MY HEART W ILL GO ON
GAME
ลองเลนเกม “กํามือ-แบมือ” กันไหม

กํา-แบ-กํา-แบ สัก 100 ที ดูสิ
แลวคุณจะเห็นเรื่องไมนาเชื่อ เกิดขึ้น
       ...
GAME
ยกมือขึ้นมา แลวลองทําดูสิ
GAME
ถาคุณไมลองทํา สไลดนี้ไมเปลี่ยนหรอก
GAME
แน....ดื้อ

ผมรูนา วาคุณยังไมเลนเกมกับผม
GAME
ทําไดถึง 100 ครั้งหรือยัง

รูสึกอยางไรบาง เมื่อยไหม
GAME
ผมแคอยากใหคุณบริหารมือ

ไมมีอะไรหรอก

เรามาเขาเรื่องกันดีกวา.........
HEART / หัวใจ
หัวใจทําหนาที่สูบฉีดเลือด
72 ครั้ง/นาที หรือ 4320 ครั้ง/ชั่วโมง
ขนาดมือยังรูสึกเมื่อย
      
 หากหัวใจสามารถ
รูสึกเมื่อยได เราคงแย
หัวใจเรา ก็เหมือนเครื่องยนต
ตอนอายุนอย ก็เหมือนรถสปอรต
ใชนานเขา
 ไมเคยดูแล
เครื่องเริ่มเกา
ตองการ การบํารุงรักษา
หัวใจ ใชทุกวัน ไมเคยพัก
โรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน

ไขมัน อุดตัน ในเสนเลือด
อุดสนิท

ปดรูหลอดเลือด
เลือด
ไปเลี้ยงหัวใจ
  ไมได
กลามเนื้อหัวใจ
 “บางสวน”
  “ตาย”
แตบางที ไปอุดทีอื่น
        ่
บางที เกือบตัน
เสนเลือดเลี้ยงหัวใจ มีสองเสน
หากมันใกลอุดตันสักเสน
ก็มีสองวิธี
BALLOON
เจาะที่ตนขา ดานขวา
สอดเครื่องมือ
เขาไปในเสนเลือด
 แลวดันไปที่หัวใจ

    ความรูสึก
   คงสนุกนาดู
เมื่อเครื่องมือ ถึงหัวใจ
บอลลูนคอยๆขยายหลอดเลือด
ที นี้ เลือดก็ไ หลคลอ ง กอน       หลัง
BYPASS
กรณี เสนเลือด “อุดตัน
เราตอง
  ผาตัด
แหวกหนาอก
Bypass
Bypass
เอาเสนเลือดจากขา มาทําบายพาส
Bypass
เอาเสนเลือดจากแขน มาทําบายพาส
Bypass
เหมือนมีทางดวน
ไมมีใคร อยากโดนขึ้นเขียง

