Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vii. camber, deflection, and crack control

759 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vii. camber, deflection, and crack control

 1. 1. Department of Civil Engineering NPIC VII. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH Camber, Deflection and Crack Control 1> esckþIepþIm Introduction PaBdab nigsñameRbHrbs;Ggát;ebtugeRbkugRtaMgk¾sMxan;dUckarKNnaPaBdab nigsñameRbH rbs;Ggát;ebtugGarem:Edr. Ggát;ebtugeRbkugRtaMgmanlkçN³Rsav (slender) CagGgát;ebtugGarem: ehIykareFVIkarrbs;vargT§iBleday flexural cracking eFVIeGayvaeKkan;EtRby½tñkñúgkarRKb;RKg PaBdab nigsñameRbH. karKNnadMbUgBak;B½n§nwgkarKNnasmamaRtmuxkat;rbs;Ggát;eRKOgbgÁúMsMrab; sßanPaBkMNt;én flexural stresses eRkamGMeBI service load nigsMrab;sßanPaBkMNt;énkar)ak; Edlrg karBt;begáag kMlaMgkat; nigkMlaMgrmYl edayrYmbBa©ÚlTaMg anchorage development strength. kar KNnaEdlmanlkçN³eBjeljluHRtaEtmankarkMNt;TMhMén long-term deflection, camber nigTMhM sñameRbH ehIytMélTaMgenHsßitenAkñúgkMrit allowable serviceability. Ggát;ebtugeRbkugRtaMgrgkMlaMgsgát;cakp©itCaGcié®nþy_EdlbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMgCH T§iBly:agxøaMgdl; long-term creep deformation rbs;va. karbraC½ykñúgkarTajTukCamun nigkar RKb;RKgkMhUcRTg;RTayEbbenHGacnaMeGayman camber FM EdlGacbgáeGaymanépÞe)a:g nignaMeGay karbgðÚrTwkBIdMbUlGKarminmanlkçN³smRsb/ bgáeGaykarebIkbrelIs<anminmanpasuxPaB nigbgá eGaymansñameRbHenAelItYGKar EdlrYmbBa©ÚlTaMgkarBi)akkñúgkareFVIbg¥Üc nigTVarrt;Rtg;Kña. PaBBi)akkñúgkarTajTukCamunnUvkMhatbg; long-term prestress EdlmanlkçN³suRkiteFVI eGayeKkan;EtBi)akkñúgkar)a:n;RbmanTMhMén camber EdlrMBwgTukeGaysuRkitEdr. PaBsuRkitkan;Et Bi)akTTYl)ansMrab; partially prestressed concrete system EdlsñameRbHkMNt;RtUv)anGnuBaØattam ry³kareRbIEdkFmμtabEnßm. Creep strain enAkñúgebtugbegáIn camber dUcEdlvabgáeGaymankarekIn eLIgnUvkMeNagCalkçN³GviC¢manEdlCaTUeTAvamantMélFMCagkarfycuHEdlbegáItedaykarfycuHénkM hatbg;eRbkugRtaMgedaysar creep, shrinkage nig stress relaxation. kar)a:n;RbmanEdll¥bMput énkarekIneLIgén camber KYrEp¥kelIbTBiesaFn_/ EdnkMNt;énpleFobElVgelIkMBs;Fñwm nigkareRCIs erIsm:UDul Ec rbs;ebtugd_RtwmRtUv. karKNna moment-curvature relationship eRkamdMNak;kalén kardak;bnÞúkCabnþbnÞab;rhUtdl;sßanPaBkMNt;énkar)ak;k¾GacCYykñúgkarkMNt;PaBdabrbs;Ggát; eGaymanlkçN³kan;EtsuRkit. edaysarkugRtaMgFMenAkñúgEdkeRbkugRtaMg ERcHsIuEdlbNþalBIsñameRbHGaceFVIeGayeRKOg PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 407
 2. 2. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa bgÁúM)at;bg;lT§PaBRTRTg;. dUcenH EdnkMNt;énTMhMrbs;sñameRbH nigKMlatrbs;vaRtUv)ankMNt; ehIy dMeNIrkarénkarkMNt;TMhMsñameRbHsmRsbRtUv)aneRbI. ACI 318 Code )ancat;cMNat;fñak;eGay Ggát;rgkarBt;begágebtugeRbkugRtaMgCabIfñak;KW³ (a) Class U: f t ≤ 7.5 f 'c psi (0.623 f 'c MPa ) (7.1a) enAkñgkrNIenH eKeRbI gross section sMrab;lkçN³muxkat;enAeBlkMNt;eRbkugRtaMgeRkamGMeBI service load nigkMNt;PaBdab. eKminRtUvkareRbI skin reinforcement enAépÞbBaÄreT. (b) Class T: 7.5 f 'c ≤ f t ≤ 12 f 'c psi ( f 'c MPa ) (7.1b) cMNat;fñak;enHenAcenøaHmuxkat;eRbH nigmuxkat;Gt;eRbH. eKeRbI gross section kñúgkarKNna stress. eKeRbI cracked bi-liner section sMrab;KNnaPaBdab. eKminRtUvkareRbI skin reinforcement enAépÞbBaÄreT. (C) Class C: f t > 12 f 'c (7.1c) cMNat;fñak;enHsMrab;muxkat;eRbH. dUcenH eKeRbImuxkat;eRbHsMrab;kMNt;kugRtaMg nigPaBdab eRkamGMeBI service load. eKcaM)ac;RtUvKNna Δf ps b¤ f s sMrab;RKb;RKgsñameRbH Edl Δ ps = kugRtaMg EdlekIneLIgbnÞab;BIsßanPaBdkkMlaMgsgát; (decompression) ehIy f s = kugRtaMgenAkñúgEdkFmμta enAeBlEdlEdkFmμtaRtUv)aneRbIEdr. RbB½n§kMralxNÐeRbkugRtaMgBIrTisRtUv)ansikSaKNnaCa Class U. 2> karsnμt;kñúgkarKNnaPaBdab Basic Assumptions in Deflection Calculations eKGackMNt;PaBdabBIdüaRkamm:Um:g;énkMlaMgeRbkugRtaMgCamYynwgbnÞúkTTwgG½kSxageRkA (external transverse loading) b¤BITMnak;TMngm:Um:g; nigkMeNag (moment-curvature relationships). enAkñúgkrNINak¾eday eKRtUveFVIkarsnμt;dUcxageRkam³ - RkLaépÞmuxkat;rbs;ebtugRtUvEtsuRkitRKb;RKan;edIm,IKNnam:Um:g;niclPaB elIkElgenA eBlEdleKRtUvkarcaM)ac;karKNnaEdlmanlkçN³kan;EtRbesIr. - m:UDulrbs;ebtug Ec = 33w1.5 f 'c psi(0.043w1.5 f 'c MPa) EdltMélrbs; f 'c RtUvKña nwgersIusþg;sgát;rbs;sMNakKMrUragsIuLaMgrbs;ebtugenAGayuEdleKRtUvkarkMNt; Ec . Camber, Deflection and Crack Control 408
 3. 3. Department of Civil Engineering NPIC - GnuvtþeKalkarN_ superposition kñúgkarKNnaPaBdabEdlbNþalBIbnÞúkTTwgG½kS nig camber EdlbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMg. - eKGaceFVIkarKNnaPaBdabTaMgGs;edayQrelIG½kSTIRbCMuTMgn;rbs;EdkeRbkugRtaMg (cgs) Edl strand RtUv)anKitCa single tendon. - PaBdabEdlbNþalBI shear deformation minRtUv)anKit - eKGacKitmuxkat;Ca totally elastic rhUtdl; decompression load. bnÞab;mk m:Um:g;niclPaB énmuxkat;EdleRbH I cr Gacpþl;nUvkarkMNt;PaBdab nig camber kan;EtsuRkit. 3> PaBdabry³eBlxøI¬xN³¦ rbs;Ggát;eRbH nigGgát;EdlKμaneRbH Short-Term (Instantaneous) Deflection of Uncracked and Cracked Members k> TMnak;TMngrvagbnÞúk nigPaBdab Load-Deflection Relationship PaBdabry³eBlxøIenAkñúgGgát;ebtugeRbkugRtaMgRtUv)anKNnaedaysnμt;vamuxkat;manlkçN³ esμIsac; (homogeneous), lkçN³sac;mYy (isotropic) nigeGLasÞic. karsnμt;EbbenHCaviFIénkareFVI karCak;Esþg Edlm:UDul Ec rbs;ebtugERbRbYleTAtamGayurbs;ebtug ehIym:Um:g;niclPaBERbRbYleTA tamdMNak;kalénkardak;bnÞúk eTaHbImuxkat;eRbH b¤mineRbHk¾eday. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 409
 4. 4. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa Cak;Esþg TMnak;TMngrvagbnÞúk nigPaBEdkCa trilinear dUcEdlbgðajenAkñúgrUbTI 7>1. tMbn;bI munkar)ak;KW³ tMbn;TI I dMNak;kalmuneBleRbH (precracking stage) EdlGgát;minmansñameRbHeT. tMbn;TI II dMNak;kaleRkayeBleRbH (postcracking stage) EdlGgát;eRKOgbgÁúMbegáIt acceptable controlled cracking TaMgkarBRgay nigTMhM. tMbn;TI III dMNak;kaleRbHeRkayrgbnÞúk (postserviceability cracking stage) EdlkugRtaMg enAkñúgEdkTajeFVIkardl;sßanPaBkMNt;én yielding. !> tMbn;TI1 Precracking stage kMNat;Ggát;muneBleRbHrbs;ExSekagrvagbnúÞk nigPaBdabKWCaExSRtg;EdlkMNt;kareFVIkarCa lkçN³eGLasÞiceBjelj dUcenAkñúgrUbTI 7>1. kugRtaMgTajGtibrmaenAkñúgFñwmenAkñúgtMbn;enHtUc CagersIusþg;TajkñúgkarBt;begáag EdlvatUcCagm:UDuldac; ft rbs;ebtug. eKGacPaBrwgRkajkñúgkarBt; begáag EI rbs;FñwmedayeRbIm:UDulyuaMg Ec rbs;ebtug ehIym:Um:g;niclPaBrbs;muxkat;ebtugEdlGt; eRbH. kareFVIkarrvagbnÞúk nigPaBdabGaRs½yy:agxøageTAnwgTMnak;TMngrvagkugRtaMg nigbMErbMrYlrag M eFobrbs;ebtug. düaRkamTMnak;TMngrvagkugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobKMrUrbs;ebtugRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 7>2. eKGac)a:n;RbmaNtMé;lrbs; Ec EdleRbIsmIkarEdl)anBIkarBiesaFrbs; ACI EdleGayenAkñúgem eronTI 2. Camber, Deflection and Crack Control 410
