SlideShare a Scribd company logo
VÄESTÖ VANHENEE
– MISTÄ TYÖNTEKIJÄT?
KANSALLISEN
IKÄOHJELMAN
WEBINAARI
2.12.2021
AINEISTO JA VUOROVAIKUTTEISEN
OSIOIDEN TULOKSET
1
OHJELMA 1/3
10.00 Webinaarin avaus
Osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö
10.10 Vuorovaikutteisten osioiden ohjeistus, Petri Eerola
10.15 Miten Suomi ikääntyy? Toiveajattelusta tekemiseen iäkkäiden
palveluissa
Johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto
10.35 Eläkejärjestelmän merkitys työurille
Toimitusjohtaja Mikko Kautto, Eläketurvakeskus
10.55 Poikkihallinnollinen ohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi
Sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö
11.15-11.40 Lounas
Puheenjohtajana
Satu Karppanen
OHJELMA 2/3
11.40 Näkymiä tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeisiin
Osaamisen ennakointifoorumin tuloksia
Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki, Opetushallitus
12.00 Työvoimatarpeiden ennakointi
Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, Työ ja elinkeinoministeriö
12.20 Esihenkilötyö vanhustyössä – näkökulmia ikäjohtamiseen
1. Hyvä veto – tutkimustuloksia: työkykyyn vaikuttavat tekijät
ikäryhmittäin
Tutkimusprofessori Jaana Laitinen
Vanhempi asiantuntija Tiina Koivisto
2. Miten tutkimustieto siirretään käytäntöön?
Kommenttipuheenvuorot kentältä:
Työntekijöiden näkökulmia/ asiantuntija Minna Aittakallio, SuPer
Työnantajan näkökulmia/ toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula,
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Puheenjohtajana
Taru Koivisto
OHJELMA 3/3
13.10 Onnistuneen kotona asumisen tukeminen – teknologiset
ratkaisut apuna
Toimitusjohtaja Saara Hassinen, Teknologiateollisuus ry
Erityisasiantuntija Anna Haverinen, Kuntaliitto
13.35 Kommenttipuheenvuoro
Kunnallisneuvos Risto A. Niemelä
13.50 Yhteenveto ja päätössanat
Johtaja Taru Koivisto
14.00 Tilaisuus päättyy
Puheenjohtajana
Taru Koivisto
VUOROVAIKUTTEISET OSIOT
• Alustusten aikana sinulla on mahdollisuus ottaa
kantaa aiheeseen liittyvään kysymykseen.
• Kannanotto on helppoa tehdä puhelimella,
tabletilla tai tietokoneella.
• Pysy kirjautuneena koko päivän ajan osoitteessa
www.menti.com
13.12.2021 Etunimi Sukunimi
5
OHJE MENTIMETERIN KÄYTTÖÖN
• Mene www.menti.com puhelimella, tietokoneella tai tabletilla
• Kirjoita seuraava numerosarja ruutuun 1017 7334
• Vastaa ruudulla näkyvään kysymykseen
• Paina lopuksi ”Lähetä”
Miten Suomi ikääntyy?
Toiveajattelusta tekemiseen
iäkkäiden palveluissa
Väestö vanhenee – mistä työntekijät? STM webinaari 2.12.21
Anna Rotkirch
tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori, Väestöntutkimuslaitos
Vöestöpoliittisen hankkeen selvityshenkilö, 2020-21, Strategiaosasto, VNK
13.12.2021
Esityksen nimi / Esittäjä 8
Nykytila: Suomen väestö koulutustason
mukaan
Esityksen nimi / Esittäjä 9
Väestöpoliittinen
selvitys:
• Koulutus ja hyvinvointi,
ml. sosiaaliset suhteet,
= tärkeimmät yksittäiset
keinot ikääntyvien
yhteiskuntien kestävyyden
parantamiseksi
• Lapsiin investoiminen tärkein
ja kustannustehokkain
panostus:
vaikuttaa 100 v., eli läpi
elämän
Nykytila:
ikääntyvien
hyvinvointi-
haasteet
Toiveajattelusta
Elinikä pidentyy, väheneekö sairastavuus
ja hoidon tarve?
Totta:
• 70–80-vuotiaat ovat nyt parempikuntoisia kuin samanikäiset muutama
kymmenen vuotta sitten
Silti:
• toimintakykyisten elinvuosien lisääntyminen ei välttämättä johda siihen,
että toiminnanvajavuuden leimaamat elinvuodet vähenisivät.
• voi olla, että sekä terveet että sairaat vuodet molemmat lisaääntyvät
• tutkijat ovatkin ennustaneet sekä sairastavuuden vähenemistä että
lisääntymistä (expansion vs compression of morbodity-hypoteesit), ks.
Väestöpoliittisen selvityksen luku 4
12
Ikä ja kuoleman läheisyys
• hoivan eli kotihoidon tai ympä̈rivuorokautisen hoidon tarve ja
kustannukset ovat yhteydessä sekä ikään, että kuoleman läheisyyteen
• Sote-tarpeeseen vaikuttaa omaishoitajat (puolison merkitys)
Kuoleman läheisyys:
• 2-3 vuotta ennen kuolemaa korostuuu terveydenhuollon tarve
13
Varmasti tiedämme, että (i)
Sekä ikäihmisten määrä että kuolemaa lähestyvien ihmisten määrä
kasvaa Suomessa seuraavat 15 vuotta
Työvoimapulassa palkankorotuksiin tulee painetta
Digitalisaatio voi sekä säästää että lisätä kustannuksia – jälkimmöinen
todennäköisempää jos hoitomuodot ja palkkakustannukset kasvavat
14
Varmasti tiedämme, että (2)
Tehtävissä
13.12.2021 15
Myöhäiskeski-ikä mahdollisuutena
- niin aktiivisen ikääntymisen kuin työvoiman
huoltosuhteen kannalta
Esityksen nimi / Esittäjä 16
65-74-vuotiaat
0
100
200
300
400
500
600
700
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070
tuhatta hlö
17
Siirrytään toimenpidetasolla ajattelumalliin, jossa ”työikäinen väestö”
käytännössä tulee olemaan 18–74-vuotiaat (perinteisen 15–64 sijaan).
Tavoitteena kaksinkertaistaa 65–74-vuotiaiden työllisyyttä
(11 % → 22 %) vuoteen 2030 mennessä
• Jatkuvan oppimisen ohjelman ikäraja nostetaan heti 64-vuotiaista 74-
vuotiaisiin asti.
• Suunnitellaan kohdennettuja toimia 65–74-vuotiaiden työllisyysasteen
nostamiseksi: kuntoutus- & koulutuspolut toimiviksi
Myöhäiskeski-ikä mahdollisuutena
- niin aktiivisen ikääntymisen kuin työvoiman
huoltosuhteen kannalta
Tietopohja ja tutkimus
• Suomessa erinomaisia rekistereitä ja tutkimuksia, AI-analytiikan uudet
mahdollisuudet, sote-uudistus
• Siirryttävä palvelukeskeisestä lähestymistavasta ihmistä, hänen
tukiverkostojaan ja perhettään kokonaisuudessaan huomioivaan
tarkasteluun
• Demography-strategisen tutkimusohjelma tuottaa uutta tietoa ja
suosituksia 2022-2027, hyödyntäen mm. SHARE ikääntymistutkimusta
18
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
13.12.2021 Etunimi Sukunimi
20
Kiitos!
Erityinen kiitos valtioneuvoston Väestöpoliittisen selvityksen
tiedepaneelin puheenjohtajalle,
professori Marja Jylhälle
Eläkejärjestelmän
merkitys työurille
Mikko Kautto, toimitusjohtaja
Väestö vanhenee – mistä työntekijät? Ikäohjelman
webinaari 2.12.2021
@Mikko_Kautto #ikäohjelma
|
Eläkejärjestelmän rooli
hyvässä ikääntymisessä
• Eläkejärjestelmä on keskeinen osa hyvinvointia. Eläkkeensaajien kaikista tuloista keskimäärin 2/3
on lakisääteistä eläkettä. Keskimääräinen eläke on 1 762 €/kk (miehillä 1 983 ja naisilla 1 579).
• Keskieläke on kansainvälisesti vertaillen hyvää tasoa. Vanhuusköyhyysriski matalampi (50 %
mediaanista köyhyysrajalla) tai samaa tasoa (60 % mediaanista köyhyysrajaa käyttäen) kuin koko
väestössä.
• Kansainvälisesti eläketurvan ostovoima, eläke suhteessa palkkoihin ja korvausaste keskimäärin
hyvällä tasolla, toimeentulokokemukset jopa erittäin hyvällä tasolla.
• 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa -> hajontaa on, ja osalla pieni eläke.
• ETK:n tuoreen kyselytutkimuksen* mukaan 2/3 kokee toimeentulonsa ennemmin helpoksi kuin
vaikeaksi. Joka kymmenellä vaikeampia toimeentulo-ongelmia. Vajaalla 5 %:lla suuria vaikeuksia.
2.12.2021
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
2
3
Suomen kansallisen eläkestrategian päämäärinä on
- köyhyyden ehkäisy (kansan- ja takuueläkkeet)
- kohtuullisen kulutustason säilyttäminen
(ansiosidonnaiset työeläkkeet)
* Julkaisu: Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017
|
Työurien kannalta eläkejärjestelmän ikärajasääntö keskeinen
Elinajanodotteet ja vanhuuseläkeikärajat, 1939-2064
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1939
1944
1949
1954
1959
1964
1969
1974
1979
1984
1989
1994
1999
2004
2009
2014
2019
2024
2029
2034
2039
2044
2049
2054
2059
2064
Naiset, vastasyntyneen
elinajanodote
Miehet,
vastasyntyneen
elinajanodote
Kansaneläkkeen
vanhuuseläkeikä
TEL/TyEL -
vanhuuseläkeikä/alaikä
raja
2.12.2021
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
2
4
|
Eläkejärjestelmän työuratavoitteet
• Työeläkeuudistus 2005: ”eläkkeelle siirtymistä myöhennetään 2-3 vuodella
pitkällä aikavälillä (2030-2050)”.
• Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrys 2009: ”työuria on
pidennettävä kolmella vuodella”.
• Työeläkeuudistus 2017: ”keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee 62,4
vuoteen 2025 mennessä”; ”julkisen talouden kestävyysvaje pienenee
neljänneksellä”.
• Vrt. Ikäohjelman vaikuttavuustavoite: ”ikääntyvien työikäisten työkyky on
parantunut ja työurat ovat pidentyneet”
– Työhyvinvointiohjelma
– Ikäohjelman toimenpiteet, mm. johtamis-, sote-henkilöstön koulutus-, sekä tutkimus- ja
kehittämishankkeita
2.12.2021
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
2
5
|
Työeläkkeelle siirtyminen on muuttunut eläkeuudistusten myötä
Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
2
6
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
