นิเทศตนเอง

276 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิเทศตนเอง

  1. 1. แบบบันทึกการนิเทศตนเอง ชื่อ - ฉายา/สมณศักดิ์ : พระอาจารยธีรพิสิษฐ จนฺทสาโร ตําแหนง : เลขานุการเจาคณะตําบลสํานักทอน รายวิชาที่สอน : 3000 - 1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 จํานวน 4 คาบ 2000 - 1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 จํานวน 4 คาบ สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ปการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 2556 นิเทศ ครั้งที่................. วันที่.........................เดือน..................................................................พ.ศ. 2556 คําชี้แจง 1. แบบประเมินการนิเทศตนเอง เปนการรูตน เพื่อเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพในความเปนครู 2. ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในชองการปฏิบัติและระดับคะแนนการปฏิบัติ ลําดับ การปฏิบัติ รายการนิเทศ มี ไมมี ระดับที่ปฏิบัติ 3 2 1 0 หมายเหตุ 1 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 3 การใชสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 4 การสรุปบทเรียน 5 การตรวจงาน / ผลงาน 6 การสรางสื่อ / เอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม 7 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 8 การจัดทําหลักฐานการวัดและประเมินผล 9 การใหคําแนะนํา / ปรึกษา แกนักเรียน และครู - อาจารย 10 การจัดทําบันทึกพฤติกรรมนักเรียน รวม รวมทั้งสิ้น ระดับผลนิเทศ หมายเหตุ คะแนน ๓๐ - ๒๔ คะแนน หมายถึง การเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพความเปนครู อยูในเกณฑ ดีมาก คะแนน ๒๓ - ๑๗ คะแนน หมายถึง การเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพความเปนครู อยูในเกณฑ ดี คะแนน ๑๖ - ๑๐ คะแนน หมายถึง การเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพความเปนครู อยูในเกณฑ พอใช คะแนน ๑ - ๙ คะแนน หมายถึง การเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพความเปนครู อยูในเกณฑ ตองปรับปรุง
  2. 2. ขอดี - ขอดอย ในการจัดการเรียนรู นักเรียน ขอดอย ขอดี ผูสอน สิ่งที่จะตองปรับปรุงตอไป ลงชื่อ ผูสอน (พระธีรพิสิษฐ จนฺทสาโร) ขอเสนอแนะของรองผูอํานวยการ ลงชื่อ ( ขอเสนอแนะของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ )
  3. 3. ลงชื่อ ( ผูอํานวยการ )

×