 5. 5. Department of Civil Engineering NPIC ( Ec = 33w1.5 f 'c psi 0.043w1.5 f 'c MPa ) (7.2a) b¤ ( ) Ec = 57,000 f 'c psi 4780 f 'c MPa sMrab;ebtugTMgn;Fmμta tMbn;muneBleRbHcb;enAeBlEdlsñameRbHedaykarBt;begáagdMbUgcab;epþImekItman enAeBl EdlkugRtaMgebtugeFVIkareTAdl;ersIusþg;énm:UDuldac; f r . RsedogKñaeTAnwgersIusþg;TajedaykarbMEbk edaypÞal; (direct tensile splitting strength) m:UDuldac;rbs;ebtugKWsmamaRteTAnwgb¤skaer:énersIu- sþg; sgát;rbs;va. sMrab;eKalbMNgénkarsikSaKNna eKGacyktMélrbs;m:UDuldac;sMrab;ebtugesμInwg f r = 7.5λ f 'c psi (0.623λ f 'c MPa ) (7.2b) Edl λ = 1.0 sMrab;ebtugTMgn;Fmμta (normal-weight concrete). RbsinebIeKeRbI all-lightweight concrete enaHeKyk λ = 0.75 ehIyRbsinebIeKeRbI sand-lightweight concrete enaH λ = 0.85 . RbsinebIeKeGaym:UDuldac; f r esIμnwgkugRtaMgEdlekIteLIgeday cracking moment M cr (decompression moment) enaH Pc ⎛ ecb ⎞ M cr fb = ft = − ⎜1 + 2 ⎟ − (7.3a) Ac ⎝ r ⎠ Sb EdlGkSr b tMNageGaysrésxageRkamenARtg;kNþalElVgénFñwmTMrsamBaØ. RbsinebIcMgayén srésrgkarTajxageRkAbMputrbs;ebtugBITMRbCMuTMgn;rbs;muxkat;ebtugCa yt enaH cracking moment RtUv)aneGayeday I g ⎡ Pe ⎛ ecb ⎞ ⎤ M cr = ⎢ ⎜1 + 2 ⎟ + 7.5λ f 'c ⎥ (7.3b) yt ⎣ Ac ⎝ r ⎠ ⎦ ⎡ P ⎛ ecb ⎞⎤ b¤ M cr = S b ⎢7.5λ f 'c + e ⎜1 + 2 ⎟⎥ Ac ⎝ r ⎠⎦ (7.3c) ⎣ Edl Sb = m:UDulmuxkat;enAsrésxageRkam. BIsmIkar 5.12, cracking moment EdlbNþalBIEpñkén bnÞúkGefrEdleFVIeGaymansñameRbHKW M cr = Sb [6.0λ f 'c + f ce − f d ] ¬xñat US¦ (7.4a) M cr = Sb [0.5λ f 'c + f ce − f d ] ¬xñat SI¦ Edl f cr = kugRtaMgsgát;enARtg;TIRbCMuTMgn;rbs;muxkat;ebtugEdlbNþalEtBIkMlaMgeRbkugRtaMg RbsiT§PaBeRkayeBlxatbg; enAeBlbnÞúkxageRkAeFVIeGaymankugRtaMgTaj f d = kugRtaMgebtugenARtg;srésTajxageRkAEdlbNþalBIbnÞúkGefrKμanemKuN enAeBl EdlbnÞúkxageRkAbgáeGaymankugRtaMgTaj nigsñameRbH PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 411
 6. 6. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa eKk¾GaceRbIemKuN 7.5 CMnYseGayemKuN 6.0 ¬xñat US¦b¤ 0.623 CMnYseGay 0.5 ¬xñat SI¦ sMrab;kMNt;PaBdabrbs;Fñwm. eKGacbMElgsmIkar 7.3a eGayeTACaTMrg; PCI EdleGaynUvlT§pl dUcKña M cr ⎛ f − fr ⎞ = 1 − ⎜ tl ⎜ f ⎟ ⎟ (7.4b) Ma ⎝ L ⎠ Edl Ma = m:Um:g;EdlekItBIbnÞúkGefrKμanemKuNGtibrma f tl = kugRtaMgrbs;ebtugeRkamGMeBI service load srubcugeRkayenAkñúgGgát; f r = m:UDuldac; f L = kugRtaMgrbs;ebtugeRkamGMeBI service live load enAkñúgGgát; @> karKNnam:Um:g;eRbH M Calculation of Cracking Moment M cr cr ]TahrN_ 7>1³ KNna cracking moment M sMrab;muxkat;FñwmctuekaNEkgEdlmanTTwg b = 12in. cr (305mm) ehIykMBs;srub h = 34in.(610mm ) nigman . kugRtaMgebtug f 'c = 4,000 psi(27.6MPa ) f b EdlbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMgcakp©itKW 1,850 psi (12.8MPa ) kñúgkarsgát;. ykm:UDuldac;esμInwg 7.5 f 'c . dMeNaHRsay³ m:UDuldac; f r = 7.5 f 'c = 7.5 4,000 = 474 psi(3.27MPa) . ehIy I g = bh3 / 12 = 12(24 )3 / 12 = 12 = 13,824in.4 (575,400cm 4 )/ yt = 24 / 2 = 12in.(305mm ) eTAsrésrgkarTaj ehIy Sb = I g / yt = 13,824 / 12 = 1,125in.3 (18,878cm3 ). ⎡ P ⎛ ecb ⎞⎤ M cr = S b ⎢7.5λ f 'c + e ⎜1 + 2 ⎟⎥ = 1.152[474 + 1850] ⎣ Ac ⎝ r ⎠⎦ = 2.68 ⋅ 10 6 in. − lb(302.9kN .m ) RbsinebIFñwmenHminrgeRbkugRtaMg enaH cracking moment KW M cr = f r I g / yt = 474 × 13,824 / 12 = 0.546 ⋅ 106 in. − lb(61.7kN .m ) #> tMbn;TI2 Postcracking service-load stage tMbn;muneRbHcb;enAeBlsñameRbHTImYycab;epþm ehIycl½tcUltMbn;TI2 rbs;düaRkamTMnak; I TMngrvagbnÞúk nigPaBdabénrUbTI 7>1. FñwmPaKeRcInsßitenAkñúgtMbn;enHeRkamT§iBl service load. FñwmrgnUvdWeRkénsñameRbHEdlERbRbYltambeNþayElVgEdlRtUvKñanwgkugRtaMg nigPaBdabenARtg;mux Camber, Deflection and Crack Control 412
 7. 7. Department of Civil Engineering NPIC kat;nImYy². dUcenH sñameRbHnwgrIkFM nigeRCAenAkNþalElVg EdlsñameRbHEdlmanTMhMtUc²ekItman enAEk,rTMrrbs;FñwmsamBaØ. enAeBlEdl flexural cracking ekItman karcUlrYmrbs;ebtugenAkñúgtMbn;TajnwgfycuHy:ag xøaMg. dUcenH flexural rigidity rbs;muxkat;RtUv)ankat;bnßyEdleFVIeGayExSekagbnÞúk-PaBdab (load- deflection curve) enAkúñgtMbn;enHecattUcCagenAkñúgdMNak;kalmuneRbH (precracking stage). eday sarTMhMrbs;sñameRbHekIneLIg PaBrwgRkajnwgfycuH EdleFVIeGayPaBs¥itrbs;EdkmantMélTabEdl vaRtUvKñanwg karfycuHénm:Um:g;niclPaBrbs;muxkat;eRbH. eKGacKNnam:Um:g;niclPaB I cr énmuxkat; EdleRbH (cracked section) BIeKalkarN_rbs;emkanic. $> tMbn;TI2 Postserviceability cracking stage and limit state of deflection behavior at failure düaRkaménTMnak;TMngrvagbnÞúk nigPaBdabénrUbTI 7>1 enAkñúgtMbn;TI3manlkçN³rabesμICag enAkñúgtMbn;mun² EdlenHKWbNþalmkBIkMhatbg;énPaBrwgRkajrbs;muxkat;y:ageRcIn edaysarsñam eRbHFM² nigkarrIkFMrbs; stabilized cracks BaseBjElVg. edaysarbnÞúkbnþekIneLIg enaHbMErbMrYl rageFob ε s enAkñúgEdkenAkñúgtMbn;TajbnþekIneLIgtameRkay yield strain ε y edayminmankugRtaMg bEnßm. FñwmRtUv)anBicarNafa)ak;eday yielding dMbUgrbs;Edk TajenAkñúgdMNak;kalenH. vabnþdab edayKμankardak;bnÞúkbEnßm nigsñameRbHbnþcMhr ehIy G½kSNWtbnþeLIgelIeTArksréssgát;xageRkA bMput. cugeRkay secondary compression failure ekIteLIg EdlnaMeTAdl;karpÞúHEbkrbs;ebtugenA kñúgtMbn;m:Um:g;GtibrmaEdlbnþedaykar)ak;. x> muxkat;Gt;eRbH Uncracked Sections !> karKNnaPaBdab Deflection calculation eKmanbMNgcg;KNnaPaBdabsMrab;muxkat;ebtugeRbkugRtaMgGt;eRbHeGaykan;EtsuRkitCag karKNnaPaBdabsMrab;muxkat;EdleRbHedaysarkarsnμt;énkareFVIkarCalkçN³eGLasÞicmanlkçN³ RbesIrCag. kareRbIR)as;m:Um:g;niclPaBrbs; gross section minCHT§iBldl;suRkitPaBkñúgkarKNna dUc transformed section eT. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 413
 8. 8. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa ]bmafaFñwmrgeRbkugRtaMgCamYynwgcMNakp©itrbs;EdkeRbkugRtaMgefrdUcbgðajenAkñúgrUbTI 7>3. eRbIkarkMNt;sBaØaéndüaRkam primary moment enAelIépÞrgkarTajrbs;Fñwm ehIyGnuvtþ elastic weight method edaybMElgdüaRkamm:Um:g;FmμtaeGayeTACa elastic weight M 1 / (Ec I c ) enAelIElVgFñwm l . bnÞab;mkm:Um:g;rbs; weight intensity (Pe) /(Ec I c )énkNþalElVg AC enAkúñgrUbTI 7>3(c) BIelIcMnuckNþalElVg C eGay Pel ⎛l⎞ Pe ⎛ l l ⎞ Pel 2 δc = ⎜ ⎟− ⎜ × ⎟= (7.5) 2 Ec I c ⎝ 2 ⎠ Ec I c ⎝ 2 4 ⎠ 8 Ec I c Camber, Deflection and Crack Control 414
 9. 9. Department of Civil Engineering NPIC cMNaMfa eKKUrdüaRkamPaBdabenAkñúgrUbTI 7>3 (d) BIelIExSeKal (base line) dUcEdlFñwmekageLIgelI edaysarkMlaMgeRbkugRtaMg. eKGaceFVIkarKNnaRsedogKñasMrab; tendon profile NamYy nigsMrab;RbePTbnÞúkTTwgG½kS (transverse loading) NamYyEdlminKitfaragFrNImaRtrbs;EdkeRbkugRtaMg b¤kardak;bnÞúkman lkçN³sIuemRTIk¾Gt;. PaBdab b¤ camber cugeRkayKWCa superposition énPaBdabEdlbNþalBI kMlaMgeRbkugRtaMgCamYynwgPaBdabEdlbNþalBIbnÞúkxageRkA. @> karKNnabMErbMrYlrageFob nigkMeNag Strain and Curvature Evaluation karEbgEckbMErbMrYlrageFobtamkMBs;rbs;muxkat;enAdMNak;kalrgbnÞúkmanragCabnÞat; dUc bgðajenAkñúgrUbTI 7>4 EdlmanmMurbs;kMeNagGaRs½ynwgbMErbMrYlrageFobrbs;srésxagelI ε ct nigbMErbMrYlrageFobrbs;srésxageRkam ε cb rbs;ebtug. BIkarEbgEckbMErbMrYlrageFob (strain distribution) smIkarkMeNagenAdMNak;kalénkardak;bnÞúkepSg²mandUcxageRkam³ (I) dMNak;kalrgkMlaMgeRbkugRtaMgdMbUg (initial prestress) ε cbi − ε cti φi = (7.6a) h (II) dMNak;kalrgeRbkugRtaMgRbsiT§PaBeRkayeBlxatbg; (effective prestress after losses) ε cbe − ε cte φe = (7.6b) h PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 415
 10. 10. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa (III) dMNak;kalrgbnÞúkeFVIkar (service load) ε ct − ε cb φ= (7.6c) h (IV) dMNak;kal)ak; (failure) εu φu = (7.6d) c eRbIsBaØabUksMrab; tensile strain nigsBaØadksMrab; compressive strain. rUbTI 7>4 c bgðajBI karEbgEckkugRtaMg (stress distribution) sMrab;muxkat;Gt;eRbH. vaRtUv)anEkERbedIm,Ibgðajfakug RtaMgTajenAsrésxageRkamRbsinebImuxkat;enaHmansñameRbH. kMeNagRbsiT§PaB (effective curvature) φe enAkñúgsmIkar 7.4 (b) eRkaykMhatbg;CaplbUk EdleRbIsBaØasmRsbrvagkMeNagedIm (initial curvature) φi CamYynwgbMErbMrYlrbs;kMeNag dφl Edl bNþalBIkMhatbg;eRbkugRtaMgedaysar creep/ relaxation nig shrinkage nigbMErbMrYlrbs;kMeNag dφ2 EdlbNþalmkBI creep énebtugeRkamGMeBIkMlaMgeRbkugRtaMg. φe = φi + dφ1 + dφ2 (7.7) EdlBImUldæanénemkanicrbs;sMPar³ (basic mechanics of materials) M φ= (7.8a) Ec I c sMrab; primary moment M1 = Pee dUcenHeyIg)an Pe e φ= (7.8b) Ec I c edayCMnYsvaeTAkñúgsmIkar 7.5 sMrab;FñwmTMrsamBaØEdlmancMNakp©itebs;EdkeRbkugRtaMgefr eK)an φl 2 δc = (7.9a) 8 smIkarTUeTAsMrab;PaBdabEdleRbIkMeNagRtUv)anesñIeLIgeday Tadros manrag l2 2 δ = φc − (φe − φc ) a (7.9b) 8 6 Edl φc = kMeNagRtg;kNþalElVg φe = kMeNagRtg;TMr a = )a:ra:Em:RtRbEvgCaGnuKmn_én tendon profile Camber, Deflection and Crack Control 416