-54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69-
Lukumäärä
Ikä eläkkeen alkaessa
2006 2013
2.12.2021
|
55–67-vuotiaiden työllisyysasteiden kehitys
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
2
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
%
2002 2007 2012
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus, ISSN=1798-7830. Helsinki, Tilastokeskus
2.12.2021
|
Voiko työvoiman saatavuutta parantaa
eläkejärjestelmän muutoksilla? 1/2
• Työkyvyttömyyseläkkeen säännöt
– Julkisella ja yksityisellä sektorilla eri säännöt? Iäkkäämmille eri käytäntö?
• Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäiseminen; osatyökykyisyys
– Töiden järjestely ja joustot tapahtuvat työpaikalla
– Palveluiden oltava nopeammin saatavissa ja vaikuttavampia
– Tk-hakemustilanne tulee nopeasti; työkyvyn heikentyessä ikääntyneiden työssä jatkamista
tukevat osittainen työkyvyttömyyseläke (kannustavuus?) ja toisaalta kuntoutustuki
(vaikuttavuus?)
• Osittainen vanhuuseläke
– Vaihtoehto 61-68-vuotiaille, käytetään kuitenkin lähinnä ennen VE-ikää
– Lisää joustoa ja valinnanvapautta työuran loppupuolella; OVE:n hakeminen ei edellytä
työnantajan suostumusta; työpaikan järjestelyt oma kysymys
2.12.2021
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
2
8
|
• Joustava vanhuuseläke
– Vähitellen nouseva VE-ikä, työntekijän valinnanvapaus huomattava
• Eläkkeen taso kohtuullinen -> toimeentulon vaikeudet eivät pakota
tekemään työtä eläkkeellä.
• Eläkkeellä työskentely
– Sallittua ja käytössä jo nyt
– Samalla tulotasolla verotus kevyempi
– Työnteko enempi satunnaista kuin täysiaikaista
2.12.2021
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
2
9
Voiko työvoiman saatavuutta parantaa
eläkejärjestelmän muutoksilla? 2/2
|
2.12.2021
Mikko Kautto | Eläketurvakeskus |
3
0
Sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön riittävyyden ja
saatavuuden työryhmä
2.12.2021
Juha Luomala
• Hallituksen budjettiriihessä syyskuussa 2021 tehtiin kirjaus, jonka mukaan
hallitus käynnistää STM:n johdolla poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali-
ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi sekä
lyhyellä että pidemmällä aikavälillä.
• Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää strategisen ohjelman, jonka
tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden saatavuuden edellyttämän osaavan työvoimatarpeen
kattamiseksi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä alueelliset erot
huomioiden.
Alustavat strategiset painopistealueet
• Tilannekuva- ja ennustetyö (tietopohja)
• Työn veto- ja pitovoimakysymykset (mm. ammatillinen liikkuvuus, työhyvinvointi, työolosuhteet,
sukupuolten tasa-arvo ja niiden johtaminen)
• Osaamisen johtaminen; koulutusjärjestelmän, TE- palveluiden, tutkimuksen ja palvelujärjestelmän
yhteistoiminta
• Kv-rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto
• Tehtävärakenteet, työnjaon muutokset ja osaamisen joustava käyttö palvelujärjestelmässä sekä
pätevyysvaatimukset
• Palvelujärjestelmän edellyttämien uusien osaamistarpeiden huomioiminen koulutusjärjestelmässä
• Palveluiden ja palvelurakenteen vaikuttavuus,digitalisaatio-osaamisen käyttö
HYVINVOINTIALUEIDEN TOIMEENPANO
Saatavilla on
riittävästi
asianmukaisest
i koulutettua
henkilöstöä,
jonka
työnjakoa
voidaan
kehittää
joustavasti
Sote-kohtaantopilotti
Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen SOTEKO, KUNFO,
toimialahankkeet
Strategiset tavoitteet
Osaaminen ja johtaminen
Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden
ohjelman organisointi
• Alustana ministeriöiden (STM, TEM, OKM, VM) yhteinen poikkihallinnollinen
ryhmä, jossa myös keskeiset sidostahot (KT, HALI, JUKO, SOTE, JAU, KL)
• Ryhmän työn tueksi perustetaan asiantuntijaverkosto, johon kutsutaan muun
muassa sote-alan ammattiliittojen edustajia. Asiantuntijaverkosto tukee
valmistelutyötä. Alatyöryhmätyöhön pyydetään myös asiantuntijaverkoston
asiantuntijoita.
• Ryhmällä on kolme keskeisintä tehtävää:
• Strateginen tiekartta riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi ja sen mukainen eri
hallinnonalojen toimien yhteensovitus
• Kootun tietopohjan, analyysin ja ennusteiden ylläpito
• Ohjelmatavoitteiden tehokas edistäminen mm. koordinaatiota ja painopistevalintoja
vahvistamalla
• Painopistevalinnat tekee ppmin johtama ohjausryhmä (sote-minry)
• Organisoituminen painopistealueittain niiden edellyttämällä tavalla
Ohjelman organisointi
35
Asiantuntijaverkosto
Virka-, asiakas- ja tutkimusedustajat sekä ammattiliitot
Sote-ministerityöryhmä
Pj. Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmä
Pj. Satu Koskela, osastopäällikkö, STM
Työn veto- ja pitovoima, ammatillinen liikkuvuus, työolosuhteet, työhyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo ja niiden
johtaminen
Palvelujärjestelmän uudistuvat osaamistarpeet koulutusjärjestelmässä
Palveluiden ja palvelurakenteen vaikuttavuus, digitalisaatio-osaamisen käyttö
Osaamisen johtaminen
Tilannekuva- ja ennustetyö (tietopohja)
Kv-rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto
Tehtävärakenteet, työnjaon muutokset ja osaamisen joustava käyttö sekä pätevyysvaatimukset
Alatyöryhmät
Alatyöryhmä Meneillään oleva työ (täydentyy)
Tilannekuva- ja ennustetyö
(tietopohja)
• THL, TTL, KT, TEM ja Opetuksen ennakointifoorumin sekä työmarkkinajärjestöjen tietopohja ja ennusteet
Osaamisen johtaminen • TANK/Hoitotyön jaosto: Kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittäminen osana ammatillisen osaamisen varmistamista
• Hyvinvointialueiden valmistelutyö
Työn veto- ja pitovoima, ammatillinen
liikkuvuus, työolosuhteet,
työhyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo
ja niiden johtaminen
• Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)
• Työ2030-ohjelma
• Työkykyohjelma
• Työelämän mielenterveysohjelma
• Mielenterveysstrategia
• ESR-hankkeet (esim. MYÖTE-, Tykytuo-, Kuura, Solmu-hankkeet)
• Työote-hanke
• Segregaation purkamisen hanke (STM, THL)
• Mitä kuuluu? -palvelu (TTL)
• Hyvä veto -hanke
• Työolobarometri (TEM)
• Sosiaali- ja terveysalan osaamisen ja työvoiman parempi Kohtaanto-pilotti
• Työllisyyden kuntakokeilut
• Kuntatyö2030-hanke
• Valtioneuvoston periaatepäätöksen ”Työterveys2025 – yhteistyöllä työkykyä ja
terveyttä” toimenpiteet
• Valtioneuvoston periaatepäätöksen ”Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistäminen 2030” toimenpiteet.
• VN TEAS -hankkeet
• Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeet
• Työsuojelurahaston hankkeet
Kv-rekrytointi ja työperäinen
maahanmuutto
• Talent Boost
Palvelujärjestelmän uudistuvat
osaamistarpeet
koulutusjärjestelmässä
• SOTEKO-projekti
• Jatkuvan oppimisen uudistus (OKM)
• Osaamisen tunnistamisen työryhmä (OPH)
• Työkykyohjelma: Työkykykoordinaattorikoulutus AMK:ssa.
Tehtävärakenteet, työnjaon
muutokset ja osaamisen joustava
käyttö sekä pätevyysvaatimukset
• Hoiva-avustajasuosituksen toimeenpano iäkkäiden palveluissa + lainsäädännön uudistaminen
• Työkykyohjelma: Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen
Palveluiden ja palvelurakenteen
vaikuttavuus, digitalisaatio-osaamisen
käyttö
• Toivo-ohjelma
• THL:n laaturekistereiden kehittäminen
• Asukkaiden palveluiden kehittäminen esim. itse- ja omahoito, etäpalvelut (rakenneuudistushankkeet, tulevat RRF-hankkeet)
• Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn kehittäminen (asiaskastietolain toimeenpano, asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja Kanta-palveluiden
kehittäminen)
HANHIJOKI (TEAMS)
13.12.2021 Etunimi Sukunimi
37
13.12.2021 Etunimi Sukunimi
38
Työvoimatarpeiden
ennakointi
Väestö vanhenee - mistä työntekijät?
Elina Pylkkänen
VÄESTÖ IÄN MUKAAN 1900–2017 JA
ENNUSTETTU 2018–2070
Lähde: Tilastokeskus
IKÄRYHMIEN OSUUS VÄESTÖSTÄ 1970–2017 JA
ENNUSTETTU OSUUS 2018–2070
Lähde: Tilastokeskus
TYÖVOIMA (15-74-v.) JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 42
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 43
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 44
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 45
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 46
TYÖVOIMAOSUUS 1989, 2010 JA 2018 (miehet ja naiset yht.)
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 47
Huom.
Työvoimaosuuden
kasvu vanhimmissa
ikäluokissa
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 48
Jos elinikä nousee, se aiheuttaa painetta julkisiin menoihin:
henkilöt ovat lyhyemmän aikaa nettomaksajina ja pidemmän aikaa
nettosaajina
Lähde: Kela
Keskituloisten osuus vähenee ja pieni- sekä hyvätuloisten
osuus työllisistä kasvaa (Lähde: OECD, 2017)
Change in percentage point change in share of total employment, 1995 to 2015
