SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN
TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ
- KESKEISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA
TERVEYSVALIOKUNNAN KÄSITTELYN JÄLKEEN
Neuvotteleva virkamies, OTK Joni Komulainen
HENKILÖTIETOJEN ENSISIJAINEN JA
TOISSIJAINEN KÄYTTÖ
16.5.2019 Etunimi Sukunimi2
Laki sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja
kehittämiskeskuksen (Stakes)
tilastotoimesta
Muita muuttuvia lakeja:
Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki,
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,
Laki kuolemansyyn selvittämisestä,
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
Laki terveydenhuollon
valtakunnallisista
henkilörekistereistä
Laki sosiaali- ja terveystietojen
Toissijaisesta käytöstä
Uusittu laki Terveyden- ja
hyvinvoinninlaitoksesta
Tietosuoja-asetusLaki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä, Asiakastietolaki
Sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestämislaki
Korvattavat lait: Uudet lait:
Muuttuvat ja vaikuttavat säädökset:
KORVATUT, UUDET JA MUUTTUNEET
SÄÄDÖKSET
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva
asetus
EU:
3
LAIN TAVOITE 1 §
Mahdollistaa
1. sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä
2. sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja
tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja
tietoturvallinen käsittely,
3. sekä niiden yhdistäminen Kansaneläkelaitoksen,
Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen ja
Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin.
4. Turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet
henkilötietoja käsiteltäessä.
Joni Komulainen16.5.20194
SOVELTAMISALA 2 §
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin, vaikka niitä ei olisi alun
perin tallennettu mainitussa tarkoituksessa:
1) tilastointi;
2) tieteellinen tutkimus;
3) kehittämis- ja innovaatiotoiminta;
4) opetus;
5) tietojohtaminen;
6) sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta; sekä
7) viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä.
Joni Komulainen16.5.20195
PALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA
ORGANISAATIOT SEKÄ
TIETOAINEISTORAJAUKSET 6 §
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen sekä seuraavat viranomaiset ja
organisaatiot:
1) sosiaali- ja terveysministeriö;
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lukuun ottamatta sen tilastoviranomaisena
tilastotarkoituksiin keräämiä tietoja;
3) Kansaneläkelaitos siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan
etuuskäsittelyn asiakassuhteessa tallennettuja henkilötietoja sekä sähköisestä
lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettuun reseptikeskukseen ja 5 kohdassa tarkoitettuun reseptiarkistoon
tallennettuja tietoja lääkemääräyksistä ja niihin liittyvistä toimitustiedoista;
4) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto;
5) aluehallintovirastot siltä osin kuin ne käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoon
liittyviä asioita;
Joni Komulainen16.5.20196
PALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA
ORGANISAATIOT SEKÄ
TIETOAINEISTORAJAUKSET 6 §
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen sekä seuraavilla viranomaisilla ja organisaatioilla:
6) Työterveyslaitos siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan tietoja
työperäisten sairauksien ja altistumismittausten rekistereistä sekä laitoksen potilasrekistereistä;
7) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus;
8) sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät;
9) Tilastokeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan kuolemansyyn
selvittämisestä annetussa laissa (459/1973) tarkoitettuja tietoja;
10) Eläketurvakeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan
Eläketurvakeskuksen rekistereihin sisältyviä välttämättömiä henkilötietoja, jotka koskevat
työeläketurvan toimeenpanossa tallennettuja vakuutettujen työ- ja ansiotietoja sekä myönnettyjä
etuuksia ja niiden perusteita mukaan lukien työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit; sekä
11) Väestörekisterikeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan henkilöiden
perustietoja, henkilöiden perhesuhteita ja asuinpaikkoja koskevia tietoja sekä rakennustietoja
väestötietojärjestelmästä.
Joni Komulainen16.5.20197
BIO- JA
GEENI-
PANKIT
KANTA JA
OMAKANTA
TUTKI-
MUS
KEHIT-
TÄMI-
NEN JA
INNO-
VAATIOT
OPE-
TUS
OH-
JAUS
JA VAL-
VONTA
SUUN-
NITTELU
SELVITY
S
KANS.