 11. 11. Department of Civil Engineering NPIC #> PaBdabPøam²énFñwmTMrsamBaØEdlrgeRbkugRtaMgedayEdkeRbkugRtaMgrag)a:ra:bUl Immediate Deflection of Simply Supported Beam Prestressed with Parabolic Tendon ]TahrN_ 7>2³ kMNt;PaBdabkNþalElVgPøam²rbs;FñwmEdlbgðajenAkñúgrUbTI 7>5 EdlrgeRbkug RtaMgedayEdkeRbkugRtaMgrag)a:ra:bUlEdlmancMNakp©itGtibrma e enAkNþalElVg nigkMlaMgeRbkug RtaMgRbsiT§PaB Pe . eRbI elastic weight method nig equivalent weight method. ElVgrbs;FñwmKW l nigPaBrwgRkajrbs;vaKW Ec I c . dMeNaHRsay³ Elastic weight method BIsmIkar 7.5 (b) 1 ⎛ P el 2 ⎞ P el R 'e = ⎜ e × ⎟ = e 2 ⎜ Ec I c 3 ⎟ 3Ec I c ⎝ ⎠ m:Um:g;EdlbNþalBI elastic weight We eFobcMNuc C kNþalElVgKW ⎛ l ⎞ ⎡ P el 2 ⎛ 3 l ⎞⎤ M c = δ c = R 'e ⎜ ⎟ − ⎢ e × ⎜ × ⎟ ⎥ ⎝ 2 ⎠ ⎣ Ec I c 6 ⎝ 8 2 ⎠ ⎦ PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 417
 12. 12. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa 1 ⎛ Pe el 2 3Pe el 2 ⎞ 5Pe el 2 = ⎜ − ⎟= Ec I c ⎜ 6 48 ⎟ 48Ec I c ⎝ ⎠ 5 Pe el 2 enaH δc = 48 Ec I c (a) Equivalent weight method BIemeronTI1 equivalent balancing load intensity W Edl)anBIsMBaFén parabolic tendon eTAelIebtugKW 8 Pe e W = l2 BImUldæanénemkanicrbs;sMPar³ PaBdabkNþalElVgrbs;TMrsmBaØEdlrgbnÞúkBRgayesμIKW 5 wl 4 δc = (b) 384 Ec I c edayCMnYsGaMgtg;sIuetbnÞúk W eTAkñúgsmIkarxagelI eyIg)an 5 Pe el 2 δc = (c) 48 Ec I c dUckarrMBwgTuk eyIgTTYl)ansmIkar (c) nigsmIkar (a) sMrab;PaBdabkNþalElVgrbs;Fñwm. rUbTI 7>6 bgðajBIsmIkarPaBdabkNþalElVgsMrab;FñwmTMrsamBaØ Edlb®gÁb;elIsmIkar kMlaMgkat; nigsmIkarm:Um:g;sMrab;FñwmCab;EdleGayenAkñúgrUbTI 6>12. K> muxkat;eRbH Cracked Sections !> viFIKNnam:Um:g;niclPaBRbsiT§PaB Effective-moment-of-inertia Computation Method enAeBlEdlGgát;eRbkugRtaMgrgbnÞúkelIs (overload) b¤enAkñúgkrNIGgát;eRbkugRtaMgedayEpñk EdleKGnuBaØateGayman limited controlled cracking enaHkareRbI gross moment of inertia I g nwg pþl;nUvkar)a:n;sμan camber b¤PaBdabrbs;FñwmeRbkugRtaMgmanlkçN³esÞIrminRtwmRtUvtamPaBCak; Esþg. tamlkçN³RTwsþI eKKYreRbIm:Um:g;niclPaBrbs;muxkat;EdleRbH (cracked moment of inertia) I cr sMrab; muxkat;EdlekItmansñameRbH enAxN³EdleKeRbI gross moment of inertia I g sMrab;muxkat;FñwmenA cenøaHmuxkat;mansñameRbH. b:uEnþ eBlxøHeKminRtUvkarPaBeFVIeGayRbesIreLIgtamry³kareFVIplbUk énkMeNInPaBdabtambeNþayFñwmeT edaysareKBi)akkñúgkarkMNt;PaBdabeGay)ansuRkit. dUcenH eKGacykm:Um:g;niclPaBRbsiT§PaB I e CatMélmFümtambeNþayElVgrbs; simply supported bonded tendon beam/ vaCaviFIEdlbegáIteLIgeday Branson. eyagtamviFIenHeyIg)an³ Camber, Deflection and Crack Control 418
 13. 13. Department of Civil Engineering NPIC 3 ⎛M ⎞ I e = I cr + ⎜ cr ⎜M ⎟ ( ) ⎟ I g − I cr ≤ I g (7.10a) ⎝ a ⎠ eKGacsresrsmIkar 7.10a kñúgTMrg; PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 419
 14. 14. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa ⎛M ⎞ 3 ⎡ ⎛M ⎞ 3⎤ I e = ⎜ cr ⎜M ⎟ I g + ⎢1 − ⎜ cr ⎟ ⎟ ⎥ I cr ≤ I g (7.10b) ⎝ a ⎠ ⎢ ⎜ Ma ⎟ ⎥ ⎣ ⎝ ⎠ ⎦ eKGacCMnYspleFob (M cr / M a ) BIsmIkar 7.4b eTAkñúgsmIkar 7.10 a nig b edIm,ITTYl)an m:Um:g;niclPaBRbsiT§PaB M cr ⎛ f − fr ⎞ = 1 − ⎜ tl ⎜ f ⎟ ⎟ (7.11) Ma ⎝ L ⎠ Edl m:Um:g;niclPaBrbs;muxkat;EdleRbH BIsmIkar 7.13 xageRkam I cr = I g = m:Um:g;niclPaBrbs;muxkat;TaMgmUl (gross moment of inertia) cMNaMfa TaMg M cr nig M a Cam:Um:g;KμanemKuNEdlbNþalmkEtBIbnÞúkGefrb:ueNÑaH EdleKyk M cr CacMENkénm:Um:g;EdlekItBIbnÞúkGefrEdlbgáeGaymansñameRbH. dUcenH m:Um:g;niclPaBRbsiT§- PaB I e enAkñúgsmIkar 7.10a nig b GaRs½ynwgm:Um:g;Gtibrma M a tambeNþayElVgEdlCab;Tak;Tg nwglT§PaBTb;m:Um:g;eRbH M cr rbs;muxkat;. enAkñúgkrNIFñwmCab;Gt;eRbHEdlmancugsgçagCab; I e mFüm = 0.70 I m + 0.15(I e1 + I e 2 ) (7.12a) sMrab;FñwmCab;Gt;eRbHEdlmancugmçagCab; I e mFüm = 0.85I m + 0.15(I cont.end ) (7.12b) Edl I m Cam:Um;g;niclPaBénmuxkat;kNþalElVg ehIy I e1 nig I e2 Cam:Um:g;niclPaBénmuxkat;cug. @> Bilinear Computation Method kñúgTMrg;RkaPic/ bilinear moment-deflection relationship sMrab;tMbn;TI I niigtMbn;TI II Edl manerobrab;enAkñúgcMnuc 3>k EdlGnuelameTAtam ACI Code. düaRkamsMrab;tMbn; I g nig I cr RtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 7>7. m:Um:g;niclPaBRbsiT§PaB I e rbs; Branson eGaynUvPaBdabPøam² srubmFüm δ tot = δ e + δ cr EdlBIxagedIm. ACI Code TamTarnUvkarKNnaPaBdabenAtMbn;EdleRbHenAkñúg bonded tendon beam KWEp¥k elI transformed section enARKb;eBlEdlkugRtaMgTaj ft enAkñúgebtugFMCag 6 f 'c . dUcenH eKGac kMNt; δ cr enAkñúgrUbTI 7>7 edayeRbI I cr transformed EdleRbIkarcUlrYmrbs;EdkBRgwgenAkñúg bilinear method kñúgkarKNnaPaBdab. eKGacKNnam:Um:g;niclPaBrbs;muxkat;EdleRbHeday PCI approach sMrab;Ggát;rgeRbkugRtaMgeBjtamsmIkarxageRkam Camber, Deflection and Crack Control 420
 15. 15. Department of Civil Engineering NPIC ( ) I cr = n p A ps d 2 1 − 1.6 n p ρ p p (7.13a) Edl n p = E ps / Ec . RbsinebIeKeRbIEdkFmμtaeGayrgkugRtaMgTaj ¬enAkñúgGgát;eRbkugRtaMgeday Epñk¦ eKGacEkERbsmIkar 7.13 eGayeTACa I cr = (n p A ps d 2 + ns As d 2 )(1 − 1.6 n p ρ p + ns ρ ) p (7.13b) Edl ns = Es / Ec sMrab;EdkFmμta/ d = kMBs;RbsiT§PaBeTAdl;TIRbCMuTMgn;rbs;EdkFmμta b¤Edkminrg eRbkugRtaMg (nonprestressed strand steel). #> viFIkMeNInm:Um:g;-kMeNag Incremental Moment-Curvature Method eKGacKNnam:Um:g;niclPaBrbs;muxkat;EdleRbHkan;EtsuRkitBITMnak;TMngrvagm:Um:g;nigkMeNag (moment-curvature relationship) tambeNþayElVgFñwm nigBIkarEbgEckkugRtaMg nigbMErbMrYlrag eFobelIkMBs;énmuxkat;eRKaHfñak;. dUcbgðajenAkñúgrUbTI 7>4(d) sMrab; strain ε cr enAeBlmansñam eRbHdMbUg ε cr M φcr = = (7.14) c Ec I cr Edl ε cr Ca strain enARtg;srésrgkarsgát;rbs;ebtugxageRkAbMput nig M Cam:Um:g;srubEdlrYmbBa©Úl TaMg prestressing primary moment M1 eFobnwgTIRbCMuTMgn;rbs;muxkat;EdlBicarNa. eKGac sresrsmIkar 7.14 eLIgvij enaHeyIg)an PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 421
 16. 16. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa Mc Mc I cr = = (7.15) Ec ε cr f Edl f CakugRtaMgrbs;ebtugenARtg;srésrgkarsgát;rbs;muxkat;. Flowchart sMrab;KNnaPaBdabPøam² nigsMrab;sg;düaRkamTMnak;TMngrvagm:Um:g; nigkMeNag manbgðajenAkñúgrUbTI 7>8. Camber, Deflection and Crack Control 422
 17. 17. Department of Civil Engineering NPIC PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 423
 18. 18. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa Camber, Deflection and Crack Control 424
 19. 19. Department of Civil Engineering NPIC 4> PaBdabry³eBlxøIeRkamGMeBIbnÞúkeFVIkar Short-Term Deflection at Service Load k> ]TahrN_ 7>3 Non-Composite Uncracked Double T-Beam Deflection kMNt;PaBdabeGLasÞicPøam² ¬ry³eBlxøI¦ srubén 12 DT 34 Beam enAkñúg]TahrN_ 4>1 EdleRbI (a) viFIm:Um:g;niclPaBEdlGacGnuvtþ)an I g b¤ I e / (b) viFIkMeNInm:Um:g;-kMeNag (incremental moment-curvature method). FñwmrgnUv superimposed service load 1,100 plf (16.1kN / m ) nig superimposed dead load 100 plf (1.5kN / m ) . FñwmenHrgnUv bonded pretensioned CamYynwg stress- relieved strands 7-wire-270ksi ¬ f pu = 270ksi = 1,862MPa ¦ Ggát;p©it 1 / 2in.(12.7 mm ) cMnYn 16 ¬ Aps = 2.448in 2 ¦. enAkñúg]TahrN_enHminKitBIkarcUlrYmrbs;EdkminrgeRbkugRtaMgenAkñúgkarKNna m:Um:g;niclPaBeT. snμt;faeKTaj (jack) strand rhUtdl; 0.70 f pu Edl)anBIkMlaMgeRbkugRtaMgedIm Pi = 462,672lb . eRbkugRtaMgRbsiT§PaB Pe = 379,391lb ekItmanenAeBlrgkarGnuvtþbnÞúkelIkdMbUg Kw 30éf¶eRkayeBldMeLIg nigminKitbBa©ÚlkMhatbg;GaRs½ynwgeBlTaMgGs;. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 425
 20. 20. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa Tiinñn½y³ (a) lkçxN³FrNImaRt (geometrical properties) ¬rUbTI 7>9¦ Ac = 978in.2 (6,310cm 2 ) I c = 86,072in.4 (3.59 ⋅10 6 cm 4 ) S b = 3,340in.3 (5.47 ⋅10 6 cm 3 ) S t = 10,458in.3 WD = 1,019 plf bnÞúkpÞal; WSD = 100 plf (1.46kN / m ) WL = 1,100 plf (16.05kN / m ) ec = 22.02in. ee = 12.77in. Camber, Deflection and Crack Control 426
