թեմատիկ գրավոր աշխատանք թգա

67,808 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
67,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64,698
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

թեմատիկ գրավոր աշխատանք թգա

  1. 1. ԹԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ²ÝáõÝ, ²½·³ÝáõÝ ________________________________________1. γñ¹³’ ¨ Éñ³óñá’õ µ³ó ÃáÕÝí³Í ï³é»ñÁ. Ðáñ - ³ÝÓñ- ¿ñ ·³ÉÇë: ì³ñ –³ÝÁ ÑÇß»ó, áñ Çñ»Ýó ÷áùñ Ñáñ – áõÏÁ ¹³ßïáõÙ ¿: ܳ ÁÝ - ѳï»ó ÁÝ - »ñó³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ ³ÏÝóñÃáõÙ ¹áõñë Ãé³í ïÝÇó: ܳ í³½áõÙ ¿ñ Ëáñ – áõµáñ¹ ׳ݳå³ñ – áí, áñ ßáõï ѳëÝÇ Ùáï³Ï³ ¹³ßïÁ: ºñ - Ñáñ – áõÏÇ Ñ»ï ïáõÝ Ñ³ë³í, ³ÝÓñ –Á ¹³ - ³ñ»É ¿ñ ³ñ - »Ý, µ³Ûó ݳ ÉñÇí Ãñ - í»É ¿ñ ¨ ¹áÕáõÙ ¿ñ óñïÇó: (12մ )2. ²ç ¨ Ó³Ë ëÛáõݳÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ÙdzóÝ»Éáí` ϳ½ÙÇ’ñ µ³ñ¹ µ³é»ñ ¨ ·ñÇ’ñ: Øñ·³ÛÇÝ ³Ùå»ñ __________________________________________ Ñ³Ù»Õ µ³É»ÝÇ __________________________________________ ͳÕÏ³Í å³Õå³Õ³Ï __________________________________________ Í»ñ ³åáõñ __________________________________________ Ùé³ÛÉ Ù³ñ¹ __________________________________________ (5մ )3. î»ùëïÇó ¹áõñë ·ñÇ’ñ ãáñë å³ñ½ µ³é ¨ ¹ñ³Ýóáí ϳ½ÙÇ’ñ ³Í³Ýó³íáñ ϳ٠µ³ñ¹ µ³é»ñ: ²ßÝ³Ý ù³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³Ï Ùï³í ³Û·Ç: ܳ µ³ñÓñ³ó³í ¹»ÕÓÇ Í³éÁ ¨ ëÏë»ó ó÷»É ϳñÙñ³Ãáõß ¹»ÕÓ»ñÁ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________(4մ )4. ³) ¶ñÇ’ñ ïñí³Í µ³é»ñÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÁ: ²ñ÷Ç _____________________________________________________ »ñÏݳ·áõÛÝ _____________________________________________________ ùÝ»É _____________________________________________________ ÇñÇÏáõÝ _____________________________________________________ Ãéã»É _____________________________________________________ µ) ¶ñÇ’ñ ïñí³Í µ³é»ñÇ Ñ³Ï³ÝÇßÝ»ñÁ: øÝ»É _____________________________________________________ ·Çß»ñ _____________________________________________________ ÏáñóÝ»É _____________________________________________________ µ³ñ³Ï _____________________________________________________ ³ÕÇ _____________________________________________________ (10մ )5. Þ³ñáõݳÏÇ’ñ ÙÇïùÁ` ·ñ»Éáí ¨ë 2-3 ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ:
  2. 2. ØÇ ûñ ѳݹÇå»óÇÝ Ëáñ³Ù³ÝÏ ³Õí»ëÝ áõ ϳñÙñ³Ï³ï³ñ ³ù³Õ³ÕÁ: ²Õí»ëÁ »ñ»ÏáÛ³Ý ³ù³Õ³ÕÇÝ Ññ³íÇñ»ó ÁÝÃñÇùÇ:…_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3մ )

×