TH:N
REKIS-
TERIT
SOTE-
TILASTO-
AINEIS-
TOT
SOS.-
EKON.
TIEDOT
TIETOPYYNNÖT:
LUVAT, EETTINEN
ENNAKKOARVIOINTI,
TIETOSUOJA
TIETOJEN SAANTI:
TIETOAINEISTOJEN
KOONTI, YHDISTELY,
LUOVUTUS, SUOJAUS
TIETO-
JOHTA-
MINEN
LUPAVIRANOMAINEN (THL:N YHTEYDESSÄ) JA
PALVELUOPERAATTORI
SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT
Aineiston
käyttö
Aineiston käsittely
Aineisto
Malmikasasta kansalliseksi aarteeksi -
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
Joni Komulainen8
TILAS-
TOT
Joni Komulainen9
NYT
Käyttö
tieteelliseen
tutkimukseen ja
tilastointiin
Pitkäkestoinen
prosessi
Kuultava
tietosuoja-
valtuutettua
Lupaviranomainen antaa luvan rekistereiden käytölle ja vastaa
palvelusta: aineiston hallinta, yhdistely ja luovutus
Lupa kysyttävä
erikseen
rekisterinpitäjiltä
Aineistoa käsitellään tietoturvallisessa käyttöympäristössä
Rekisterinpitäjät neuvovat tietojen käytössä
Lupaprosessista häviää useamman rekisterin yhdistämiseen
tarvittavat luvat  virtaviivaisempi ja yksinkertaisempi prosessi
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen
Aineiston käyttö laajenee: tieteellinen tutkimus ja tilastointi,
kehittäminen, innovaatiot, opetus ja tietojohtaminen
Lupaviranomainen vastaa kootun aineiston tietosuoja-
lainsäädännön mukaisesta käsittelystä
Sähköinen lupaportaali, johon kuvataan aineistot (metatiedot;
mitä, mihin käyttöön, missä) ja jossa on lupahakemukset
liitevaatimuksineen. nykyinen eettinen käsittely osaksi
JÄLKEEN
LISÄKSI
YLEISET VAIKUTUKSET
• Uusi keskitetty lupaviranomainen ja tietoturvallinen
ympäristö -> nopeuttaa tietojen saamista, mahdollistaa
laajemmat käyttötarkoitukset
• Tietojen yhdistely ja yksilöllinen käyttö - > tehokkaat hoidot ja
uudet lääkkeet esim. riskiryhmille
• Mahdollisuudet tutkimukseen ja tuotekehitykseen paranevat ->
uutta liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja
Etunimi Sukunimi
HYÖDYT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN
JÄRJESTÄJILLE
• Palveluntuottajien tietoja voi hyödyntää reaaliaikaisesti
tietojohtamisessa
-> helpottaa palveluiden toimivuuden ja vaikuttavuuden
seurantaa, kehittämistä ja vertailua
• Uusia palveluinnovaatioita syntyy helpommin -> kehittää
palvelujärjestelmää asiakaslähtöisempään suuntaan ja luo
pohjaa yksilöllisempään hoito- ja palvelukulttuuriin
• sote-tietojen yhdistely ja tietopohjan laajentaminen auttaa
kehittämään parempia ja tehokkaampia palveluja sekä asiakkaan
kannalta toimivia sote-palvelukokonaisuuksia (esim. sote-
palveluja paljon käyttäville)
16.5.201912 Etunimi Sukunimi
16.5.2019 Joni Komulainen
HYÖDYT KANSALAISILLE
• enemmän tutkimustietoa -> toimivampia palveluita ja tehokkaampia
lääkkeitä
• parempaa hoitoa ja hoivaa, kun tiedot ovat helpommin toimijoiden
käytettävissä
• vaikuttavammat sote-palvelut
• tietoja käsitellään tietoturvallisessa ympäristössä, jolloin ne eivät
joudu vahingossa vääriin käsiin
HYÖDYT TUTKIJOILLE