 21. 21. Department of Civil Engineering NPIC cb = 25.77in. ct = 8.23in. ( A ps = 16 × 0.153 = 2.448in.2 15.3cm 2 ) Pi = 462,672(2,058kN ) enAeBlepÞr Pe = 379,391lb(1.688kN ) (b) lkçN³sMPar³ (material properties) V / S = 2.39in. RH = 70% f 'c = 5,000 psi f 'ci = 3,750 psi f pu = 270,000 psi (1,862MPa ) f pi = 189,000 psi (1,303MPa ) f pe = 154,980 psi (1,067 MPa ) f py = 230,000 psi E ps = 28.5 ⋅10 6 psi (196GPa ) (c) kugRtaMgGnuBaØat (allowable stresses) f ci = 2,250 psi f c = 2,250 psi f ti = 184 psi ¬kNþalElVg¦ f t = 849 psi ¬kNþalElVg¦ dMeNaHRsay (a) !> kugRtaMgenARtg;muxkat;kNþalElVg eyIgmancMNakp©itkNþalElVg ec = 22.02in.(559mm ) m:Um:g;Bt;ekIteLIgedaysarbnÞúkpÞal;xøÜnGtibrma 1,019(60 )2 MD = × 12 = 5,502,600in. − lb 8 (a) enAeBlepÞr (at transfer) PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 427
 22. 22. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa kugRtaMgEdlRtUv)anKNnaKW BIsmIkar 4.1a Pi ⎛ ec ct ⎞ M D ft =− ⎜1 − 2 ⎟ − t Ac ⎝ r ⎠ S 462,672 ⎛ 22.02 × 8.73 ⎞ 5,502,600 =− ⎜1 − ⎟− 978 ⎝ 88.0 ⎠ 10,458 = +501 − 526 = −25 psi (C ) < f t = +184 psi(T ) / O.K. Pi ⎛ ec cb ⎞ M D fb = − ⎜1 + 2 ⎟ + Ac ⎝ r ⎠ Sb 462,672 ⎛ 22.02 × 25.77 ⎞ 5,502,600 =− ⎜1 + ⎟+ 978 ⎝ 88.0 ⎠ 3,340 = −3,524 + 1,647 = −1,877 psi (C ) < −2,250 psi / O.K. (b) enAeBlrgbnÞúkeFVIkar (service load) 100(60 )2 12 M SD = = 540,000in. − lb(61kN .m ) 8 1,100(60 )2 12 ML = = 5,940,000in. − lb(672kN .m ) 8 edaysarbnÞúkGefr ft = 5,940,000 10,458 = −568 psi (C ) edaysarbnÞúkGefr fb = 5,940,000 3,340 = 1,778 psi (T ) m:Um:g;srub M T = M D + M SD + M L = 5,502,600 + 6,480,000 = 11,982,600in. − lb(1,354kN .m ) BIsmIkar 4.3a ⎛ ec ct ⎞ M T Pe ft =− ⎜1 − 2 ⎟ − t ⎝ Ac r ⎠ S 379,391 ⎛ 22.02 × 8.23 ⎞ 11,982,600 =− ⎜1 − ⎟− 978 ⎝ 88.0 ⎠ 10,458 = +411 − 1146 = −735 psi < f c = −2,250 psi O.K. BIsmIkar 4.3b Pi ⎛ ec cb ⎞ M T fb = − ⎜1 + 2 ⎟ + Ac ⎝ r ⎠ Sb 379,391 ⎛ 22.02 × 25.77 ⎞ 11,982,600 =− ⎜1 − ⎟+ 978 ⎝ 88.0 ⎠ 3,340 = −2,689 + 3,587 = +698 pis (T ) < 849 psi O.K. Camber, Deflection and Crack Control 428
 23. 23. Department of Civil Engineering NPIC eKGnuBaØateGayeRbI gross moment of inertia I g sMrab;karKNnaPaBdab. kñúgkrNIEbbenH eKGacyk effective moment of inertia I e esμInwg I g . RbsinebIeRbobeFobCamYy modules of rupture f r = 7.5 f 'c = 7.5 5,000 = 530 psi eKrMBwgfanwgmansñameRbHtUc² (minor cracking) ehIyedIm,IlkçN³suvtßiPaB (conservative) eKGnuBaØateGayRbIemKuN 7.5 . @> kugRtaMgenARtg;muxkat;TMr BIsmIkar 4.1 f ti = 6 f 'ci = 6 3,750 = 367 psi f t = 12 f 'c = 12 5,000 = 849 psi ee = 12.77in. eFVIdUcKñaenAkñúgCMhanénkarKNnakugRtaMgRtg;muxkat;kNþalElVg edayeRbI M = 0 CMnYskñúg smIkarkñúgral;CMhanxagelI. karRtYtBinitükugRtaMgmuxkat;TMrenAeBlepÞreGaynUvkugRtaMgEdlman tMéltUcCagkugRtaMgGnuBaØat O.K.. taragsegçbénkugRtaMgsrés ( psi ) #> KNnaPaBdab nigPaBekag (camber) enAeBlepÞr BI basic mechanics of materials b¤BIsmIkar 7>6 sMrab; a = l / 2 camber enAkNþalElVg EdlbNþalBI single harp b¤ depression énEdkeRbkugRtaMgKW Pec l 2 P(ee − ec )l 2 δ ↑= + 8EI 24 EI dUcenH Eci = 57,000 f 'ci = 57,000 3,750 = 3.49 ⋅10 6 psi (24.1MPa ) Ec = 57,000 f 'c = 57,000 5,000 = 4.03 ⋅10 6 psi (27.8MPa ) 462,672 × 22.02 × (60 × 12 )2 462,672 × (12.77 − 22.02)(60 × 12)2 δ pi ↑= + 8 × 3.49 ⋅10 6 × 86,702 24 × 3.49 ⋅10 6 × 86,072 PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 429
 24. 24. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa = −2.20 + 0.31 = −1.89in.(48mm ) ↑ PaBdabeLIgelIenH (camber) KWbNþalEtmkBIkMlaMgeRbkugRtaMgb:ueNÑaH. bnÞúkpÞal;enAkñúg 1in. KW 1,019 / 12 = 84.9lb / in. ehIyPaBdabEdlbNþalBIbnÞúkpÞal;KW δ D ↓= 5wl 4 / 384 EI 5 × 84.9(60 × 12)4 δD = = 0.99in. ↓ 384 × 3.49 ⋅10 6 × 86,072 dUcenH net camber enAeBlepÞrKW − 1.89 ↑ +0.99 ↓= −0.90in. ↑ (25mm) $> KNnaPaBdabPøam²srubeRkamGMeBI service load énmuxkat;Gt;eRbH (a) PaBdabedaysar superimposed dead load edayeRbI Ec = 4.03 ⋅106 psi Eci ⎛ 100 ⎞ ⎛ 3.49 ⎞⎛ 100 ⎞ δ SD = 0.99 ⎜ ⎟ = 0.99⎜ ⎟⎜ ⎟ = 0.08in.(2.0mm ) ↓ Ec ⎝ 1,019 ⎠ ⎝ 4.03 ⎠⎝ 1,019 ⎠ (b) PaBdabedaysarbnÞúkGefr 5wl 4 5(1100 )(60 × 12)4 1 δL = = × = 0.93in. ↓ 384 Ec I c 384 × 4.03 ⋅10 × 86,072 12 6 esckþIsegçbén camber nigPaBdabry³eBlxøIeRkamGMeBI service load mandUcxageRkam³ camber edaysarkMlaMgeRbkugRtaMgdMbUg = 1.89in.(48mm ) ↑ PaBdabedaysarbnÞúkpÞal; = 0.99in.(25mm) ↓ PaBdabedaysar superimposed dead load = 0.08in.(2mm) ↓ net deflection enAeBlepÞr = −1.89 + 0.99 = −0.90in. ↑ RbsinebIeKBicarNaPaBdabedaysarkMhatbg;BIdMNak;epÞrrhUtdl;ry³eBl 30éf¶ enaH camber RtUv)ankat;bnßy)an ⎛ 462,672 − 379,391 ⎞ ⎛ 0.34 ⎞ = 1.89⎜ ⎟ = 1.89⎜ ⎟ = 0.34in. ↓ ⎝ 462,672 ⎠ ⎝ 462,672 ⎠ dMeNaHRsay (b) dMeNaHRsaytamviFIkMeNInm:Um:g; nigkMeNag (incremental moment curvature method) ΔP = Pi − Pe = 462,672 − 379,391 = 83,281lb(370kN ) bMErbMrYlrageFobedaysarkMlaMgeRbkugRtaMgenAeBlepÞr enAry³eBl 7éf¶ Eci = 3.49 ⋅106 psi (i) edaysarkMlaMgeRbkugRtaMg Pi kNþalElVg³ Camber, Deflection and Crack Control 430
 25. 25. Department of Civil Engineering NPIC f t = +501 psi f b = −3,524 psi 501 εc = t = +144 ⋅10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅10 6 ε cb = −1,010 ⋅10 −6 in. / in. elITMr³ f t = +92 psi f b = −2,242 psi ε e = 26 ⋅10 −6 in. / in. t ε et = −642 ⋅10 −6 in. / in. ¬1 psi = 6.895kPa ¦ (ii) edaysarkMlaMgeRbkugRtaMg nigbnÞúkpÞal; Pi + WD kNþalElVg³ f t = −25 psi ε c = −7.2 ⋅10 −6 in. / in. t f b = −1,877 psi ε cb = −537.8 ⋅10 −6 in. / in. TMr³ dUcKñanwgkrNI (i) bMErbMrYl strain EdlbNþalBIkMhatbg;eRbkugRtaMg − ΔP = 83,281lb Eci = 3.49 ⋅10 −6 psi muxkat;kNþalElVg Δf t = − (− ΔP ) ⎛1 − ect ⎞ = + 83,281 ⎛1 − 22.02 × 8.23 ⎞ = −90 psi(C ) ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Ac ⎝ r2 ⎠ 978 ⎝ 88.0 ⎠ − 90 Δε c = t = −26 ⋅10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅10 6 Δf b = − (− ΔP ) ⎛1 + ecb ⎞ = 83,281 ⎛1 + 22.02 × 25.77 ⎞ = +634 psi(T ) ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Ac ⎝ r2 ⎠ 978 ⎝ 88.0 ⎠ 634 Δε cb = = +182 ⋅10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅10 6 muxkat;Rtg;TMr Δf t = − (− ΔP ) ⎛1 − ect ⎞ = 83,281 ⎛1 − 12.77 × 8.23 ⎞ = −16.5 psi(C ) ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Ac ⎝ r2 ⎠ 978 ⎝ 88.0 ⎠ PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 431
 26. 26. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa − 16.5 Δε e = t = −5 ⋅10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅10 6 Δf b = − (− ΔP ) ⎛1 + ecb ⎞ = + 83,281 ⎛1 + 12.77 × 25.77 ⎞ = 404 psi(T ) ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ Ac ⎝ r2 ⎠ 978 ⎝ 88.0 ⎠ + 404 ΔEbe = = +116 ⋅10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅10 6 edaybUk strain enAeBlepÞrbEnßmBIelI strain EdlbNþalBIkMhatbg;eRbkugRtaMgeGaykar EbgEck strain eRkamGMeBI service load eRkayeBlrgEtkMlaMgeRbkugRtaMg dUcbgðajenAkñúgrUbTI 7>10. BIrUbTI 7>10 kMeNagenAkNþalElVg − 828 − 118 φc = × 10 − 6 = −27.82 ⋅10 − 6 rad / in. 34 kMeNagenARtg;TMr − 526 − 21 φe = × 10 − 6 = −16.09 ⋅10 − 6 rad / in. 34 BIrUbTI 7>6/ sMrab; a = l / 2 / camber rbs;FñwmEdlbNþalEtBI Pe KW Camber, Deflection and Crack Control 432
