marcos 3:11 “Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” Lukas 4:41 “Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!…”
 25. 25. C O U P L E S F O R C H R I S T e) Kahit na ang mga masasamang espiritu. Mateo 8:29 “Pagdakay sumigaw sila: “Ano ang pakialam mo sa amin, Anak ng Diyos?” Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?”
 26. 26. C O U P L E S F O R C H R I S T e) Kahit na ang mga masasamang espiritu. Marcos 3:11 “Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” Lukas 4:41 “Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!…”
 27. 27. C O U P L E S F O R C H R I S T F. KINUMPIRMA NG DIYOS ANG SINABI NI JESUS! 1. Marami ang tumanggap ng kabanalan ni Jesus, subalit mayroon ding ilan na tumangging tanggapin ito. Paano natin mapapatunayan ang kabanalan ni Jesus? 2. Mismong ang Diyos ang nagpatunay nito. Juan 11:41-42. “”At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, “Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang Ikaw ang nagsugo sa akin.”
 28. 28. C O U P L E S F O R C H R I S T G. TALIWAKAS 1. Si Jesus ay isang tao na ang salita at buhay ay nangangailangan ng katugunan mula sa atin. Ang kanyang mga ginagawang pag-tangi ay may epekto sa atin. 2. SINUNGALING, SIRA-ULO O DIYOS? ANG PAGPILI AY NASA SA IYO.
 29. 29. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talks and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City

×