Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Препораки за стратегија за претприемачко учење

2,029 views

Published on

Препораки како резултат од анализите и истражувањата за стратегија за претприемачко учење

Published in: Education
 • Be the first to comment

Препораки за стратегија за претприемачко учење

 1. 1. Stocktaking of Good Practice in Entrepreneurial Learning -Recommendations- 03 July 2013 Ministry of Education and Science Workshop on “Development of the entrepreneurial learning strategy for the Republic of Macedonia, Skopje, 3 July 2013
 2. 2. Стратегијата за претприемашкп ушеое на РМ базира на следните принципи: - Партнерствп (интегрираое на стратегијата за ПУ вп другите пплитики на стејкхплдерите) - Лидерствп (ппставуваое на стратегијата за ПУ виспкп на агендата на државнипт врв на РМ) - Сппственпст (секпј пд партнерите да ушествува вп креираоетп, имплементацијата, мпнитпрингпт и ппдпбруваоетп на стратегијата за ПУ) - Ппсветенпст (клуш за дплгпрпшен успех на агендата за ПУ вп РМ) Ministry of Education and Science
 3. 3. 1. Впведуваое на спдржина вп наставните прпграми ппврзана сп инпвативнп размислуваое и претприемништвп на сите нивпа (пснпвнп, среднп и виспкп пбразпвание) какп дел пд други предмети – математика, кпмпјутерски науки, група на предмети пд прирпдни науки o Фпкус на креативнпст, иницијативнпст, генерираое на идеи, прилагпдливпст, прпценка на ризик и сампппшит Ministry of Education and Science
 4. 4. 2. Интервенција и ппдпбруваое на веќе впведените предмети “Претприемништвп и бизнис” и “Инпвации и претприемништвп” и предметпт “Инпвации и претприемништвп” кпј ќе биде впведен вп пснпвнп пбразпвание (8-мп и 9-тп пдделение) Ministry of Education and Science
 5. 5. • Генералнп за сите нивпа на пбразпвание: o Прпмени на традиципналните пбразпвни техники и метпди (пппрактишнп приентиран прпграм, партиципативни метпди, метпди базирани на реални примери, метпди кпи мпделираат или имитираат претприемнищтвп) o Имплементација на механизми сп кпи наставниците ќе гп преппзнаат претприемачкипт дух кај ушениците (кпи веќе заппшнале сп некакви претприемашки активнпсти) за да не страдаат сп слаби пценки пд други предмети o Стандарди за пбука и едукација, сертифицирани прпграми, пбезбедуваое на квалитет вп наставата и пбуката Ministry of Education and Science
 6. 6. • Вп пснпвнп пбразпвание: o Фпкус на искуственп учеое каде наставната прпграма ќе биде ппинтерактивна o Ппсета на кпмпании o Ппсети пд рабптпдаваши и успещни бизнисмени o Прпектни задаши базирани на реални примери o Виртуелни кпмпании o Летни камппви o Натпревари за знаеое, инпвативнпст, цртеж, дизајн, израбптка o Ушенишки саеми... Ministry of Education and Science
 7. 7. • Вп среднп пбразпвание: o Фпкус на развиваое на ппшти кпмпетенции какп креативнпст, иницијативнпст, генерираое на идеи, прилагпдливпст кпн нпви ситуации, прпценка на ризик, сампдпверба, и развиваое на специфични кпмпетенции пптребни за заппшнуваое и впдеое на бизнис o Маркетинг o Финансии o Развпј на нпви прпизвпди и услуги o Практишна рабпта... Ministry of Education and Science
 8. 8. • Вп виспкп пбразпвание: o На сите универзите задплжителен или избпрен предмет за претприемнищтвп o Развпј на специјализирани центри кпи ќе ппнудат напредни пбуки за претприемништвп, ќе пбезбедат мпжнпсти за инкубираое на старт-апи, ментпрствп и „кпашинг“, „нетпвпркинг“ и финансиска ппддрщка на млади претприемаши вп вид на старт-ап капитал o Впстанпвуваое на центри за развпј на старт-апи сп виспка инпвативнпст и квалитет вп близина на технишки факултети o Креираое на пплугпдищнп списание каде за сите наушни рабптници, нп и за ппщирпката публика, ќе се пбезбедат трудпви ппврзани сп претприемнищтвптп и инпвациите o Дпктпрски студии за инпвации и претприемнищтвп Ministry of Education and Science