  ปองกัน ดีกวา รักษา
โรค ไขมัน อุดตัน

มาเขาใจ มันกอน
คลอเรสเตอรอล

ไตรกลีเซอไรด
คอเลสเตอรอล
  เปนสวนประกอบของ
    ผนังเซลลตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลสมอง
 ระดับคอเลสเตอรอลรวม
  ในเลือดปกติไม...
ไขมันคอเลสเตอรอล
 หากมี มากเกินไป
มันจะไปสะสมอยูตาม
ผนังหลอดเลือดแดง
   ทั่วรางกาย
ไตรกลีเซอไรด เปนแหลงพลังงาน
สําคัญของรางกายสังเคราะหมาจาก
   แปงและน้ําตาล รวมทั้ง
     โปรตีนที่เหลือใช
 ...
ปจจุบันมีขอมูลบงชีวา
              ้
   ไขมันชนิดนี้เปนปจจัยเสี่ยง
 ตอการเสื่อมของหลอดเลือดแดง
  ...
โรคหัวใจ
    และ
  หลอดเลือด
เกิดขึ้นไดอยางไร
ภาวะไขมันในเลือด
ที่ผิดปกติมีสวนทําให
ตะกรันที่เกาะตัวหนา
ตามผนังหลอดเลือด
 เกิดการปริกะเทาะ
ซึ่งจะกระตุนให
 เกร็ดเลือดทีอยูในกระแสเลือด
        ่
มาเกาะรวมตัวกันในบริเวณตะกรัน
ทําใหเกิดการอุดตันอยางเฉ...
FISH OIL / OMEGA-3
รางกายของเราไมสามารถสังเคราะห
 กรดไขมันไมอมตัวหลายตําแหนงได
         ิ่
 จึงจําเปนตองไดรับจากอาหาร เราจ...
กรดไขมันอิ่มตัว
   ไขมันอิ่มตัวมักไดมาจากไขมันสัตว
ซึ่งมีลักษณะแข็งตัวไดแมในอุณหภูมิปกติ
  เชน เนยแข็ง น้ํามันหมู...
น้ํามันปลามีประโยชนตอสุขภาพอยางไร
 + ลดการเกิดลิ่มเลือดในเลือด
 + ชวยควบคุมระดับไตรกลีเซอไรดในเลือด
 + ชวยควบคุมความ...
น้ํามันปลามีประโยชนตอสุขภาพอยางไร
 + ลดความเสี่ยงตอการเกิดเสนโลหิตอุดตันเฉียบพลัน

 + ลดความหนืดของเลือด ทําใหเลือดไ...
น้ํามันปลากับโรคหัวใจและหลอดเลือด
  กรดไขมันโอเมกา-3 มีบทบาทสําคัญ
     ตอการลดความเสี่ยงของ
     โรคหัวใจและหล...
น้ํามันปลากับโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ลดการสะสมไขมันในผนังหลอดเลือด
 ซึ่งเปนปจจัยกอใหเกิดโรดหลอดเลือดตีบตัน
    อ...
น้ํามันปลากับการลดการอักเสบ
คุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของกรดไขมันโอเมกา-3
คือ ความสามารถในการลดการอักเสบ และยังสงผลดีตอ...
น้ํามันปลากับการพัฒนาของทารก
พบวาหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร
มักไดรบคําแนะนําใหรบประทานอาหารที่มี
    ั      ั
...
ประโยชนของ EPA และ DHA
ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้
  • น้ํามันปลาสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด

  • ผูสูบบุหรี่ที่ก...
ประโยชนของ EPA และ DHA
ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้
    • น้ํามันปลาจะชวยการทํางานของปอดในคนไขโรคปอด
     เ...
ประโยชนของ EPA และ DHA
ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้
  • โรคสมองเสื่อมและความจําเสื่อม (Alzheimer's disease and
   D...
ประโยชนของ EPA และ DHA
ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้
    • ผูที่รับประทานปลาหรืออาหารทะเล 1 ครั้ งตอสัปดาห
   ...
คารักษาพยาบาลโรคหัวใจ
บายพาส คาผาตัด หลายแสนบาท
สวนใหญทําขั้นต่ํา 4-5 แสนบาท
ผาหนาอก เจ็บมั้ย

  ผมไมรู ??
ลดความเสี่ยง โรคหัวใจ
ทานน้ํามันปลา คุณภาพสูง
เดือนละ 1200 บาท 1 ป
คิดเปนเงิน 24,000 บาท/ป
ทานติดกัน 10 ปก็แค 240,000
You Are What You Eat.
คุมสุดๆลงทุนเพื่อสุขภาพตัวเอง
FINISH


Louiz.Biz club@gmail.com
MY HEART WILL GO ON
MY HEART WILL GO ON
MY HEART WILL GO ON
MY HEART WILL GO ON
MY HEART WILL GO ON
MY HEART WILL GO ON
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MY HEART WILL GO ON

1,321 views

Published on

Published in: Health & Medicine
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • ได้สาระมากๆ ตื่นเต้นจัง


