Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιστορία Δ΄. 2. 13. ΄΄Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος΄΄

http://xristx.blogspot.gr/2012/11/2-13_13.html#
Ιστορία Δ΄. 2. 13. ΄΄Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος΄΄

 • Login to see the comments

Ιστορία Δ΄. 2. 13. ΄΄Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος΄΄

 1. 1. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr/ Ιστορία Δ΄- Ενότητα 2η - Μάθημα 13ο : ΄΄ Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος΄΄
 2. 2. Ο Σόισλαο έγξαςε έλα λόκν ηε ζεηζάρζεηα πνπ έιεγε πσο όζνη αγξόηεο δελ είραλ ιεθηά λα κελ πιεξώλνπλ θαη θαλέλαο λα κε γίλεηαη δνύινο. Οη αγξόηεο όκσο ήζειαλ λα πάξνπλ θαη άιια ρσξάθηα θαη κάισλαλ ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Τόηε ν Πεηζίζηξαηνο πήξε ηελ εμνπζία θαη έγηλε ν αξρεγόο ησλ θησρώλ. Ήηαλ όκσο ηύξαλλνο γηαηί έθαλε ό,ηη ήζειε ρσξίο λα ξσηάεη θαλέλαλ. Όηαλ ν Πεηζίζηξαηνο πέζαλε αξρεγόο έγηλε ν γηόο ηνπ ν Ιππίαο. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.1 eva-edu
 3. 3. 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος Ο λαός της Αθήνας ζητούσε… .... να καταργηθούν τα χρέη. … να ξαναμοιραστεί η γη. Συγκρούσεις Σόλωνας Πεισίστρατος (αρχηγός των φτωχών) Κατάργησε τα χρέη των αγροτών. Απαγόρευσε να γίνεται κάποιος δούλος εξαιτίας χρεών. Θέλησε να αφαιρέσει δύναμη από τους ευγενείς. ▼ Δεν ξαναμοίρασε τη γη. ▼ Οι αναταραχές συνεχίζονται.Χώρισε τους πολίτες σε 4 τάξεις με βάση το εισόδημα κι όχι την καταγωγή.  500 μεδίμνους και πάνω.  499-300 μεδίμνους.  299-200 μεδίμνους.  199-0 μεδίμνους. ▼Μέδιμνος: Μέτρο χωρητικότητας στερεών και κυρίως του σιταριού στην Αθήνα. Απέκτησαν δικαιώματα περισσότεροι πολίτες. Έγινε αρχηγός του κράτους. Φρόντισε τους φτωχούς. Ήταν τύραννος (κυβερνούσε χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν). ▼ Νοιαζόταν για το δικό του συμφέρον. Μετά το θάνατό του η εξουσία πέρασε στο γιο του Ιππία. ▼ Οι Αθηναίοι τον έδιωξαν. ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.2 Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος
 4. 4. Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής 13ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οι νόµοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος Ερωτήµατα 1. Ποια κατάσταση ε̟ικρατούσε στην Αθήνα µετά τους νόµους του ∆ράκοντα; 2. Τι γνωρίζεις για το Σόλωνα, τι ανέλαβε να κάνει και ̟ώς ονοµάστηκε ο νόµος του; 3. Με ̟οιο τρό̟ο ο Σόλων αφαίρεση δύναµη α̟ό τους ευγενείς; 4. Πώς α̟έκτησε την εξουσία ο Πεισίστρατος και ̟ώς κυβέρνησε στην Αθήνα; Μετά το θάνατο του ο Πεισίστρατου ανέλαβε την εξουσία ο γιος του Ι̟̟ίας. Όµως οι Αθηναίοι δεν τον ήθελαν και µετά α̟ό µια ε̟ανάσταση τον έδιωξαν. Ο Σόλων ε̟έτρε̟ε να εµ̟ορεύονται οι Αθηναίοι µόνο λάδι και όχι άλλα ̟ροϊόντα. Ο Σόλων ̟ροσ̟άθησε να α̟αλλάξει α̟ό ̟ολλά βάρη του φτωχούς ̟ολίτες της Αθήνας. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.3
 5. 5. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.4
 6. 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ. Ο ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΣ Η κατάσταση στην Αθήνα χειροτέρευε Ο λαός ζητούσε να μοιραστούν τα χρέη Οι ευγενείς έδωσαν εντολή στο Σόλωνα να λάβει μέτρα Σόλωνας • Πολύ αγαπητός ποιητής στο λαό • Πήρε γενναίες αποφάσεις • Κατάργησε τα χρέη των αγροτών • Απαγόρευσε να γίνεται κάποιος δούλος επειδή δεν είχε να πληρώσει τα χρήματα που είχε δανειστεί • Χώρισε τους πολίτες σε 4 τάξεις με βάση τα εισοδήματα κι όχι την καταγωγή τους • Περισσότεροι πολίτες απέκτησαν δικαιώματα αφού δεν έπαιρναν πια αξιώματα μόνο οι ευγενείς Σεισάχθεια Νόμος του Σόλωνα με τις