Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1/3
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ
Health Professional Education Foundation (NHPE)
กา นดการประชุม
“การจัดทาแผนย...
2/3
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ
Health Professional Education Foundation (NHPE)
กา นดการ
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐
้องประช...
3/3
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ
Health Professional Education Foundation (NHPE)
เอก ารประกอบการประชุม
๑. า ร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategic plan agenda

102 views

Published on

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการการศึกษาบุคลากรสุขภาพ"
วันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
Riverside 3 ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strategic plan agenda

  1. 1. 1/3 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ Health Professional Education Foundation (NHPE) กา นดการประชุม “การจัดทาแผนยุทธ า ตร์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ" ใน ัน พุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เ ลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ้องประชุม Riverside 3 ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ( ี่พระยา) กรุงเทพ ัตถุประ งค์ ๑. เพื่อทบท น ถานการณ์ การดาเนินงานแผนยุทธ า ตร์พัฒนาการ ึก า า รับบุคลากรด้าน ุขภาพใน ต รร ที่ ๒๑ และทิ ทางการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อการดาเนินงานใ ้ได้ผล ัมฤทธิ์ตาม ัตถุประ งค์ ของแผนยุทธ า ตร์ฯ ๒. ร้างทุนทางปัญญาในการพัฒนาการ ึก ากาลังคนด้าน ุขภาพ ๓. เพื่อกา นดทิ ทางและอนาคตในยุทธ า ตร์การดาเนินการเพื่อ นับ นุน การขับเคลื่อนการพัฒนา การ ึก ากาลังคน ุขภาพเพื่อ นับ นุนการปฏิรูประบบ ุขภาพ ผลที่คาด ัง ๑. ร มร มค ามก้า น้าของการดาเนินงาน ๓ ปี แผนยุทธ า ตร์พัฒนาการ ึก า า รับบุคลากรด้าน ุขภาพใน ต รร ที่ ๒๑ ๒. ได้กรอบยุทธ า ตร์การดาเนินการเพื่อ นับ นุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการ ึก า า รับกาลังคนด้าน ุขภาพตามกรอบแผนยุทธ า ตร์พัฒนาการ ึก า า รับบุคลากรด้าน ุขภาพใน ต รร ที่ ๒๑ และ ยุทธ า ตร์การปฏิรูประบบ ุขภาพอื่นๆที่เกี่ย ข้อง เช่น ยุทธ า ตร์ท รร การพัฒนากาลังคนด้าน ุขภาพ เป็นต้น รูปแบบการจัดประชุม ใช้การประชุมแบบไม่เป็นทางการ แต่ดาเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อใ ้ผู้เข้าร่ มประชุมมีโอกา พบปะ แลกเปลี่ยน นทนาอย่างเป็นกันเอง ร มทั้งระดม มอง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจัก ์ ในการพิจารณา กา นดทิ ทางเชิงยุทธ า ตร์และอนาคต ในการขับเคลื่อนพัฒนาการ ึก ากาลังคนด้าน ุขภาพ เพื่อ นับ นุน การปฏิรูประบบ ุขภาพ -----------------------------------------------------------------------------------------
