Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

թեմատիկ գրավոր աշխատանք թգա

68,416 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

թեմատիկ գրավոր աշխատանք թգա

  1. 1. ԹԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ²ÝáõÝ, ²½·³ÝáõÝ ________________________________________1. γñ¹³’ ¨ Éñ³óñá’õ µ³ó ÃáÕÝí³Í ï³é»ñÁ. Ðáñ - ³ÝÓñ- ¿ñ ·³ÉÇë: ì³ñ –³ÝÁ ÑÇß»ó, áñ Çñ»Ýó ÷áùñ Ñáñ – áõÏÁ ¹³ßïáõÙ ¿: ܳ ÁÝ - ѳï»ó ÁÝ - »ñó³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ ³ÏÝóñÃáõÙ ¹áõñë Ãé³í ïÝÇó: ܳ í³½áõÙ ¿ñ Ëáñ – áõµáñ¹ ׳ݳå³ñ – áí, áñ ßáõï ѳëÝÇ Ùáï³Ï³ ¹³ßïÁ: ºñ - Ñáñ – áõÏÇ Ñ»ï ïáõÝ Ñ³ë³í, ³ÝÓñ –Á ¹³ - ³ñ»É ¿ñ ³ñ - »Ý, µ³Ûó ݳ ÉñÇí Ãñ - í»É ¿ñ ¨ ¹áÕáõÙ ¿ñ óñïÇó: (12մ )2. ²ç ¨ Ó³Ë ëÛáõݳÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ÙdzóÝ»Éáí` ϳ½ÙÇ’ñ µ³ñ¹ µ³é»ñ ¨ ·ñÇ’ñ: Øñ·³ÛÇÝ ³Ùå»ñ __________________________________________ Ñ³Ù»Õ µ³É»ÝÇ __________________________________________ ͳÕÏ³Í å³Õå³Õ³Ï __________________________________________ Í»ñ ³åáõñ __________________________________________ Ùé³ÛÉ Ù³ñ¹ __________________________________________ (5մ )3. î»ùëïÇó ¹áõñë ·ñÇ’ñ ãáñë å³ñ½ µ³é ¨ ¹ñ³Ýóáí ϳ½ÙÇ’ñ ³Í³Ýó³íáñ ϳ٠µ³ñ¹ µ³é»ñ: ²ßÝ³Ý ù³ÙÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³Ï Ùï³í ³Û·Ç: ܳ µ³ñÓñ³ó³í ¹»ÕÓÇ Í³éÁ ¨ ëÏë»ó ó÷»É ϳñÙñ³Ãáõß ¹»ÕÓ»ñÁ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________(4մ )4. ³) ¶ñÇ’ñ ïñí³Í µ³é»ñÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÁ: ²ñ÷Ç _____________________________________________________ »ñÏݳ·áõÛÝ _____________________________________________________ ùÝ»É _____________________________________________________ ÇñÇÏáõÝ _____________________________________________________ Ãéã»É _____________________________________________________ µ) ¶ñÇ’ñ ïñí³Í µ³é»ñÇ Ñ³Ï³ÝÇßÝ»ñÁ: øÝ»É _____________________________________________________ ·Çß»ñ _____________________________________________________ ÏáñóÝ»É _____________________________________________________ µ³ñ³Ï _____________________________________________________ ³ÕÇ _____________________________________________________ (10մ )5. Þ³ñáõݳÏÇ’ñ ÙÇïùÁ` ·ñ»Éáí ¨ë 2-3 ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ:
  2. 2. ØÇ ûñ ѳݹÇå»óÇÝ Ëáñ³Ù³ÝÏ ³Õí»ëÝ áõ ϳñÙñ³Ï³ï³ñ ³ù³Õ³ÕÁ: ²Õí»ëÁ »ñ»ÏáÛ³Ý ³ù³Õ³ÕÇÝ Ññ³íÇñ»ó ÁÝÃñÇùÇ:…_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3մ )

×