Cfc clp talk 4

2,797 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • bro.rodel maraming salamat sa slideshare cfc-clp talks na ginawa mo.gift of knowledge,time and effort. GOD bless you more
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
190
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp talk 4

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 4 ANG PAGSISISI AT PANANAMPALATAYA North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang hikayatin ang mga tao na magsisi ng kanilang mga kasalanan at bumaling sa binagong pananampalataya ka Hesukristo.
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA 1. Sa ngayon, natunghayan na natin ang pagmamahal ng Diyos, at ang tungkol kay Kristo at kung ano ang nagawa Niya sa atin; tungkol sa relasyong inumpisahan ng Diyos sa atin. Ginawa lahat ito ng Diyos para sa atin. Ngayon na ang oras upang tayo ay tumugon.
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Ano ang ating tugon o sagot sa Panginoon? Ang ating Pagsisisi at Pananampalataya! Marcos 1:14-15 “Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balita mula sa Diyos: Dumating na ang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T B. PAGSISISI METANOIA (Griyego) Pagsisisi Repentance Change in one’s way of life resulting from penitence or spiritual conversion Ang pagsisisi ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kasalanan, kasamaan, maling gawi at pagpapatakbo sa ating sariling buhay. Gayundin, ito’y pagharap sa buhay na may pagsunod sa Diyos at inilalagay si Jesus sa trono ng ating buhay.
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Ang pagsisisi ay hindi…. a) nakasandig sa damdamin lamang. b) dahil sa natatakot lamang tayo sa kahihinatnan nito. 3. Ano ang dapat gawin para magsisi? a) Maging matapat. Tanggapin na nagkasala tayo sa ating buhay. b) Maging mapagkumbaba. c) Itakwil ang kasalanan. d) Hilingin ang kapatawaran ng Diyos
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T 1 John 1:9 “Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid.” Ang Parabula ng Alibughang Anak (Lukas 15: 11-24) e) Kailangang mangumpisal (para sa mga Katoliko)
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T 4. Mayroon mga kasalanan na dapat nating itakwil. a) Mga hindi-Kristiyanong relihiyon. b) Espiritismo at mga kulto. c) Mga maling gawaing-sekswal. d) Seryosong krimen e) Paglalasing (hindi lamang pag-inom kundi paglalasing) at pagda-drugs.
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T 5. Ang pagsisisi ay nagiging ganap lamang kung tayo’y tuluyang tatalikod sa kasamaan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon.
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T C. PANANAMPALATAYA. 1. Ang pananampalataya ay paniniwala sa Ebanghelyo: ang Mabuting Balita ng kaligtasan na nasa kay HesuKristo. 2. Ang pananampalataya ay personal na gawa at desisyon. Marami itong mga aspeto Pahayag 3:20 “Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako’y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain.”
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T a) Ito’y isang katangi-tanging (definite) gawa. b) Ito’y isang pansariling (individual) gawa. c) Ito’y isang gawang sinasadya (deliberate). d) Ito’y isang madaliang (urgent) gawa. e) Ito’y isang gawang hindi maaring ipagwalang-bahala (indespensible).
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T Mateo 14:25-29 “At nang madaling-araw na’y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. ‘Multo!’ sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, ‘Huwag kayong matakot; si Jesus ito!’. At nagsalita si Pedro, ‘Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, ‘Halika’. Kaya’t lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus.”
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Ang Pananampalatay ay hindi… a) isang damdamin lamang. b) basta guni-guni lamang. c) basta-bastang paglukso. 4. Pinangakuan tayo ng Diyos ng bagong- buhay.
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T D. MGA PANGYAYARI KUNG TAYO AY NAGSISISI AT NANAMPALATAYA. Gawa 16:31 “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka- ikaw at ang iyong sambahayan.”
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T Lukas 11:9-13 “Kaya sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo, at kayo’y bibigyan; humanap kayo,at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasusumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!”
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T E. TALIWAKAS 1. Dalawang libong taon na ang nakararaan, isinigaw ni Jesus ang tawag ng pagsisisi at pananampalataya. Ganoon pa rin ang tawag Niya sa atin ngayon. Tinatawag tayo na talikdan natin ang ating mga kasalanan at lahat ng sagabal sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, at tanggapin si Jesus bilang Panginoon. 2. Kung tatalima tayo sa tawag na ito, pinapangakuan tayo ng Diyos ng kaligtasan sa kasalanan, kapatawaran at pakikipag- ugnayan sa Kanya; buhay na walang hangganan, at ang lakas o kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay.
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Tanggapin ang hamon ng pagsisisi at maniwala kay Jesus. At sa gayon ay hayaan ang Diyos sa Kanyang mga pangako; at asahang madama ang kapayapaan at galak at kapangyarihan ng Panginoon sa inyong buhay. Panalangin ng Pagsisisi at Pananampalataya
 18. 18. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T
 21. 21. C O U P L E S F O R C H R I S T
 22. 22. C O U P L E S F O R C H R I S T

×