ข้อมูลเตรียมการประชุมสัมมนาโดยละเอียด

2,408 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ข้อมูลเตรียมการประชุมสัมมนาโดยละเอียด

 1. 1. 1 รายละเอียดการเตรียมงานประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก ของ
 2. 2. 2 ประเทศเจ้าภาพร่วมกับพระธรรมทูตไทยสาย ต่างประเทศ โครงการสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศและการฉลองพุทธชยันตี ๒๕๕๔ ปี เพื่อถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ พรรษา และธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ***** ***** *****๑. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทั่วโลกและการฉลองพุทธชยันตี ๒๕๕๔ ปีเพื่อ ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส ครบรอบะระชนมมายุ ๘๔ พรรษา และธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศ อินเดีย-เนปาล พ.ศ. ๒๕๕๔๒. หลักการและเหตุผล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งพระธรรมทูตออกประกาศพระพุทธศาสนามานานกว่า๒๖๐๐ ปี ทําให้เกิดมีพระธรรมทูตได้ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตามลําดับ ต่อมาจึงได้เกิดองค์กรพระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานเผยแผ่ไปทั่วโลก นับแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจ จุ บั น พระธรรมทู ต ของพระพุ ท ธศาสนามี ทั้ ง ฝ่า ยเถรวาท และมหายานเป็ น ผู้ ทํ า หน้ า ที่ป ระกาศพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเป็นอันมาก พระพุทธศาสนาจึงเป็น
 3. 3. 3ศาสนาที่สร้างให้โลกเกิดสันติภาพ สันติสุขแก่มวลมนุษย์ชาติ ชาวโลกได้เรียนรู้ และรู้จักพระพุทธศาสนา ผ่านพระธรรมคําสอน และสนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว วิถีชีวิตผู้คนในสังคมชุมชนทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงตามปัญหาและผลกระทบที่รุนแรงได้เกิดแก่มวลมนุษย์ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ในโลก จึงเป็นเหตุให้พระธรรมทูตทุกรูปได้แสดงบทบาทหน้าที่ให้การช่วยเหลือโดยการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์สู่การช่วยเหลือเยียวยาสังคม ด้วยตระหนักถึงปัญหาและความสําคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย -เนปาล สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พระธรรมทูตสายโอเชียเนียร์ สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตไทยทั่วโลกขึ้น โดยเหตุของการดําเนินการครั้งนี้เกิดจากมติ ม ติก ารประชุ ม สั ม มนาพระธรรมทูตไทย ณ วัดไทยกรุง วอชิ ง ตั น ดี .ซี . และการประชุ ม สมั ยสามั ญประจําปี ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๒ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลวาเนีย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และการประชุม ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติให้จัดการประชุมพระธรรมทูตไทยและนานาชาติ ณ ประเทศอินเดียขึ้น พร้อมกันนี้ คณะพระธรรมทูตฯจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒๕๕๔ ปี และเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษาและเนื่องในโอกาสที่พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตครบ ๕๐ ปีในแดนพุทธภูมิ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ มอบรางวัลพระธรรมทูตต้นแบบ๓ . วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยแก่พระธรรมทูตไทยและนานาชาติให้สามารถนําสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงรุก
 4. 4. 4 ๒.๒ เพื่ อ จั ด ให้ พ ระธรรมทู ต ไทยสายต่ า งประเทศได้ นํ า ผลงานและประสบการณ์ ใ นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากทั่วโลกสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.๓ เพื่ อ ให้ พ ระธรรมทู ต ไทยและนานาชาติ ไ ด้ ม าร่ ว มปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ เนื่ อ งในวั น สํ า คั ญ ทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒.๔ เพื่อให้มีการจัดทําแผนพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศร่วมกันตามปฏิญญาทั้งสองฉบับ ๒.๕ เพื่อจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี ๒๕๕๔ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม และการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา๔. เป้าหมายผลผลิต ๔.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๑) พระธรรมทูตมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ๒) พระธรรมทูตสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้เป็นผลสําเร็จ ๔.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ ๑) พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ จํานวน ๑๐๐ รูป ๒) พระธรรมทูตและพระสงฆ์นานาชาติ จํานวน ๑๐๐ รูป ๓) ผู้แทนภาครัฐ นักวิชาการทั้งไทย และนานาชาติจํานวน ๕๐ คน