  [Comment posted from http://bizclub.tumblr.com/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MY HEART WILL GO ON

 1. 1. MY HEART W ILL GO ON
 2. 2. GAME ลองเลนเกม “กํามือ-แบมือ” กันไหม กํา-แบ-กํา-แบ สัก 100 ที ดูสิ แลวคุณจะเห็นเรื่องไมนาเชื่อ เกิดขึ้น 
 3. 3. GAME ยกมือขึ้นมา แลวลองทําดูสิ
 4. 4. GAME ถาคุณไมลองทํา สไลดนี้ไมเปลี่ยนหรอก
 5. 5. GAME แน....ดื้อ ผมรูนา วาคุณยังไมเลนเกมกับผม
 6. 6. GAME ทําไดถึง 100 ครั้งหรือยัง รูสึกอยางไรบาง เมื่อยไหม
 7. 7. GAME ผมแคอยากใหคุณบริหารมือ ไมมีอะไรหรอก เรามาเขาเรื่องกันดีกวา.........
 8. 8. HEART / หัวใจ
 9. 9. หัวใจทําหนาที่สูบฉีดเลือด 72 ครั้ง/นาที หรือ 4320 ครั้ง/ชั่วโมง
 10. 10. ขนาดมือยังรูสึกเมื่อย  หากหัวใจสามารถ รูสึกเมื่อยได เราคงแย
 11. 11. หัวใจเรา ก็เหมือนเครื่องยนต
 12. 12. ตอนอายุนอย ก็เหมือนรถสปอรต
 13. 13. ใชนานเขา ไมเคยดูแล เครื่องเริ่มเกา
 14. 14. ตองการ การบํารุงรักษา
 15. 15. หัวใจ ใชทุกวัน ไมเคยพัก โรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ไขมัน อุดตัน ในเสนเลือด
 16. 16. อุดสนิท ปดรูหลอดเลือด
 17. 17. เลือด ไปเลี้ยงหัวใจ ไมได
 18. 18. กลามเนื้อหัวใจ “บางสวน” “ตาย”
 19. 19. แตบางที ไปอุดทีอื่น ่
 20. 20. บางที เกือบตัน
 21. 21. เสนเลือดเลี้ยงหัวใจ มีสองเสน
 22. 22. หากมันใกลอุดตันสักเสน
 23. 23. ก็มีสองวิธี
 24. 24. BALLOON
 25. 25. เจาะที่ตนขา ดานขวา
 26. 26. สอดเครื่องมือ เขาไปในเสนเลือด แลวดันไปที่หัวใจ ความรูสึก คงสนุกนาดู
 27. 27. เมื่อเครื่องมือ ถึงหัวใจ
 28. 28. บอลลูนคอยๆขยายหลอดเลือด
 29. 29. ที นี้ เลือดก็ไ หลคลอ ง กอน หลัง
 30. 30. BYPASS
 31. 31. กรณี เสนเลือด “อุดตัน
 32. 32. เราตอง ผาตัด แหวกหนาอก
 33. 33. Bypass
 34. 34. Bypass เอาเสนเลือดจากขา มาทําบายพาส
 35. 35. Bypass เอาเสนเลือดจากแขน มาทําบายพาส
 36. 36. Bypass เหมือนมีทางดวน
 37. 37. ไมมีใคร อยากโดนขึ้นเขียง ปองกัน ดีกวา รักษา
 38. 38. โรค ไขมัน อุดตัน มาเขาใจ มันกอน
 39. 39. คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด
 40. 40. คอเลสเตอรอล เปนสวนประกอบของ ผนังเซลลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลสมอง ระดับคอเลสเตอรอลรวม ในเลือดปกติไมควรเกิน 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
 41. 41. ไขมันคอเลสเตอรอล หากมี มากเกินไป มันจะไปสะสมอยูตาม ผนังหลอดเลือดแดง ทั่วรางกาย
 42. 42. ไตรกลีเซอไรด เปนแหลงพลังงาน สําคัญของรางกายสังเคราะหมาจาก แปงและน้ําตาล รวมทั้ง โปรตีนที่เหลือใช ไตรกลีเซอไรด ถูกเก็บสะสม ไวที่ชั้นไขมันใตผิวหนัง เพื่อเปนพลังงานสํารอง