 27. 27. Department of Civil Engineering NPIC ⎛ l2 ⎞ 2 δ e ↑= φc ⎜ ⎟ + (φe − φc ) l ⎜ ⎟ ⎝8⎠ 24 = −27.82 ⋅ 10 −6 (60 × 12)2 + (− 16.09 + 27.82) ⋅10 −6 (60 × 12)2 8 24 = −1.80 + 0.25 = −1.55in. ↑ (39mm ) (camber) EdlRsedogKñaeTAnwg (− 1.89 + 0.34) = −1.55in. ↑ eRkayeBlxatbg;enAkñúgdMeNaHRsay elIkmun. PaBdabEdlbNþalmkBIbnÞúkpÞal; WD / superimposed dead load WSD nigbnÞúkGefr WL KWRsedogKñanwgdMeNaHRsayelIkmun. cMNaMfatMélPaBEdl)anBIkarKNnaxusBItMélPaBdabCak;EsþgcenøaHBI 20% eTA 40% eday sar)a:ra:Em:RtCaeRcInEdlCHT§iBldl;m:UDulrbs;ebtug. dUcenH eKKYryktMélEdlKNnaenARKb;CM- hanTaMgGs;rbs;dMeNaHRsaybIxÞg;eRkayek,ósedIm,IkMurGayvaCHT§iBlxøaMgdl;lT§plcugeRkay. 5> PaBdabry³eBlxøIrbs;FñwmeRbkugRtaMgEdleRbH Short-Term Deflection of Cracked Prestressed Beams k> PaBdabry³eBlxøIrbs;FñwmenAkñúg]TahrN_ 7>3 RbsinebImuxkat;maneRbH Short-Term Deflection of Cracked Prestressed Beam in Example 7.3 if cracked ]TahrN_ 7>4³ edaHRsay]TahrN_ 7>3 eday (a) bilinear method, (b) viFIm:Um:g;RbsiT§PaBsMrab; lkçxNÐkugRtaMgTaj fb = 750 psi ¬EdlkugRtaMgTajmantMélFMCagm:UDuldac; f r = 7.5 f 'c = 530 psi ¦ eRkamGMeBI service load enAkNþalElVgRtg;srésxageRkamCMnYseGay f b = −56 psi(C ) enAkñúg]TahrN_elIkmun. snμt;fa net beam camber EdlbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMg nigbnÞúkpÞal;KW δ = 0.95in. . dMeNaHRsay³ Net tensile stressbnÞab;BI first cracking load Rtg;m:UDuldac;KW f net = fb − f r = 750 − 530 = +220 psi (T ) . BIrUbTI 7>3/ kugRtaMgTajEdlbNþaledaysarEtbnÞúkGefrenARtg;srésxageRkamKW + 1,778 psi . enAeBlenH edaysar WL = 1,100 plf cMENkénbnÞúkEdlmin)aneFVIeGaymankugRtaMg TajenARtg;srésxageRkamKW w1 = (1,778 − 220) ×1,100 = 964 plf 1,778 964 = = 80lb / in. 12 PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 433
 28. 28. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa PaBdabEdlkMNt;eday I g énmuxkat;EdlGt;eRbHKW 5w1l 4 5 × 80(60 × 12)4 δg = = = 0.8in. ↓ (20mm ) 384 Ec I g 384 × 4.03 ⋅10 6 × 86,072 (a) bilinear method ( I cr = n p A ps d p 1 − 1.6 n p ρ p 2 ) E ps 28.5 ⋅ 106 np = = = 7.07 Ec 4.03 ⋅ 10 6 d p = ec + ct = 22.02 + 8.23 = 30.25in. > 0.8h = 27.2in. dp EdleRbI = 30.25in. nig Aps = 2.448in.2 enaH A ps 2.448 ρp = = = 0.0006 bd p 144 × 30.25 ( I cr = 7.07 × 2.448(30.25)2 1 − 1.6 7.07 × 0.0006 ) ( ) = 14,187in.4 5.9 ⋅ 105 cm 4 tulüPaBénbnÞúksrubEdleFVIeGaymuxkat;eRbHKW 1,100 − 964 w2 = = 11.3lb / in. 1,100 × 12 5w2l 4 5 × 11.3(60 × 12 )4 δ cr = = 384 Ec I cr 384 × 4.03 ⋅ 10 6 × 14,187 = 0.69in. ↓ (17mm ) dUcenH PaBdabsrubEdlbNþalBIbnÞúkGefr δ L = 0.80 + 0.69 = +1.49in. ↓ (38mm ) (b) viFIm:Um:g;niclPaBRbsiT§PaB (effective moment inertia moment) I e BIsmIkar 7.10b ⎛M ⎞ 3 ⎡ ⎛M ⎞ 3⎤ I e = ⎜ cr ⎜M ⎟ I g + ⎢1 − ⎜ cr ⎟ ⎟ ⎥ I cr ≤ I g ⎝ a ⎠ ⎢ ⎜ Ma ⎟ ⎥ ⎣ ⎝ ⎠ ⎦ BIsmIkar 7.11 ⎛ M cr ⎞ ⎛ f − ft ⎞ ⎜ ⎜M ⎟ = 1 − ⎜ tl ⎟ ⎜ f ⎟ ⎟ ⎝ a ⎠ ⎝ L ⎠ f tl =kugRtaMgsrubcugeRkay = +750 psi(T ) f r = m:UDuldac; = 530 psi )anBIelIkmun f L = kugRtaMgbnÞúkGefr = 1,778 psi Camber, Deflection and Crack Control 434
 29. 29. Department of Civil Engineering NPIC ⎛ M cr ⎞ ⎛ 750 − 530 ⎞ ⎜ ⎜M ⎟ = 1− ⎜ ⎟ ⎟ = 1 − 0.124 = 0.876 ⎝ a ⎠ ⎝ 1,778 ⎠ 3 ⎛ M cr ⎞ ⎜ ⎜M ⎟ = 0.67 ⎟ ⎝ a ⎠ I e = 0.67 × 86,072 + (1 − 0.67 )14,187 = 62,350in.4 GaMgtg;sIuetbnÞúkGefrsrub = 1,100 / 12 = 92lb / in. PaBdabEdlbNþalBIbnÞúkGefr 5 × 92(60 × 12 )4 δL = = 1.28in. ↓ (33mm ) 384 × 4.03 ⋅ 10 6 × 62,350 edayeRbobeFobCamYynwg 1.49in. enAkñúgdMeNaHRsay (a) eyIgyk δ L = +1.49in. ↓ . eRbI tMélenHsMrab; final net long-term deflection eRkayeBlxatbg;dUcGIVEdl)anerobCataragenA kúñg]TahrN_ 7>6. 6> karsg;düaRkamTMnak;TMngrvagm:Um:g; nigkMeNag Construction of Moment-Curvature Diagram ]TahrN_ 7>5³ cUrsg;düaRkamTMnak;TMngm:Um:g; nigkMeNagsMrab;muxkat;kNþalElVgrbs; bonded double-T beam enAkñúg]TahrN_ 7>3 sMrab;CMhanénkarekIneLIgnUvbMErbMrYlrageFobdUcxageRkam³ !> bMErbMrYlrageFobenAeBlepÞr f pi = 189,000 psi EdlbNþalEtBI Pi @> bMErbMrYlrageFobenAeBl f pe = 154,980 psi muneBlrgbnÞúkTMnaj #> enAeBldkkMlaMg (decompression) enARtg;TIRbCMuTMgn;rbs;EdkeRbkugRtaMg $> enAeBlkugRtaMgeFVIkardl;m:UDuldac; (modulus of rupture) %> muxkat;EdlmaneRbH. bMErbMrYlrageFob ε c1 enAsrésxagelI = 0.001in. / in. ^> muxkat;EdlmaneRbH. bMErbMrYlrageFob ε c1 enAsrésxagelI = 0.003in. / in. dMeNaHRsay³ !> dMNak;kalepÞrkMlaMgeRbkugRtaMg BITinñn½ysMrab;]TahrN_ 7>3 kugRtaMgkNþalElVgEdlbNþalmkEtBIkMlaMgeRbkugRtaMgKWman dUcxageRkam³ f t = +501 psi PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 435
 30. 30. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa f b = −3,524 psi + 501 εc = t = +144 ⋅10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅10 6 − 3,524 ε cb = = −1,010 ⋅10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅10 6 φi = (ε cb −εc t = )(− 1,010 − 144) ×10 − 6 = −33.94 ⋅10 − 6 rad / in. h 34 BI]TahrN_ 7>3 m:Um:g;EdlbNþalmkBI Pi + M D KW M i = −462,672 × 22.02 + 5,502,600 = −4.69 ⋅10 6 in. − lb @> dMNak;kaleRkayeBlxagbg; enAkñúgdMNak;kaldkbnÞúkCabnþbnÞab; tMélrbs;m:Um:g; M g EdlbNþalmkBIbnÞúkTMnajRtUv)an rkedaykarkat;bnßykugRtaMgenAkñúgEdkeRbkugRtaMgrhUtdl;sUnü. BI]TahrN_ 4>1/ Pe = 379,391lb . dUcenH Pe 379,391 = = 0.82 Pi 462.672 kugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobenAkNþalElVgeBlepÞrkMlaMgeRbkugRtaMg Pi KW f ct = +501 psi f cb = −3,524 psi ε c = +144 ⋅10 −6 in. / in. t ε cb = −1,010 ⋅10 −6 in. / in. kat;bnßybMErbMrYlrageFobrhUtdl;dMNak;kal Pe dUcxageRkam³ ε c = 0.82(144 ⋅10 −6 ) = 118 ⋅10 −6 in. / in. t ε cb = 0.82(− 1,010 ⋅10 −6 ) = −828 ⋅10 −6 in. / in. karBRgaybMErbMrYlrageFobnwgkøaydUcGVIEdlbgðajenAkñúgrUbTI 7>11 φ2 = (ε cb − ε ct ) = (− 828 − 118)10− 6 = −27.82 ⋅10− 6 rad / in. h 34 m:Um:g;EdlbNþalBIbnÞúkTMnaj M g = 0 cMNaMfakarEbgEckbMErbMrYlrageFobenAkñúgrUbTI 7>11 KWbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMg Pe . eRbI düaRkamTMnak;TMngkugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobkñúgrUbTI 7>12 sMrab;EdkeRbkugRtaMg nigeRbIdüaRkam kñúgrUbTI 7>13 sMrab;ebtugedIm,IkMNt;kugRtaMgCak;Esþgtamry³ strain compatibility. Camber, Deflection and Crack Control 436
 31. 31. Department of Civil Engineering NPIC PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 437
 32. 32. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa #> dMNak;kaleRkaydkbnÞúkCamYynwgkugRtaMgebtugsUnüenARtg;TIRbCMuTMgn;rbs;EdkeRbkugRtaMg BIrUbTI 7>12 bMErbMrYlrageFobénkardkbnÞúkenARtg;nIv:UTIRbCMuTMgn;EdkeRbkugRtaMgKW 26.01 ε decomp = −828 ⋅10 − 6 × = 723 ⋅10 − 6 in. / in. 26.01 + 3.75 f nig ε pe = Epe = 27.5,⋅9806 = 5,636 ⋅10 − 6 in. / in. 154 10 ps PaBRtUvKña (compatibility) rbs;bMErbMrYlrageFobTamTareGayEdkeRbkugRtaMgenAkñúg bonded beam manbMErbMrYlrageFobdUcKña dUcEdlkugRtaMgTajrbs;ebtugEdlB½T§CMuvijvaekIneLIgedIm,Ikat; bnßykugRtaMgsgát;enARtg;nIv:UTIRbCMuTMgn;rbs;EdkeRbkugRtaMgrhUtdl;esμIsUnü. dUcenH bMErbMrYlrageFobsrub ε pe = 5,636 ⋅10−6 + 723 ⋅10−6 = 6,359 ⋅10−6 in. / in. BIdüaRkamTMnak;TMngkugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobenAkñúgrUbTI 7>12 kugRtaMg f pe = 177,00 psi dUcenH eyIg)an Pe EdlEksMrYl = 177,000 × 0.153 × 16 = 433,296 433,296 ⎛ 22.02 × 8.23 ⎞ f t EdlEksMrYl = − ⎜1 − ⎟ ≅ +469 psi (T ) 978 ⎝ 88.0 ⎠ + 469 εc = − t = 116 ⋅10 − 6 in. / in. 4.03 ⋅10 6 fb EdlEksMrYl = − 433,296 ⎛1 + 22.02 ×.0 .77 ⎞ ≅ −3,300 psi(C ) 978 ⎝ ⎜ 88 25 ⎟ ⎠ − 3,300 ε cb = = −819 ⋅10 − 6 in. / in. 4.03 ⋅10 6 M decomp × y M decomp × 22.02 f decomp = = = 2,884 psi Ic 86,072 M decomp = 2,884 × 86,072 22.02 ( = 11.27 ⋅10 6 in. − lb 1.27 ⋅10 6 N .m ) M decomp 11.27 ⋅10 6 ft = = = −1,078 psi (C ) St 10,458 net stress f t = −1,078 + 469 = −609 psi (C )(4.16 MPa ) − 609 εc = t = −151.1 ⋅10 − 6 in. / in. 4.03 ⋅10 6 11.27 ⋅10 6 11.27 ⋅10 6 fb = = = +3,374 psi (T ) Sb 3,340 net stress f b = +3,374 − 3,300 = +74 psi (T ) 74 ε cb = = +18.4 ⋅10 − 6 in. / in. 4.03 ⋅10 6 Camber, Deflection and Crack Control 438
 33. 33. Department of Civil Engineering NPIC φ decomp = (ε cb −εc t = ) (18.4 + 151.1) × 10 − 6 = +4.99 ⋅10 − 6 rad / in. h 34 M = 11.27 ⋅10 6 in. − lb rUbTI 7>14 eGaynUvkarBRgaykugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobenAkúñgFñwmenHenAkñúgsßanPaBénkar dkbnÞúk. $> dMNak;kalm:UDuldac; f r = 7.5λ f 'c = 7.5 5,000 = 530 psi ⎡ P ⎛ ec ⎞⎤ M cr = S b ⎢7.5λ f 'c + e ⎜1 + 2b ⎟⎥ ⎣ Ac ⎝ r ⎠⎦ BIelIkmun GgÁTIBIrénsmIkarxagelIsMrab;m:Um:g;eGaykugRtaMg 3,300 psi . dUcenH M cr = 3,340(530 + 3,300) = 12.8 ⋅10 6 in. − lb net bottom concrete stress = m:UDuldac; f r sMrab;krNIenH = +530 psi(T ) + 530 ε cb = = +132 ⋅10 − 6 in. / in. 4.03 ⋅10 6 12.8 ⋅10 6 ft = = −1,224 psi (C ) 10,458 net stress f t = −1,224 + 469 = −755 psi (C ) − 755 εc = t = −187 ⋅10 − 6 in. / in. 4.03 ⋅10 6 φs = (ε cb −εc t = ) (132 + 187 ) ×10 − 6 h 34 = +9.38 ⋅10 −6 rad / in. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 439