 5. 5. 5 ๔) อุบาสกอุบาสิกาจากนานาประเทศทั่วโลก จํานวน ๑๐๐ คน๕. ลักษณะกิจกรรม ๑) ประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๒ วัน ๒) การสวดมนต์ เจริญสมาธิ ณ มณฑลเจดีย์พุทธคยา จํานวน ๑ วัน ๓) การสวดบทพระปาติโมกข์และมาฆบูชารําลึก การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ พุทธสถาน ๔) พิธีลงนามในปฏิญญา พุทธคยา อินเดีย ณ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ และพิธีปิด ณ เมืองกรุงสินารา ๕) ธรรมยาตรา จาริกบุญสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา๖. วันเวลาและสถานที่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑) พิธีเปิดโครงการฯ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา / พิธีทําบุญครบรอบ ๕๐ ปี พระธรรมทูต ไทยในประเทศอินเดีย (พระเทพโพธิวิเทศ) ๒) ให้มีการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ๓) จาริกไปประชุม ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา ๔)คณะธรรมยาตรา จาริกนมัสการสังเวชนียสถานที่สําคัญครบ ๘ แห่ง ๕) ประชุมสรุปผลงานสัมมนา และลงนามปฏิญญาอินเดีย ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย๗. แผนและวิธีการดาเนินงาน กําหนดการดําเนินงานโดยกระบวนการ P. D. C. A ดังนี้ ที่ กิจกรรม เดือน หน่วยงานเจ้าภาพ/ งบประมาณ
 6. 6. 6 ผู้รับผิดชอบ๑ ขั้นเตรียม (Planning) ๑.๑ ประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการ ๒๕ พ.ค.๕๓ มจร.คก.สมัชชาฯลฯ - ดําเนินการ ๑.๒ เขียนโครงการนําเสนอประธานสมัชชา สัปดาห์ที่ ๑ คก.สมัชชาฯ มจร. จากทุกหน่วยงาน สงฆ์ไทย/อธิการบดี มจร. หน.พระธรรมทูต มิ.ย.๕๓ อินเดีย สํานักพุทธ หน.พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย/ผอ. สํานักพุทธ เพื่อขอความเห็นชอบ กระทรวงวัฒนธรรม และขอรับการสนับสนุนแนวทางดําเนินการ ๑.๓ ประชุม คณะกรรมการยกร่างแผนการ เดือน ก.ค. ๕๓ คก.สมัชชาฯ มจร. จากทุกหน่วยงาน ดําเนินงาน หน.พระธรรมทูต อินเดีย สํานักพุทธ กระทรวงวัฒนธรรม ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เดิอน ส.ค. ๕๓ คก.สมัชชาฯ มจร. จากทุกหน่วยงาน หน.พระธรรมทูต กําหนดกรอบกิจกรรมและการทํางาน อินเดีย สํานักพุทธ กระทรวงวัฒนธรรม ๑.๕ ประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่ เดือน ก.ย. ๕๓ ๑๒๓
 7. 7. 7 ๑.๖ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เดือน ต.ค. ๕๓ เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ๑.๗ ระดมทุนและทรัพยากรในการ เดือน พ.ย. ๕๓ ดําเนินการ๒. การดาเนินการ(Doing) ดําเนินการด้านเอกสารและแผนดําเนินการ เดือน ธ.ค. ๕๓ -ก.พ ๕๔ -จัดทําหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องและ หนังสือ ม.ค. ๕๔ ขออนุญาตต่างๆ -จัดทําแบบตอบรับผู้ลงทะเบียน เดือน ม.ค. ๕๔ มจร และสมัชชาฯ -ประชุมทางวิชาการ เดือน กพ.๕๔ มจร.สมัชชา สํานัก พระพุทธศาสนา -จัดพิธีการเจริญจิต ภาวนา ณ มณฑลเจดีย์ เดือน ก.พ ๕๔ วัดไทยพุทธคยา พุทธคยา -พิธีฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การปฏิบัติ ศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระ ธรรมทูตต้นแบบ -พิธีเปิดป้ายกิจกรรมพระธรรมทูตไทยวัด เดือน ก.พ ๕๔ วัดไทยนาลันทา ไทยนาลันทา
 8. 8. 8 -จัดพิธีสวดพระปาติโมกข์ และวันมาฆบูชา เดือน กพ. ๕๔ วัดไทยศิริราชคฤห์ -จัดประชุมสรุปผลงานและลงนามปฎิญญา เดือน ก.พ ๕๔ วัดไทยกุสินาราฯ อินเดีย๓. ขั้นการติดตามงาน(Checking) ๓.๑ ติดตามการทํางานจากการประชุม เดือน มิย.๕๒-กพ.๕๓ คก.พระธรรมทูต กรรมการ อนุกรรมการ ๓.๒ ติดตามรายงาน/แบบสอบถาม พ.ย. ๕๓ คก.ดําเนินงาน๔. การประชาสัมพันธ์(Action) เดือนมิ.ย ๕๓-กพ. คก.ดาเนินงาน ๕๔ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ โบร์ชัวร์ ซีดี ,เวปไซท์ อินเตอร์เนต๘. งบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มูลนิธิฯ และค่าลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
