Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktiivimallin muutokset 1.4.2019

880 views

Published on

18.2.2019 pidetyn aktiivimallin muutoksiin liittyvän koulutustilaisuuden materiaali: Aktiivimallin muutokset

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aktiivimallin muutokset 1.4.2019

 1. 1. 1.3.2019 Marjaana Maisonlahti Hallitusneuvos
 2. 2. Mahdollisuus täyttää aktiivimallin ehdot laajenee – mitä tämä tarkoittaa? Koulutus sidosryhmille, 18.2.2019
 3. 3. YLEISTÄ AJANKOHTAISTA AKTIIVIMALLISTA • HE 59/2018 eli ns. opiskelupaketti • Voimaantulo vuodenvaihteessa • Kevään 2018 kehysriihikirjaus, jossa päätettiin laajentaa sitä toimijajoukkoa, jonka järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan osallistuminen huomioitaisiin aktiivimallissa • Voimaan 1.4.2019, säädöskokoelmanumero 1313/2018 • Hallituksen lokakuussa 2018 tekemä päätös käynnistää kolmikantainen valmistelu aktiivimallista • https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/- /asset_publisher/10616/hallituksen-esitys- palkansaajajarjestoille-yhteiskuntarauhan-palauttamiseksi • Kolme seurantatutkimusta 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti3
 4. 4. VALTIONEUVOSTON ASETUS 1313/2018, VOIMAANTULOSTA • Muutos tulee voimaan 1.4.2019 • Sitä sovelletaan, jos työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n 1 momentissa tai 7 luvun 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettu aktiivisuuden seurannan jakso alkaa asetuksen voimaantulon jälkeen • 65 työttömyysetuuden maksupäivän seurannan jakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen: jaksolla oleva toiminta muutoksessa tarkoitetun toimijan järjestämänä kerryttää aktiivisuutta • 65 työttömyysetuuden maksupäivän seurannan jakso alkaa 31.3.2019 tai sitä ennen: jaksolla oleva toiminta muutoksessa tarkoitetun toimijan järjestämänä EI kerrytä aktiivisuutta 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti4
 5. 5. TOIMIJOISTA 1/2 • Yksin, keskinäisessä yhteistyössä tai yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestämään työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, kun järjestäjä on • Kunta, kuntayhtymä, • Työttömien Keskusjärjestö ry tai sen jäsenyhdistys, • Julkista rahoitusta saava muu rekisteröity yhdistys, • Ammattiliitto tai ammattijärjestö tai sellainen rekisteröity yhdistys, jonka jäsenenä on ammattiliitto tai ammattijärjestö tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö • Yhdistys, joka tarjoaa jäsenille oikeudellista työsuhdeneuvontaa ja työsuhteeseen liittyviä ryhmävakuutuksia 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti5
 6. 6. TOIMIJOISTA 1/2 KÄYTÄNNÖSSÄ, KUNTA ESIMERKKINÄ • Kunta voi: • Yksin tai • Keskinäisessä yhteistyössä asetuksessa mainittujen toimijoiden kanssa tai • Yhteistyössä muun toimijan kanssa • Muu toimija = ei asetuksessa mainittu toimija • järjestää työllistymistä tukevaa valmennusta tai muuta vastaavaa toimintaa • Järjestäminen = myös palvelun ostaminen • Ostopalvelutilanteessa kunta on kuitenkin edelleen järjestäjä • Liittyy esimerkiksi valmennuksen sisältöön ja että se on aktiivimallin mukaista työllistymistä tukevaa toimintaa 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti6
 7. 7. TOIMIJOISTA 2/2 • Työnantajan työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 13 §:n tai sitä vastaavan työnantajaa velvoittavan muun säännöksen tai työehtosopimuksen määräyksen perusteella tarjoama työllistymistä tukevaan valmennukseen • Muutosturvaa koskevat säännökset eivät tässä yhteydessä ole muuttuneet • Velvoittava = muille henkilöille tarjottua valmennusta ei huomioida aktiivimallissa • Rekrytointia tukeva toiminta, jonka tuottajalla on mahdollisuus saada toiminnan tulokseen perustuvaa palkkiota valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista määrärahoista • Ns. SIB-hankkeet • Asetuksen luettelo on tyhjentävä! 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti7