ενέργειες του οποίου έφυγε ένα βάρος από τις πλάτες του φτωχού λαού ( σείω + άχθος= κουνάω το βάρος) Οι αγρότες Ήθελαν να ξαναμοιραστούν τα κτήματα Πεισίστρατος • Εκμεταλλεύτηκε τις αναταραχές κι έγινε αρχηγός των φτωχών και του κράτους • Έμεινε πολλά χρόνια στην εξουσία και ελάφρυνε τη θέση των φτωχών • Ήταν όμως τύραννος, κυβερνούσε χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν και νοιαζόταν μόνο για το δικό του συμφέρον • Όταν πέθανε άφησε την εξουσία στο γιο του τον Ιππία (τον έδιωξαν οι Αθηναίοι με επανάσταση) Πέννυ Θεοδωρούδη Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.5
 7. 7. Γώτθ Αλεξάνδρα – Επιμόρφωςθ Β΄επιπζδου Δραςτθριότθτα 1 Τάξθ: Δ Μάκθμα: Ιςτορία Κεφάλαιο: 13 « Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πειςίςτρατοσ γίνεται τφραννοσ» Άμεςοσ ςτόχοσ: Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ιςτορικζσ ζννοιεσ, να κατανοιςουν τισ αλλαγζσ που επζφεραν οι νόμοι του Σόλωνα, ςτο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ςφςτθμα τθσ εποχισ, να γνωρίςουν πώσ κεμελιώκθκε θ δθμοκρατία ςτο κράτοσ τουσ. Ζμμεςοσ ςτόχοσ: Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τθν αναηιτθςθ πλθροφοριών ςτο διαδίκτυο και να εξαςκθκοφν ςτον επεξεργαςτι κειμζνου (Word) Λογιςμικά: Internet explorer,επεξεργαςτισ κειμζνου(Word) Προθγοφμενεσ γνώςεισ: Οι μακθτζσ γνωρίηουν το χειριςμό θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του word. Απαιτοφμενοσ χρόνοσ: 45 λεπτά Οι μακθτζσ εργάηονται ςε 5 ομάδεσ των τριών ατόμων Φύλλο Εργασίας  Στθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ, εντοπίςτε το εικονίδιο του internet explorer και ανοίξτε το. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.6
 8. 8.  Στθ γραμμι διευκφνςεων πλθκτρολογιςτε τθ διεφκυνςθ http://www.e- history.gr Και πατιςτε enter.  Στθ ςελίδα που κα εμφανιςτεί, πατιςτε πάνω ςτθν ζνδειξθ «Αρχαϊκι Περίοδοσ»  Κατόπιν, ςτθν επόμενθ εικόνα πατιςτε ςτθν ζνδειξθ «Πολιτικι»  Συνεχίηοντασ και πάνω δεξιά κάνετε αριςτερό κλικ ςτο όνομα «Σόλων»  Αφοφ διαβάςετε το κείμενο, να απαντιςετε ςτθν παρακάτω ερώτθςθ: 1. Τι ιταν θ σεισάχθεια; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.7
 9. 9.  Αφοφ απαντιςετε ςτθν παραπάνω ερώτθςθ πατιςτε μζςα ςτο κείμενο το υπογραμμιςμζνο όνομα «Σόλων», διαβάςτε το κείμενο και απαντιςτε ςτθ δεφτερθ ερώτθςθ. 2. Ποιο ιταν το πιο ςθμαντικό αποτζλεςμα των οικονομικών μεταρρυκμίςεων του Σόλωνα; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Όταν ολοκλθρώςετε τθν εργαςία ςασ, μπορείτε να τθν αποκθκεφςετε (αποκικευςθ ωσ )ςτθν επιφάνεια εργαςίασ με το όνομα ΣΟΛΩΝ. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.8
 10. 10. 1o 12/θ Δ.Σ Αρκαλοχωρίου 7-11-2011 1 Κριτήριο Αξιολόγησης. Οι νόμοι του Σόλωνα. Πεισίστρατος γίνεται τύραννος. 1.Υπογραμμίζω τη σωστή απάντηση: Ο Σόλωνας χώρισε τους Αθηναίους σε τάξεις ανάλογα με Την καταγωγή τους Το εισόδημά τους Τον τόπο κατοικίας τους 2.Ο Πεισίστρατος αν και ήταν τύραννος ήταν αγαπητός στο λαό.Γιατί; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Βάζω Σ(σωστό) ή Λ(λάθος) στο τέλος των προτάσεων. Ο Σόλωνας χώρισε τους Αθηναίους σε πέντε τάξεις………… Ο Σόλωνας ήταν πολύ αγαπητός στο λαό…………… Ο Σόλωνας ήταν φιλόσοφος………………….. Ο Σόλωνας ξαναμοίρασε τη γη στους αγρότες…………….. Ο Σόλωνας αφαίρεσε δύναμη από τους ευγενείς………………… 4.Ποιος ήταν σπουδαιότερος νόμος του Σόλωνα;Τι γνωρίζεις γι’ αυτόν; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.Συμπληρώνω τις προτάσεις. Ο πρώτος τύραννος της Αθήνας ήταν ο …………………………………Εκείνο που τον ένοιαζε περισσότερο ήταν το δικό του…………………………….και δεν έδινε ……………………. σε κανένα. Όταν πέθανε άφησε την εξουσία στο γιο του τον ……………………..Οι Αθηναίοι όμως δεν τον ήθελαν και γι’ αυτό το λόγο αργότερα έκαναν ……………………………….και τον έδιωξαν. Λαμπράκης Γιάννης Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.9