 9. 9. 9 จานวน/คน/ จานวนต่อ รวมจานวนเงินที่ รายการ หน่วย หน่วย จานวนวัน บาท-สตางค์๑ ค่าอาหาร ๕๐๐ ๕๐/รูป,คน ๑๒ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐๒ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ๕๐๐ ๓๐/รูป,คน ๑๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๓. ค่าที่พัก ๕๐๐ ๔๐๐/รูป,คน ๑๒ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ค่าพาหนะเดินทาง(ตั๋ว๔ เครื่องบิน)พระมหาเถระ, ๓๐ ๒๙,๐๐๐/รูป ไป-กลับ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ กรรมการดําเนินงาน ค่าเช่าสถานที่ห้องประชุม และค่าตกแต่งสถานที่ เวที๕ ๕ ๒๕,๐๐๐ บาท ๓ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ แสง สีเสียงอุปกรณ์ใช้ในการ ประชุมสัมมนา๖ ค่าเช่าเหมารถยนต์ปรับ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐ /คัน ๗ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ อากาศ๗. ค่าวิทยากร ๒๐ ๓,๐๐๐ บาท ๒ ๖๐,๐๐๐.๐๐๘. ค่าถวายปัจจัย/ไทยธรรม ๓๐ ๑,๐๐๐/คน ๓๐,๐๐๐.๐๐๙. ค่าของและหนังสือที่ระลึก ๕๐๐ ๕๐๐/คน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐๑๐. ค่าประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐ ๑๐/ชิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐๑๑ ค่าล้างอัดบันทึกภาพ ๕๐๐ ๕/ภาพ ๒,๕๐๐.๐๐
 10. 10. 10๑๒ ค่ากระแสไฟฟ้า/เครื่องเสียง ๕ ๕,๐๐๐/ชุด ๓ ๗๕,๐๐๐.๐๐๑๓ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําความ ๑๕ ๕๐๐/คน ๓ ๒๒,๕๕๐.๐๐ สะอาด เตรียมงาน๑๔ ค่าติดต่อประสานงานของผู้ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ประสานงาน๑๕ ค่าประชุมเตรียมงาน ๑๐ ๕๐๐/ครั้ง ๕,๐๐๐.๐๐๑๖ ค่าเอกสารประกอบการ ๕๐๐ ๕๐/ชุด ๒,๕๐๐.๐๐ สัมมนา๑๗ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ รวมทุกรายการ ๔,๖๗๒,๕๕๐.๐๐ หมายเหตุ ทุกรายการสามารถที่จะจ่ายถัวเฉลี่ยได้ ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินโครงการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ๙.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙.๒ สมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ ๙.๓ พระธรรมทูตนานาชาติในมณฑลพุทธคยา ๙.๔ วัดไทยพุทธคยาและวัดไทยในมณฑลเจดีย์พุทธคยาทุกวัด
 11. 11. 11 ๙.๕ วัดในราชคฤห์ และนาลันทา ๙.๖ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๙.๗ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๙.๘ กระทรวงต่างประเทศ ๙.๙ กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรกลางประสานงาน คือสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ๑๐. การประเมินและการรายงานโครงการ ๑๐.๑ ติดตามโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ๑๐.๒ การประชุมสรุปผลการดําเนินการ ๑๐.๓ การสังเกต ๑๐.๔ การสัมภาษณ์ ฯลฯ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๑.๑ พระธรรมทูตไทยและนานาชาติได้เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยสามารถนําสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงรุก ๑๑.๒ มีเวทีการเผยแพร่ผลงานให้พระธรรมทูตไทยและนานาชาติโดยนํา ประสบการณ์และผลงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากทั่วโลกสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แก่สาธารณชนรับทราบกว้างขวาง ๑๑.๓พระธรรมทู ต ไทยและนานาชาติ ไ ด้ ม าร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ เนื่ อ งในวั น สํ า คั ญ ทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชา และพร้อมกันประกาศลงนามให้วันมาฆบูชาเป็นวันมาฆบูชาโลก วันสําคัญสากลถวายเป็นพุทธบูชาแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 12. 12. 12 -๑๒. บุคคลและสถานที่ติดต่อ มติที่ประชุม ให้มีการแต่งตั้งคณะติดตามการดําเนินงานตามปฏิญญากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ,ปฏิญญากรุงนิวยอร์กเพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านข้อมูลร่วมกัน ดังนี้พระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกา ๑.พระมหา ดร. ถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โทร. (301) 871-8660-1 (office) 301-787-6108 9(Cell) Email : smuch08@live.com,t_inthisan@hotmail.com ๒.พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส รองเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โทร.๙๕๑-๖๔๐-๖๘๖๕ Email: wat_suddhavasa@yahoo.comพระธรรมทูตสายยุโรป ๑.พระครูวิเทศธรรมวิทิต วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ E-mail: pkamonram@hotmail.com) รองประธานสหภาพสงฆ์ ยุโรป ๒.พระครูสุตพุทธิธัช วัดพุทธาราม สวีเดน E-mail: watsweden@hotmail.com เลขาธิการสหภาพสงฆ์ยุโรปพระธรรมทูตสายสหราชอาณาจักร