 8. 8. ERÄITÄ REKISTERÖITYJÄ YHDISTYKSIÄ KOSKEVA RAHOITUSEHTO • Kun asetuksessa todetaan, että aktiivimallissa huomioidaan ”julkista rahoitusta saavan muun rekisteröidyn yhdistyksen… järjestämä…” • Julkisella rahoituksella tarkoitetaan • Valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista määrärahoista saatavaa rahoitusta sekä • Euroopan unionin rakennerahastoista ja Euroopan globalisaatiorahastosta saatavaa rahoitusta • Koko toiminnan ei tarvitse olla rahoitettua em. lähteistä, mutta momentissa tarkoitettua rahoitusta on oltava mukana toiminnan rahoituksessa 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti8
 9. 9. MITEN OSALLISTUMINEN HUOMIOIDAAN AKTIIVIMALLISSA? • Työllistymistä tukeva toiminta täyttää aktiivisuutta koskevan edellytyksen samoilla ehdoilla kuin osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun tai työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan, eli • Kun se kestää vähintään 5 päivää 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksolla • Kesto lasketaan kalenteriaikana • Ei tutkita tunteja, eikä sitä, kuinka monena päivänä toimintaa on järjestetty • Valmennus alkaa 6.5. ja päättyy 19.5., työllistymistä tukevan toiminnan kesto on 5 päivää tai enemmän • Vrt. yksittäisen päivän kestävä valmennus 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti9
 10. 10. TODISTUSMENETTELYSTÄ • TE-toimisto ei anna työttömyyskassalle tai Kelalle lausuntoa muutoksessa tarkoitettujen järjestäjien järjestämästä työllistymistä tukevasta toiminnasta • Siksi osallistumista koskevan todistuksen merkitys on olennainen • Ei todistusta, ei aktiivisuuden kertymistä • Yhtenäinen lomake? Muu yhtenäinen tapa ilmoittaa todistuksen tiedot? • Keskusteluyhteys työttömyysetuuden maksajiin eli Kelaan ja työttömyyskassoihin 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti10
 11. 11. TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄN ITSEARVIOINTI ON KESKIÖSSÄ! • Työvoimaviranomainen tai Kela taikka työttömyyskassa ei tutki toiminnan sisältöä, ratkaisu tehdään toiminnan järjestäjän antamien tietojen perusteella • Nämä tiedot sisältyvät osallistujalle/osallistujasta annettavaan todistukseen • Ristiriitaisia tietoja? Kela tai työttömyyskassa voi olla yhteydessä toiminnan järjestäjään, ja noudattaa saamaansa vastausta osallistumisen tutkimisessa • Osallistumisen varmentaminen? Kela tai työttömyyskassa voi olla yhteydessä toiminnan järjestäjään, ja noudattaa saamaansa vastausta osallistumisen tutkimisessa • Julkinen rahoitus? Kela tai työttömyyskassa voi olla yhteydessä toiminnan järjestäjään, ja noudattaa saamaansa vastausta osallistumisen tutkimisessa 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti11
 12. 12. MILLAINEN TOIMINTA HUOMIOIDAAN? • Aktiivimallissa huomioitavan toiminnan on oltava rekrytointia eli työllistymistä tukevaa • Valmennus ja sitä vastaava toiminta • Voi sisältää koulutuksellisia elementtejä • Erotettava oppilaitoksessa tapahtuvasta opiskelusta ja koulutuksesta, joita arvioidaan työttömyysturvalain perusteella pää- tai sivutoimisena opiskeluna • Ei asiakaspalvelu tai –neuvonta tai niihin rinnastettava toiminta • Ei työpaikkojen hakeminen (ml. rekrytointitapahtumat) 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti12
 13. 13. ”LUOKKAHUONEESSA” VAI VERKOSSA? • Kyllä myös verkossa tapahtuvalle valmennukselle • Milloin verkossa tapahtuva valmennus voi kerryttää aktiivimallin edellytyksiä? • Valmennus on ohjattua tai oppimisesta ja edistymisestä voi saada palautetta, jotta työllistymistä tukeva tavoite työnhakijan kohdalla todennäköisemmin saavutetaan • Aktiivimallin edellytyksiä ei kerrytä itsenäinen valmentautuminen oppimismateriaalin perusteella • Toiminnan järjestäjä pystyy todistuksen antamista varten todentamaan itselleen henkilön osallistumisen. • Esimerkki: valmennus koostuu materiaalin läpikäymisestä ja lopputestistä ja järjestäjä voi antaa todistuksen osallistumisesta koska se tietää, kuka on osallistunut valmennukseen ja suorittanut testin 13.2.2019 Marjaana Maisonlahti13
 14. 14. Lisätietoja: Marjaana Maisonlahti Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi Sosiaali ja terveysministeriö Internet: stm.fi Twitter: @STM_Uutiset, @MMaisonlahti Mahdollisuus täyttää aktiivimallin ehdot laajenevat – mitä tämä tarkoittaa?

×