Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

4,186 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

 1. 1. Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin Bài 6: Giải Bài Toán Trên Máy Tính 12/22/2013 1
 2. 2. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Em hãy so sánh ngôn ngữ máy và ngôn ngữ lập trình bậc cao? 2. Chƣơng trình dịch dùng để làm gì? Hƣớng dẫn trả lời Ngôn ngữ máy -Viết bằng mã nhị phân. -Máy tình hiểu ngay. Ngôn ngữ bậc cao -Viết bằng ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên. -Muốn máy hiểu Chƣơng trình có một đƣợc phải chuyển -Mỗi loại máy dịch dùng để dịch từ chƣơng sang ngôn ngữ máy. trình viết bằng ngôn ngữ khác sang ngôn ngôn ngữ riêng. -Không phụ thuộc ngữ máy. vào loại máy.
 3. 3. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH MỤC ĐÍCH -Giới thiệu cách dùng máy tính để giải bài toán. -Củng cố rõ hơn về khái niệm về bài toán, thuật toán, dữ liệu, lệnh, ngôn ngữ lập trình và chương trình. YÊU CẦU -Nắm được nội dung cụ thể các bước cần thực hiện khi giải một bài toán trên máy tính
 4. 4. Bài 6:: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH B1. Xác định bài toán B2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán NỘI DUNG B5. Viết tài liệu B3. Viết chương trình B4. Hiệu chỉnh
 5. 5. Bài 6:: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 1. XÁC ĐịNH BÀI TOÁN 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN Ví dụ: Cho bài toán tìm ƣớc chung lớn nhất của hai số M và N là 2 số nguyên dƣơng. Hãy xác định bài toán trên? Input cho M,N Output tìm UCLN(M,N) Việc xác định bài toán là xác định rõ hai thành phần: Input Output
 6. 6. Bài 6:: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN a. Lựa chọn thuật toán 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN a. Lựa chọn thuật toán Cách 1 BÀI TOÁN Có thể có nhiều cách giải (thuật toán) Cách 2 Cách 3 KẾT QUẢ ... - Lựa chọn thuật toán và tổ chức dữ liệu. Cần phải chọn cách giải (Thuật toán) sao cho :  Thuật toán cần ít thời gian thực hiện, chiếm ít ô nhớ, thực hiện ít phép toán. . .  Thuật toán ít phức tạp
 7. 7. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN a. Lựa chọn thuật toán b. Diễn tả thuật toán b. Diễn tả thuật toán Tìm ƣớc chung lớn nhất của hai số nguyên dƣơng M,N. Xác định bài toán Trình bày ý tƣởng một cách giải Nếu M=N thì giá trị chung là UCLN Nếu M>N thì UCLN(M,N)=UCLN(M-N,N) Nếu M<N thì UCLN(M,N)=UCLN(M,N-M)
 8. 8. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN a. Lựa chọn thuật toán b. Diễn tả thuật toán 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN b. Diễn tả thuật toán ? Thuật toán liệt kê B1:Nhập M,N B2: Nếu M=N thì giá trị chung là UCLN rồi kết thúc B3:Nếu M>N thì M M-N chuyển sang B2 B4: N N-M chuyển sang B2
 9. 9. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN a. Lựa chọn thuật toán b. Diễn tả thuật toán b. Diễn tả thuật toán Thuật toán bằng sơ đồ khối Nhập M,N Đ M=N Đƣa KQ KT S M>N S N N-M Đ M M-N
 10. 10. Bài 6:: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 3. VIẾT CHƢƠNG TRÌNH Thuật toán+ Ngôn ngữ lập trình=chƣơng trình Program Tin UCLN; Var M, N, R:integer; Begin Write(‘Nhap vao M,N); a. Lựa chọn thuật toán Read(M,N); b. Diễn tả thuật toán While M<>N do 3. VIẾT CHƢƠNG TRÌNH IF M>N THEN M:=M-N; ELSE N:=N-M; Write(‘ uoc chung lon nhat la:’, M); End.
 11. 11. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 4. HIỆU CHỈNH ? Chạy thử chƣơng trình với các bộ Input tiêu biểu để tìm ra Output: M=9,N=15; Nhập M,N Đ a. Lựa chọn thuật toán M=N b. Diễn tả thuật toán Đƣa KQ KT S 3. VIẾT CHƢƠNG TRÌNH M>N S 4. HIỆU CHỈNH N N-M Đ M M-N LẦN M N 1 9 2 9 15 6 3 3 6 4 3 3 UCLN(M,N) 3
 12. 12. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 1. XÁC ĐỊNH 4. HIỆU CHỈNH ? Chạy thuật toán trên theo từng bƣớc và điền vào phiếu học tập với bộ Input(M, N): M=6, N=1 để có đƣợc Output BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN Nhập M,N Đ M=N a. Lựa chọn thuật toán S b. Diễn tả thuật toán M>N 3. VIẾT CHƢƠN G TRÌNH 4. HIỆU CHỈNH Đƣa KQ KT S N N-M Phiếu học tập Đ M M-N
 13. 13. Bài 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH NỘI DUNG 1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 2. LỰA CHỌN HOẶC THIẾT KẾ THUẬT TOÁN a. Lựa chọn thuật toán b. Diễn tả thuật toán 3. VIẾT CHƢƠNG TRÌNH 4. HIỆU CHỈNH 5. VIẾT TÀI LIỆU 5. VIẾT TÀI LIỆU  Tài liệu phải mô tả chi tiết toàn bộ bài toán, thuật toán, thiết kế chƣơng trình, kết quả thử nghiệm và hƣớng dẫn sử dụng,  Tài liệu giúp cho việc sử dụng chƣơng trình và đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm.  Các bƣớc trên có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chƣơng trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.

×