 13. 13. 13 ๑. พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี่ส์ อังกฤษ (เจ้าอาวาส เลขาธิการ องค์กรพระธรรมทูตในสหราชอาณาจักร, ppanyasiri@yahoo.com ๒. พระครูปลัดสุทัตธรรมสุทธิพระธรรมทูตสายโอเชียนเนีย + ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ๑. พระครูวรกิตติโสภณ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ เจ้าอาวาส ,watnakprok@hotmail.com , 081 – 857 – 7293 ๒. พระมหาสุดใจ จารุวณฺโณ (พระธรรมทูตฯรุ่นที่ 5) วัดนาคปรก กรุงเทพฯ ๓. พระมหา ดร.บุเรียน ปภงฺกโร วัดนาคปรก กรุงเทพฯพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ๑. พระราชรัตนรังษี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (๙๕๐) อินเดีย Wattthai Kusinarachalermraj Tel. : (91) 5564-271189 Fax. : (91) 5564-272089, E-mail: kusinara980@gmail.com ๒. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ๓. พระครูปริยัติธรรมวิเทศ (พม.พัน) วัดไทยนาลันทา โทร. ๐๐๙๑-๙๔๓๐๘๓๙๔๑๒ (อินเดีย) โทร. ๐๘๗-๐๕๓๓๗๑๘ (ไทย)
 14. 14. 14 Email : p_bodhgaya@yahoo.comมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ, รก.ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. โทร. (02-226-3398, 086-574-7888) ๒. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ รก.ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ มจร. โทรศัพท์ (035-248- 065, 089-045-3466) Email: maha-2500@yahoo.com ๓. พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท หัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ มจร. โทรศัพท์ โทรสาร 035-248-065, 081-374-2438 E-mail: witessamphan@hotmail.com witessamphan@yahoo.comสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑. ดร. อํานาจ บัวศิริ ผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ๒. ว่าที่ร้อยตรี ดร. จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อํานวยการส่วนศาสนวิเทศ โทรศัพท์ โทรสาร 02-411-4548, 084-428-5211 E-mail: aoynoiaoy123 @hotmail.com
 15. 15. 15ผู้ประสานโครงการ พระปลัดอําพล สุธีโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ โทร. ๐๘๖-๐๘๐-๘๘๑๒ E-mail : ampol09@gmail.com ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา กับคณะพระธรรม ทูตสายประเทศอินเดีย- เนปาล โทร ๐๘๑-๓๐๖๐๘๗๑ E-mail: tonopoa@yahoo.com คุณบํารุง พันธุ์อุบล ผอ.สํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
 16. 16. 16 กาหนดการ จาริกธรรมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก และธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป องค์กรพระธรรมทูตไทยแห่งสหราชอาณาจักร พระธรรมทูตจากโอเซียเนียร์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ *********** อนุสนธิจากการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๓ และได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป องค์กรพระธรรมทูตแห่ง สหราชอาณาจักร และพระธรรมทูตโอเชียเนียร์ ได้มีการลงนามในปฏิญญามหานครนิวยอร์ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 17. 17. 17ทั่วโลกที่แดนพุทธภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ พร้อมกันนี้ คณะพระธรรมทูตจะได้ร่วมกันปฏิบัตธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ิ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา และเนืองในโอกาสที่พระเทพ ่โพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้ปฏิบัตหน้าที่พระธรรมทูตครบ ๕๐ ปีในแดนพุทธภูมิ ิ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ มอบรางวัลพระธรรมทูตต้นแบบ กาหนดการวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะฯ เดินทางนมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๑ (ตามเส้นทาง) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พระ แท่นวัชรอาสน์-องค์พระเจดีย์พุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธิ์  กราบนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖  นมัสการสัตตมหาสถาน คือสถานที่เสวยวิมุตติสุข ๗ แห่งในบริเวณพระเจดีย์พุทธคยา  พิธีถวายผ้าไตรจีวรห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาที่สวยงามด้วยพุทธลักษณะและศักดิ์สิทธิ์ทสุด ี่ ภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา  ทาวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากรผู้มี ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ แผ่เมตตา และเวียนเทียนรอบองค์พระ มหาเจดีย์พุทธคยา คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชนเดินทางมาถึงพุทธคยา เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ผูเ้ ข้าประชุมลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนา เวลา ๐๘.๓๐ น. -พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