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 50
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Low skill Middle skill High skill
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 51
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 52
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 53
Etuus-, eläke- ja palkkatulon verotus,
kunnallisverot
54
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
2400
4800
7200
9600
12000
14400
16800
19200
21600
24000
26400
28800
31200
33600
36000
38400
40800
43200
45600
48000
50400
52800
55200
57600
60000
62400
64800
67200
69600
72000
74400
76800
79200
81600
84000
86400
88800
91200
93600
96000
98400
100800
103200
105600
108000
110400
112800
115200
117600
120000
122400
124800
127200
129600
132000
134400
136800
139200
141600
144000
146400
148800
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 55
65 – 74 –
vuotiaiden
työllisyyden
kehitys
Ruotsissa
2001 - 2020
Toimialoittainen ja
alueellinen
työvoimatarvekartoitus -
hanke
Hankkeen esittely
Elina Pylkkänen
Tavoite
• Työvoimatarpeen määrällinen ja laadullinen kartoitus
• Toimialoittain
• Alueellisesti
• Ajallisesti:
• Lyhyellä aikavälillä (nyt – 2v.)
• Keskipitkällä aikavälillä (2v – 5 v.)
• Pitkällä aikavälillä (6 v → )
• Tuotos:
• Työvoiman määrä ja osaaminen, niiden kehittyminen ajassa; työvoimavajeen määrä ja laatu
• Suositukset v. 2022 loppuun mennessä:
• Työvoiman osaamisen lisäämistarve ja keinot (koulutushankinnat)
• Koulutuspaikkojen ja –alojen aloituspaikkamäärä ja jakautuminen alueellisesti
• Työperäinen maahanmuuttotarve (koulutus ja suora työllistyminen)
• Työvoiman liikkuvuuden lisäämistarve (esim. asuntopolitiikka, liikkuvuusavustus)
• Muut lainsäädännön muutostarpeet (oppisopimuskoulutus, palkkatuki jne.)
Ohjausryhmä
OHJAUSRYHMÄN JÄSENET
• Työministeri Haatainen (pj.)
• OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
• Jäsenedustus:
• EK
• KT
• SY
• SAK
• STTK
• Akava
• Esittelijä ja sihteeristö toimialaryhmistä
Toimialaryhmät (soveltaen samaa luokitusta
kuin OPH:n ennakointimalleissa)
1. luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
2. liiketoiminta ja hallinto
3. koulutus, kulttuuri ja viestintä
4. liikenne ja logistiikka
5. majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut
6. rakennettu ympäristö
(7. sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala, STM:n vastuulla)
8. teknologiateollisuus ja -palvelut
9. prosessiteollisuus ja -tuotanto
Toimialaryhmät
Toimialaryhmien vetovastuu
Avs Elina Pylkkänen (pj.) & johtaja Kirsi Heinivirta (JOTPA)
Toimialaryhmien sihteeristö
Sihteeristöön kuuluu TEM asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka työskentelee
kaikkien toimialaryhmien tietopohjan tuottamisessa, mallien rakentamisessa sekä
työvoimatarpeen laadullisessa ja määrällisessä arvioinneissa.
Edustus työnantaja- ja työntekijäliitoista (Akava, STTK, SAK, EK, KT)
Yksi edustaja kustakin liitosta / neuvottelujärjestöstä
Tietoaineiston kokoaminen, jalostus ja mallien
rakentaminen
• TEM:n asiantuntijoista koottu työryhmä, joka kokoaa eri tietolähteistä pohja-
aineistovaraston
• Tietolähteinä käytetään eri rekistereitä ja kyselyjä (TEM, TK, ammattiliitot) (työvoiman
tarjonta)
• Elinkeinotoiminnan toimialakohtainen tietopohja (työvoiman kysyntä)
• Aineistopohja päivitetään jatkuvasti reaaliaikaisesti
• Jalostetaan hyödynnettävään ja käyttäjäystävälliseen muotoon
• Tietopohjan rakentaminen mahdollistaa myös yleisemmin tiedolla johtamisen (ministeriö
vastuussa työllisyyspolitiikasta)
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 61
Hankkeen aikataulu ja resursointi
• Hankkeen aikataulu 1.11.2021 – 31.12.2022
• Toimialaryhmien työskentely aloitetaan heti, mutta alan työvoimavajeen määrittämässä
kiireellisyysjärjestyksessä
• Tietopohjan rakentaminen ja jalostaminen aloitetaan taustalla heti, eikä ole riippuvainen
toimialaryhmien kokoontumisaikatauluista
• Kootaan kaikki ministeriössä (TEM, OKM, OPH) käynnissä olevat vastaavat hankkeet ja
pyrkimykset työryhmien tueksi
• Toimialaryhmät kokoontuvat n. pari kertaa kuukaudessa; Ohjausryhmä toimialaryhmien etenemisen
mukaan
• Hanke toteutetaan virkatyönä; toimialaryhmillä ja ohjausryhmällä mahdollisuus kuulla ulkopuolisia
asiantuntijoita
Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 62
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Esihenkilötyö vanhustyössä –
näkökulmia ikäjohtamiseen
Hyvä veto -tutkimustuloksia
Jaana Laitinen, tutkimusprofessori
Tiina Koivisto, vanhempi asiantuntija
@laitinen_jaana, @koivisto_tiina
Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden
turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto)
• Kehitämme vanhustyön arvostusta ja vetovoimaisuutta
parantamalla työntekijöiden hyvinvointia
• Nostamme eettisen kuormituksen puheenaiheeksi
• Lopputuloksena työhyvinvointia ja alan vetovoimaa parantava Hyvä veto –
toimintamalli vuonna 2023
Työterveyslaitoksen ja THL:n mukana yhteiskehittämisessä
• Soteorganisaatiot:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote)
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY)
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
• Ammattikorkeakoulut: Karelia, LAB ja XAMK
Hallituksen
Kansallisen
ikäohjelman
toimeenpa-
nohanke
www.ttl.fi/hyvaveto
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
2.12.2021 65
2.12.2021 66
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
• Johtaminen: valmentava johtaminen on tärkeää nuoremmille (<35 v ja 35-54 v),
mutta päätöksenteon oikeudenmukaisuus on tärkeää iäkkäimmille (>35 v).
Nämä suojaavat huonolta työkyvyltä.
• Laitinen ym. Julkaisemattomia tuloksia 2021
Huonoon työkykyyn yhteydessä olevat tekijät ikäryhmittäin
- tuloksia Mitä kuuluu 2020 -aineistosta
2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 67
Nokela T, ym. 2021
• Yli puolet (58 %) hoitohenkilöstöstä uskoo jatkavansa työssä henkilökohtaiseen
eläkeikäänsä asti.
• Työssä jatkamisen aikeet olivat vähäisimmät alle 35–vuotiailla.
• Johtamisen oikeudenmukaisuuden kokemuksella on selkeä yhteys
hoitotyöntekijöiden työssä jatkamisen aikeisiin
• Nokela ym. Hoitotiede 33(3) 142-153, 2021
2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 68
Valmentava johtaminen tukee työntekijän kokemusta
Vapaaehtoisuudesta
Yhteenkuuluvuudesta
Kyvykkyydestä
Johtamisen oikeudenmukaisuus
• Menettelytapojen oikeudenmukaisuus (Leventhal, 1980)
• Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus (Biles&Moag, 1986)
Käsitteistä
2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 69
Motivaation sisäistyminen
(mukaellen Martela&Jarenko 2015; Ryan&Deci 2017)
• Iäkkäimmillä (yli 55 v) vaihteleva työ suojasi huonolta työkyvyltä.
Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin on tärkeää
nuorille työntekijöille työkyvyn näkökulmasta
2.12.2021 70
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
• Mutta ikääntymisen myötä huonon koetun terveyden merkitys lisääntyy
-> Parhaisiin tuloksiin työkyvyn edistämisessä päästään muokkaamalla työtä ja
työpaikan yhteisöllisyyttä ja kulttuuria siten, että ne tukevat työntekijöiden
toiminta-ja työkykyä työssä jatkamiseen osatyökykyisenäkin.
Huonoksi koettu terveydentila yhteydessä huonoon
työkykyyn kaikissa ikäryhmissä
2.12.2021 71
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
• Työn voimavarat, kuten työaikoihin vaikuttamismahdollisuudet, vaihteleva työ ja
itsenäinen työskentely (autonomia) suojaavat huonolta työkyvyltä.
• Työn vaatimukset, kuten työstressi (paljon vaatimuksia ja vähän hallintaa) ja työssä
paljon eettisiä ristiriitatilanteita (omien arvojen vastaisia päätöksiä tai toiminta
vastoin työpaikan sääntöjä) heikentävät kaiken ikäisten sote-työntekijöiden
työkykyä
• Huono koettu terveys on voimakkaasti yhteydessä huonoon työkykyyn ja
vanhenemisen myötä tämä yhteys voimistuu.
• Laitinen ym. Julkaisemattomia tuloksia 2021
Vaikuttamalla yhteen tai kaikkiin näihin tekijöihin johdat työkykyä ja työhyvinvointia.
Sote-työntekijöiden huonoon työkykyyn itsenäisesti
yhteydessä olevia tekijöitä - tuloksia Mitä kuuluu 2020 -
aineistosta
2.12.2021 72
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
Julkaisemattomia havaintoja
työpajoista
2.12.2021 73
2.12.2021
Työajan käyttö
• Rekrytoiminen vie liikaa työaikaa - tunnistetaan muut johtamistyön tarpeet
• Vanhustyön imagon nostaminen valtakunnallisesti on tärkeää
Ikäjohtaminen
• Eri-ikäisten johtamistaitoa tarvitaan
• Esimiehen tukea ja läsnäoloa kaivataan arjessa
• Työaikajärjestelyihin kaivataan joustoa
Arjen kokemuksia esihenkilötyössä
74
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
Osaamisen johtaminen