 34. 34. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa %> dMNak;kalmuxkat;mansñameRbH/ ε c = 0.001in. / in. BIelIkmun/ ε pe = 6,359 ⋅10 −6 = 0.0064in. / in. . tamkarsakl,g nigEktMrUv snμt;kMBs;G½kS NWt c = 1.5in. BIxageRkamsrésxagelIbMputrbs;søab. ehIy Δε ps CabMErbMrYlrageFobbEnßmenAkñúg bonded prestressing strand EdlbNþalBI ε c = 0.001in. / in. enAsrésxagelIbMput ehIyBIRtIekaN dUc (similar triangle) enAkñúgrUbTI 7>15 Δε ps = (30.25 − 1.5) × 0.001 = 0.0192in. / in. 1.5 dUcenH srub = 0.0192 + 0.0064 = 0.0256in. / in. ε ps BIdüaRkamTMnak;TMngrvagkugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobrbs;EdkeRbkugRtaMgenAkñúgrUbTI 7>12 kugRtaMgEdlRtUvnwgtMélbMErbMrYlrageFob ε ps srubKW f ps ≅ 260,000 psi nig A ps = 16 × 0.153 = 2.448in.2 dUcenH kMlaMgTaj T p = 260,000 × 2.448 = 636,480lb BIrUbTI 7>13/ f c = 3,000 psi RtUvKñanwg ε c = 0.001in. / in. . enaH kMlaMgsgát; Cc = (12 × 12 × 1.5)3,000 = 648,000 > T = 636,480lb dUcenH eKKYrkat;bnßykMBs;G½kSNWt. sakl,gelIkTIBIr snμt; c = 1.45in. . enaH Δε ps = (30.25 − 1.45) × 0.001 = 0.0199in. / in. 1.45 nig ε ps srub = 0.0199 + 0.0064 = 0.0263in. / in. Camber, Deflection and Crack Control 440
 35. 35. Department of Civil Engineering NPIC BIrUbTI 7>13/ f ps ≅ 255,000 psi / T p = 255,000 × 2.448 = 624,240lb nig Cc = (12 × 12 × 1.45)3000 = 624,400lb ≅ T p . dUcenH c Edlsnμt; = 1.45in. KW O.K. ⎛ 1.45 ⎞ M n = 624,240⎜ 30.25 − ⎟ = 18.4 ⋅10 in. − lb 6 ⎝ 2 ⎠ nigBIsmIkar 7.5d εu 0.001 φu = = = 690 ⋅ 10 − 6 rad / in. c 1.45 ^> dMNak;kalmuxkat;mansñameRbHeBj/ ε c = 0.003in. / in. (ultimate load) ε c = 0.003in. / in. CabMErbMrYlrageFobGtibrmaEdlGnuBaØateday ACI Code eRkamGMeBI ultimate load. snμt; f ps = 263,000 psi . enaH A ps f ps 2.448 × 263,000 a= = = 1.1in. 0.85 f 'c b 0.85 × 5,000 × 144 a 1.1 c= = = 1.38in. β1 0.8 BIrUbTI 7>15 30.25 − 1.38 ε ps = × 0.003 = 0.0628in. / in. 1.38 ε ps srub = 0.0628 + 0.0064 = 0.0692in. / in. BIdüaRkamTMnak;TMngrvagkugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobenAkúñgrUbTI 7>13/ f ps ≅ f pu = 270,000 psi . dUcenH eRbI a ≅ 1.1in. EdleGay ⎛ a⎞ ⎛ 1.1 ⎞ M n = A ps f ps ⎜ d p − ⎟ = 2.448 × 270,000⎜ 30.25 − ⎟ ⎝ 2⎠ ⎝ 2 ⎠ PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 441
 36. 36. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa = 19.6 ⋅10 6 in. − lb yk c ≅ 1.4in. εu 0.003 φu = = = 2,143 ⋅10 − 6 rad / in. c 1 .4 düaRkaménTMnak;TMngrvagm:Um:g; nigkMeNagRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 7>16. düaRkamTMnak;TMng rvagbnÞúk nigPaBdabmanTMrg;RsedogKña ehIyeyIgGacsnñidæanvaecjBIdüaRkamTMnak;TMngrvagm:Um:g; nig kMeNag. 7> T§iBlénry³eBlEvgeTAelIPaBdab nigPaBekag Long-Term Effects on Deflection and Camber k> viFIemKuN PCI PCI Multipliers Method ACI Codepþl;nUvsmIkarxageRkamsMrab;)a:n;RbmaNemKuNGaRs½ynwgeBlsMrab;PaBdabén Ggát;ebtugeRbkugRtaMg³ ξ λ= (7.16) 1 + 50 ρ ' Edl ξ= emKuNGaRs½yeBlsMrab;bnÞúkGcié®nþy_ (sustained load) ρ ' = pleFobEdkrgkarsgát; λ = emKuNsMrab;PaBdabry³eBlEvgbEnßm kñúgTMrg;RsedogKña/ PCI multipliers method pþl;nUvemKuN C1 EdlKitT§iBlénry³eBlEvgenAkñúg Ggát;ebtugeRbkugRtaMg. Et C1 xusBI λ enAkñúgsmIkar 7.16 edaysarkarkMNt;PaBdab nig camber ry³eBlEvgenAkñúgGgát;eRbkugRtaMgmanlkçN³sμúKsμajCagedaysarktþadUcxageRkam³ !> T§iBlry³eBlEvgénkMlaMgeRbkugRtaMg nigkMhateRbkugRtaMg. @> karekIneLIgénersIusþg;rbs;ebtugeRkayeBlkMlaMgeRbkugRtaMgfycuHedaysarkMhatbg;. #> T§iBlénPaBdab nig camber kñúgGMLúgeBldMeLIg. edaysarktþaTaMgenH eKminGaceRbIsmIkar 7.16 eT. tarag 7>1 pþl;nUvemKuNénPaBdab nig camber Pøam²d¾smrmü RbsinebI camber nigPaB dabEdl)anKNnaBIdMbUgRtUv)anKitdac;edayELkBIKñaedIm,IKitBIT§iBlénkMhatbg;kMlaMgeRbkugRtaMg eTAelI camber. Camber, Deflection and Crack Control 442
 37. 37. Department of Civil Engineering NPIC nig Brason ENnaMfaeKGacTTYl)annUvkarkat;bnßyCaGcié®nþy_nUv camber ry³eBl Shaikh EvgedaykarbEnßmEdkminrgeRbkugRtaMg. enAkñúgkrNIenH eKGaceRbIemKuNEdlkat;bnßy C2 Edl eGayeday C1 + As / A ps C2 = (7.17) 1 + As / A ps Edl C1 = emKuNEdl)anBItarag 7>1 As = RkLaépÞrbs;EdkminrgeRbkugRtaMg A ps = RkLaépÞrbs;EdkrgeRbkugRtaMg x> viFIkMeNIntameBl Incremental Time-Steps Method viFIkMeNIntameBl (incremental time-steps method) KWQrelIbnSMénkarKNnaPaBdabCa- mYynwgkarKNnakMhatbg;edaysar creep, shrinkage nig relaxation EdlGaRs½ynwgeBl. kar KNnaBICIvitrbs;eRKOgbgÁúMEbgEckCaeRcIncenøaHeBlEdleRCIserIsedayQrelIeKalkarN_énEdn kMNt;rbs;bMErbMrYlrageFobebtugCak;lak; (specific concrete strain limits) dUcCabMErbMrYlrageFob Éktþa ε c1 = 0.001 nig ε c1 = 0.002in. / in. nig ultimate allowable strain ε c1 = 0.003in. / in. . eK PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 443
 38. 38. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa KNnakarBRgaybMErbMrYlrageFob/ kMeNag nigkMlaMgeRbkugRtaMgsMrab;cenøaHeBlnImYy²CamYynwgkM- eNInénkMhatbg;edaysarbMErbMrYlrbs;karrYmmaD/ creep nig relaxation EdlekItmankñúgcenøaHeBl enaH. eKRtUveFVIkarKNnaenHCadEdl²sMrab;cenøaHkMeNInbnþbnÞab; nigkareFVIplbUkénkarKNnaenH pþl;eGayeyIgnUvPaBdabGaRs½ynwgeBlcugeRkaysMrab;muxkat;Cak;lak;NamYyenAtambeNþayElVg rbs;Fñwm. eKRtUveFIVkarKNnaenHsMrab;cMnYncMnucenAelIbeNþayElVgFñwmRKb;RKan; dUcCakNþalElVg nigcM- nucmYyPaKbYnedIm,IGackMNt;düaRkamTMnak;TMngrvagPaBdab nigkMeNageGaymanlkçN³suRkit. eKGacsmIkarTUeTAsMrab;mMuvilsrub (total rotation) enAcugbBa©b;éncenøaHeBldUcxageRkam³ t t Pi e x ex e φt = − + ∑ (Pn −1 − Pn ) − ∑ (C n − C n−1 )Pn −1 x (7.18a) Ec I c 0 Ec I c 0 Ec I c Edl Pi = kMlaMgeRbkugRtaMgedImmuneBlxatbg; e x = cMNakp©itrbs; tendon enARtg;muxkat;NamYytambeNþayElVg n −1 = cMnuccab;epþIméncenøaHeBl (time-step) n = cugbBa©b;én time-step Edl)anniyayBIxagelI C n−1 / C n = emKuN creep enAcMnuccab;epþIm nigcMnucbBa©b; erogKña én time-step NamYy Pn − Pn−1 = kMhatbg;eRbkugRtaMgenARtg;cenøaHeBlNamYyEdlekItBIktþaTaMgGs; Cak;Esþg eKeFVIkarKNnay:agl¥itl¥n;EbbenHEtenAkñúgkarkMNt;rkPaBdab nigPaBekagrbs; RbB½n§s<anEdlmanElVgEvg² dUcCas<anEdlsg;CakMNat;² (segmental bridge) EdlkardMeLIg nigkar pÁúMkMNat;s<anenaHTamTarnUvkar)a:n;RbmaNPaBdabeGaymanlkçN³suRkit. BIsmIkar 7.18a PaBdab srubenARtg;muxkat;NamYyKW δ x = φt kl 2 (7.18b) ]bmafaeKeRbIbMErbMrYlrageFobxageRkamBI]TahrN_ 7>7 xageRkamedIm,IbgðajBIkarKNna kMeNInénmMuvil (incremental rotation) nigmMuvilsrub (total rotation)³ ε ' n−1 = gross strain EdlbNþalEtmkBIkMlaMgeRbkugRtaMgenAsrésxagelIbMput Edl ε c = 144 ⋅ 10 −6 in. / in. ¬rUbTI 7>19¦ t ε b,n−1 = gross strain EdlbNþalEtBIkMlaMgeRbkugRtaMgenAsrésxageRkambMput Edl ε cb = −1,010 ⋅ 10 −6 in. / in. ¬rUbTI 7>19¦ Camber, Deflection and Crack Control 444
 39. 39. Department of Civil Engineering NPIC Δε CR ,n = t kMeNInénbMErbMrYlrageFobedaysar gross creep enAsrésxagelIbMput Edl Δε CRc = 127 ⋅10 −6 in. / in. ¬rUbTI 7>20¦ t Δε CRb, n = kMeNInénbMErbMrYlrageFobedaysar gross creep enAsrésxageRkambMput Edl Δε CRcb = −895 ⋅10 −6 in. / in. ¬rUbTI 7>20¦ Δε ps , n = karkat;bnßybMErbMrYlrageFobedaysarkMhatbg;eRbkugRtaMgEdlbgáedaykMlaMg creep ΔP, n ¬dUcCa 169 ⋅10 −6 in. / in. dUceXIjkñúgrUbTI 7>20¦ Net incremental creep strain Edlnwgpþl;nUv incremental rotation φn KW sMrab;srésxagelI Δε CR , net = (Δε CR , n − Δε tps , n ) t t (7.19a) sMrab;srésxageRkam ( Δε CRb, net = Δε CRb, n − Δε psb, n ) (7.19b) kMeNInénmMuvil (incremental rotation) KW Δε CR , net − Δε CRb, net t Δφ n = (7.19c) h PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 445