• Aggregoidut tilastomuotoiset tiedot saisi ilman käyttölupia
tietopyynnöllä
• sote-asiakastietoja sisältävien rekisterien käyttöluvista päättäisi
jatkossa yksi viranomainen
• laaja aineisto on helpommin saatavilla
• vähemmän odottelua ja hallinnollisia vaiheita tietojen saamisessa
• valmiiksi koottu ja homogenoitu aineisto
• tutkimuksen ja osaamisen vahvistaminen
16.5.201914 Joni Komulainen
16.5.2019
HYÖDYT YRITYKSILLE
• enemmän tutkimustietoa
• laajempi aineisto helpommin saatavilla yhdeltä
luukulta
• paremmat innovaatiomahdollisuudet
• uusia sovellusalueita
• paremmat palveluiden ja liiketoimintaympäristön
kehitysedellytykset
• paremmat tuotekehitysmahdollisuudet
• helpottaa sosiaali- ja terveyspalveluyritysten
toimintaa
KESKEISET MÄÄRITELMÄT
Huom! HE:n termi käyttölupa muutettu termiksi TIETOLUPA
• tietolupa lupa käsitellä määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja
tai niistä johdettuja tietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen
• tietopyyntö pyyntö saada tämän lain mukaiseen käyttötarkoitukseen
henkilötiedoista muodostettua aggregoitua tilastotietoa (ei
tunnistamisriskiä)
• tietoturvallinen käyttöympäristö tietojärjestelmä ja fyysinen tila,
jossa tietoja käsitellään, joissa tietoturvallisuus on asianmukaisesti
varmistettu
• tiedonhyödyntämissuunnitelma tutkimus-, hanke-, tms.
suunnitelma, josta ilmenevät tietojen käyttötarkoitus, rekisterinpitäjä
ja käsittelijät, käsittelyn oikeudellinen peruste sekä tietosuojaan ja
tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat
16.5.201916
KESKEISET MÄÄRITELMÄT
• aggregoitu tilastotieto tilastomuotoista, luotettavasti
anonymisoitua tietoa
vrt. anonymisoitu tieto, johon sisältyy jäännösriski
16.5.201917
STV KÄSITTELYSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET
POHJAUTUVAT:
• Perustuslakivaliokunnan lausuntoon
• StV:n saamiin asiantuntijalausuntoihin
• Kansanedustajien valiokuntakäsittelyssä
esittämiin huomioihin ja kysymyksiin
• Erityisesti anonymisoitujen tietojen käsittelyn
sekä tietosuojan ja tietoturvan osalta STM:n
kutsumien korkean tason asiantuntijoiden
esittämiin ratkaisuihin.
Joni Komulainen18
SÄÄNNÖSMUUTOKSET KOHDISTUIVAT
KESKEISIMMIN SEURAAVIIN SEIKKOIHIN:
• Miten ehdotetun toisiolain nojalla käsiteltävien henkilötietojen
tietoturva ja tietosuoja voidaan varmistaa.
• Erityisesti varmistuksen tarve koski:
- anonymisoitujen tietoaineistojen muodostamista ja
käsittelyä sekä
- vapaasti luovutettavia tietoja ja julkaistavia tuloksia.
• Keskeisenä syynä varmistusten tarpeeseen on nopeasti
kehittyvä, oppiva tekoäly sekä tietojenkäsittelylaitteiden
voimakkaasti kasvavat laskentatehot
Joni Komulainen19
TIETOJEN ANONYMISOINTI JA
ANONYMISOITUJEN TIETOJEN KÄSITTELY
• Ministeriö esitti, että Anonymisointitehtävä keskitetään
Tietolupaviranomaiselle, koska
• vallitsevassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä anonymisointi
vaatii erityistä tietotaitoa.