• Esihenkilön pelisilmä auttaa eri vahvuuksien huomioimisessa; vaatii oman aikansa oppia
tuntemaan työntekijöitä
• Esimiestyössä tarvitaan muutoksessa johtamisen taitoa
• Työntekijät tarvitsevat esihenkilön tukea työn kehittämiseen ja digiosaamiseen
Esihenkilöiden oma jaksaminen
• Esihenkilöiden vertaistuella on suuri merkitys
Arjen kokemuksia esihenkilötyössä (jatkuu)
2.12.2021 75
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
Hyvä työkyky ja hyvinvointi takaavat
hyvän työssä suoriutumisen.
Panosta näihin.
• Mahdollista ja kehitä hyvää johtamista,
• Vähennä työn kuormitustekijöitä,
• Lisää työn voimavaratekijöitä,
• Hoidetaan hyvin työkykyä heikentävät
terveysongelmat ja muokataan työtä työkykyä
vastaavaksi.
2.12.2021 76
© Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
Panostaminen työkyvyn ja
työhyvinvoinnin edistämiseen
on hyödyllistä, koska se
1) ehkäisee huonoa työkykyä,
2) pidentää sote-työntekijöiden työuria ja
3) vaikuttaa työvoiman riittävyyteen sotessa.
Näin voidaan vaikuttaa myös alan pito- ja
vetovoimaisuuteen.
2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 77
Miten tutkimustieto siirretään
käytäntöön
2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 79
@tyoterveys
@fioh
Tyoterveyslaitos
tyoterveys
ttl.fi tyoterveyslaitos
Kiitos!
Osallistu sinäkin
#HyvääSotea –somekampanjaamme
Kommenttipuheenvuoro
- lähihoitajien näkemyksiä
Väestö vanhenee – mistä työntekijät webinaari 2.12.2021
Minna Aittakallio asiantuntija SuPer
Miten 3 vuoden päästä asiat olivat paremmin? Mitä piti tapahtua:
Työhyvinvointiin liittyvät asiat:
- Työpaikan ilmapiiriin kiinnitettiin erityistä huomiota
- Vaikuttaminen työvuoroihin
- Asenteen muutos
Johtaminen:
- Vastuiden selkeyttäminen
- Osallistaminen
- Ammattiylpeyden nostaminen
- Täydennyskoulutukseen kannustaminen
Työkyky:
- Tarpeeksi hoitajia -> eettinen työkuorma pienenee ja aikaa kehittämistyölle, kuntouttavalle
työotteelle
Minna Aittakallio, asiantuntija, SuPer
2.12.21 Väestö vanhenee webinaari
Esihenkilötyö vanhustyössä –
näkökulmia ikäjohtamiseen
Työnantajan näkökulmia/ toimialajohtaja
Anu Olkkonen-Nikula, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä
Mitä tehtiin?
• Tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen
• Henkilöstöstrategia
• Vahva työnantajakuva
• Vankka osaaminen
• Luja yhteishenki
• Laadukas toiminta
• Turvattu työhyvinvointi
• Reilu johtaminen
• Henkilöstön saatavuuteen liittyvät monimuotoiset toimenpiteet
• Johtamisen parantaminen – valmentava johtaminen, esimiestyö palveluna
Työhyvinvointi vanhustyön haasteena
• Henkilöstömitoituslaki on edelleen voimassa
• Henkilöstön saatavuudessa on edelleen jonkin
verran haasteita
• Henkilöstörakenteessa tehty moninaisia muutoksia
• Henkilöstön kanssa tehdään yhdessä
keittämistyötä
• Henkilöstön kanssa käydään vuorovaikutteista
keskustelua ja jatkuva toimintojen ja työtapojen
parantaminen on arkipäivää
• Asiakaslähtöinen ajattelu on arkipäivää
• Esimiestyö koki valtavan murroksen
• Esimies on sparraaja ja mahdollistaja
• Otettu käyttöön laajalti
työhyvinvointikeskustelut
• Mahdollistettu oman näköinen työn
tekeminen
• Yhdessä olemme enemmän!
Systemaattinen vuorovaikutteinen ja valmentava
johtaminen
Kiitos!
Twitter @OlkkonenAnu
13.12.2021 Onnistunut kotona asuminen
IKÄÄNTYVÄ
Tyytyväisesti ja hyvinvoivana kotona.
Sopivan yhteisöllisesti,
halutessa muiden kanssa.
Toimintakykyisenä. Turvallisesti.
Tarvittaessa palvelujen tukemana.
Onnistuneen kotona asumisen
tukeminen – teknologiset ratkaisut
apuna
Saara Hassinen, Terveysteknologia ry
Anna Haverinen, Kuntaliitto
Miltä näyttää onnistunut kotona asuminen
vuonna 2040 ja miten sinne päästään?
Heidi Anttila (THL), Saara Hassinen (Terveysteknologia ry),
Anna Haverinen (Kuntaliitto), Marketta Niemelä (VTT) ja Katja Pulli (THL)
Virtuaaliset kokemukset
Yhteys toisiin ihmisiin
Muistot
Voimaantuminen
Merkityksellisyyden kokemus
Vastuullisesti ja eettisesti
Kuvat: Freepik Storyset
Näinkö vuonna 2040?
Yksinäinen
muistisairas
kotona, voimakas
turvattomuuden tuntu
Liikuntakyvyn
heikkeneminen
ja liikunnan
vähäisyys
Univaikeus
Ymmärtämisen
ja puheen
vaikeus
Huono
ravitsemus
IDEAKORTIT
pelaa tulevaisuutesi paremmaksi
Kuvat: Freepik Storyset
Esimerkkejä ideakorteista
Tietoperustaiset profiilit
• Kokoaa geeni- ja
elämäntapatietoa
ratkaisuista ja
muodostaa niistä
ihmisen digitaalisen
kaksosen.
• Tämän avulla luo
palvelusuosittelun,
joka on peruste seniorisetelille.
• Toimii myös perustana vaikuttaville
terveydenhuollon päätöksille.
Hybridineuvola
• Hybridineuvolassa
seurataan ja tuetaan
terveyttä ja
hyvinvointia, ja
tunnistetaan nekin,
joilla on riski jäädä
palvelujen ulkopuolelle.
Neuvola ja chatbotti jakavat tietoa:
• Teknologioista ja palveluista
• Työmahdollisuuksista, vapaaehtois-
työstä, pienyrittäjyydestä
• Paikallisista vapaaehtoisavustajista
• Seniorisetelistä
Kuvat: Freepik Storyset
Lisää ideakortteja
Palvelukiekko
• Omasta palvelukiekosta
jokainen voi aktivoida
haluamansa tuet.
• Toimintakyky määrittelee
kiekon valikoiman,
joita ovat mm.
kuljetuspalvelu, avustaja,
kotihoito, kotona
asumista tukeva teknologia ja
apuvälineet.
• Henkilökohtaisella budjetilla eli
seniorisetelillä rahoitetaan henkilön
itse valitsemat palvelut.
Terveysteosta palkkio
• Itselle tehdystä
terveysteosta
toimintakyvyn hyväksi
saa hyvitystä tai palkkion.
Apuna kotona tehtävät
testit, joista tieto siirtyy
palveluihin.
• Bonuksia Senioriseteliin:
Verovähennys, museokortti,
kirjastossa 2 vko enemmän laina-aikaa,
vapaalippu uimahalliin,
ilmaiset kahvit, 2 kk äänikirjapalvelu,
bussiliput halvemmalla.
Kuvat: Freepik Storyset
Vielä muutama ideakortti
Arjessa pärjäämistä tukevat ratkaisut
Oppivat ja personoidut ratkaisut kuten:
• Apuvälineet, ravitsemus-sovellus,
ranneke (liikkuminen, nukkuminen),
älylasit tukiälyllä, kevyt exoskeleton
tuomaan voimaa ja tasapainoa
• Kotona tehtävät testit (tieto siirtyy
palveluihin), suolistosensori
• Henkilökohtaisen genotyypin ja
epigenetiikan mukainen ravinto ja lääkitys
• Palvelurobotit ja ihmisen digitaalinen kaksonen
Virtuaali- ja laajennettutodellisuus:
• Virtuaalimatkat, virtuaaliharrastukset ja -kohtaamiset
• Oma avatar
Kotibotit
Kodin monitoimirobotti:
• Siivoaa, hakee tavaroita,
poimii esineitä, hoitaa
pyykit, toteuttaa lääkehoitoa
• Toimii jumppaohjaajana tai etäfysioterapeutin
työkaluna.
• Kotibotin avulla tilatut ruoat ja lääkkeet
toimitetaan dronella kotiovelle.
OmaBotti
• Voi olla osa monitoimirobotti tai erillinen
ratkaisu.
• Saa yhteyden omaan lääkäriin, terapeutiin tai
hoitajaan.
Kuvat: Freepik Storyset
Ihmiset keskiössä
93
13.12.2021
Ikääntyneen, omaisten
ja ammattilaisten
TARPEET
VAIKUTUKSET
ikääntyvän ja ammattilaisen
hyvinvointiin sekä
talouteen.
IKÄÄNTYVÄ ottaa omat
voimavaransa käyttöön.
OMAINEN auttaa
mahdollisuuksiensa
mukaisesti. Irti huolen
taakasta.
AMMATTILAINEN turvaa ja
auttaa ammattitaitoisesti ja
itsekin hyvinvoivasti.
VAPAAEHTOINEN auttaa
saaden sisältöä elämäänsä.
Onnistunut kotona asuminen
Mihin ammattilaisen
osaaminen
kannattaa
kohdentaa?
Yhteistä vastuunkantoa
94
13.12.2021
YHTEISTYÖ kaikkien
toimijoiden kesken.
VALTIO laatii ikääntyviä
koskevat säädökset, rahoittaa
toimintaa. Hyötyy tuloksista.
KUNTA/HYVINVOINTIALUE
hallitsee vanhustenhuollon
kokonaisuuden, toimii
palvelujen vastuullisena
järjestäjänä. Hyötyy tuloksista.
PALVELUTUOTTAJA hyödyntää
tarpeet ja kokemukset, oman
osaamisen ja ratkaisut
laadukkaiden palvelujen
vastuullisena tuottajana.
JÄRJESTÖT tukee
vapaaehtoisvoimin ja palveluin.
TEKNOLOGIATOIMITTAJA tuo
ratkaisuja - tuotteita ja palveluja
- arjen tarpeiden pohjalta
hyödyntäen yhteistyötä
tutkimuksen ja rahoittajien
kanssa.
OPPILAITOKSET varmistaa
ammattilaisten ammattitaidon
perustan ja osallistuu
yhteiskehittämiseen
Onnistunut kotona asuminen
Hyvä
tekemise
n
meininki!
Miten?
Innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin yhdessä
etsien ja kehittäen
95
13.12.2021
YMMÄRRYS INVESTOINNISTA
PITKÄAIKAISENA HYÖTYNÄ
TEKNOLOGIA OSAKSI
KOKONAISRATKAISUA
• Kotihoidon teknologiat
vaikuttavasti käyttöön.
• Kannusteet ratkaisujen
käyttöön ja kehittämiseen.
• Toimintamallit ratkaisujen
käyttöönottoon (KATI-
ohjelma).
• Ratkaisujen
käyttökoulutus ja käytön
tuki.
Onnistunut kotona asuminen
HYVINVOIVA AMMATTILAINEN
VASTUULLISUUS OSANA
KAIKKEA TEKEMISTÄ
13.12.2021 Etunimi Sukunimi
96
13.12.2021
Onnistunut kotona asuminen
Kiitos!
Saara Hassinen, Terveysteknologia ry
saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi
Anna Haverinen, Kuntaliitto
anna.haverinen@kuntaliitto.fi
Onnistuneen kotona asumisen
tukeminen – teknologiset ratkaisut
apuna
OSALLISTUJIEN PALAUTE WEBINAARISTA 2.12.2021
13.12.2021 Etunimi Sukunimi
98
KIITOS!