 18. 18. 18 ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน -พิธีการต้อนรับ สู่แดนพุทธภูมิ เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดงาน - พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - สารของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช - สารของหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล - สารของ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา - สารของประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป - สารของประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยแห่งสหราชอาณาจักร - สารจากหัวหน้าพระธรรมทูตจากโอเซียเนียร์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา -กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระธรรมทูตไทยมีภูมิธรรม ภูมิปัญญา โดย พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคมเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระ /พระภิกษุสงฆ์นานาชาติ พระธรรมทูตไทย จากนานาชาติ พระสงฆ์นักศึกษาในประเทศอินเดีย -แขกผู้มีเกียรติ อุบาสก อุบาสิกา รับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ
 19. 19. 19 โดย พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทาเวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๒๐ น. ถวายน้าปานะพระภิกษุสงฆ์/พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่มเวลา๑๕.๒๐-๑๗.๐๐ น การประชุมกลุ่มย่อย ห้องประชุมที่ ๑ ห้องพระอานนท์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสงฆ์ ไทยในต่างประเทศ ห้องประชุมที่ ๒ ห้องพระสารีบุตร เรื่อง การบริหารจัดการวัดและศูนย์ปฏิบัติ ของพระพุทธศาสนา ห้องประชุมที่ ๓ ห้องพระโมคคลัลลานะ เรื่อง การจัดกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ ห้องประชุมที่ ๔ ห้องพระกัสสปะ เรื่อง การพัฒนางานพระธรรมทูตที่พึง ประสงค์ในอนาคต ห้องประชุมที่ ๕ ห้องพระราหุล เรื่อง มุมมองของชาวต่างประเทศต่อพระ ธรรมทูตสายต่างประเทศ ห้องประชุมที่ ๖ ห้องพระอัสสชิ เรือง พุทธวิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสาย ่ ต่างประเทศ ห้องประชุมที่ ๗ ห้องนางวิสาขา เรื่อง บทบาทสตรีกับงานพระพุทธศาสนาเวลา๑๗.๐๐ น. พักการประชุมสัมมนา ถวายน้าปานะ
 20. 20. 20 พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารเวลา ๑๘.๐๐น. ธรรมสมโภช ณ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม/นาปฏิบัติ โดย พระราชปัญญาเมธี สานักไตรสิกขาภาวนาเวลา ๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔เวลา ๐๖.๐๐ น-๐๗.๐๐ น ถวายภัตตาหารเช้าเวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. พิธีทาวัตรเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. พิธีทาบุญครบรอบและแสดงมุทิตาจิต / ประกาศเกียรติคุณ พระเทพโพธิวิเทศ ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตครบรอบ ๕๐ ปี กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพระพุทธภูมิ - อ่านประกาศเกียรติคุณ -ประธานสมัชชาสงฆ์ ผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศถวายมุทิตา สักการะ -ผู้แทนอุบาสก อุบาสิกา อ่านลานา แด่พระเทพโพธิวิเทศ “บทลมหายใจทิ้งไว้ในแดนพระพุทธภูมิ” -พระพรหมวชิรญาณ กล่าวสัมโมทนียคาถา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ -พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ -ทาบุญทอดผ้าป่าโรงพยาบาล ภูริปาโล
 21. 21. 21เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถระ /พระสงฆ์นานาชาติ พระธรรมทูต ไทย จากนานาชาติ พระสงฆ์นักศึกษาในประเทศอินเดีย -แขกผู้มีเกียรติ อุบาสก อุบาสิกา รับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมพระธรรมทูตไทยทั่วโลกตามระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมกันจัดทา Road Map แผนพัฒนาพระธรรมทูตสาย ต่างประเทศ พิธีลงนามปฏิญญาพุทธคยา อินเดีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔เวลา ๑๖.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกเวลา ๑๗.๐๐ น. ทอดผ้าป่าบารุงวัด ถวายน้าปานะ และพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารเวลา ๑๘.๐๐ น. - พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ - ทาพิธีประกาศปฏิญญา พุทธคยา ๒๕๕๔(๒๐๑๑) - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บูชาเจดีย์โพธิคยา - การบรรยายพิเศษ เรื่อง มองหน้า แลหลังพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ โดย พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทราราม สวิสเซอร์แลนด์ -พิธีประทักษิณ เวลา ๒๑.๐๐ น. -พักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. พักที่ “รมณียสถาน ภูริปาโล ๘๔”
