Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Спроведени истражувања за стратегија за претприемачко учење

1,964 views

Published on

Презентирање на дел од сознанијата од спроведените анализи и истражувања заради подготовка на стратегија за претприемачко учење на Република Македонија

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Спроведени истражувања за стратегија за претприемачко учење

 1. 1. Изгптвуваое Стратегија за претприемачкп учеое „Трасираое на патпт кпн успешна стратегија“ 3-та Рабптилница 03 Јули 2013 Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 2. 2. Агенда 09.30 – 10.00 Регистрација на учесниците 10.00 – 10.15 Отвпраое и претставуваое на целите на рабптилницата 10.15 – 11.15 Активнпсти за рекапитулираое - презентираое на текпвнипт статус 11:15 – 12.00 Дискусија 12.00 – 12.30 Пауза 12.30 – 13.15 Презентираое на главните стплбпви на Стратегијата за Претприемачкп учеое 13.15 – 14.00 Дискусија 14.00 – 14.15 Заклучпци и следни чекпри Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 3. 3. Зпштп развиваме стратегија за претприемачкп учеое за Република Македпнија? 03 July 2013 Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 4. 4. - Бидејќи ЕУ така ни вика ??? - Вп мпда е да се има стратегија??? - Имаме 102,3 стратегии и дпбрп е да имаме ущте една ??? или Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 5. 5. ИЛИ http://ec.europa.eu/enterprise/initia tives/sme- week/videos/eevas2009/index_en.ht m Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 6. 6. Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 7. 7. Stocktaking of Good Practice in Entrepreneurial Learning 03 July 2013 Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 8. 8. Дп каде стасавме • Дпгпвпр за спрабптка на МОН и ЕТФ за креираое на стратегијата • Иницирашка рабптилница – Декември 2012 • Рабптилница за ппставуваое на припритетите – Април 2013 • Анализа на ситуацијата (дпбри практики, мпментална ситуација и сл.) Март – Јули 2013 Ministry of Education and Science
 9. 9. Stocktaking извещтај • Desk Research (релевантни дпкументи, линкпви, веб страници, наушни списанија и литература...) • Спрпведени интервјуа сп релевантни стејкхплдери • Прашалник за анализа испратен на избрани прганизации, ушилищта, претприемаши, индивидуалци... Ministry of Education and Science
 10. 10. Stocktaking извещтај • Оn-line фпрум http://premium.pretpriemac.com/index.php? /register/EMSltw • Е-mail листа креирана за пваа цел http://eepurl.com/yr93f • Faceebook заедница за стратегија за ПУ за Македпнија https://www.facebook.com/ELStrategija ) Ministry of Education and Science
 11. 11. Stocktaking извещтај Ministry of Education and Science
 12. 12. Преглед на литература • Вп пваа фаза прпушени се над 100 литературни извпри (пфицијални ЕУ дпкументи, наушни трудпви, наушнп- истражувашки прпекти, …) Ministry of Education and Science
 13. 13. Преглед на литература • Фпкуспт на прегледпт на литературата гп ппделивме на 3 делпви: – Претприемашкп ушеое пд наушен аспект – Стратегии за претприемашкп ушеое – Најдпбри практики за претприемашкп ушеое Ministry of Education and Science
 14. 14. Претприемашкп ушеое • Тпа не е самп впведуваое на предметпт претприемащтвп (или меначмент на малипт бизнис / инпвации и сл.) вп наставнипт прпцес • Тпа не е самп ушеое или пбука за да се заппшне нпв бизнис • Тпа не е самп преквалификација на стешајни рабптници за фпрмираое сппствен бизнис • Претприемачкптп учеое е мнпгу ппвеќе Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 15. 15. Претприемашкп ушеое Претприемништвптп се смета за движечка сила на екпнпмскипт развпј, структурните прпмени и спздаваоетп на нпви рабптни места, а сп тпа и за клучна алатка за бпрба прптив глпбалната сирпмаштија. Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013 Ministry of Education and Science
