Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social science 1( report by jefferson c. las mariñas)

2,690 views

Published on

Pian... pagpatuloy mo e2

Published in: Education, Business
 • Be the first to like this

Social science 1( report by jefferson c. las mariñas)

 1. 1. Kolonya ngEstados Unidos sa Pilipinas (1898 – 1945)
 2. 2. Pagbabagong ginawa ngmga Amerikano nanakatulong sa kaunlaran: • Materyal at Espiritwal • Demokrasya • Bibliya • Wikang Ingles.
 3. 3.  Sa ilalim ng 1924 Homestead Act Patakarang Pangkabuhayan sa Pamumuhay ng mga Pilipino Malayang kalakalan sa Estados Unidos Pagbabago sa transportasyon Matatag na sistemang pananalapi na ang saligan ay goldstandard Pagtatatag ng mas maraming bangko at kompanya Pagbabago sa kalagayang pangkalusugan at kalinisan(sanitation) Pagtatag ng mga union sa paggawa ni Isabelo de los Reyes Elektripikasyon ng mga bayan at pamayanan Pagtatatag ng mga bagong industriya at pagpapakilala ngmga bagong produkto.
 4. 4. 1924 HOMESTEAD ACT Inilunsad ang programang homestead upangmatugunan ang suliranin sa pabahay at paunlarinang ilang bahagi ng mga kanayunan. Angkaraniwang bahay kubo na makikita sa mgalalawigan ay napalitan ng bahay na yari satabla, kahoy at bato. Ang iba namang Pilipino aynagsimulang maging migrante sa mga malalakinglungsod upang maghanapbuhay at mag-aral. Angpamumuhay ng mga tao ay naging kumplikado narin sapagkat natutong magmay-ari ng mgakagamitang pambahay ang mga Pilipino. Ilan samga ito ay ang radyo, telepono at telebisyon.Naging mabilis na ang pakikipag- ugnayan sa iba’tibang lugar. BACK
 5. 5. PATAKARANG PANGKABUHAYAN SA MGA PILIPINO Ang mga patakarang pangkabuhayang ipinatupad ng mga Amerikano sa panahon ng kanilang pamamahala ay nagkaroon ng maganda at di-magandang epekto. Maganda, sa dahilang maraming produktong Pilipino ang nailuwas sa Estados Unidos at nagdulot ng malaking kita sa mga pangangalakal na Pilipino. Nagkaroon ng bagong kaalaman ukol sa kalakalan ang mga Pilipinong mangangalakal gaya ng paggamit ng mga makinarya at bagong teknolohiya. Ang pamumuhunan ay napaunlad at nakilala ang ating pangunahing mga produkto gaya ng asukal, niyog, copra at langis sa Kanluraning bansa. BACK
 6. 6. MALAYANG KALAKALAN Ipinagpatuloy ng mga Amerikano ang pamamaraanng paniningil ng iba’t ibang buwis na nasimulan noongpanahon ng mga Kastila. Mayroong mga ginawangpagbabago gaya ng pagpapalit sa cedula personal sa isangpeseta ($0.10) at pagaalis ng mga monopolyo sa pagbibiling opyo, sabungan at alak. Ang mga salaping 29 pesonakokolekta ay inilalagak sa isang pampublikong tesorerona pinangasiwaan ng Kagawaran ng Tesorero. Hindi nagingmalinaw ang nais na mangyari ng mga Amerikano sapangkabuhayan ng Pilipinas sa unang bahagi ng kanilangpananakop. Ang pinakapangunahin nilang layunin ay angpagpapalawak ng pakikipagkalakalan sa bansang Tsina.
 7. 7. BATAS PAYNE-ALDRICHNoong taong 1909 ay ipinasa sa Kongreso ngAmerika ang Batas Payne-Aldrich. Ito’ynaglalayong papasukin ang mga pilingprodukto ng Pilipinas sa Estados Unidos.Naglagay ng limitasyon sa pagpasok ngbigas, asukal at tabako sa Estados Unidos dahilsa pagtutol ng mga magsasakang Amerikano.Ito’y kanilang ginawa dahil sa posiblengmalaking kompetisyon ang mangyayari sa mganabanggit na produkto. Samantalang angprodukto ng mga Amerikano ay malayangmakapapasok sa ating pamilihan ng walanglimitasyon sa bilang o dami nito.
 8. 8. Free trade (Malayang kalakalan) Patakarang pang-ekonomiyakung saan ang dalawang bansa omahigit pa ay may kasunduan hingilsa pagpasok at paglabas ng ngproduktong iaangkat o imports atmga produktong iluluwas o exportssa kani-kanilang bansa nang walangtaripa o anumang control. BACK
 9. 9. TRANSPORTASYON Ipinakilala ng mga Amerikano angiba’t ibang uri ng sasakyang-panlupa,pandagat at panghimpapawid sa bansa.Pinagtuunan din ang pagsasaayos atpagpapagawa ng mga tulay, lansangan,daungan at mga breakwater.
 10. 10. BACK
 11. 11. MATATAG NA SISTEMANG PANANALAPI 50 taon ng nakakalipas, bago naganap ang UnangDigmaang Pandaigdig noong 1914 -1918, Naganap angmalawakang pagdaloy ng kapital mula sa KanlurangEuropa patungo sa mga umuunlad na bansa dahil samaluwag na patakaran sa pananalapi. Sa panahongito, tumatakbo ang pandaigidigang sistema ngpananalapi batay sa mga patakaran ng mgakinasanayang gold standard. Dahil sa walang kondisyonggarantiya na papalitan ng ginto ang perang papel saisang nakatakdang presyo, nagtagumpay ang sistemangito
 12. 12. Nagkaroon ng Great Depression noong 1930s, maramingbansa ang nagtakda ang mahigpit na kontrol sapamumuhunan upang magamit ang monetary and fiscalpolicies sa pangangalaga laban sa deplasyon at depresyon. MONETARY POLICYAy proseso sa pamamagitan ng kung saan ang hinggil sa pananalapi’tkapangyarihan ng isang bansa na kontrol ang supply ngpera, na madalas na target ay ngisang rate ng interes para salayunin ng nagsusulong na pang-ekonomiyang paglago at katatagan. FISCAL POLICY Ay ang paggamit ng mga gastusin ng pamahalaan at koleksyon ng kita (pagbubuwis) sa impluwensiya ng ekonomiya, na na susubok na magpatatag ng ekonomiya sapamamagitan ng pagkontrol ng mga rate ng interes at ang pera supply. BACK
 13. 13. BACK

×