 22. 22. 22 พระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาพิธีวางศิลาฤกษ์ ๐๘.๓๐ น. ธรรมยาตราสู่เขาคิชกูฎ นมัสการพระคันธกุฎี สวดมนต์ทาวัตรเช้า-ถ้าสุกรขาตา -ถ้าพระโมคคัลลา เวลา ๑๐.๓๐ เดินทางไปวัดไทยสิริราชคฤห์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ประกอบพิธีอธิษฐานจิตลงเสาเอกอุโบสถ พิธีเจริญพุทธชยมงคลคาถาหัวสิงห์พระเจ้าอโศก เปิดป้ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมราชคฤห์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประกอบพิธีเปิดป้ายคลินิก ดร.เจ กัสสป และ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดไทยนาลันทาเวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทางเข้าวัดเวฬุวันมหาวิหารเวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีจุดประทีปมาฆบูชาบูชาราลึก พิธีการ”ย้อนยุคเวฬุวันในอดีต” ลั่นฆ้อง จุดประทีป ราลึกมาฆบูชา เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดโอวาทปาติโมกข์ พิธีประทักษิณ เวลา ๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
 23. 23. 23วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ธรรมยาตรา เวสาลี-กุสินารา เวลา ๐๖.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า และออกเดินทางไปเมืองเวสาลี นมัสการสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมืองเวสาลี และสระอภิเษกของเจ้าลิจฉวี เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยเวสาลี ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไทยเวสาลี และฟังสาธิตการสวดมนต์บทรัตนสูตรของสามเณรชาวอินเดีย เวลา ๑๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ณ อานันทะสถูปกูฎาคารศาลาป่ามหาวัน เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางต่อไปยังที่พักเมืองกุสินาราวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิธีปิดการประชุมสัมมนา ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีการต้อนรับ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยกล่าวรายงาน พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รองหัวหน้าพระ ธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรมและผู้อุปถัมภ์ ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน เวลา๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
 24. 24. 24 เวลา ๑๓.๐๐ น. นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ (ตามเส้นทาง) ชมสาลวโนทยาน-ปรินิพพานวิหาร และมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศาสดา เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปประเทศเนปาลผ่านด่านโสเนารี(ตรวจวีซ่าในพาสปอร์ต) เวลา ๒๐.๐๐ น. เข้าพักที่ลุมพินีวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ชมสวนลุมพินี ประเทศเนปาล เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๓ (ตามเส้นทาง) สถานที่ประสูติ ณ สวน ลุมพินีวัน สวดมนต์ทาวัตรเช้า-นั่งสมาธิ ณ เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก มหาราช เสร็จแล้วเวียนเทียนในมายาเทวีวิหาร- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สระ โบกขรณี และซื้อของที่ระลึกจากเนปาล เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยลุมพินี เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ประเทศอินเดีย ผ่านด่านโสเนารี ธรรมยาตราสู่เมืองสาวัตถีวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ (วัดเชตวัน นครสาวัตถี) เวลา ๐๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานสถานที่ปราสาทอนาถบิณฑิกเศรษฐี-ปราสาทบิดาท่านองคุลีมาล สานักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลเมืองแก้วสาวัตถี เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วด/โรงแรมที่พัก ั เวลา ๑๔.๐๐ น. ศึกษาดูงานวัดพระเชตวันมหาวิหาร หมู่กุฏิพระอรหันต์ ๘๐ ต้นอานันทโพธิ์ สวดมนต์ทาวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์พิเศษภายในพระคันธกุฎี (สถานที่ ตรัสมงคลสูตร) นั่งสมาธิ-แผ่เมตตา-ประทักษิณวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ธรรมยาตราสู่สารนาถ-สวดปาติโมกข์ที่ธัมเมกขสถูป