 16. 16. Претприемашкп ушеое • Глпбализацијата ја згплеми пптребата на екпнпмиите да се натпреваруваат и да инпвираат • „Спздаваоетп“ на креативни и инпвативни претприемаши е пд клушна важнпст за да се пдгпвпри на предизвиците кпи ги нпси глпбализацијата • Претприемашите, истп така, креираат нпви рабптни места, а сп тпа играат важна улпга вп екпнпмската и ппщтествената благпспстпјба и бпрбата прптив сирпмащтијата • Од крајпт на деведесетите гпдини на XX-пт век вп земјите на Еврппската унија (ЕУ) се интензивира фпкуспт кпн малите и средни фирми, претприемнищтвптп и претприемашкптп пбразпвание Ministry of Education and Science
 17. 17. Претприемашкп ушеое - клушни ЕУ дпкументи - • 2000 - „Еврппска ппвелба за мали претпријатија“, „... земјите шленки да гп негуваат претприемашкипт дух и да развиваат нпви вещтини кај младите ущте пд најрана впзраст преку бизнис и претприемашкп пбразпвание...“ • 2006 - „Еврппска рамка за клучни кпмпетенции за дпживптнп учеое“ - Чувствп за инцијативнпст и претприемништвп – станува една пд клушните кпмпетенции Ministry of Education and Science
 18. 18. Претприемашкп ушеое клушни ЕУ дпкументи • 2006 - „Еврппска рамка за клучни кпмпетенции за дпживптнп учеое“: 1. Кпмуникација на мајшин јазик 2. Кпмуникација на странски јазици 3. Математишка писменпст и пснпвни кпмпетенции пд науката и технплпгијата 4. Дигитални (ИТ) кпмпетенции 5. Какп да се уши 6. Спцијални и градански кпмпетенции 7. Чувствп за инцијативнпст и претприемништвп 8. Свест за култура и изразуваое. Ministry of Education and Science
 19. 19. Претприемашкп ушеое клушни ЕУ дпкументи • 2006 - „Агенда пд Ослп“ - „претприемашкптп пбразпвание треба да биде вклушенп вп наставнипт план на пснпвните ушилищта. • . . . Оспбенп на пва нивп на пбразпвание е важнп да се уверат ушилищтата, наставниците и рпдителите дека претприемнищтвптп е клушна кпмпетенција за сите и не се стреми кпн тпа сите ушеници да ги претвпри вп бизнисмени туку да прпмпвира претприемашки нашин на размислуваое така щтп ќе биде спставен дел пд наставата какп хпризпнтален елемент вп сите пплиоа на учеоетп.“ Ministry of Education and Science
 20. 20. Претприемашкп ушеое клушни ЕУ дпкументи • 2009 - „Стратегија на ЕУ дп 2020“ – претприемачкптп учеое е дефиниранп какп клучна кпмпетенција, ..., и еден пд најважните припритети вп креираоетп на пплитиките, штп ппттикнува и преппрачува стратешки пристап кпн згплемуваоетп на претприемачката писменпст на секпј граданин преку дпживптнп претприемачкп учеое. Ministry of Education and Science
 21. 21. Претприемашкп ушеое • Вештините, знаеоата и пднесуваоата кпи се ппврзани сп претприемништвптп мпже да бидат стимулирани и зајакнуваое преку прпцеспт на учеое, какп и преку други прпцеси. • Сп сумираое на разлишните пристапи на теприите на кпнцептпт „претприемнищтвп“ мпжнп е да се идентификува ппфат на знаеоа, вещтини и ппстапки кпи најшестп се ппврзуваат сп претприемашкптп пднесуваое, пднпснп сп претприемашите = > Ministry of Education and Science
 22. 22. Претприемачкптп пбразпвание треба да развива Знаење и вештини Однесувања - За организирање на нов бизнис - Да се носат одлуки и да се развива стратегија - Да се најдат ресурси - За широко разбирање за функционирањето на економијата и за препознавање на можностите за бизнис - За препознавање и избор на вистинските човечки ресурси - За корпоративната одговорност и за етичката димензија на работењето - Способност за работа како индивидуа и во тим - За процена на нечии јаки и слаби страни - За превземање на пресметан ризик - За „умрежување“ - За проектен менаџмент - За менаџмент знаење - Презентациски и преговарачки вештини - Креативност/иновативност - Чуство за иницијативност - Проактивност - Независност - Преземање ризик - Убедителност - Желба за независност - Мотивација и посветеност кон остварување на целите - Потреба за остварување - Желба за успех - Спремност за „судир“ со неизвесноста - Самодоверба - Отвореност за можностите - Страст - Визионерство
 23. 23. Ministry of Education and Science Претприемашка мистика? Тпа не е магија, не е нещтп мистерипзнп, ниту пак е нещтп ппврзанп сп гените. Тпа е дисциплина. И какп и секпја дисциплина, мпже да се научи.
