Conduct your Dream.

2,364 views

Published on

Published in: Education

Conduct your Dream.

 1. 1. ตองเปนที่หนึ่งใหได
 2. 2. คํานิยม
 3. 3. บัณฑิต อึ้งรังษี
 4. 4. 1. ฝนใหใหญ...ใหญสุดๆ Imagination is Power “Imagination is more powerful than knowledge”
 5. 5. ผมบอกไดเลยวา ... ชีวิตที่เดินอยางเชือมั่นและมีเปาหมายนั้น ่ เปนชีวตที่ “ มันส ” มาก ิ
 6. 6. 2. มนุษยจะพัฒนาการไปตามอยางที่ตนคิด As a Man Thinks, He is ทุกอยางเริ่มตนที่การคิดเทานั้น ถ า คุ ณ คิ ด ว า ตนทํา ได หรื อ คิ ด ว า ทํา ไม ไ ด คุ ณ ก็ ถู ก ทั้ ง สองอย า ง
 7. 7. ข า วดี ก็ คื อ ... คุ ณ สามารถเปลี่ ย นอนาคตของคุ ณ ได โดยการเปลี่ ย นความคิ ด ของคุ ณ นั บ แต นี้ เ ป น ต น ไป
 8. 8. 3. วิ่ง 1 ไมล ใน 4 นาที 4-Minute Mile ขอจํากัดไมไดอยูที่รางกาย แตอยูทความคิดมากกวา ี่
 9. 9. 4. ใชหัวใจเลือกอนาคต Do What You Love, and the Money Will Follow ฟงเสียงหัวใจของตนเอง เมื่อถึงเวลาตองเลือกอาชีพ แลวคุณจะได ใชเวลาทั้งชีวิต อยูกับสิ่งที่คุณรัก
 10. 10. 5. เดินหนาหาทาง Do What You Can, Where You Can
 11. 11. 6. เรียนรูอยางรวดเร็วเพื่อเอาชนะ Super - Learning หาสิ่งที่เปนผลงาน วิธีการ ของคนที่เกงทีสุดมาศึกษา ่
 12. 12. 7. ฝาดานอคติฝรั่ง Over Prepare ตอง “Over Prepare” สําหรับการแขงขันทุกครั้ง พรอมสําหรับโอกาส ตลอดเวลา
 13. 13. 8. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม Profile Global, Act Local ถ า เราจะประสบความสํา เร็ จ เราก็ จ ะต อ งเข า ใจคน
 14. 14. 9. ตั้งเปาหมายใหชัดเจน FOCUS & GOALS “ เ ป า ห ม า ย ” เ ป น ป จ จั ย ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด อั น ดั บ ห นึ่ ง ข อ ง ค ว า ม สํา เ ร็ จ ก า ร มี เ ป า ห ม า ย ที่ ชั ด เ จ น ทํา ใ ห เ ร า รู ว า เ ร า จ ะ ไ ป ไ ห น ใ น เ ว ล า เ ท า ไ ห ร ทํา ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร น แ ล ะ มี กํา ลั ง ใ จ
 15. 15. 10. “วางแผน” เปนเรื่องงายๆ Planning ขอแตกตางระหวาง ความฝนลมๆแลงๆ กับ ความมุงมั่นใฝฝนถึง ความสําเร็จก็คือ “ การวางแผน ”
 16. 16. 11. สูตาย...ตัดทางถอย Burn the Bridges Behind You ถาคุณมุงมั่นตัดสินใจทําอะไรแลวให เผาสะพานทิ้ง อยาลมเลิกกลางคัน
 17. 17. 12. อาน อาน อาน What You Read, You are ไมมีอะไรคุมคาไปกวา การอานหนังสือ อีกแลวละครับ และที่สําคัญ ไมมีอะไรมาแทน การอานหนังสือไดดวย
 18. 18. 13. ฝกซอมในใจ Do Within When You are Without ไม ว า จะเป น ทั ก ษะอะไรก็ ต าม คุ ณ สามารถ ฝ ก ในใจ ได ทั้ ง นั้ น
 19. 19. 14. ความรับผิดชอบ คุ ณ คื อ ... Responsibility คนที่ กุ ม บั ง เหี ย นชี วิ ต ของคุ ณ เอง
 20. 20. 15. คิดในทางบวก Think Positive
 21. 21. 15. คิดในทางบวก Think Positive
 22. 22. 16. เสนไมใหญ ไมเปนไร Connections รู จั ก คนเยอะ = มี โ อกาสเยอะ
 23. 23. 17. เพียง resume ในกระดาษ ไมใหงานที่ดีกับใคร RESUME นี่ เ ป น เรื่ อ งของสายสั ม พั น ธ เครื อ ข า ย ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจ ในความสามารถ จนเกิ ด การ แนะนํา บอกต อ กั น มา ไม ใ ช เรื่ อ งของกระดาษแผ น เดี ย ว
 24. 24. 18. รอใหเรียนจบก็สายไปแลว Always Think Several Steps Ahead ทํา งานก อ น ได ป ระสบการณ ก อ น เวลาเดิ น ตลอดเวลา ไม เ คยหยุ ด รอใคร