 25. 25. 25 เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ แวะพักฉันเพลระหว่างทางแบบปิคนิก เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถที่มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยที่สุด และหัว สิงห์เสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด-มูลคันธกุฎี/สมาคมมหาโพธิ์ นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ (ตามเส้นทาง) ทาวัตรนมัสการธัมเมกสถูป-พิธีสวดพระปาติโมกข์ที่ธัมเมกขสถูป ธรรมบรรยาย ความสาคัญของธรรมเมกสถูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พิเศษ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีประทักษิณ เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ล่องแม่นาคงคาอาลาเมืองพาราณสี เวลา ๐๕.๐๐ น. แม่น้าคงคาในยามเช้าตรู่ชมเมืองเก่าพาราณสี การอาบน้าศักดิ์สิทธิ์ชาระบาปของชาว ฮินดู-ชมท่าเผาศพที่ไฟไม่เคยดับตลอดระยะเวลา ๔,๐๐๐ ปี เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าในโรงแรม-ไปชอปปิ้งของฝากกลับบ้าน มีผ้ากาสีที่มีชื่อเสียง เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวันคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชนผู้ร่วมประชุม แยกย้ายเดินทางจาริกตามกาหนดของกลุ่มหมายเหตุ กาหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 26. 26. 26 แผนการจัดอาหาร-น้าปานะประจาวัน ว/ด/ป เช้า กลางวัน เย็น หมายเหตุ 25 ก.พ.54 200 รูป/คน 250 รูป/คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ 100 คน วัดไทยพุทธคยาเจ้าภาพ 26 ก.พ.54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ วัดไทยพุทธคยาเจ้าภาพ 27 ก.พ.54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ วัดไทยพุทธคยาเป็น วัดไทยสิริราชคฤห์เป็น วัดไทยสิริราชคฤห์ เจ้าภาพ เจ้าภาพ เป็นจ้าภาพ 28 ก.พ.54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ โรงแรม/วัดไทยนาลันทา วัดไทยไวสาลี วัดไทยกุสินารา/ เป็นเจ้าภาพ โรงแรม เป็นจ้าภาพ 1 มี.ค. 54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ วัดไทยกุสินารา/โรงแรม วัดไทยกุสินารา/ วัดไทยลุมพิน/ี เป็นเจ้าภาพ โรงแรมเป็นเจ้าภาพ โรงแรม เป็นจ้าภาพ 2 มี.ค. 54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ วัดไทยลุมพินี/โรงแรม วัดไทยลุมพินี โรงแรม เป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าภาพ เป็นจ้าภาพ 3 มี.ค. 54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ โรงแรมเป็นเจ้าภาพ โรงแรมเป็นเจ้าภาพ โรงแรมพาราณสี 4 มี.ค. 54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ โรงแรมเป็นเจ้าภาพ โรงแรมเป็นเจ้าภาพ โรงแรม เป็นจ้าภาพ 5 มี.ค. 54 200 รูป/คน 250 รูป/คน 100 คน รวมพระสงฆ์นานาชาติ โรงแรมเป็นเจ้าภาพ โรงแรมเป็นเจ้าภาพ โรงแรม เป็นจ้าภาพหมายเหตุ...จานวนคนอาจเพิ่มหรือลดลง แต่พิธิเปิดและงานวันแรกจะมีจานวนคนเข้าร่วมพิธีประมาณ 250 คน รวมทังพระสงฆ์ ้ไทย นักศึกษา พุทธศาสนิกชน, วันอื่นๆ จานวนคนอาจเพิ่มหรือลดลง
 27. 27. 27 รายชื่อพระเถรานุเถระและคณะที่เดินทางไปร่วมประชุมพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล วัน/เดือน/ปี กาหนดการเดินทางไปอินเดีย รายชื่อ จานวนที่ ออกจาก/ หมายเหตุ ผู้ติดตาม ไป กลับ สายการบิน ถึง/เวลา เวลา1 พระพรหมวชิรญาณ -2 พระเทพกิตติโมลี ขอรถไปรับ/ พระครูสุธรรมปัญญาวิเทศ - 15/2/54 - Thai Airway สุวรรณภูมิ คยา ที่พัก พระมหาฉัตรชัย วรชโย3 พระครูวินัยธรสมุทร รถไฟ พระปลัดอาพล สุธีโร ” ขอรถไปรับ/ พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ 21/2/54 - ” กัลกัตตา คยา พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร ” ที่พัก/อาหาร พระมหาเอนก อเนกาสี ” พระมหาชาญณรงค์ ”4 6 คน = ชาย 3, รถยนต์จาก 22/2/54 - วัดไทย พระมหาชัยพิชิต (ช้าง) หญิง 3 คน กัลกัตตา ขอที่พัก พุทธคยา
 28. 28. 285 ให้จอง เจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนา 2 คน - สุวรรณภูมิ 23/2/54 คยา โรงแรม/ขอ แห่งชาติ รถ6 ขอที่พัก 30 รถบัสจาก 60 รูป/คน วัดไทย รูป/คน กลุ่มเอเชีย 23/2/54 กัลกัตตา พุทธคยา ,อาหาร 60 รูป/คน7 ทานอาหาร 38 รูป/คน - พักโรงแรม พัก กลุ่มอเมริกา 24/2/54 ร่วม 38 รูป/ โรงแรม คน8 59 รูป/คน พักโรงแรม พัก พระราชปัญญาเมธี 24/2/54 - โรงแรม9 16 รูป/คน พักโรงแรม พัก คณะเบลเยี่ยม 24/2/54 - โรงแรม10 14 รูป/คน พักโรงแรม พัก คณะอังกฤษ 24/2/54 - โรงแรม11 คณะกรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยใน ยังไม่แน่นอน ทวีปยุโรปหมายเหตุ...ประเทศเจ้าภาพจัดรถรับส่งสนามบินและรถธรรมยาตราตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งจัดกรรมการฝ่ายต้อนรับดูแล และรับส่ง