 11. 11. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.10
 12. 12. Οι νόμοι του Σόλωνα!!! • Σόλωνας = κατάργησε όλα τα χρέη των αγροτών, απαγόρευσε να γίνεται κάποιος δούλος γιατί, δεν είχε χρήματα να πληρώσει αυτά που είχε δανειστεί. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.11
 13. 13. Ο τύραννος Πεισίστρατος .Πεισίστρατος= έγινε αρχηγός των φτωχών και με τη βοήθεια τους κατάφερε να γίνει και αρχηγός του κράτους μόλις πέθανε την εξουσία την έδωσε στον γιο του τον Ιππία. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.12
 14. 14. Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία • Κλεισθένης = χώρισε τους πολίτες σε 10 φυλές κάθε φυλή είχε ένα στρατηγό και 50 βουλευτές. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.13
 15. 15. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.14
 16. 16. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος Ιστορία Δ΄ Δημοτικού Ενότητα 13 Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
 17. 17. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος  Ο λαός της Αθήνας ζητούσε να καταργηθούν τα χρέη και να ξαναμοιραστεί η γη  Λύση όμως σ΄ αυτό το πρόβλημα δεν ήταν εύκολο να βρεθεί, γι΄ αυτό και γίνονταν συχνά συγκρούσεις Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.16
 18. 18. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος  Σόλωνας του ζητήθηκε να λάβει κάποια μέτρα, ως πολύ αγαπητός στο λαό  Πήρε γενναίες αποφάσεις… Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.17
 19. 19. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος Οι νόμοι του Σόλωνα…  Κατάργησε όλα τα χρέη των αγροτών  Απαγόρευσε να γίνεται κάποιος δούλος, επειδή δεν είχε να πληρώσει τα χρέη του  Έφυγε έτσι ένα βάρος από το φτωχό λαό, ο νόμος αυτός ονομάστηκε σεισάχθεια Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.18
 20. 20. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος Οι νόμοι του Σόλωνα…  Χώρισε τους πολίτες σε τέσσερις τάξεις με βάση τα εισοδήματά τους και όχι την καταγωγή τους (θέλησε έτσι να αφαιρέσει κι άλλη δύναμη από τους ευγενείς)  Απέκτησαν περισσότεροι πολίτες δικαιώματα  Δεν έπαιρναν πια αξιώματα μόνο οι ευγενείς Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.19
 21. 21. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος  Οι αγρότες περισσότερο από όλα ήθελαν να ξαναμοιραστούν τα κτήματα  Αυτό δεν έγινε και η αναταραχή συνεχίστηκε Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.20
 22. 22. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος  Την άσχημη αυτή κατάσταση εκμεταλλεύτηκε ο Πεισίστρατος, ο οποίος κατάφερε να γίνει αρχηγός των φτωχών  Με τη βοήθειά τους έγινε αρχηγός του κράτους Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.21
 23. 23. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος  Έμεινε πολλά χρόνια στην εξουσία και φρόντισε να ελαφρύνει τη θέση των φτωχών Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.22
 24. 24. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος  Ήταν όμως τύραννος, κυβερνούσε δηλαδή χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν  Εκείνο που τον ένοιαζε περισσότερο ήταν το δικό του συμφέρον Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.23
 25. 25. Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος  Όταν πέθανε ο Πεισίστρατος, άφησε την εξουσία στο γιό του τον Ιππία  Οι Αθηναίοι όμως δεν τον ήθελαν  Έκαναν επανάσταση αργότερα και τον έδιωξαν Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.24

×