 25. 25. 19. ตามหาคนเกงมาเปนพี่เลี้ยง Learn From the Masters เรี ย นรู จ ากคนที่ ถู ก ต อ ง ทํา ให เ ราประหยั ด เวลาได เ ยอะ
 26. 26. 20. ชื่อเสียงรักษาเทาชีวิต Reputation ชื่ อ เสี ย งเป น สิ่ ง ที่ ห ามาได ยากมาก และเสี ย ไปได ง า ย และเมื่ อ เสี ย ไปแล ว .. เอากลั บ คื น มาได ย ากมาก
 27. 27. 21. “นอกวง”เลย “นอกกรอบ” Think Outside the Box อยายอมรับ สิ่งที่คนอื่นบอกวา เปนขอจํากัดของเรา
 28. 28. การคิ ด ต า งกั น ทํา ให อ นาคตต า งกั น
 29. 29. 22. คิดใหญ ทลายขอจํากัด Accept No Limits ขอจํากัดไมมีหรอก มีแตความคิด เรื่องขอจํากัด
 30. 30. 23. ขอคืบ ใหศอก Go the Extra Mile อยาเปนคนทําไดแคเทาที่สั่ง !!! ธุรกิจสวนตัว คือ คุณเปนเจานายตัวเอง คุณตองทําใหผลลัพธดีเลิศที่สุด
 31. 31. 24. เพิ่มคุณคาใหตัวเองเสมอ Constant Improvement ถาความฝนของผมไมเคยเปนจริงขึ้นมาเลย อยางนอยที่สุดในการ ที่ผมไดไลลาความฝนนั้น ผมก็ไดพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น
 32. 32. 25. ภาษานั้นสําคัญไฉน Language Skills ภาษาเชื่อมโยงคนเขาดวยกัน
 33. 33. 26. พรสวรรคเรื่องเล็ก ทํางานหนักเปนเรื่องใหญ Talent ทุ ก ๆพรสวรรค ทดแทนได ด ว ย ความอดทน
 34. 34. 27. อุปสรรคและความผิดหวัง Overcoming Obstacles สิ่ ง ที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด คื อ วิ ธี คิ ด เมื่ อ ต อ งเจอ อุ ป สรรค และ ความผิ ด หวั ง อย า ให มั น หยุ ด เราได !!!
 35. 35. 28. วิธีที่งายที่สุดในการเลือกคูครองใหถูกตอง Choose the Right Life Partner 1.รูวาตองการอะไร 2.เขียนลงไป 3.คิดและอธิษฐานเสมอ
 36. 36. 29. ความถอมตัว Humility คนยิ่งสูง ตองยิ่งถอมตัว
 37. 37. 30. อยาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น Don’t Compare มนุษยแตละคนตางกันโดย สิ้นเชิง แตละคนมีเอกลักษณ และศักยภาพที่ยิ่งใหญ
 38. 38. 31. กระสุนนัดเดียว ตองโดน Limited Bullets เรามีกระสุนแคนัดเดียว นัดนั้นตองโดน ทําใหถึงที่สุด เมื่อโอกาสมาถึง
 39. 39. 32. คําปฏิเสธ...นั้นไซร ธรรมดา Coping with Rejection
 40. 40. 33. กินกบตั้งแตเชา Eat That Frog ศัตรูตัวเล็กๆที่มีประสิทธิภาพ สูงสุดในการสกัดกั้นความสําเร็จ คือ นิสัยผลัดวันประกันพรุง
 41. 41. 34. โชคชะตา ไมสําคัญ Luck! โชคเกิดขึ้นเมื่อการ เตรียมพรอม พบกับโอกาส
 42. 42. 35. มีความสุขเดี๋ยวนี้ Be Happy - Now! ค น หาความสุ ข จากสิ่ ง ที่ ทํา
 43. 43. 36. โลกนี้ไมเคยตองยุติธรรม The World is Never Fair ไม เ กี่ ย วว า คุ ณ เกิ ด มามี ชี วิ ต อย า งไร มั น อยู ที่ ว า คุ ณ “ตอบสนอง” ต อ ชี วิ ต เช น ไร
 44. 44. 37. อยาลมเลิก Never Give Up เคล็ดลับประสบความสําเร็จ สามารถสรุปได 7 คํา Never,Never,Never, Never, Never Give Up
 45. 45. 38. อยาหวังแตพึ่งคนอื่น You are Responsible ลายมื อ หลายคนเชื่ อ ว า มั น กํา หนดชะตาชี วิ ต แต ล ายมื อ ก็ ยั ง คง อยู ใ นกํา มื อ ของเรา
 46. 46. 39. อธิษฐาน Prayer ความคิดเล็กๆ ของการเปน มนุษย อาจจะทําใหมองไมเห็น ทาง
 47. 47. Club Meeting Increase Potential Start Business with-out MONEY bizclub B e l i e v e , Yo u w i l l s u c c e e d . / w w w. m o g u t e e . c o m
 48. 48. Join Meeting 08 - 4427 - 0867 Louiz.bizclub@gmail.com Credit: Bundit Ungrangsee’s book / Mr.Thatchawat (kook) / Flickr /

×