• jos samoja tietoaineistoja anonymisoidaan eri tavoin eri yhteyksissä,
on niistä erityisesti oppivan teköälyn avulla yhdistelemällä mahdollista
myös pahantahtoisin tarkoituksin tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja
heihin liittyviä ominaisuuksia tai tapahtumia.
• =>
• Uutta tietoaineistoa anonymisoivalla viranomaisella oltava tieto, mitä
muita anonymisoituja tietoaineistoja samasta aineistosta on tuotettu
tai tuotetaan, ja miten niiden anonymisointi on toteutettu. (Vrt. isot
yliopistosairaalat, Biopankit, kuntayhtymät…)
• Tarvittaessa oikeutta käsitellä anonymisoitua tietoa tietoturvallisessa
käyttöympäristössäkin on rajoitettava anonymiteetin varmistamiseksi,
esim. rajaamalla kyselyiden määrää.
Joni Komulainen20
LAKISÄÄTEINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ
ANONYMISOINNIN PERIAATELINJAUKSISTA
PÄÄTTÄMÄÄN
• Lausunnoissa esitettiin Tietolupaviranomaiselle keskitettäväksi
anonymisointitehtävä, joka edellyttää merkittävää ajantasaista
asiantuntemusta. Sitä ei kerry riittävästi nopeasti kehittyvässä
toimintaympäristössä yksittäiselle viranomaiselle arkitoiminnassa.
• Asiantuntijalausuntojen sekä STM:n kokoaman
asiantuntijaryhmän mukaan Tietolupaviranomaiselle oli
välttämätöntä nimittää korkean tason asiantuntijaryhmä
laatimaan kulloisenkin parhaan tieteellisen tiedon pohjalta
anonymisointia varten periaatelinjaukset.
• Uusi 8 §:n 4 momentti
Joni Komulainen21
PERIAATTEET ANONYMITEETIN
VARMISTAMISEKSI
PeVin vaatimuksen perusteella lisätyt
• Anonymisointi keskitetty lupaviranomaiselle, jolla paras
asiantuntijaryhmä tukena
• Tietopyyntö-prosessi aggregoidulle tilastotiedolle
• Julkaistavan tulostiedon anonymiteetin varmistus-prosessi
HEn aikaisemmat keskeiset keinot
• Tietolupa-prosessi henkilötiedoille
• Tietoturvallinen käyttöympäristö ja tietoturvalliset yhteydet (luovat
edellytykset joustavalle keskitetylle anonymisoinnille)
16.5.2019 Etunimi Sukunimi22
MUUTOKSIA SÄÄDÖSTASOLLA:
• Edellä esitetyistä syistä HE:n mukainen, anonymisoituja tietoja
koskeva 45 § on kokonaan muutettu. Uusi otsikko on
Tietopyynnön käsittely.
• 45 § koskee vain aggregoidussa tilastomuodossa luovutettavia
tietoja, joista päättää ja jotka tuottaa aina Tietolupaviranomainen
taikka, jos se pohjautuisi tilastoviranomaisen tietoihin, ao.
tilastoviranomainen.
• Aggregoitu tilastomuoto turvaa rekisteröityjen anonymiteetin niin,
ettei tilastotietoja yhdistelemälläkään voida päätellä yksittäisiä
rekisteröityjä tai heihin liittyviä tietoja. Lisätty 3 §:ään sanottu
määritelmä uudeksi 18 kohdaksi.
• Päätös ja toteutus edellyttää erityistä tietotaitoa ja siksi
keskittämistä.
08.01.2019 Joni Komulainen23
REKISTERINPITÄJIEN VELVOITTEISTA
• Organisaatioiden vastuu tietolupapäätöksistä
• Yksittäinen 6 §:ssä tarkoitettu organisaatio vastaa yksinomaan
omiin henkilörekistereihinsä kohdistuvista
tietolupapäätöksistä. Organisaatiot voisi kuitenkin sopia, että
Tietolupaviranomainen vastaa päätöksistä sen puolesta.
• Eduskuntakäsittelyn aikana on esitetty huoli, että
Tietolupaviranomaisella ei olisi velvollisuutta tähän.