 9. 9. 3. Пптребен е значителнп ппдпбруваое на пкружуваоетп за да се изгради екп-систем каде ќе се развива претприемачкптп учеое - Интеракција на стратегијата за ПУ сп другите стратегии вп РМ: - Прпграма на рабпта на Владата на РМ - Прпграма за развпј на шпвешки ресурси - Наципнална стратегија за развпј на пбразпвание - Стратегија за инпвација на РМ - Стратегија за струшнп пбразпвание и пбука на РМ - Наципнална стратегија за пдржлив развпј на РМ - Наципнална стратегија за врабптуваое... Ministry of Education and Science
 10. 10. • Ппстпјана прпмпција на претприемашкптп ушеое: o Реклами и пгласи o Пппуларни щпу прпграми за успещни претприемаши (дпмащни и странски) o Едукативни прпграми за претприемнищтвптп и заппшнуваое и впдеое на бизнис на телевизиите o Квизпви o „Reality“ щпу o Силна медиумска ппддршка на клушните настани кпи гп ппддржуваат претприемнищтвптп и инпвациите o Кпристеое на интернетпт и мпдерните спцијални мрежи за претприемашка прпмпција Ministry of Education and Science
 11. 11. • Зајакнуваое на наципналната мрежа на едукатпри за претприемнищтвп o Сппдветен избпр на наставни кадри кпи ќе ги предаваат нпви курсеви за претприемнищтвптп o Организираое на ппстпјана пбука за наставниците на сите нивпа на пбразпвание и сертифицираое o Ппддршка на кариернипт развпј за наставници кпи предаваат претприемнищтвп и ппврзани курсеви o Обезбедуваое на ппддршка за медунарпдна мпбилнпст и размена на студенти и истражуваши пд пплетп на претприемнищтвп o Развпј на е-спдржина за претприемнищтвп o Развпј на платфпрма за е-учеое за наставници Ministry of Education and Science
 12. 12. o Развпј на алатки за кпмуникација и вмрежуваое кпи ќе се кпристат за сппделуваое на искуствп и знаеое за предаваое на претприемнищтвптп ппмеду наставниците o Имплементација на механизми за кпнтинуиранп ппдпбруваое на предаваое на претприемнищтвп преку прпушуваое и мереое на резултати пд имплементација на најдпбрите практики o Развпј на дппплнителни алатки и метпди за предаваое (интерактивни спдржина, игри, квизпви, тестпви...) o Ппддрщка на наципнални натпревари за најдпбар и најинпвативен бизнис план вп средни ушилищта и универзитети o Организација на натпревари за креативнпст вп пснпвните ушилищта o Впведуваое на награди за наставниците и училиштата Ministry of Education and Science
 13. 13. • Зајкнуваое на нефпрмалнптп претприемашкп ушеое: o Ппдгптпвка на акредитирана наставна прпграма и спдржина за предаваое на претприемнищтвп o Развпј на материјали, техники и метпди за предаваое на претприемнищтвптп o Примена на мпдерни метпди на предаваое – вежби o Впведуваое на сертифицираое на кадар кпј предава претприемнищтвп и кпнсултанти за претприемнищтвп o База на ппдатпци за кпмпании ппдгптвени за спрабптка, какп и гпстински предаваши - претприемаши o Креираое на птвпрена веб заедница за ушеници, студенти и диплпмци кпи ќе пбезбедат пристап дп ментпри, експерти и ресурси за впдеое на бизниспт. o Креираое на мрежа на фирми за пбука за гимназиски и струшни средни ушилищта кпи ќе пбезбедуваат практишна едукација за градеое на претприемашки вещтини Ministry of Education and Science
 14. 14. • Зајакнуваое на врската ппмеду училиштата и лпкалната заедница, бизнисите и семејствата: o Организираое на ппсети вп кпмпании и пбезбедуваое на ппвеќе гпстински предаваши вп ушилищтата o Креираое на клуб на рпдители на успещни претприемаши кпи ќе ја презентираат нивната приказна o Ппгплемп вклучуваое на училиштата вп активнпстите на ппштините o Развпј и имплементација на механизми кпи ќе ппттикнат лпкалната заедница, бизнисите и семејствата да им ппмпгнат на ушилищтата вп активнпстите ппврзани сп претприемашкп ушеое. Ministry of Education and Science
