Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VTT vaikuttavuuden arviointi

1,236 views

Published on

VTT, tutkija Risto Öörni
Tietopalveluiden vaikuttavuuden arviointi
16.4.2010 Mistä on hyvät koulut tehty III
Kauniaisten Unelmakoulu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VTT vaikuttavuuden arviointi

 1. 1. OPTEK - Opetusteknologia koulun arjessa - Tietopalveluiden vaikuttavuuden arviointi Mistä on hyvät koulut tehty –seminaari III, 16.4.2010 Tutkija Risto Öörni, VTT
 2. 2. 22.04.10 2 OPTEK-hankkeen päätavoitteet v. 2009-11 Tavoitteena on kehittää:  opetusteknologiaan ja sen käyttöön liittyviä innovaatioita ja uutta tutkimustietoa  prosesseja ja sisältöjä teknologian hyödyntämiseen koulujen opiskelu- ja oppimisympäristöissä  toimintamalleja ja palvelukonsepteja, joiden avulla tieto- ja viestintäteknologian käyttö voidaan vakiinnuttaa koulujen arkeen  toimivia yhteistyömalleja tutkimuslaitosten, koulujen ja yritysten välille  alan liiketoimintamahdollisuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti
 3. 3. 22.04.10 3 OPTEK - tietopalveluiden arviointikehikko (VTT) Tavoite  arvioida esimerkkinä Kauniaisten suomenkielisen koulutoimen malli (julkisen ja yksityisen sektorin uusi yhteistyömalli)  tarkastella tulosten yleistettävyyttä (tietotekniikkapalvelujen hankintamalli ja toteutusratkaisu)  laatia luonnos arviointikehikoksi, jonka avulla voidaan arvioida koulujen tieto- ja tietotekniikkapalveluiden vaikuttavuutta laajemmasta yhteiskuntataloudellisesta näkökulmasta Toteutus  muodostetaan arviointikehikko ja testataan sitä konkreettisen tapausesimerkin avulla (Kauniaisten unelmakoulun arviointi)  toteutus vuonna 2010
 4. 4. 22.04.10 4 OPTEK - tietopalveluiden arviointikehikko (VTT) Menetelmät ja työkalut  tapausesimerkki Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi  tietopalveluiden modulaarinen EVASERVE-arviointityökalu  sosioekonomiset arviointimenetelmät  haastattelut, työpajat ja kirjallisuusselvitys Organisointi  Kauniaisten suomenkielinen koulutoimi – uusi yhteistyömalli  VTT – esimerkkiarviointi ja arviointikehikko  Opinsys Oy ja IBM – arviointiryhmän muut asiantuntijajäsenet
 5. 5. 22.04.10 5 EVASERVE-tietopalveluiden arviointityökalu http://www.evaserve.fi/index_fi.html Vaikutukset Käyttäjätarpeet Palveluverkostot Poliittiset tavoitteet Markkinat ja Säädöspuitteet Organisointi ennakointi Tekninen Ansainta ja rahoitus Riskien hallinta toteutettavuus Tekniset riskit Tiedon arvottaminen Järjestelmäanalyysi ja luotettavuus Kannattavuus Tietovarastot Käyttöliittymät Tuottavuus ja tehokkuus Tietoturva Käyttöturvallisuus Yllä- ja kunnossapito
 6. 6. 22.04.10 6 Sisältö ja rajaus Lähtökohta  käyttäjätarpeet (oppilaat ja opettajat)  em. tarpeisiin perustuvan palvelun hankintamallin (case-Kauniainen) ja yleisen hankintamallin vertailu (kunnan tietohallinto) Pääpaino taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnissa  rahavirtojen tunnistaminen ja liikkuminen  kustannustehokkuus uudella ja vanhalla hankintamallilla  elinkaaren tarkastelu (hankinta - käytönaikainen toiminta – poisto)  mahdolliset mittarit ja tunnusluvut Muita arviointikriteerejä, esimerkiksi  tekniset ratkaisut ja niiden toteutustavat  poliittiset tavoitteet  organisatoriset tarkastelut (palvelun tuottaminen)  innovatiivisuus, ekologisuus
 7. 7. 22.04.10 7 Toteutus Kauniaisten mallin kuvaus ja arviointi  lähtöaineiston hankinta  arvioitavien muuttujien, mittareiden ja menetelmien valinta  hankintamallien kuvaukset  haastattelut ml. olennaiset sidosryhmät  väliraportointi Esimerkkiarvioinnin tulokset ja arviointikehikon luonnostelu  päähyötyjen tunnistaminen ja niiden likimääräinen arvottaminen  riskit, epävarmuudet, rajoitteet yms.  arviointikehikon ja -tulosten esittely syksyllä 2010  palaute Arviointikehikon viimeistely ja tulosten yleistettävyys  kehikon viimeistely ja yleistettävyys muiden koulujen hyödynnettäväksi  raportointi vuoden 2010 lopussa
 8. 8. 22.04.10 8 Tulosten hyödyntäminen Tuloksia voidaan hyödyntää esim.  arvioitaessa ja kehitettäessä koulujen tieto- ja viestintätekniikkaratkaisuja sekä hankintamalleja  oppimis- ja opiskeluympäristöjen kehittämisessä  tavoitteiden asettamisen ja päätöksenteon tukena (kuten koulujen tieto- ja viestintätekniikka- ratkaisut ja hankintamallit, tutkimuspanosten suuntaaminen)  julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallien kehittämisessä  liiketoiminnan edistämisessä  pidemmällä aikavälillä myös Suomen koulu- ja opetusjärjestelmän kilpailukyvyn kehittämisessä sekä viennin edistämisessä
 9. 9. 22.04.10 9 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

×