 24. 24. Заклушпци пд прегледпт на литературата • Претприемнищтвптп мпже да се научи и претприемашите мпже да се спздаваат • Претприемнищтвп какп предмет вп фпрмалнптп пбразпвание е ппкпмплексен пд пстанатите предмети - затпа се пптребни ппгплеми прпмени вп традиципналните техники на едукација • Пптребна е ппгплема спрабптка ппмеду креатприте на пплитики, лпкалната сампуправа, ушилищтата, претприемашите и врабптените пспбенп пд бизнис сектпрпт Ministry of Education and Science
 25. 25. Заклушпци пд прегледпт на литературата • Имплементација на претприемашкп ушеое ќе бара имплементација на алатки за следеое и мереое на резултатите • Обуката на наставниците е ущте еден императив кпј стратегијата мпра да гп ппфати. Ministry of Education and Science
 26. 26. Стратегии за ПУ Ministry of Education and Science
 27. 27. Стратегии за ПУ Ministry of Education and Science
 28. 28. Стратегии за ПУ Ministry of Education and Science
 29. 29. Стратегии за ПУ Ministry of Education and Science
 30. 30. • Ошигледнп е дека разлишни земји имаат разлишен пристап вп пднпс на стратегии за претприемашкп ушеое Ministry of Education and Science Стратегии за ПУ
 31. 31. • Вклушенпст на ппвеќе релевантни министерства • Кпнсултација сп клушни стејкхплдери • Внесуваое на клушните кпмптенеции преку наципналната наставна прпграма • Виспкп нивп на стратещки цели и кпристеое на мпнитпринг систем, таргети и индикатпри • Дпбри практики • Обука на наставници • Финансираое (пбезбеден бучет) Ministry of Education and ScienceECOTEC преппраки за претприемашки стратегии:
 32. 32. Ministry of Education and Science Најдпбри практики
 33. 33. • Скппје, Охрид, Струга, Тетпвп, Гпстивар, Прилеп, Струмица, Валандпвп, Куманпвп и Штип. • Таргет: претставници пд пбразпвнипт сектпр (пснпвнп, среднп, виспкп пбразпвание) • Дппплнителни спстанпци сп бизнис сектпрпт, агенција за врабптуваое, институции за ппддрщка на бизниспт, невладини прганизации, јавен сектпр... Ministry of Education and Science Реализирани ппсети и интервјуа
 34. 34. • Оснпвни ушилищта – Мнпгу малку ушилищта се инвплвирани вп прпекти ппврзани сп претприемнищтвп и спрабптка сп лпкалната заедница – Не ппстпи сплидна спрабптка сп бизнис заедницата, пнаму каде щтп ппстпи се базира на иницијатива на наставникпт. – Слаба спрабптка сп рпдителите ппради слаба заинтересиранпст на рпдителите, нп и слаба иницијативнпст на ушилищтата – Ппстпи силна пптреба за едукација на наставниците заради впведуваое на претприемашки спдржини вп наставата – Ппделенп е мислеое за нашинпт на имплементација на претприемнищтвптп вп пснпвнп пбразпвание – Генералнп ппстпи разбираое за пптребата за впведуваое на претприемнищтвптп вп пснпвнп пбразпвание Ministry of Education and Science Реализирани ппсети и интервјуа - заклушпци
 35. 35. • Среднп и виспкп пбразпвание – Ппвеќетп ушилищта се инвплвирани вп прпекти/прпграми ппврзани сп бизнис и претприемнищтвп преку странски дпнатпрски прпграми – Евидентен е ппгплем брпј на прпекти ппврзани сп лпкалната заедница – Мнпгу мал брпј на ушилищта прганизираат ппсети на бизнис сектпрпт – Наставниците сметаат дека за развпј на претприемашки кпмпетенции треба да се фпкусираат на практишнп предаваое или да се креира прпграма кпја ќе спдржи ппвеќе практишна рабпта – Ппстпи мислеое дека мнпгу малку рпдители мпже да ппмпгнат вп интензивираое на спрабптката сп бизнис сектпрпт и лпкалната заедница. – Наставниците се ппдгптвени за ппнатампщна пбука вп пднпс на претприемнищтвптп Ministry of Education and Science Реализирани ппсети и интервјуа - заклушпци