 15. 15. • Ппддрщка на развпјпт на младите претприемачи: o Развпј на клубпви на млади претприемаши o Креираое на ппсебен бучет за ппддрщка на младите претприемаши o Фпрмираое на база на спветници/ментпри o Неделни, месешни и гпдищни настани o Онлајн мрежи за сппделуваое на искуства, креираое на заеднишки партнерства и ппврзуваое сп пптенцијални инвеститпри o Обезбедуваое на специјализирани пбуки за нпвите технплпгии, права на интелектуална сппственпст, инпвации и развпј на нпви прпизвпди... Ministry of Education and Science
 16. 16. • Обезбедуваое на сигурни финансиски средства за спрпведуваое на активнпстите ппврзани сп претприемашкп ушеое: o Наципнален бучет o Бучет на лпкална сампуправа o Сппствени фпндпви на ушилищтата/универзитетите o Дпнатпрска заедница o Бизниси o НВО... Ministry of Education and Science
 17. 17. • Обезбедуваое на ефикасен систем за мпнитприраое и евалвација на претприемашкп ушеое: o Развпј на кпнкретни индикатпри за успех o Системпт на мпнитприраое треба да се фпкусира на пптребите на лпкалнипт пазар o Креираое на пдбпр спшинет пд претставници на сите стејкхплдери кпи ќе ја мпнитприраат имплементацијата на стратегијата за ПУ o Регуларен преглед и ппдпбруваое на стратегијата и акципнипт план секпи 3-4 гпдини Ministry of Education and Science
 18. 18. 4. На ппчетпкпт на акцискипт план да се прганизираат редпвни спстанпци ппмеду претставници на МОН, МЕ, МФ, МТСП, МИО, БРО, АВРМ, АППРМ, ЦСОО и разни прпектни единици ппврзани сп претприемништвп и инпвации за да се пбезбеди заедничкп сппствеништвп на стратегијата за ПУ - Креираое на медуреспрски надзпрен прган (спветпдавнп телп) пдгпвпрен за имплементација на стратегијата - Фпрмираое на рабптни групи пп тематските ппдрашја Ministry of Education and Science
 19. 19. Временска рамка на стратегијата: 2014- 2020 Временска рамка на акцискипт план: 2014 – 2016 Одгпвпрна институција: МОН / Наципнален спвет - ? Клушни партнери: МОН, МЕ, МФ, МТСП, МИО, БРО, ЦСОО, ЦОВ, НАМ, АВРМ, АППРМ, ОУ, СУ, Универзитети, НВО, бизнис кпмпри, аспцијација на рабптпдавачи, ... Визија: ??? Ministry of Education and Science Оснпвни елементи на стратегијата за ПУ
 20. 20. Ministry of Education and Science ВИЗИЈА на стратегијата на РМ за ПУ Ајде заеднп да ја креираме . . .
 21. 21. Ministry of Education and Science В Е Ж Б А
 22. 22. Ministry of Education and Science Norway: Entrepreneurship in the education system shall renew education in this and create quality and multiplicity in order to foster creativity and innovation. Kosovo: Kosovo will further develop Entrepreneurship Education and Training for pupils, students and adults in formal as well as non-formal settings and ensure that training institutions and business service providers, make available skills and knowledge adapted to the needs of small enterprises. Wales: To develop and nurture self-sufficient, entrepreneurial young people in all communities across Wales, who will contribute positively to economic and social success. Jordan: Boost the economic development of Jordan through empowering Jordan’s young people and its entrepreneurs
 23. 23. Ministry of Education and Science Визијата на нащата стратегија е
 24. 24. Ministry of Education and Science Следни чекпри: -10-15 Септември 2013 – гптпвата драфт стратегија ќе пди на јавна расправа - Крај на Септември 2013 – развиена пснпвната структура на Акцискипт план - Ппчетпк на Октпмври 2013 – Рабптилница бр. 4 за финализираое на стратегијата и презентација на структурата на Акцискипт план - Нпември 2013 – Усвпјуваое на стратегијата и финализираое на акцискипт план
 25. 25. Ministry of Education and Science Благпдариме за вниманиетп! Ве мплиме ващипт придпнес вп развпјпт на стратегијата за ПУ да гп дадете на radmil.polenakovik@mf.edu.mk dragan.sutevski@pretpriemac.com https://www.facebook.com/ELStrategija

×