Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budda

5,522 views

Published on

ผลงานนักเรียนม.4/1 กลุ่มที่ 1 2553_1

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Budda

  1. 1. พุทธประวัติและชาดก ลำดับขั้นตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์
  2. 2. ขั้นที่ 1 ทรงฝึกโยคะ วิธีการแสวงหาความรู้ ฝึกปฏิบัติโยคะ กับอาฬารดาบส กาลามโคตร และอุททกดาบส รามบุตร ผลที่ได้รับ สำเร็จฌานสมาบัติ 8 ขั้น
  3. 3. ขั้นที่ 2 ทรงบำเพ็ญตบะ วิธีการแสวงหาความรู้ ทรมานตนเองให้ลำบาก ด้วยการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ ผลที่ได้รับ ยังไม่พบทางดับทุกข์
  4. 4. ขั้นที่ 3 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา วิธีการแสวงหาความรู้ กัดฟัน กลั้นลมหายใจ อดอาหาร ผลที่ได้รับ ร่างกายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
  5. 5. ขั้นที่ 4 ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต วิธีการแสวงหาความรู้ ทรงนั่งคิดค้นหาเหตุผลทางด้านจิตใจ และทรงเข้าสมาธิจนตั้งมั่นแน่วแน่ ผลที่ได้รับ บรรลุฌานทั้ง 4 และตรัสรู้จนค้นพบหลักธรรม อริยสัจ 4

×