Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ծնողական ժողով

2,498 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ծնողական ժողով

  1. 1. Ծնողական ժողովԱյստեղ գրեք ձեր անունները
  2. 2. 1. Կազմել հարցաթերթ ուսուցիչների համար:• Այստեղ գրեք հարցերը, որոնց պատասխանելով ուսուցիչները Ձեզ կհուշեն, թե ինչ թեմայով պետք է կազմակերպվի ծնողական ժողովը:
  3. 3. 2. Կազմել հարցաթերթ ծնողների համար:• Այստեղ գրեք այն հարցերը, որոնց պատասխանելով ծնողներև Ձեզ կհուշեն, թե ինչ թեմայով եք կազմակերպելու ժողովը:
  4. 4. 3. Ընտրել ծնողական ժողովի թեման:• Այստեղ ձևակերպեք ծնողական ժողովի թեման:
  5. 5. 4. Կազմել ծնողական ժողովի համառոտ պլանը:• Այստեղ գրեք պլանը:
  6. 6. 5. Կազմել ծնողական ժողովի արձանագրությունը:• Այստեղ գրեք արձանագրությունը

×