 40. 40. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa ehIymMuvilsrub (total rotation) køayCa φT = φ n −1 + Δφn (7.20) bMErbMrYlénbMErbMrYlrageFob nigmMuvil (rotation) BI time-step n − 1eTA time-step n RtUv)anbgðajenA kñúgrUbTI 7>17. kareRCIserIscenøaHeBl (time interval) GaRs½ynwgPaBsuRkitEdleKcg;)anBIkarKNna camber. sMrab; time step nImYy² kMeNInbMErbMrYlrageFobEdlbNþalmkBI creep nigkarrYjmaD nig karxatbg;kMlaMgeRbkugRtaMgedaysar relaxation RtUv)anKNnadUcbgðajenAkñúg]TahrN_ 7>7 edIm,I TTYl)ankMeNInkMeNag (curvature increment) Δφ . bnÞab;mk eKnwgTTYl)antMélkugRtaMg bMErbMrYl rageFob nigkMeNagfμIenAcugbBa©b;éncenøaHeBl EdlbEnßm curvature increment Δφn eTAelIkMeNag srub φn −1 enARtg;cMnuccab;epþIméncenøaHeBlEdleKcg;)an dUceGayenAkñúgsmIkar 7.18. Cak;Esþg incremental time-step procedure manlkçN³Evg. eKGacTTYlPaBekagsrub (↑) b¤PaBdab (↓) EdlbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMgBIsmIkar 7.20 δ T = φT kl 2 (7.21) Edl k CaGnuKmn_énElVg nigragFrNImaRtrbs;muxkat; nigragFrNImaRtrbs;EdkeRbkugRtaMg. GñkGegÁtCaeRcIn)anesñInUvTMrg;epSg²sMrab;kar)a:n;RbmaNPaBdabbEnßmGaRs½yniwgeBl Δδ BITMnak;TMngrvagm:Um:g; nigkMeNag φ Edl)anEkERbsMrab; creep. TaMg Tadros nig Dilger ENnaMeGay eFVIplbUk modified curvature tambeNþayElVgrbs;Fñwm xN³Edl Naaman KitPaBdabry³eBl EvgedayeRbIkMeNagkNþalElVg nigkMeNagRtg;TMrRtg;cenøaHeBl t . Ca]TahrN_ smIkarrbs; Naaman sMrab; parabolic tendon KW l2 l2 Δδ (t ) = φ1 (t ) + [φ 2 (t ) − φ1 (t )] 8 48 Edl kMeNagkNþalElVgenAxN³ t φ1 (t ) = φ 2 (t ) = kMeNagelITMrenAxN³ t EdlkñúgenaH φ (t ) = E Mt )I ce ( c Edl Ece (t ) = m:UDulEdlEksMrYltameBl (time adjusted modulus) Ec (t1 ) E ce (t ) = 1 + KC c (t ) EdlkñúgenH Ec (t1 ) = m:UDulrbs;ebtugenAeBlcab;epþIméncenøaHeBl Cc (t ) = emKuN creep enAcugbBa©b;éncenøaHeBl Camber, Deflection and Crack Control 446
 41. 41. Department of Civil Engineering NPIC K> viFIRbhak;RbEhledaycenøaHeBl Approximate Time-Steps Method CaviFIEdlEp¥kelITMrg;y:agsmBaØEdlbUkbBa©ÚlKñanUvPaB- Approximate time-steps method dabTaMgGs;EdlbNþalBIemKuNGaRs½ynwgeBlepSg². RbsinebI Cu CaemKuN creep ry³eBlEvg eKGackMNt;kMeNageRkamGMeBIkMlaMgeRbkugRtaMgRbsiT§PaB Pe tamsmIkarxageRkam ⎛ P + Pe ⎞ e x + (Pi − Pe ) x − ⎜ i Pi e x e φe = ⎟ Cu (7.22) Ec I c Ec I c ⎝ 2 ⎠ Ec I c PaBdabcugeRkayeRkamGMeBI Pe KW ⎛ δi + δe ⎞ δ et = −δ i + (δ i − δ e ) − ⎜ ⎟Cu (7.23a) ⎝ 2 ⎠ ⎛δ +δ ⎞ b¤ δ et = −δ e − ⎜ i e ⎟Cu (7.23b) ⎝ 2 ⎠ edaybEnßmPaBdabedaysarbnÞúkpÞal; δ D nig superimposed dead load δ SD EdlrgT§iBleday- sar creep pþl;nUvkMeNInPaBdabcugeRkayGaRs½ynwgeBlEdlbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMg nigbnÞúk Gcié®nþy_ (sustained load) dUcxageRkam ⎛ δ + δe ⎞ Δδ = −δ e − ⎜ i ⎟Cu + (δ D + δ SD )(1 + Cc ) (7.24a) ⎝ 2 ⎠ ehIy net deflection srubcugeRkayEdlrYmbBa©ÚlTaMgPaBdabedaysarbnÞúkGefrKW ⎛ δi + δe ⎞ δ T = −δ e − ⎜ (7.24b) ⎟Cu + (δ D + δ SD )(1 + Cu ) + δ L ⎝ 2 ⎠ eKGackMNt;PaBdabkMritmFüm (intermediate deflection) edayCMnYs Ct eGay Cu enAkñúgsmIkar 7.24a nig b. Edl t 0.60 Ct = Cu (7.25) 10 + t 0.60 EdlkñúgenaH t 0.60 / (10 + t 0.60 ) CapleFob creep α Brason et al. )anesñInUvsmIkarxageRkamsMrab;TaykarekIneLIgénPaBdabGaRs½ynwgeBl Δδ énsmIkar 7.24 a dUcxageRkam³ ⎡ Δδ = − ⎢η + (1 + η ) k C ⎤δ + k C δ + K k C δ r t ⎥ i ( Pi ) r t i (D ) a r t i (SD ) (7.26) ⎣ 2 ⎦ Edl η = Pe / Pi Ct = emKuN creep enAxN³ t K a = emKuNEdlRtUvnwgGayurbs;ebtugeRkamGMeBIrbs; superimposed load PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 447
 42. 42. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa = 1.25t −0.118sMrab; moist-cured concrete = 1.13t −0.095 sMrab; steam-cured concrete t = GayuenAeBlrgbnÞúk KitCaéf¶ k r = 1 / (1 + As / A ps ) Edl As / A ps << 1.0 = 1 sMrab;RKb;karGnuvtþTaMgGs; sMrab;kMeNInPaBdab (deflection increment) cugeRkay eKeRbI Cu CMnYseGay Ct enAkñúg smIkar 7.26. sMrab;FñwmminEmnsmas (noncomposite beams) PaBdabsrub δ T ,t køayCa ⎡ ΔP ⎤ δ T , t = −δ pi ⎢1 − + λ (k t Ct )⎥ + δ D [1 + k t Ct ] + δ SD [1 + K a k r Ct ] + δ L (7.27) ⎣ P o ⎦ Edl δp =PaBdabEdlbNþalBIkMlaMgeRbkugRtaMg ΔP = kMhateRbkugRtaMgsrubEdlminrYmbBa©ÚlkMhateRbkugRtaMgeGLasÞicedIm (initial elastic loss) λ = 1 − ΔP / 2 P0 EdlkñúgenaH kMlaMgeRbkugRtaMgenAeBlepÞreRkay elastic loss P0 = = Pi tUcCag elastic loss. sMrab;Fñwmsmas PaBdabsrubKW ⎡ ΔP ⎤ δ T = −δ pi ⎢1 − + K a k r Cu λ ⎥ + δ D [1 + K a k t Cu ] ⎣ P0 ⎦ ⎡ ΔP − ΔPc ⎤ + k r Cu (λ − αλ ')⎥ Ie + δ pi ⎢1 − I comp. ⎣ P0 ⎦ Ic ⎡ I ⎤ + (1 + α )k r Cu δ D + δ D ⎢1 + αk r Cu c ⎥ + δ df + δ L (7.28) I comp ⎢ ⎣ I comp ⎥ ⎦ Edl λ ' = 1 − (ΔPc / 2 P0 ) P0 = kMhatbg;eRbkugRtaMgenAxN³EdleKcak; composite topping slab edayminKitbBa©Úl initial elastic loss δ df =PaBdabedaysar differential shrinkage nig differential creep rvagmuxkat;cak;Rsab; nig composite topping slab = Fycs l 2 / 8 Ecc I comp sMrab;FñwmTMrsamBaØ ¬sMrab;FñwmCab; eRbIemKuNsmrmüenAPaKEbg¦ ycs = cMgayBITIRbCMuTMgn;rbs;muxkat;smaseTATMRbCMuTMgn;rbs; topping slab Camber, Deflection and Crack Control 448
 43. 43. Department of Civil Engineering NPIC kMlaMgEdl)anBI differential shrinkage nig differential creep F= Ecc = m:UDulénmuxkat;smas α = creep strain enAxN³ t EdlEckeday ultimate creep strain = t 0.60 / ( + t 0.60 ) . 10 Cakarsegçb visVkrRtUvvinicä½ykñúgkarkMNt;tMélm:UDulrbs;ebtug Ec eRkamGMeBIénkardak;bnÞúk epSg²eGay)ansuRkit edIm,ITTYl)antMélemKuN creep smrmü. X> karKNnaPaBdabedaykMuBüÚT½r Computer Methods for Deflection Evaluation eKGacKNnaPaBdabedayeRbIkmμviFIepSg²CaeRcIn. kMuBüÚT½rCYyvisVkry:ageRcInsMrab; time- step method. b:uEnþ eKRtUvcaMfaPaBdabeRkamGMeBIkardak;bnÞúkry³eBlxøI nigry³eBlEvgRtUv)anRKb; RKgedaylkçxNÐEdlGacekItmanCaeRcInEdlsßitenAkñúgvIFIénkarkMNt;PaBdabEtmYy. lkçxNÐTaMg enHTak;TgnwglkçN³énsarFatupSMrbs;ebtugEdlCHT§iBldl;PaBdab CaBiessPaBdabry³eBlEvg. dUcenH elIkElgkrNIs<anElVgEdlEvg dUcCa cable-stayed bridges dMeNIrkar nigviFIénkarKNnaPaB dabKYrmankMritERbRbYl ± 40% . karbBa©ÚllkçN³sMPar³eTAkñúgkmμviFIkMuBüÚT½rRtUveFVIeLIgedayRby½tñ RbEygbMputedayEp¥kelIlT§plBiesaFn_RbsinebIElVgrbs;eRKOgbgÁMúEvg. g> PaBdabrbs;Fñwmsmas Deflection of Composite Beams karKNnaPaBdabrbs;FñwmeRbkugRtaMgsmasmanlkçN³RsedogKñanwgkarKNnaPaBdabsMrab; noncomposite section Edr. viFIsaRsþKNnanwgkøayCasμúKsμajCagRbsinebIeKeRbI incremental time-steps method. CMhanbEnßméndMNak;kalsagsg;CaeRcInrbs;Ggát;cak;Rsab; nigsMrab; situ-cast top slab TamTarkarBicarNaénkarERbRbYlm:Um:g;niclPaBBImuxkat;cak;Rsab;eTAmuxkat;smasenA Rtg;dMNak;kalsmrmü. elIsBIenH PaBxusKñaénlkçN³rbs; shrinkage nigkMeNIncenøaHeBl (time- step increments) EdlbNþalBIPaBxusKñaéntMélrbs; shrinkage énmuxkat;cak;Rsab; nigkarbEnßm concrete topping )anbegáInPaBBi)akdl;dMeNIrkarKNna. CasMNagl¥ kareRbIkmμviFIkMuBüÚT½rsMrYlkar KNnaPaBdab nig camber rbs;Ggát;smas)any:ageRcIn. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 449
 44. 44. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa 8> PaBdabGnuBaØat Permissible Limits of Calculated Deflection ACI CodeTamTareGayPaBdabEdl)anKNnaRtUvbMeBjtMrUvkar serviceability énPaBdabGnuBaØatGtibrmasMrab;lkçxNÐrcnasm<½n§epSg²Edlmanerobrab;enAkñúgtarag 7>2. cMNaMfa T§iBlry³eBlEvgbgáeGayPaBdab nig camber ekIneLIgeTAtameBl ehIyeFVIeGayebtug nigEdk rgkugRtaMgelIs (overstress). PaBdabGnuBaØatrbs; AASHTO EdlbgðajenAkñúgtarag 7>3 manlkçN³suRkitCageday- sar karb:HTgÁícCalkçN³DINamic (dynamic impact) énbnÞúkcl½tenAelIElVgs<an. Camber, Deflection and Crack Control 450