 43. 43. ปจจุบันมีขอมูลบงชีวา  ้ ไขมันชนิดนี้เปนปจจัยเสี่ยง ตอการเสื่อมของหลอดเลือดแดง ทําใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ระดับไตรกลีเซอไรตในเลือดปกติ ไมควรเกิน 150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
 44. 44. โรคหัวใจ และ หลอดเลือด เกิดขึ้นไดอยางไร
 45. 45. ภาวะไขมันในเลือด ที่ผิดปกติมีสวนทําให ตะกรันที่เกาะตัวหนา ตามผนังหลอดเลือด เกิดการปริกะเทาะ
 46. 46. ซึ่งจะกระตุนให เกร็ดเลือดทีอยูในกระแสเลือด ่ มาเกาะรวมตัวกันในบริเวณตะกรัน ทําใหเกิดการอุดตันอยางเฉียบพลัน จากการกอตัวของลิ่มเลือด ในหลอดเลือดแดง
 47. 47. FISH OIL / OMEGA-3
 48. 48. รางกายของเราไมสามารถสังเคราะห กรดไขมันไมอมตัวหลายตําแหนงได ิ่ จึงจําเปนตองไดรับจากอาหาร เราจึง เรียกกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงนี้ วา quot;กรดไขมันจําเปนquot; เชน กรดไขมัน กลุมโอเมกา -3 และ กลุมโอเมกา -6
 49. 49. กรดไขมันอิ่มตัว ไขมันอิ่มตัวมักไดมาจากไขมันสัตว ซึ่งมีลักษณะแข็งตัวไดแมในอุณหภูมิปกติ เชน เนยแข็ง น้ํามันหมู ช็อคโกแลต โดยสารจําพวกนีจะเปนสาเหตุที่ทําให ้ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
 50. 50. น้ํามันปลามีประโยชนตอสุขภาพอยางไร + ลดการเกิดลิ่มเลือดในเลือด + ชวยควบคุมระดับไตรกลีเซอไรดในเลือด + ชวยควบคุมความดันโลหิตโดยกลไก เกี่ยวกับพรอสตาแกลนดิน + ชวยควบคุมอาการอักเสบ ปวด บวม ของโรคปวดขอรูมาตอยด + ปองกันการอักเสบของโรคผิวหนังบางชนิด
 51. 51. น้ํามันปลามีประโยชนตอสุขภาพอยางไร + ลดความเสี่ยงตอการเกิดเสนโลหิตอุดตันเฉียบพลัน + ลดความหนืดของเลือด ทําใหเลือดไหลเวียน ไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายไดดีขน ึ้ + มีกรดไขมันดีเอชเอที่สําคัญตอการพัฒนาสมอง และเรตินาของดวงตา
 52. 52. น้ํามันปลากับโรคหัวใจและหลอดเลือด กรดไขมันโอเมกา-3 มีบทบาทสําคัญ ตอการลดความเสี่ยงของ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยกรดไขมันโอเมกา-3 จะสงผลในการ ลดระดับไตรกลีเซอไรด และ ยังสงผล ตอการลดระดับ VLDL ในเลือดอีกดวย
 53. 53. น้ํามันปลากับโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดการสะสมไขมันในผนังหลอดเลือด ซึ่งเปนปจจัยกอใหเกิดโรดหลอดเลือดตีบตัน อยางเฉียบพลันในสมอง หรือหัวใจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและพบวา การบริโภคปลาทะเล 2-3 ครั้งตอสัปดาห จะสงผลตอการรักษาสุขภาพของหัวใจ