 36. 36. Ministry of Education and ScienceСпрпведенп истражуваое
 37. 37. • 264 пдгпвпри • Од мај 2013 дп ппшетпк на Јуни 2013 • Пращалникпт се базираще на заклушпците пд претхпдната рабптлиница Ministry of Education and Science Спрпведенп истражуваое
 38. 38. Ministry of Education and ScienceСпрпведенп истражуваое 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 96 64 32 28 24 20
 39. 39. 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 Оснпвнп пбразпвание
 40. 40. Среднп пбразпвание 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 Simulationsofcompanies… Businessincubatorsfor… Summercampfor… Creating"education-… Scholarshipsforthebest… "ProjectGames"tosolve… Revivingthe"jobactions"… Foraperiodofoneto… Considerintegrating… Successfulentrepreneurs… Studentsvisitingcompanies Tosensitizetheeconomic… Benefitofthelabor… Mandatoryvolunteering… Toenhancethe… Toencouragecreativeand… Careercentersatschools Introductiontothe…
 41. 41. Виспкп пбразпвание 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
 42. 42. Нефпрмалнп пбразпвание 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 Entrepreneurialcamps Localcentersfor… Trainingabout… Practicalcasework FundingforEUregional… Trainingcenters-training Programsfor… Collaborationbetween… Trainingaboutflexibility… Subsidies,employers Trainingabout… Trainingaboutmanaging… Practice… Occupationaltraining Trainingaboutself-… Trainingaboutmedia… Trainingabout…
 43. 43. Млади претприемаши 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
 44. 44. • Креираое на вистински кпмпании какп дел пд ушеоетп • Организација на ушенишки саеми • Презентација на најуспещни прпекти пред пптенцијални инвеститпри • Креираое на виртуелни кпмпании • Некпи пд ушесниците вп анализата сппделија негативнп искуствп сп психплпзите • Ппвеќе слушаи вп книгите за претприемнищтвп • Организација на летни претприемашки камппви Ministry of Education and ScienceСпрпведенп истражуваое / дппплнителни идеи
 45. 45. • Дпстапнпст на квалитетна литература сп најнпви наушни дпстигнуваоа вп ппдрашјетп • Нефпрмалнптп пбразпвание да ппнуди прпграми каде и пп заврщуваое на пбуката ќе биде дпстапна ппмпщ/ментприраое • Ппвеќе прпграми за интернет бизниси, блпгираое, креираое на спдржина, SEO… • Згплемуваое на ппддрщката на приватни кпмпании кпи пбезбедуваат курсеви за претприемнищтвп Ministry of Education and ScienceСпрпведенп истражуваое / дппплнителни идеи
 46. 46. • Пптреба пд практишни аспекти при предаваое на претприемнищтвп • Пптреба пд редизајн на наставнипт прпграм и книгите кпи се пднесуваат на претприемнищтвптп • Пптреба пд пбезбедуваое на една сеппфатна пбука на наставниците, нп и прпграма кпја ќе пбезбеди кпнтинуиранп ушеое пд нивна страна • Пптреба пд ппдпбра спрабптка ппмеду ушилищтата и бизнис сектпрпт Ministry of Education and ScienceСпрпведенп истражуваое / Заклушпци
 47. 47. Ministry of Education and Science Благпдарам за вниманиетп! Пращаоа?

×