More Related Content

What's hot

Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos
 
Mistä tuloksellisuus syntyy?
Mistä tuloksellisuus syntyy?Mistä tuloksellisuus syntyy?
Mistä tuloksellisuus syntyy?
Harri Laihonen
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
UKK-instituutti
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
THL
 
Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...
Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...
Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...
THL
 
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
THL
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 
Laadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realistsLaadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realists
Miia Kosonen
 
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmätPauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
THL
 
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyökuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työterveyslaitos
 
Positiivinen mielenterveys Suomessa
Positiivinen mielenterveys SuomessaPositiivinen mielenterveys Suomessa
Positiivinen mielenterveys Suomessa
THL
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL
 
Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...
Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...
Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...
THL
 
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
Työterveyslaitos
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäToiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Tiina Airaksinen
 
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
THL
 
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
THL
 

What's hot (20)

Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 
Mistä tuloksellisuus syntyy?
Mistä tuloksellisuus syntyy?Mistä tuloksellisuus syntyy?
Mistä tuloksellisuus syntyy?
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
 
Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...
Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...
Pauli Leinonen: Yksilölähtöisestä työnantajalähtöiseen ratkaisuun – työvalmen...
 
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
Helka Raivio: Jokaisen oikeus työhön - millaista tukea tuetun työllistymisen ...
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Laadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realistsLaadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realists
 
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmätPauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
Pauli Leinonen, Vamlas: Työn muokkaamisen menetelmät
 
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyökuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
 
Positiivinen mielenterveys Suomessa
Positiivinen mielenterveys SuomessaPositiivinen mielenterveys Suomessa
Positiivinen mielenterveys Suomessa
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...
Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...
Johanna Warius: Tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen periaatteet, vai...
 
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
13.3.2018 Kognitiivinen ergonomia
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinäToiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä
 
Palvelun konseptointi
Palvelun konseptointiPalvelun konseptointi
Palvelun konseptointi
 
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötäElisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
Elisa Veteläinen: RAI-tieto osana hoitotyötä
 
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
 

Similar to Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021

Pitkä työura ja terve vanheneminen
 Pitkä työura ja terve vanheneminen Pitkä työura ja terve vanheneminen
Pitkä työura ja terve vanheneminen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP
 
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
EHYT
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos
 
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutosVäestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Eläketurvakeskus
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
THL
 
Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?
Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?
Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?
Eläketurvakeskus
 
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
THL
 
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
THL
 
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläketurvakeskus
 
TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621
TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621
TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621
THL
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
THL
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Games for Health Finland
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
THL
 
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Eläketurvakeskus
 
Doctrina esitys 30_01_2012_es
Doctrina esitys 30_01_2012_esDoctrina esitys 30_01_2012_es
Doctrina esitys 30_01_2012_es
Eero Siljander
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläketurvakeskus
 

Similar to Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021 (20)

Pitkä työura ja terve vanheneminen
 Pitkä työura ja terve vanheneminen Pitkä työura ja terve vanheneminen
Pitkä työura ja terve vanheneminen
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
 
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutosVäestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
Väestön ikääntyminen ja eläkepolitiikan muutos
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
 
Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?
Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?
Miten työeläkejärjestelmä kohtelee herraa ja duunaria?
 
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
FinTerveys-tutkimuksesta tietoa sote-uudistukseen: ennaltaehkäisy ja palveluj...
 
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - Miten terveyseroja voidaan kave...
 
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
 
TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621
TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621
TEmaararaha2022 Webinaari helldan 010621
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
 
Lahde esittely
Lahde esittelyLahde esittely
Lahde esittely
 
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmastaMiten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
Miten osatyökykyisten palvelut nivoutuvat yhteen ammattilaisnäkökulmasta
 
Doctrina esitys 30_01_2012_es
Doctrina esitys 30_01_2012_esDoctrina esitys 30_01_2012_es
Doctrina esitys 30_01_2012_es
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014
 

More from Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset

STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdfSTM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdfSTM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptxSTM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 

More from Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset (20)

STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdfSTM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdfSTM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptxSTM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 PUUMALAINEN Ajankohtaista kansainvälisestä yh...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
 

Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021

 • 1. VÄESTÖ VANHENEE – MISTÄ TYÖNTEKIJÄT? KANSALLISEN IKÄOHJELMAN WEBINAARI 2.12.2021 AINEISTO JA VUOROVAIKUTTEISEN OSIOIDEN TULOKSET 1
 • 2. OHJELMA 1/3 10.00 Webinaarin avaus Osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö 10.10 Vuorovaikutteisten osioiden ohjeistus, Petri Eerola 10.15 Miten Suomi ikääntyy? Toiveajattelusta tekemiseen iäkkäiden palveluissa Johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto 10.35 Eläkejärjestelmän merkitys työurille Toimitusjohtaja Mikko Kautto, Eläketurvakeskus 10.55 Poikkihallinnollinen ohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi Sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö 11.15-11.40 Lounas Puheenjohtajana Satu Karppanen
 • 3. OHJELMA 2/3 11.40 Näkymiä tulevaisuuden työvoima- ja koulutustarpeisiin Osaamisen ennakointifoorumin tuloksia Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki, Opetushallitus 12.00 Työvoimatarpeiden ennakointi Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, Työ ja elinkeinoministeriö 12.20 Esihenkilötyö vanhustyössä – näkökulmia ikäjohtamiseen 1. Hyvä veto – tutkimustuloksia: työkykyyn vaikuttavat tekijät ikäryhmittäin Tutkimusprofessori Jaana Laitinen Vanhempi asiantuntija Tiina Koivisto 2. Miten tutkimustieto siirretään käytäntöön? Kommenttipuheenvuorot kentältä: Työntekijöiden näkökulmia/ asiantuntija Minna Aittakallio, SuPer Työnantajan näkökulmia/ toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Puheenjohtajana Taru Koivisto
 • 4. OHJELMA 3/3 13.10 Onnistuneen kotona asumisen tukeminen – teknologiset ratkaisut apuna Toimitusjohtaja Saara Hassinen, Teknologiateollisuus ry Erityisasiantuntija Anna Haverinen, Kuntaliitto 13.35 Kommenttipuheenvuoro Kunnallisneuvos Risto A. Niemelä 13.50 Yhteenveto ja päätössanat Johtaja Taru Koivisto 14.00 Tilaisuus päättyy Puheenjohtajana Taru Koivisto
 • 5. VUOROVAIKUTTEISET OSIOT • Alustusten aikana sinulla on mahdollisuus ottaa kantaa aiheeseen liittyvään kysymykseen. • Kannanotto on helppoa tehdä puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. • Pysy kirjautuneena koko päivän ajan osoitteessa www.menti.com 13.12.2021 Etunimi Sukunimi 5
 • 6. OHJE MENTIMETERIN KÄYTTÖÖN • Mene www.menti.com puhelimella, tietokoneella tai tabletilla • Kirjoita seuraava numerosarja ruutuun 1017 7334 • Vastaa ruudulla näkyvään kysymykseen • Paina lopuksi ”Lähetä”
 • 7. Miten Suomi ikääntyy? Toiveajattelusta tekemiseen iäkkäiden palveluissa Väestö vanhenee – mistä työntekijät? STM webinaari 2.12.21 Anna Rotkirch tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori, Väestöntutkimuslaitos Vöestöpoliittisen hankkeen selvityshenkilö, 2020-21, Strategiaosasto, VNK
 • 9. Nykytila: Suomen väestö koulutustason mukaan Esityksen nimi / Esittäjä 9 Väestöpoliittinen selvitys: • Koulutus ja hyvinvointi, ml. sosiaaliset suhteet, = tärkeimmät yksittäiset keinot ikääntyvien yhteiskuntien kestävyyden parantamiseksi • Lapsiin investoiminen tärkein ja kustannustehokkain panostus: vaikuttaa 100 v., eli läpi elämän
 • 12. Elinikä pidentyy, väheneekö sairastavuus ja hoidon tarve? Totta: • 70–80-vuotiaat ovat nyt parempikuntoisia kuin samanikäiset muutama kymmenen vuotta sitten Silti: • toimintakykyisten elinvuosien lisääntyminen ei välttämättä johda siihen, että toiminnanvajavuuden leimaamat elinvuodet vähenisivät. • voi olla, että sekä terveet että sairaat vuodet molemmat lisaääntyvät • tutkijat ovatkin ennustaneet sekä sairastavuuden vähenemistä että lisääntymistä (expansion vs compression of morbodity-hypoteesit), ks. Väestöpoliittisen selvityksen luku 4 12
 • 13. Ikä ja kuoleman läheisyys • hoivan eli kotihoidon tai ympä̈rivuorokautisen hoidon tarve ja kustannukset ovat yhteydessä sekä ikään, että kuoleman läheisyyteen • Sote-tarpeeseen vaikuttaa omaishoitajat (puolison merkitys) Kuoleman läheisyys: • 2-3 vuotta ennen kuolemaa korostuuu terveydenhuollon tarve 13 Varmasti tiedämme, että (i)
 • 14. Sekä ikäihmisten määrä että kuolemaa lähestyvien ihmisten määrä kasvaa Suomessa seuraavat 15 vuotta Työvoimapulassa palkankorotuksiin tulee painetta Digitalisaatio voi sekä säästää että lisätä kustannuksia – jälkimmöinen todennäköisempää jos hoitomuodot ja palkkakustannukset kasvavat 14 Varmasti tiedämme, että (2)
 • 16. Myöhäiskeski-ikä mahdollisuutena - niin aktiivisen ikääntymisen kuin työvoiman huoltosuhteen kannalta Esityksen nimi / Esittäjä 16 65-74-vuotiaat 0 100 200 300 400 500 600 700 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 tuhatta hlö
 • 17. 17 Siirrytään toimenpidetasolla ajattelumalliin, jossa ”työikäinen väestö” käytännössä tulee olemaan 18–74-vuotiaat (perinteisen 15–64 sijaan). Tavoitteena kaksinkertaistaa 65–74-vuotiaiden työllisyyttä (11 % → 22 %) vuoteen 2030 mennessä • Jatkuvan oppimisen ohjelman ikäraja nostetaan heti 64-vuotiaista 74- vuotiaisiin asti. • Suunnitellaan kohdennettuja toimia 65–74-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi: kuntoutus- & koulutuspolut toimiviksi Myöhäiskeski-ikä mahdollisuutena - niin aktiivisen ikääntymisen kuin työvoiman huoltosuhteen kannalta
 • 18. Tietopohja ja tutkimus • Suomessa erinomaisia rekistereitä ja tutkimuksia, AI-analytiikan uudet mahdollisuudet, sote-uudistus • Siirryttävä palvelukeskeisestä lähestymistavasta ihmistä, hänen tukiverkostojaan ja perhettään kokonaisuudessaan huomioivaan tarkasteluun • Demography-strategisen tutkimusohjelma tuottaa uutta tietoa ja suosituksia 2022-2027, hyödyntäen mm. SHARE ikääntymistutkimusta 18
 • 21. Kiitos! Erityinen kiitos valtioneuvoston Väestöpoliittisen selvityksen tiedepaneelin puheenjohtajalle, professori Marja Jylhälle
 • 22. Eläkejärjestelmän merkitys työurille Mikko Kautto, toimitusjohtaja Väestö vanhenee – mistä työntekijät? Ikäohjelman webinaari 2.12.2021 @Mikko_Kautto #ikäohjelma
 • 23. | Eläkejärjestelmän rooli hyvässä ikääntymisessä • Eläkejärjestelmä on keskeinen osa hyvinvointia. Eläkkeensaajien kaikista tuloista keskimäärin 2/3 on lakisääteistä eläkettä. Keskimääräinen eläke on 1 762 €/kk (miehillä 1 983 ja naisilla 1 579). • Keskieläke on kansainvälisesti vertaillen hyvää tasoa. Vanhuusköyhyysriski matalampi (50 % mediaanista köyhyysrajalla) tai samaa tasoa (60 % mediaanista köyhyysrajaa käyttäen) kuin koko väestössä. • Kansainvälisesti eläketurvan ostovoima, eläke suhteessa palkkoihin ja korvausaste keskimäärin hyvällä tasolla, toimeentulokokemukset jopa erittäin hyvällä tasolla. • 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa -> hajontaa on, ja osalla pieni eläke. • ETK:n tuoreen kyselytutkimuksen* mukaan 2/3 kokee toimeentulonsa ennemmin helpoksi kuin vaikeaksi. Joka kymmenellä vaikeampia toimeentulo-ongelmia. Vajaalla 5 %:lla suuria vaikeuksia. 2.12.2021 Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 2 3 Suomen kansallisen eläkestrategian päämäärinä on - köyhyyden ehkäisy (kansan- ja takuueläkkeet) - kohtuullisen kulutustason säilyttäminen (ansiosidonnaiset työeläkkeet) * Julkaisu: Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017
 • 24. | Työurien kannalta eläkejärjestelmän ikärajasääntö keskeinen Elinajanodotteet ja vanhuuseläkeikärajat, 1939-2064 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059 2064 Naiset, vastasyntyneen elinajanodote Miehet, vastasyntyneen elinajanodote Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä TEL/TyEL - vanhuuseläkeikä/alaikä raja 2.12.2021 Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 2 4
 • 25. | Eläkejärjestelmän työuratavoitteet • Työeläkeuudistus 2005: ”eläkkeelle siirtymistä myöhennetään 2-3 vuodella pitkällä aikavälillä (2030-2050)”. • Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrys 2009: ”työuria on pidennettävä kolmella vuodella”. • Työeläkeuudistus 2017: ”keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee 62,4 vuoteen 2025 mennessä”; ”julkisen talouden kestävyysvaje pienenee neljänneksellä”. • Vrt. Ikäohjelman vaikuttavuustavoite: ”ikääntyvien työikäisten työkyky on parantunut ja työurat ovat pidentyneet” – Työhyvinvointiohjelma – Ikäohjelman toimenpiteet, mm. johtamis-, sote-henkilöstön koulutus-, sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita 2.12.2021 Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 2 5
 • 26. | Työeläkkeelle siirtyminen on muuttunut eläkeuudistusten myötä Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 2 6 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 -54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69- Lukumäärä Ikä eläkkeen alkaessa 2006 2013 2.12.2021
 • 27. | 55–67-vuotiaiden työllisyysasteiden kehitys Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 2 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 % 2002 2007 2012 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus, ISSN=1798-7830. Helsinki, Tilastokeskus 2.12.2021
 • 28. | Voiko työvoiman saatavuutta parantaa eläkejärjestelmän muutoksilla? 1/2 • Työkyvyttömyyseläkkeen säännöt – Julkisella ja yksityisellä sektorilla eri säännöt? Iäkkäämmille eri käytäntö? • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ehkäiseminen; osatyökykyisyys – Töiden järjestely ja joustot tapahtuvat työpaikalla – Palveluiden oltava nopeammin saatavissa ja vaikuttavampia – Tk-hakemustilanne tulee nopeasti; työkyvyn heikentyessä ikääntyneiden työssä jatkamista tukevat osittainen työkyvyttömyyseläke (kannustavuus?) ja toisaalta kuntoutustuki (vaikuttavuus?) • Osittainen vanhuuseläke – Vaihtoehto 61-68-vuotiaille, käytetään kuitenkin lähinnä ennen VE-ikää – Lisää joustoa ja valinnanvapautta työuran loppupuolella; OVE:n hakeminen ei edellytä työnantajan suostumusta; työpaikan järjestelyt oma kysymys 2.12.2021 Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 2 8
 • 29. | • Joustava vanhuuseläke – Vähitellen nouseva VE-ikä, työntekijän valinnanvapaus huomattava • Eläkkeen taso kohtuullinen -> toimeentulon vaikeudet eivät pakota tekemään työtä eläkkeellä. • Eläkkeellä työskentely – Sallittua ja käytössä jo nyt – Samalla tulotasolla verotus kevyempi – Työnteko enempi satunnaista kuin täysiaikaista 2.12.2021 Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 2 9 Voiko työvoiman saatavuutta parantaa eläkejärjestelmän muutoksilla? 2/2
 • 30. | 2.12.2021 Mikko Kautto | Eläketurvakeskus | 3 0
 • 31. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmä 2.12.2021 Juha Luomala
 • 32. • Hallituksen budjettiriihessä syyskuussa 2021 tehtiin kirjaus, jonka mukaan hallitus käynnistää STM:n johdolla poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. • Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää strategisen ohjelman, jonka tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden edellyttämän osaavan työvoimatarpeen kattamiseksi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä alueelliset erot huomioiden.
 • 33. Alustavat strategiset painopistealueet • Tilannekuva- ja ennustetyö (tietopohja) • Työn veto- ja pitovoimakysymykset (mm. ammatillinen liikkuvuus, työhyvinvointi, työolosuhteet, sukupuolten tasa-arvo ja niiden johtaminen) • Osaamisen johtaminen; koulutusjärjestelmän, TE- palveluiden, tutkimuksen ja palvelujärjestelmän yhteistoiminta • Kv-rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto • Tehtävärakenteet, työnjaon muutokset ja osaamisen joustava käyttö palvelujärjestelmässä sekä pätevyysvaatimukset • Palvelujärjestelmän edellyttämien uusien osaamistarpeiden huomioiminen koulutusjärjestelmässä • Palveluiden ja palvelurakenteen vaikuttavuus,digitalisaatio-osaamisen käyttö HYVINVOINTIALUEIDEN TOIMEENPANO Saatavilla on riittävästi asianmukaisest i koulutettua henkilöstöä, jonka työnjakoa voidaan kehittää joustavasti Sote-kohtaantopilotti Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen SOTEKO, KUNFO, toimialahankkeet Strategiset tavoitteet Osaaminen ja johtaminen