 29. 29. 29 แผนผังขบวนรถธรรมยาตราวันที่ 27 - 1 มีนาคม 2554 รถนําขบวน VIP 1 ประเทศเจ้าภาพ VIP 2 VIP 3 บริษัทซุปเปอทราเวล รถสหรัฐอเมริกา ผู้นําคณะ : ดร.พม.ถนัด/พม.ปิยะ/วิทยากรท้องถิ่น ท้องถิ่น บริษัททัวร์.............. รถสหภาพยุโรป ผู้นําคณะ : พระมหาสมภพ/วิทยากรท้องถิ่นท้องถิ่น บริษัทมงคลทูมูน ทัวร์ รถเอเชีย 1 ผู้นําคณะ : พระรารชปัญญาเมธี/วิทยากรท้องถิ่น ท้องถิ่น บริษัทมงคลทูมูน ทัวร์ รถเอเชีย 2 ผู้นําคณะ : พระปลัดอําพล สุธีโร/วิทยากรท้องถิ่น ท้องถิ่น บริษัทมงคลทูมูน ทัวร์ รถเอเชีย 3 ผู้นําคณะ :พระมหาอเนก /วิทยากรท้องถิ่นท้องถิ่น บริษัททัวร์......... รถนักศึกษาไทยในอินเดีย ผู้นําคณะ : /วิทยากรท้องถิ่นท้องถิ่นหมายเหตุ...1.ขอความอนุเคราะห์ให้วัดไทยพุทธคยาจัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟนสาหรับพระวิทยากรในแต่ละคันรถ, 2.วิทยากรท้องถิ่นให้วัดไทยพุทธคยาจัดหา, 3.การดูแลเรื่องอาหาร ที่พัก น้าปานะ บริษัททัวร์จะรับผิดชอบ 4. ขอเบอร์โทรศัพท์วิทยากรท้องถิ่นสาหรับแผนภูมินี้ให้วัดไทยพุทธคยาเพิ่มเติมรายชื่อผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นวิทยากร/ผู้ประสานงานแต่ละคันรถพร้อมทั้งให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของพระวิทยากร/ผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อในอินเดียด้วย
 30. 30. 30 รายละเอียดการเตรียมงาน จัดประชุมสัมมนา ณ วัดไทยพุทธคยา วันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๕๔ที่ รายการ การดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน1 สถานที่ 1.จัดเตรียมสถานที่ วัดไทยพุทธคยา กรรมการฝ่าย -ห้องประชุมใหญ่สาหรับใช้ใน เวที/ตกแต่งประดับ สถานที่ พิธีเปิดและฟังบรรยายรวมถึง เวที เครื่องเสียง การลงนามปฏิญญา -โต๊ะหมู่บูชา หมายเหตุ...มีผังการตกแต่งเวที -เก้าอี้ประธาน และจัดห้องประชุมให้ทา -โพเดียม 2 ตัว ประกอบสามารถประยุกต์การ -แจกัน ตกแต่งตามความเหมาะสม -โต๊ะรับแขก,เก้าอี้ กรณีที่มีพระสงฆ์นานาชาติเข้า -เก้าอี้ผู้เข้าร่วม ร่วมให้อยู่ในดุลยพินิจของวัด ประชุม ไทยพุทธคยา -เต๊นท์ ฯลฯ -ห้องประชุมเล็ก เครื่องเสียง, วัดไทยพุทธคยา กรรมการฝ่าย สาหรับใช้ประชุมกลุ่มย่อย ไมโครโฟน, โต๊ะ, สถานที่ จานวน 5 ห้อง เก้าอี้ สาหรับจวนคน 20-30 รูป/คน -สถานที่ลงทะเบียน โต๊ะ เก้าอี้ จุดรับ วัดไทยพุทธคยา กรรมการฝ่าย สาหรับให้ผู้เข้าประชุม ลงทะเบียน สถานที่ ลงทะเบียนเข้าประชุม และลงชื่อ ฝ่ายเลขานุการและ รับใบประกาศ ฯลฯ ประสานงาน2 อาหาร-น้าปานะ น้าปานะวันละ 3 วัดทุกวัดในอินเดีย กรรมการฝ่าย -ตามแผนผัง เวลา และจานวน เวลา สวัสดิการ คนที่กาหนด อาหารมื้อเช้า/ กลางวัน/เย็น3 รถสาหรับเดินทางธรรมยาตรา (ตามแผนผังที่แนบ วัดไทยพุทธคยา กรรมการฝ่าย สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง มา) เลขานุการและ 1.กรณีที่มาเป็นกรุ๊ป ประสานงาน บริษัททัวร์เป็นผุ้จัด
 31. 31. 31 และให้ร่วมขบวน ตามผังที่กาหนด 2.วัดไทยพุทธคยา จัดเตรียมรถบัส บริการ 1 คัน 3.จัดรถ VIP สาหรับ พระมหาเถระ ประมาณ 3 – 5 คัน 4.จัดวิทยากรบรรยาย ประจารถคันละ 1-2 คน หากกลุ่มที่มามี ผู้นาควรจัดให้ 1 คน 5.จัดทาป้ายติดรถใน ขบวนให้ครบ4 การเชิญแขกผู้มีเกียรติฝ่าย ทาหนังสือแจ้ง วัดไทยพุทธคยา คณะกรรมการฯ วัด ประเทศอินเดียและพระสงฆ์ กาหนดการ ไทยพุทธคยา นานาชาติที่มาร่วมงาน ประสานงานด้วย จดหมาย5 การจัดทาของที่ระลึก -จัดทาหนังสือ 50 ปี - วัดไทยพุทธคยา ดร.พระครูสมุทร พระเทพโพธิวิเทศ และคณะกรรมการ -จัดทาหนังสือ -สมัชชาสงฆ์ฯ ดร.พระมหาถนัด ผลงานพระธรรมทูต อเมริกา -เที่ยวถิ่นพุทธ ดร.พระมหาถนัด -เสื้อ/กระเป๋า -สมัชชาสงฆ์ฯ ดร.พระปลัดอาพล อเมริกา -กรรมการฝ่ายหา รายได้6 ฝ่ายจัดหากองทุนรายได้ -ประชาสัมพันธ์รับ วัดไทยใน คณะกรรมการฝ่าย บริจาค ต่างประเทศ จัดหาทุน และฝ่าย
 32. 32. 32 -ตั้งกองทุน เหรัญญิก -ออกใบอนุโมทนา บัตร -จัดทาบุญรายรับ- รายจ่าย -สรรหากรรมการ อุปถัมภ์7 ทาเอกสาร คู่มือประกอบการ จัดทาต้นฉบับ มจร. พระมหาศักดิ์ชาย อบรมกาหนดการ/สูจิบัตร/ ตรวจล่าง ทาน พิมพ์ พระปลัดอาพลและ ประกาศนียบัตร คณะ8 พิธีกร/พิธีการ -ดาเนินการพิธีเปิด คณะกรรมการวัด คณะกรรมการฝ่าย -ดาเนินการ ไทยในประเทศ สถานที่และพิธีการ ประชาสัมพันธ์ อินเดีย พระครูวรกิตติ ทั่วไป โสภณ -ศาสนพิธีต่างๆ -พระครูพิพิธพลาทร9 การประชาสัมพันธ์ ดาเนินการเผยแพร่ คณะกรรมการฝ่าย กรรมการฝ่าย ออกสื่อ/วิทยุ/ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์/ บันทึกภาพ/เขียน ข่าว/เผยแพร่10 การเตรียมพิธีการเปิด-ปิดประชุม -จัดให้มีการแสดง วัดไทยพุทธคยา คณะกรรมการฝ่าย -การลงนามปฏิญญา ต้อนรับ สถานที่และพิธีการ -การจัดศาสนพิธีใต้ต้นพระศรี 1.การร้องเพลงองคุ มหาโพธิ์ ลิมาลประกอบดนตรี ของนักเรียนชาว พุทธ เด็กหญิงแต่ง สาหรีประมาณ 10 คน ร้องร่วมกับ ดนตรีอินเดีย(3นาที)
 33. 33. 33 2.การแสดงบูชาที่ เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนา ของร.ร.เบญจศีล (อ. อนุรุทธ์) 1 ชุด 3.จัดสถานที่ทาศาสน พิธีใต้ต้นพระศรีมหา โพธิ์,เครื่องเสียง, อาสนะพระมหาเถระ ฯลฯ 11 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์อื่น -แฟ้มคากล่าว วัดไทยพุทธคยา คณะกรรมการฝ่าย รายงาน สถานที่ -สมุดเยี่ยมวัดหมายเหตุ...สาหรับนิทรรศการ เนื่องจากวัดทุกวัดมีภารกิจงานมาก ยังไม่สามารถส่งกิจกรรมจัดนิทรรศการมาประกอบได้ จึงเห็นควรงดกิจกรรมดังกล่าว

×