Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնադրույթները

684 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնադրույթները

  1. 1. ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ-ԿԻՆԵՏԻԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ: ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ, ԹՎԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ Արտաշես Թորոսյան
  2. 2. ՄԿՏ դրույթները
  3. 3. Ատոմները և մոլեկուլները դիտվում են որպես ներքին կառուցվածքից զուրկ, այլևս ավելի փոքր մասերի չբաժանվող մասնիկներ:
  4. 4. Ատոմների բնութագրական չափերը մի քանի անգստրեմի կարգի մեծություններ են:
  5. 5. Քանի որ մոլեկուլների չափերը չափազանց փոքր են, ապա մակրոսկոպական ծավալում նրանց թիվը հսկայական է:

×