 45. 45. Department of Civil Engineering NPIC xageRkamCa dMeNIrkarCaCMhan² (step-by-step procedure) sMrab;KNnaPaBdab³ !> kMNt;lkçN³rbs;ebtug edayrYmbBa©ÚlTaMgm:UDuleGLasÞicrbs;ebtug Ec / creep rbs;ebtug @> eRCIserIskMeNInry³eBl (time increment) EdlRtUveRbIenAkñúgkarKNnaPaBdab #> KNnakugRtaMgsrésebtugedaysarbnÞúkTaMgGs;TaMgenAEpñkxagelIbMput nigTaMgenAEpñk xageRkambMput $> KNnabMErbMrYlrageFobdMbUg (initial strains) ε ci enAsrésxagelI nigsrésxageRkam nig mMuvil (rotation) EdlRtUvKña k¾dUcCabMErbMrYl nigmMuvilbnþbnÞab;. eRbIsmIkar ε cbi − ε ci t φi = h ε −ε φe = cbe cte h ε −ε t φ = c cb h εu φu = c %> kMNt;karERbRbYlbMErbMrYlrageFobsrubenAkñúgEdkeRbkugRtaMgedaysar creep, shrinkage nig relaxation EdlGnuvtþCakMlaMg F enARtg;TIRbCMuTMgn;rbs;EdkeRbkugRtaMg. bnÞab;mk KNnakugRtaMgsrésebtugenAnIv:U cgs EdlbNþalBIkMlaMg F . ^> bEnßmlT§plénCMhan % eTAkñúglT§plénCMhan 3. &> GnuvtþdMeNIrkarKNnasMrab;RKb;cenøaHeBl nigbEnßmT§iBlén superimposed dead load. *> bEnßmPaBdabedaysarbnÞúkGefredIm,ITTYl)anPaBdabsrub δT . (> epÞógpÞat;faetI δT Edl)anKNnasßitenAkñúgEdnkMNt;GnuBaØatb¤Gt;. RbsinebImindUecñaHeT eFVIkarpøas;bþÚrmuxkat;. rUbTI 7>18 bgðajBI flowchart sMrab;karKNnaPaBdabeday approximate time-step method. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 451
 46. 46. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa Camber, Deflection and Crack Control 452
 47. 47. Department of Civil Engineering NPIC 9> karKNnaPaBdab nigPaBekagry³eBlEvgedayviFIemKuN PCI Long-Term Camber and Deflection Calculation by the PCI Multipliers Method ]TahrN_ 7>6³ edayeKeGay cUrKNnaPaBdab nigPaBekagrbs; boded double f pi = 189,000 psi T-beam enAkñúg]TahrN_ 7>3 eday PCI multiplers method nigepÞógpÞat;fatMélPaBdabbMeBjEdn kMNt;GnuBaØatrbs; ACI. RbsinebIFñwmRtUv)anrg post-tensioned snμt;fa f pi = 189,000 psi eRkay eBl anchorage losses nigeRkayeBllubbM)at; frictional losses edaykarTajBIcugsgçagrbs;cug Fñwm nigbnÞab;mkeKRtUvTajeLIgvijedIm,IFana net prestressing f pi = 189,000 psi munnwgdMeLIg. dUc Kña snμt;faGgát;EdlminEmnCaeRKOgbgÁúMrgbnÞúkEdlP¢ab;eTAnwgeRKOgbgÁúMrgbnÞúkminrgkarxUcxateday sarPaBdab ehIybnÞúkGefrmanlkçN³ transient. yk Ec = 4.03 ⋅106 psi sMrab;bnÞúkTaMgGs;enA kñúgkaredaHRsayenH. dMeNaHRsay³ I g = 86,072in.4 WD = 1,019 plf = 84.9lb / in. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 453
 48. 48. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa 5Wl 4 5 × 84.9(60 × 12)4 δD = = = 0.99in. ↓ (14mm ) 384 Eci I g 384 × 3.49 ⋅10 6 × 86,072 WSD = 100 plf = 8.3lb / in. 5 × 8.3(60 × 12 )4 δ SD = = 0.08in. ↓ (2.0mm ) 384 × 4.03 ⋅10 6 × 86,072 WL = 1,100 plf = 91.7lb / in. muxkat;Gt;mansñameRbH ¬emIl]TahrN_ 7>3¦ I e = I g = 86,072in.4 ( f t max < f r = 530 psi ) 5 × 91.7(60 × 12 )4 δL = = 0.93in. ↓ (24mm ) 384 × 4.03 ⋅ 10 6 × 86,072 RbsinebImuxkat;maneRbH eKeRbItMélRbsiT§PaBrbs; I e CMnYseGay I g . kareRbI PCI multi- plier method sMrab;KNnaPaBdabenAeBldMNak;kaldMeLIg (30éf¶) nigenAeBlmanPaBdabcugeRkay edaysar service-load ¬5qñaM¦ taragxageRkamnwgbgðajBItMélrbs;PaBdab nig camber ry³eBlEvg EdlTTYledayeRbIemKuN PCI enAkñúgtarag 7>1. RbsinebImuxkat;lkøayCamuxkat;smaseRkay eBldMeLIg eKeRbI I comp kñúgkarKNna δ L nig δ SD RbsinebIFñwmRtUv)anTl;kñúgGMLúgeBlcak; con- crete topping. ehIyRbsinebIeKeRbIEdkFmμta As enAkñúgFñwmeRbkugRtaMg eKRtUveRbIemKuNEdlkat; bnßy (reduced multiplier). emKuN C1 RtUv)ankat;bnßyedayemKuN C2 Edl C1 + As / A ps C2 = 1 + As / A ps Camber, Deflection and Crack Control 454
 49. 49. Department of Civil Engineering NPIC edaysarEdkFmμtaRKb;RKgkarrIkralFMénsñameRbHedaysarkarBt;begáageRkamGMeBIbnÞúkry³eBl Evg dUcenHPaBrwgRkajrbs;vaRtUv)anbegáIn. Ca]TahrN_ snμt;faeKeRbIEdk 3#5 enAkñúgFñwmeRbkug RtaMg As 3 × 0.31 = = 0.43 Aps 2.142 eyIgTTYl)an C2 = 2.01 Ca]TahrN_énkarEksMrYltMélEdlmanenAkñúgtarag 7>1 tMélrbs; camber edImnwgkøayCa 3.80in. ↑ CMnYseGay 4.63in. ↑ EdlbgðajenAkñúgtarag edayeKeRbIemKuN 2.01 CMnYseGayemKuN 2.45 . eK GaceFVIkarEksMrYlEdlmanlkçN³RsedogKñaeTAelIPaBdabTaMgGs;edayeRbIemKuNEksMrYlEdlRtUvKña. BItarag 7>4/ camber eRkayeBltMeLIg nigeRkayeBlrg superimposed dead load enAGayu 30éf¶ = 1.49in. ↑ (38mm ) . ehIy net camber cugeRkayeRkayGayu 5qñaM = 0.79in. ↑ (20mm ) / PaBdabedaysarbnÞúkGefr = 0.93in. ↓ (24mm) ehIyPaBdabGnuBaØat = l / 240 = (60 × 12) / 240 = 30in.(76mm ) > 0.79in. . enAkñúgkrNIenH RbsinebIeKsnμt;fabnÞúkGefrmanlkçN³ transient enaH vanwgRKb;RKan;. 10> karKNnaPaBdab nigPaBekagry³eBlEvgedayviFIkMeNIncenøaHeBl Long-Term Camber and Deflection Calculation by the Incremental Time-Steps Method ]TahrN_ 7>7³ edaHRsay]TahrN_ 7>6 tam incremental time-steps method edaysnμt;fa f pi = 189,000 psi ehIyeKsegÁteXIjfakMlaMgeRbkugRtaMgmankarekIneLIgenAeBlrgeRbkugRtaMg ¬7éf¶ bnÞab;BIcak;ebtug¦/ 30éf¶bnÞab;BIepÞr ¬kartMeLIg nigkardak; superimposed dead load rYceRsc¦/ 90 éf¶ nig 5qñaM. snμt;fa ultimate creep coefficient Cu = 2.35 sMrab;ebtug nig f py = 230,000 psi sMrab;EdkrgeRbkugRtaMgEdleRbIenAkñúgFñwm. sg;düaRkamTMnak;TMngrvagcamber CamYynwgeBl nigPaB dab CamYynwgeBledayeRbI Ec = 4.03 ⋅ 106 sMrab;RKb; incremental steps TaMgGs;kñúgkaredaHRsay enH edayelIkElgenAeBlepÞr Edl f 'ci = 3,750 psi . snμt;faFñwmenHCaFñwm post-tensioned. yk E ps = 27.5 ⋅ 10 6 psi . dMeNaHRsay³ kugRtaMg/ bMErbMrYlrageFob nigPaBdabxN³ Eci = 57,000 3,750 = 3.49 ⋅ 10 6 psi PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 455
 50. 50. T.Chhay viTüasßanCatiBhubec©keTskm<uúCa BI]TahrN_ 7>3 nigrUbTI 7>9/ kugRtaMg nigbMErbMrYlragdMbUgsMrab;FñwmenAeBlepÞrEdlbNþalBIkMlaMg eRbkugRtaMg Pi nig Pi + WD mandUcxageRkam kMlaMgeRbkugRtaMg P i kNþalElVg³ f t = +501 psi (3.1MPa ) f b = −3,524 psi (24.3MPa ) 501 εc = t = 144 ⋅ 10 − 6 in. / in. 3.49 ⋅ 10 6 ε cb = −1,010 ⋅ 106 psi TMr³ f t = +92 psi (0.7 MPa ) f b = −2,242 psi(15.5MPa ) ε c = +26 ⋅ 10 −6 in. / in. t ε cb = −642 ⋅ 10 −6 in. / in. cMNaMfa eKRtUveFVIkarKNnam:UDuleGLasÞic Ec sMrab;karpøas;bþÚreBlenAeBlEdlkMeNIncenøaHeBl nImYy²cb;. Cabnþ eyIgman − 1,010 − 144 φci kNþalElVg = × 10 − 6 = −33.94 ⋅ 10 − 6 rad / in. 34 − 642 − 26 φei TMr = × 10 − 6 = −19.65 ⋅ 10 − 6 rad / in. 34 BIrUbTI 7>6 ⎛ l2 ⎞ 2 ⎜ ⎟ + (φe − φc ) l δ i ↑= φc ⎜ ⎟ ⎝8⎠ 24 δ i ↑= −33.94 ⋅10 −6 (60 ×12)2 + (− 19.65 + 33.94)×10 − 6 × (60 ×12)2 8 24 = (60 × 12) 2 × 10 − 6 (− 33.94 × 2 − 19.65) 24 = −1.89in. ↑ (48mm ) cMNaMfa tMélenHdUcKñanwgGVIEdlTTYl)anedaysmIkarm:Um:g;enAkñúg]TahrN_ 7>3 ⎛ 1019 ⎞ 5× ⎜ ⎟(60 × 12 ) 4 4 δD TMgn;pÞal; =+ 5wl = ⎝ 12 ⎠ 384 Ec I g 384 × 3.49 ⋅10 6 × 86,072 = +0.99in. ↓ (25mm ) net camber enAeBlepÞr = −1.89 ↑ +0.99 ↓= −0.90in. ↑ (23mm) Camber, Deflection and Crack Control 456
 51. 51. Department of Civil Engineering NPIC emKuNGaRs½ynwgeBl (a) creep BIsmIkar 3.10 ε CR = Ct ( f cs ) = C1ε cs Ec Edl kugRtaMgebtugenARtg;nIv:U cgs f cs = ε cs = bMErbMrYlrageFobenARtg;nIv:U cgs ε CR = unit creep stain kñúgmYyÉktþakugRtaMgeRkam ultimate creep = Cu / Ec = 2.35 / 4.03 ⋅106 = 0.583 ⋅10 −6 in. / in. kñúgmYyÉktþakugRtaMg cMNaMfa eKRtUvKNna creep strain enARtg;TMRbCMuTMgn;rbs;edIm,IKNnakMhatbg;edaysar creep enAkñúgeRbkugRtaMg. BIsmIkar 3.9b, emKuN creep enAeBlNak¾eday EdlKitCaéf¶KW t 0.60 Ct = Cu 10 + t 0.60 Ca]TahrN_ enAGayu 30éf¶eRkayeBlepÞr ⎛ t 0.60 ⎞ ⎛ 0.60 ⎞ ε 'CR , s = ε 'CR ⎜ ⎟ = 0.583 ⋅10 − 6 ⎜ 30 ⎟ ⎜ 0.60 ⎟ ⎜ 10 + 30 0.60 ⎟ ⎝ 10 + t ⎠ ⎝ ⎠ kñúgmYyÉktþakugRtaMg = 0.254 ⋅10 −6 in. / in. Creep strain enAcenøaHeBlepSgeTotRtUv)anKNnakñúgTMrg;dUcKña. (b) karrYmmaDrbs;ebtug BIsmIkar 3.15a sMrab; moist-cured concrete t ε SH , s = ε SH t + 35 Edl ε SH = 800 ⋅10−6 in. / in. sMrab; moist-cured concrete. 30éf¶eRkayeBlepÞr/ ry³eBlrYmmaD t = 30 éf¶ RbsinebIGgát;CaFñwm post-tensioned ehIy t = 30 + 7 = 37 éf¶ RbsinebIvaCa pretensioned. dUcenH 30 ε SH ,30 = × 800 ⋅10 − 6 = 369 ⋅10 − 6 in. / in. 30 + 35 tamrebobdUcKña eKGacKNna ε SH sMrab;RKb;CMhanepSgdéTeTotEdlerobrab;enAkñúgtarag 7>5. PaBekag PaBdab nigkarRKb;RKgsñameRbH 457

×