 • 34. Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelman organisointi • Alustana ministeriöiden (STM, TEM, OKM, VM) yhteinen poikkihallinnollinen ryhmä, jossa myös keskeiset sidostahot (KT, HALI, JUKO, SOTE, JAU, KL) • Ryhmän työn tueksi perustetaan asiantuntijaverkosto, johon kutsutaan muun muassa sote-alan ammattiliittojen edustajia. Asiantuntijaverkosto tukee valmistelutyötä. Alatyöryhmätyöhön pyydetään myös asiantuntijaverkoston asiantuntijoita. • Ryhmällä on kolme keskeisintä tehtävää: • Strateginen tiekartta riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi ja sen mukainen eri hallinnonalojen toimien yhteensovitus • Kootun tietopohjan, analyysin ja ennusteiden ylläpito • Ohjelmatavoitteiden tehokas edistäminen mm. koordinaatiota ja painopistevalintoja vahvistamalla • Painopistevalinnat tekee ppmin johtama ohjausryhmä (sote-minry) • Organisoituminen painopistealueittain niiden edellyttämällä tavalla
 • 35. Ohjelman organisointi 35 Asiantuntijaverkosto Virka-, asiakas- ja tutkimusedustajat sekä ammattiliitot Sote-ministerityöryhmä Pj. Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmä Pj. Satu Koskela, osastopäällikkö, STM Työn veto- ja pitovoima, ammatillinen liikkuvuus, työolosuhteet, työhyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo ja niiden johtaminen Palvelujärjestelmän uudistuvat osaamistarpeet koulutusjärjestelmässä Palveluiden ja palvelurakenteen vaikuttavuus, digitalisaatio-osaamisen käyttö Osaamisen johtaminen Tilannekuva- ja ennustetyö (tietopohja) Kv-rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto Tehtävärakenteet, työnjaon muutokset ja osaamisen joustava käyttö sekä pätevyysvaatimukset Alatyöryhmät
 • 36. Alatyöryhmä Meneillään oleva työ (täydentyy) Tilannekuva- ja ennustetyö (tietopohja) • THL, TTL, KT, TEM ja Opetuksen ennakointifoorumin sekä työmarkkinajärjestöjen tietopohja ja ennusteet Osaamisen johtaminen • TANK/Hoitotyön jaosto: Kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittäminen osana ammatillisen osaamisen varmistamista • Hyvinvointialueiden valmistelutyö Työn veto- ja pitovoima, ammatillinen liikkuvuus, työolosuhteet, työhyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo ja niiden johtaminen • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) • Työ2030-ohjelma • Työkykyohjelma • Työelämän mielenterveysohjelma • Mielenterveysstrategia • ESR-hankkeet (esim. MYÖTE-, Tykytuo-, Kuura, Solmu-hankkeet) • Työote-hanke • Segregaation purkamisen hanke (STM, THL) • Mitä kuuluu? -palvelu (TTL) • Hyvä veto -hanke • Työolobarometri (TEM) • Sosiaali- ja terveysalan osaamisen ja työvoiman parempi Kohtaanto-pilotti • Työllisyyden kuntakokeilut • Kuntatyö2030-hanke • Valtioneuvoston periaatepäätöksen ”Työterveys2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä” toimenpiteet • Valtioneuvoston periaatepäätöksen ”Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030” toimenpiteet. • VN TEAS -hankkeet • Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeet • Työsuojelurahaston hankkeet Kv-rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto • Talent Boost Palvelujärjestelmän uudistuvat osaamistarpeet koulutusjärjestelmässä • SOTEKO-projekti • Jatkuvan oppimisen uudistus (OKM) • Osaamisen tunnistamisen työryhmä (OPH) • Työkykyohjelma: Työkykykoordinaattorikoulutus AMK:ssa. Tehtävärakenteet, työnjaon muutokset ja osaamisen joustava käyttö sekä pätevyysvaatimukset • Hoiva-avustajasuosituksen toimeenpano iäkkäiden palveluissa + lainsäädännön uudistaminen • Työkykyohjelma: Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen Palveluiden ja palvelurakenteen vaikuttavuus, digitalisaatio-osaamisen käyttö • Toivo-ohjelma • THL:n laaturekistereiden kehittäminen • Asukkaiden palveluiden kehittäminen esim. itse- ja omahoito, etäpalvelut (rakenneuudistushankkeet, tulevat RRF-hankkeet) • Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn kehittäminen (asiaskastietolain toimeenpano, asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja Kanta-palveluiden kehittäminen)
 • 39. Työvoimatarpeiden ennakointi Väestö vanhenee - mistä työntekijät? Elina Pylkkänen
 • 40. VÄESTÖ IÄN MUKAAN 1900–2017 JA ENNUSTETTU 2018–2070 Lähde: Tilastokeskus
 • 41. IKÄRYHMIEN OSUUS VÄESTÖSTÄ 1970–2017 JA ENNUSTETTU OSUUS 2018–2070 Lähde: Tilastokeskus
 • 42. TYÖVOIMA (15-74-v.) JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 42
 • 43. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 43
 • 44. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 44
 • 45. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 45
 • 46. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 46
 • 47. TYÖVOIMAOSUUS 1989, 2010 JA 2018 (miehet ja naiset yht.) Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 47 Huom. Työvoimaosuuden kasvu vanhimmissa ikäluokissa
 • 48. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 48
 • 49. Jos elinikä nousee, se aiheuttaa painetta julkisiin menoihin: henkilöt ovat lyhyemmän aikaa nettomaksajina ja pidemmän aikaa nettosaajina Lähde: Kela
 • 50. Keskituloisten osuus vähenee ja pieni- sekä hyvätuloisten osuus työllisistä kasvaa (Lähde: OECD, 2017) Change in percentage point change in share of total employment, 1995 to 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 50 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Low skill Middle skill High skill
 • 51. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 51
 • 52. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 52
 • 53. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 53
 • 54. Etuus-, eläke- ja palkkatulon verotus, kunnallisverot 54 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 2400 4800 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000 26400 28800 31200 33600 36000 38400 40800 43200 45600 48000 50400 52800 55200 57600 60000 62400 64800 67200 69600 72000 74400 76800 79200 81600 84000 86400 88800 91200 93600 96000 98400 100800 103200 105600 108000 110400 112800 115200 117600 120000 122400 124800 127200 129600 132000 134400 136800 139200 141600 144000 146400 148800
 • 55. Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 55 65 – 74 – vuotiaiden työllisyyden kehitys Ruotsissa 2001 - 2020
 • 57. Tavoite • Työvoimatarpeen määrällinen ja laadullinen kartoitus • Toimialoittain • Alueellisesti • Ajallisesti: • Lyhyellä aikavälillä (nyt – 2v.) • Keskipitkällä aikavälillä (2v – 5 v.) • Pitkällä aikavälillä (6 v → ) • Tuotos: • Työvoiman määrä ja osaaminen, niiden kehittyminen ajassa; työvoimavajeen määrä ja laatu • Suositukset v. 2022 loppuun mennessä: • Työvoiman osaamisen lisäämistarve ja keinot (koulutushankinnat) • Koulutuspaikkojen ja –alojen aloituspaikkamäärä ja jakautuminen alueellisesti • Työperäinen maahanmuuttotarve (koulutus ja suora työllistyminen) • Työvoiman liikkuvuuden lisäämistarve (esim. asuntopolitiikka, liikkuvuusavustus) • Muut lainsäädännön muutostarpeet (oppisopimuskoulutus, palkkatuki jne.)
 • 58. Ohjausryhmä OHJAUSRYHMÄN JÄSENET • Työministeri Haatainen (pj.) • OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen • Jäsenedustus: • EK • KT • SY • SAK • STTK • Akava • Esittelijä ja sihteeristö toimialaryhmistä
 • 59. Toimialaryhmät (soveltaen samaa luokitusta kuin OPH:n ennakointimalleissa) 1. luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 2. liiketoiminta ja hallinto 3. koulutus, kulttuuri ja viestintä 4. liikenne ja logistiikka 5. majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 6. rakennettu ympäristö (7. sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala, STM:n vastuulla) 8. teknologiateollisuus ja -palvelut 9. prosessiteollisuus ja -tuotanto
 • 60. Toimialaryhmät Toimialaryhmien vetovastuu Avs Elina Pylkkänen (pj.) & johtaja Kirsi Heinivirta (JOTPA) Toimialaryhmien sihteeristö Sihteeristöön kuuluu TEM asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka työskentelee kaikkien toimialaryhmien tietopohjan tuottamisessa, mallien rakentamisessa sekä työvoimatarpeen laadullisessa ja määrällisessä arvioinneissa. Edustus työnantaja- ja työntekijäliitoista (Akava, STTK, SAK, EK, KT) Yksi edustaja kustakin liitosta / neuvottelujärjestöstä
 • 61. Tietoaineiston kokoaminen, jalostus ja mallien rakentaminen • TEM:n asiantuntijoista koottu työryhmä, joka kokoaa eri tietolähteistä pohja- aineistovaraston • Tietolähteinä käytetään eri rekistereitä ja kyselyjä (TEM, TK, ammattiliitot) (työvoiman tarjonta) • Elinkeinotoiminnan toimialakohtainen tietopohja (työvoiman kysyntä) • Aineistopohja päivitetään jatkuvasti reaaliaikaisesti • Jalostetaan hyödynnettävään ja käyttäjäystävälliseen muotoon • Tietopohjan rakentaminen mahdollistaa myös yleisemmin tiedolla johtamisen (ministeriö vastuussa työllisyyspolitiikasta) Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 61
 • 62. Hankkeen aikataulu ja resursointi • Hankkeen aikataulu 1.11.2021 – 31.12.2022 • Toimialaryhmien työskentely aloitetaan heti, mutta alan työvoimavajeen määrittämässä kiireellisyysjärjestyksessä • Tietopohjan rakentaminen ja jalostaminen aloitetaan taustalla heti, eikä ole riippuvainen toimialaryhmien kokoontumisaikatauluista • Kootaan kaikki ministeriössä (TEM, OKM, OPH) käynnissä olevat vastaavat hankkeet ja pyrkimykset työryhmien tueksi • Toimialaryhmät kokoontuvat n. pari kertaa kuukaudessa; Ohjausryhmä toimialaryhmien etenemisen mukaan • Hanke toteutetaan virkatyönä; toimialaryhmillä ja ohjausryhmällä mahdollisuus kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13.12.2021 62
 • 64. Esihenkilötyö vanhustyössä – näkökulmia ikäjohtamiseen Hyvä veto -tutkimustuloksia Jaana Laitinen, tutkimusprofessori Tiina Koivisto, vanhempi asiantuntija @laitinen_jaana, @koivisto_tiina
 • 65. Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) • Kehitämme vanhustyön arvostusta ja vetovoimaisuutta parantamalla työntekijöiden hyvinvointia • Nostamme eettisen kuormituksen puheenaiheeksi • Lopputuloksena työhyvinvointia ja alan vetovoimaa parantava Hyvä veto – toimintamalli vuonna 2023 Työterveyslaitoksen ja THL:n mukana yhteiskehittämisessä • Soteorganisaatiot: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä • Ammattikorkeakoulut: Karelia, LAB ja XAMK Hallituksen Kansallisen ikäohjelman toimeenpa- nohanke www.ttl.fi/hyvaveto © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 2.12.2021 65
 • 66. 2.12.2021 66 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
 • 67. • Johtaminen: valmentava johtaminen on tärkeää nuoremmille (<35 v ja 35-54 v), mutta päätöksenteon oikeudenmukaisuus on tärkeää iäkkäimmille (>35 v). Nämä suojaavat huonolta työkyvyltä. • Laitinen ym. Julkaisemattomia tuloksia 2021 Huonoon työkykyyn yhteydessä olevat tekijät ikäryhmittäin - tuloksia Mitä kuuluu 2020 -aineistosta 2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 67