  2. 2. 2/3 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ Health Professional Education Foundation (NHPE) กา นดการ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ ้องประชุม Riverside 3 กล่า เปิดการประชุม โดย .นพ. ิจารณ์ พานิช แนะนา ัตถุประ งค์และรูปแบบการประชุม โดย .พญ. ณิชา ชื่นกองแก้ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ ้องประชุม Riverside 3 แบ่งกลุ่มย่อย ค ามคืบ น้า/กิจกรรม/ผลงาน ที่เกี่ย ข้องกับยุทธ า ตร์ โดยแต่ละกลุ่มจะอภิปรายตอบคาถาม ค ามก้า น้าตามประเด็นยุทธ า ตร์ และ ค ามก้า น้าเมื่อเปรียบเทียบตาม WHO Recommendation (ที่เกี่ย ข้อง) กลุ่ม ๑: (๒) การ ร้างค ามร่ มมือระ ่างผู้ผลิตและผู้ใช้บุคลากรด้าน ุขภาพ และ (๖) การ ร้างเครือข่าย ู่การปฏิรูปการ ึก าบุคลากรด้าน ุขภาพ (ประธานกลุ่ม นพ ภิเ ก ลุมพิกานนท์) [ใช้ตาราง ๑.๓, ๑.๗ และตาราง ๒] กลุ่ม ๒: (๓) การปฏิรูปการบริ ารจัดการใน ถาบันการ ึก า และ (๔) การปฏิรูป ลัก ูตรและ กระบ นการเรียนรู้ (ประธานกลุ่ม .นพ. พง ์ ักดิ์ รรณไกรโรจน์) [ใช้ตาราง ๑.๔, ๑.๕ และตาราง ๒] กลุ่ม ๓: เป้าประ งค์และตั ชี้ค ามก้า น้าที่ าคัญ (ประธานกลุ่ม ร .พญ.นันทนา ิริทรัพย์) [ใช้ตาราง ๑.๑ และตาราง ๒] กลุ่ม ๔: การจัดประชุม ิชาการและบริ ารจัดการ (ประธานกลุ่ม นพ. ุ ิทย์ ิบุลผลประเ ริฐ และ .พญ. ณิชา ชื่นกองแก้ ) [ใช้ตาราง ๑.๘ และตาราง ๒] ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ รับประทานอา ารกลาง ัน ๑๓.๐๐.-๑๔.๓๐ นาเ นอผลของแต่ละกลุ่มย่อย (กลุ่มละ ๑๕ นาที) ดาเนินการอภิปราย โดย .นพ.ภิเ ก ลุมพิกานนท์ ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ อภิปรายค ามก้า น้า(และ รุป scoring?) เปรียบเทียบตาม WHO Recommendation โดย ผ .ทพ. ีระ ักดิ์ พุทธา รี ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ทิ ทางและภาระกิจที่ต้องทาต่อไป ดาเนินการอภิปราย ย กล่า ปิดการประชุม .นพ. ิจารณ์ พานิช
  3. 3. 3/3 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ Health Professional Education Foundation (NHPE) เอก ารประกอบการประชุม ๑. า รับอ้างอิง เอก ารอ้างอิงที่ ๑ : แผนยุทธ า ตร์พัฒนาการ ึก า า รับบุคลากรด้าน ุขภาพใน ต รร ที่ ๒๑ (พ. . ๒๕๕๗ - พ. . ๒๕๖๑) เอก ารอ้างอิงที่ ๒ : Applicable of WHO Eleven recommendations on transforming and scaling up health professionals' education and training, Thailand 2014 เอก ารอ้างอิงที่ ๓ : GSHRH 2030 เอก ารอ้างอิงที่ ๔ : Bellagio Statement 2016 เอก ารอ้างอิงที่ ๕ : PMAC 2014 ๒. า รับงานกลุ่ม Table1 ค ามก้า น้าตามแผนยุทธ า ตร์ฯ Table2 Implementation of WHO Eleven recommendations on transforming and scaling up health professionals' education and training, Thailand 2016 กา นดการกลุ่ม District Health system ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ ้องประชุม Riverside 3 กล่า เปิดการประชุม โดย .นพ. ิจารณ์ พานิช แนะนา ัตถุประ งค์และรูปแบบการประชุม โดย .พญ. ณิชา ชื่นกองแก้ ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ ้องประชุม Riverside 4 ระดมค ามคิดเ ็นแผนปฏิบัติการค ามร่ มมือในระดับเขตในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐาน โดย นพ.อภิ ิทธิ์ ธารง รางกูร และ นพ. ิชัย อั ภาคย์ ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ รุปแน ทางการทาแผนยุทธ า ตร์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ึก าบุคลากร ุขภาพ โดย นพ. ีระพันธุ์ ุพรรณไชยมาตย์ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ รับประทานอา ารกลาง ัน ๑๓.๐๐.-๑๖.๐๐ ้องประชุม Riverside 3 กา นดการเดีย กับ ้องประชุม Riverside 3

×