 54. 54. น้ํามันปลากับการลดการอักเสบ คุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของกรดไขมันโอเมกา-3 คือ ความสามารถในการลดการอักเสบ และยังสงผลดีตอ ผูปวยโรครูมาตอยด (Rheumatoid arthritis) กลไกหลักในการลดการ อักเสบของกรดโอเมกา-3 คือ การสงผลตอการจํากัดสรา งสารที่กอใหเกิดการอักเสบที่ชื่อวา Cytokines นอกจากนี้ยังพบวา มีการใชกรดไขมันโอเมกา -3 เพื่อลดการอักเสบจากโรคทางเดินอาหารผิ ดปกติ ซึ่งสงผลใหเกิดการดูดซึมอาหารที่ผิดปกติและความผิดปกติอื่นๆ
 55. 55. น้ํามันปลากับการพัฒนาของทารก พบวาหญิงตั้งครรภและใหนมบุตร มักไดรบคําแนะนําใหรบประทานอาหารที่มี ั ั องคประกอบของดีเอชเอ และกรดอะโคคิโดนิก ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึง ่ ในการพัฒนาเซลลสมองและการพัฒนา ประสาทตาบริเวณจอตาหรือเรตินาของตา
 56. 56. ประโยชนของ EPA และ DHA ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้ • น้ํามันปลาสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด • ผูสูบบุหรี่ที่กินน้ํามันปลาทะเลจะสามารถปองกัน โรคถุงลมโปงพองได • การรับประทานปลาที่มีกรดไขมันกลุมโอเมกา-3 จะชวย ใหเด็กมีการพั ฒนาของสมองและระบบประสาทอยาง สมบูรณ พรอ มมีความจํา ดีและเรียนรูไดรวดเร็ ว
 57. 57. ประโยชนของ EPA และ DHA ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้ • น้ํามันปลาจะชวยการทํางานของปอดในคนไขโรคปอด เรื้อรังใหทํางานไดดีขึ้น • น้ํามันปลาสามารถปองกันการแพรกระจายของ มะเร็งลําไสใหญ • น้ํามันปลายับยั้งการขยายตัวของ มะเร็งปอด และลําไสใหญ
 58. 58. ประโยชนของ EPA และ DHA ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้ • โรคสมองเสื่อมและความจําเสื่อม (Alzheimer's disease and Dementia) จากการให DHA ติดตอกัน 6 เดือน พบวาอาการตางๆ ดีขึ้น ความจําดีขึ้น ชวยตัวเองไดมากขึ้น เชื่อวา DHA ไปกระตุนเซลลประสาทที่เหลืออยูใหทํางานดีขึ้น • การศึกษาใหกรดไขมันอีพีเอ (EPA) ในปริมาณ สูงติดตอกัน 3 เดือน พบวาปริมาณของไตรกลีเซอไรด และคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง
 59. 59. ประโยชนของ EPA และ DHA ในน้ํามันปลา สรุปยอๆ ไดดังนี้ • ผูที่รับประทานปลาหรืออาหารทะเล 1 ครั้ งตอสัปดาห พบวาลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจไดถึง 50% ในขณะที่ผูเสริมระดับกรดไขมันโอเมกา-3 ในระดับผิว ของเม็ดเลือดแดงจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ไดถึง 70%
 60. 60. คารักษาพยาบาลโรคหัวใจ บายพาส คาผาตัด หลายแสนบาท สวนใหญทําขั้นต่ํา 4-5 แสนบาท
 61. 61. ผาหนาอก เจ็บมั้ย ผมไมรู ??
 62. 62. ลดความเสี่ยง โรคหัวใจ ทานน้ํามันปลา คุณภาพสูง เดือนละ 1200 บาท 1 ป คิดเปนเงิน 24,000 บาท/ป ทานติดกัน 10 ปก็แค 240,000
 63. 63. You Are What You Eat.
 64. 64. คุมสุดๆลงทุนเพื่อสุขภาพตัวเอง
 65. 65. FINISH Louiz.Biz club@gmail.com

×