 • 68. Nokela T, ym. 2021 • Yli puolet (58 %) hoitohenkilöstöstä uskoo jatkavansa työssä henkilökohtaiseen eläkeikäänsä asti. • Työssä jatkamisen aikeet olivat vähäisimmät alle 35–vuotiailla. • Johtamisen oikeudenmukaisuuden kokemuksella on selkeä yhteys hoitotyöntekijöiden työssä jatkamisen aikeisiin • Nokela ym. Hoitotiede 33(3) 142-153, 2021 2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 68
 • 69. Valmentava johtaminen tukee työntekijän kokemusta Vapaaehtoisuudesta Yhteenkuuluvuudesta Kyvykkyydestä Johtamisen oikeudenmukaisuus • Menettelytapojen oikeudenmukaisuus (Leventhal, 1980) • Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus (Biles&Moag, 1986) Käsitteistä 2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 69 Motivaation sisäistyminen (mukaellen Martela&Jarenko 2015; Ryan&Deci 2017)
 • 70. • Iäkkäimmillä (yli 55 v) vaihteleva työ suojasi huonolta työkyvyltä. Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin on tärkeää nuorille työntekijöille työkyvyn näkökulmasta 2.12.2021 70 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
 • 71. • Mutta ikääntymisen myötä huonon koetun terveyden merkitys lisääntyy -> Parhaisiin tuloksiin työkyvyn edistämisessä päästään muokkaamalla työtä ja työpaikan yhteisöllisyyttä ja kulttuuria siten, että ne tukevat työntekijöiden toiminta-ja työkykyä työssä jatkamiseen osatyökykyisenäkin. Huonoksi koettu terveydentila yhteydessä huonoon työkykyyn kaikissa ikäryhmissä 2.12.2021 71 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
 • 72. • Työn voimavarat, kuten työaikoihin vaikuttamismahdollisuudet, vaihteleva työ ja itsenäinen työskentely (autonomia) suojaavat huonolta työkyvyltä. • Työn vaatimukset, kuten työstressi (paljon vaatimuksia ja vähän hallintaa) ja työssä paljon eettisiä ristiriitatilanteita (omien arvojen vastaisia päätöksiä tai toiminta vastoin työpaikan sääntöjä) heikentävät kaiken ikäisten sote-työntekijöiden työkykyä • Huono koettu terveys on voimakkaasti yhteydessä huonoon työkykyyn ja vanhenemisen myötä tämä yhteys voimistuu. • Laitinen ym. Julkaisemattomia tuloksia 2021 Vaikuttamalla yhteen tai kaikkiin näihin tekijöihin johdat työkykyä ja työhyvinvointia. Sote-työntekijöiden huonoon työkykyyn itsenäisesti yhteydessä olevia tekijöitä - tuloksia Mitä kuuluu 2020 - aineistosta 2.12.2021 72 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
 • 74. 2.12.2021 Työajan käyttö • Rekrytoiminen vie liikaa työaikaa - tunnistetaan muut johtamistyön tarpeet • Vanhustyön imagon nostaminen valtakunnallisesti on tärkeää Ikäjohtaminen • Eri-ikäisten johtamistaitoa tarvitaan • Esimiehen tukea ja läsnäoloa kaivataan arjessa • Työaikajärjestelyihin kaivataan joustoa Arjen kokemuksia esihenkilötyössä 74 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
 • 75. Osaamisen johtaminen • Esihenkilön pelisilmä auttaa eri vahvuuksien huomioimisessa; vaatii oman aikansa oppia tuntemaan työntekijöitä • Esimiestyössä tarvitaan muutoksessa johtamisen taitoa • Työntekijät tarvitsevat esihenkilön tukea työn kehittämiseen ja digiosaamiseen Esihenkilöiden oma jaksaminen • Esihenkilöiden vertaistuella on suuri merkitys Arjen kokemuksia esihenkilötyössä (jatkuu) 2.12.2021 75 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
 • 76. Hyvä työkyky ja hyvinvointi takaavat hyvän työssä suoriutumisen. Panosta näihin. • Mahdollista ja kehitä hyvää johtamista, • Vähennä työn kuormitustekijöitä, • Lisää työn voimavaratekijöitä, • Hoidetaan hyvin työkykyä heikentävät terveysongelmat ja muokataan työtä työkykyä vastaavaksi. 2.12.2021 76 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos
 • 77. Panostaminen työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen on hyödyllistä, koska se 1) ehkäisee huonoa työkykyä, 2) pidentää sote-työntekijöiden työuria ja 3) vaikuttaa työvoiman riittävyyteen sotessa. Näin voidaan vaikuttaa myös alan pito- ja vetovoimaisuuteen. 2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 77
 • 79. 2.12.2021 © Laitinen ja Koivisto, Hyvä Veto -hanke, Työterveyslaitos 79
 • 81. Kommenttipuheenvuoro - lähihoitajien näkemyksiä Väestö vanhenee – mistä työntekijät webinaari 2.12.2021 Minna Aittakallio asiantuntija SuPer
 • 82. Miten 3 vuoden päästä asiat olivat paremmin? Mitä piti tapahtua: Työhyvinvointiin liittyvät asiat: - Työpaikan ilmapiiriin kiinnitettiin erityistä huomiota - Vaikuttaminen työvuoroihin - Asenteen muutos Johtaminen: - Vastuiden selkeyttäminen - Osallistaminen - Ammattiylpeyden nostaminen - Täydennyskoulutukseen kannustaminen Työkyky: - Tarpeeksi hoitajia -> eettinen työkuorma pienenee ja aikaa kehittämistyölle, kuntouttavalle työotteelle Minna Aittakallio, asiantuntija, SuPer 2.12.21 Väestö vanhenee webinaari
 • 83. Esihenkilötyö vanhustyössä – näkökulmia ikäjohtamiseen Työnantajan näkökulmia/ toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
 • 84. Mitä tehtiin? • Tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen • Henkilöstöstrategia • Vahva työnantajakuva • Vankka osaaminen • Luja yhteishenki • Laadukas toiminta • Turvattu työhyvinvointi • Reilu johtaminen • Henkilöstön saatavuuteen liittyvät monimuotoiset toimenpiteet • Johtamisen parantaminen – valmentava johtaminen, esimiestyö palveluna Työhyvinvointi vanhustyön haasteena
 • 85. • Henkilöstömitoituslaki on edelleen voimassa • Henkilöstön saatavuudessa on edelleen jonkin verran haasteita • Henkilöstörakenteessa tehty moninaisia muutoksia • Henkilöstön kanssa tehdään yhdessä keittämistyötä • Henkilöstön kanssa käydään vuorovaikutteista keskustelua ja jatkuva toimintojen ja työtapojen parantaminen on arkipäivää • Asiakaslähtöinen ajattelu on arkipäivää • Esimiestyö koki valtavan murroksen • Esimies on sparraaja ja mahdollistaja • Otettu käyttöön laajalti työhyvinvointikeskustelut • Mahdollistettu oman näköinen työn tekeminen • Yhdessä olemme enemmän! Systemaattinen vuorovaikutteinen ja valmentava johtaminen
 • 87. 13.12.2021 Onnistunut kotona asuminen IKÄÄNTYVÄ Tyytyväisesti ja hyvinvoivana kotona. Sopivan yhteisöllisesti, halutessa muiden kanssa. Toimintakykyisenä. Turvallisesti. Tarvittaessa palvelujen tukemana. Onnistuneen kotona asumisen tukeminen – teknologiset ratkaisut apuna Saara Hassinen, Terveysteknologia ry Anna Haverinen, Kuntaliitto
 • 88. Miltä näyttää onnistunut kotona asuminen vuonna 2040 ja miten sinne päästään? Heidi Anttila (THL), Saara Hassinen (Terveysteknologia ry), Anna Haverinen (Kuntaliitto), Marketta Niemelä (VTT) ja Katja Pulli (THL) Virtuaaliset kokemukset Yhteys toisiin ihmisiin Muistot Voimaantuminen Merkityksellisyyden kokemus Vastuullisesti ja eettisesti Kuvat: Freepik Storyset
 • 89. Näinkö vuonna 2040? Yksinäinen muistisairas kotona, voimakas turvattomuuden tuntu Liikuntakyvyn heikkeneminen ja liikunnan vähäisyys Univaikeus Ymmärtämisen ja puheen vaikeus Huono ravitsemus IDEAKORTIT pelaa tulevaisuutesi paremmaksi Kuvat: Freepik Storyset
 • 90. Esimerkkejä ideakorteista Tietoperustaiset profiilit • Kokoaa geeni- ja elämäntapatietoa ratkaisuista ja muodostaa niistä ihmisen digitaalisen kaksosen. • Tämän avulla luo palvelusuosittelun, joka on peruste seniorisetelille. • Toimii myös perustana vaikuttaville terveydenhuollon päätöksille. Hybridineuvola • Hybridineuvolassa seurataan ja tuetaan terveyttä ja hyvinvointia, ja tunnistetaan nekin, joilla on riski jäädä palvelujen ulkopuolelle. Neuvola ja chatbotti jakavat tietoa: • Teknologioista ja palveluista • Työmahdollisuuksista, vapaaehtois- työstä, pienyrittäjyydestä • Paikallisista vapaaehtoisavustajista • Seniorisetelistä Kuvat: Freepik Storyset
 • 91. Lisää ideakortteja Palvelukiekko • Omasta palvelukiekosta jokainen voi aktivoida haluamansa tuet. • Toimintakyky määrittelee kiekon valikoiman, joita ovat mm. kuljetuspalvelu, avustaja, kotihoito, kotona asumista tukeva teknologia ja apuvälineet. • Henkilökohtaisella budjetilla eli seniorisetelillä rahoitetaan henkilön itse valitsemat palvelut. Terveysteosta palkkio • Itselle tehdystä terveysteosta toimintakyvyn hyväksi saa hyvitystä tai palkkion. Apuna kotona tehtävät testit, joista tieto siirtyy palveluihin. • Bonuksia Senioriseteliin: Verovähennys, museokortti, kirjastossa 2 vko enemmän laina-aikaa, vapaalippu uimahalliin, ilmaiset kahvit, 2 kk äänikirjapalvelu, bussiliput halvemmalla. Kuvat: Freepik Storyset
 • 92. Vielä muutama ideakortti Arjessa pärjäämistä tukevat ratkaisut Oppivat ja personoidut ratkaisut kuten: • Apuvälineet, ravitsemus-sovellus, ranneke (liikkuminen, nukkuminen), älylasit tukiälyllä, kevyt exoskeleton tuomaan voimaa ja tasapainoa • Kotona tehtävät testit (tieto siirtyy palveluihin), suolistosensori • Henkilökohtaisen genotyypin ja epigenetiikan mukainen ravinto ja lääkitys • Palvelurobotit ja ihmisen digitaalinen kaksonen Virtuaali- ja laajennettutodellisuus: • Virtuaalimatkat, virtuaaliharrastukset ja -kohtaamiset • Oma avatar Kotibotit Kodin monitoimirobotti: • Siivoaa, hakee tavaroita, poimii esineitä, hoitaa pyykit, toteuttaa lääkehoitoa • Toimii jumppaohjaajana tai etäfysioterapeutin työkaluna. • Kotibotin avulla tilatut ruoat ja lääkkeet toimitetaan dronella kotiovelle. OmaBotti • Voi olla osa monitoimirobotti tai erillinen ratkaisu. • Saa yhteyden omaan lääkäriin, terapeutiin tai hoitajaan. Kuvat: Freepik Storyset
 • 93. Ihmiset keskiössä 93 13.12.2021 Ikääntyneen, omaisten ja ammattilaisten TARPEET VAIKUTUKSET ikääntyvän ja ammattilaisen hyvinvointiin sekä talouteen. IKÄÄNTYVÄ ottaa omat voimavaransa käyttöön. OMAINEN auttaa mahdollisuuksiensa mukaisesti. Irti huolen taakasta. AMMATTILAINEN turvaa ja auttaa ammattitaitoisesti ja itsekin hyvinvoivasti. VAPAAEHTOINEN auttaa saaden sisältöä elämäänsä. Onnistunut kotona asuminen Mihin ammattilaisen osaaminen kannattaa kohdentaa?
 • 94. Yhteistä vastuunkantoa 94 13.12.2021 YHTEISTYÖ kaikkien toimijoiden kesken. VALTIO laatii ikääntyviä koskevat säädökset, rahoittaa toimintaa. Hyötyy tuloksista. KUNTA/HYVINVOINTIALUE hallitsee vanhustenhuollon kokonaisuuden, toimii palvelujen vastuullisena järjestäjänä. Hyötyy tuloksista. PALVELUTUOTTAJA hyödyntää tarpeet ja kokemukset, oman osaamisen ja ratkaisut laadukkaiden palvelujen vastuullisena tuottajana. JÄRJESTÖT tukee vapaaehtoisvoimin ja palveluin. TEKNOLOGIATOIMITTAJA tuo ratkaisuja - tuotteita ja palveluja - arjen tarpeiden pohjalta hyödyntäen yhteistyötä tutkimuksen ja rahoittajien kanssa. OPPILAITOKSET varmistaa ammattilaisten ammattitaidon perustan ja osallistuu yhteiskehittämiseen Onnistunut kotona asuminen Hyvä tekemise n meininki!
 • 95. Miten? Innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin yhdessä etsien ja kehittäen 95 13.12.2021 YMMÄRRYS INVESTOINNISTA PITKÄAIKAISENA HYÖTYNÄ TEKNOLOGIA OSAKSI KOKONAISRATKAISUA • Kotihoidon teknologiat vaikuttavasti käyttöön. • Kannusteet ratkaisujen käyttöön ja kehittämiseen. • Toimintamallit ratkaisujen käyttöönottoon (KATI- ohjelma). • Ratkaisujen käyttökoulutus ja käytön tuki. Onnistunut kotona asuminen HYVINVOIVA AMMATTILAINEN VASTUULLISUUS OSANA KAIKKEA TEKEMISTÄ
 • 97. 13.12.2021 Onnistunut kotona asuminen Kiitos! Saara Hassinen, Terveysteknologia ry saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi Anna Haverinen, Kuntaliitto anna.haverinen@kuntaliitto.fi Onnistuneen kotona asumisen tukeminen – teknologiset ratkaisut apuna
 • 98. OSALLISTUJIEN PALAUTE WEBINAARISTA 2.12.2021 13.12.2021 Etunimi Sukunimi 98