• Valiokuntakäsittelyssä linjaus, että sanotut organisaatiot voisivat
ilmoittaa Tietolupaviranomaiselle luopuvansa
päätöstoimivallasta, jolloin vastuu päätöksistä siirtyisi
Tietolupaviranomaiselle.
08.01.2019 Joni Komulainen24
REKISTERINPITÄJIEN VELVOITTEISTA
Organisaatioiden velvoite ja oikeus ylläpitää 10 §:ssä tarkoitettuja
palveluita
• Eduskuntakäsittelyssä esitettiin huoli, ettei kaikilla rekisterinpitäjillä
ole tietoturvallista käyttöympäristöä (20 §) ja käyttöpalvelua (17
§) luovutettavien tietojen turvalliseksi käsittelemiseksi. Niiden
rakentaminen olisi merkittävä kustannuskysymys.
• HE:n tavoite oli hyödyntää ensisijaisesti Tietolupaviranomaisen
keskitettyjä palveluita (ks. 20 § 1 ja 3 mom.) antaen kuitenkin
organisaatioille mahdollisuus ylläpitää omaakin tietoturvallista
käyttöympäristöä, kunhan se täyttää lain 21 - 29 §:ssä säädetyt
edellytykset.
• Siitä, ettei yksittäisellä rekisterinpitäjällä ole velvollisuutta ylläpitää
kaikkia 10 §:n 3-7 kohdassa tarkoitettuja palveluja, säädetään nyt
tarkemmin muutetuissa 11 §:n 3 momentissa ja 51 § 3 momentissa.
08.01.2019 Joni Komulainen25
MITEN LUVAT JA TIETO SAADAAN?
Lupa- tai tietopyyntö
sähköisen järjestelmän kautta
Tietojen luovuttaminen:
• Aggregoidut tilastotiedot
voidaan luovuttaa sellaisinaan
• Henkilötietoja sisältävät
tietoturvalliseen käyttöympäristöön
TIetolupaviranomainen
• myöntää aineiston tietoluvan tai hyväksyy tietopyynnön ja
antaa käskyn palveluoperaattorille
• kertoo päätöksestä tiedon tarvitsijalle
Rekisterinpitäjät
• neuvontapalvelu, tietoaineistokuvaukset ja tietojen luovutus
lupahakemuksen tai tietopyynnön käsittelyä varten, luovuttaa
lupaviranomaisen luvittamat tiedot palveluoperaattorille
Palveluoperaattori
• kerää tiedot, yhdistelee, pseudonymisoi, anonymisoi,
luovuttaa käsiteltäväksi tietoturvalliseen
käyttöympäristöön, jota itse ylläpitää tai jota vastaanottaja
ylläpitää
Tiedon
tarvitsija
19.10.201726
16.5.201927
EI HENKILÖTIETOA
• aggregoitu tilastotieto
Voidaan julkaista
yleiseen käyttöön
TIETOAINEISTOT, JOISTA
HENKILÖTIETOJA VOI PALJASTUA
• henkilötunnus-tasoinen tietoaineisto
• pseudonymisoitu tietoaineisto
• anonymisoitu tietoaineisto, johon liittyy
tunnistamisen jäännösriski
Annetaan käyttöön
tietoturvallisessa
käyttöympäristössä
Tietolupa 44 §
Päätöksentekijä:
Tietolupaviranomainen tai
Rekisterinpitäjä
Tietopyyntö 45 §
Päätöksentekijä:
Tietolupaviranomainen
LUOVUTUSPERUSTEET
• Ei koske Kannassa olevia tietoja muuta kuin tietopyynnön osalta
• Sote palveluiden tietojohtaminen 41 §
• Viranomaisohjaus ja -valvonta 42 §
• Tieteellinen tutkimus ja tilastointi 38 §
• Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 37 § (vain 45 §!)
• Opetus 39 §
• Viranomaisen suunnittelu ja selvitystehtävät 40 §
Rekisterinpitäjän omien tietojen käsittely
asemavaltuudella
TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET
Tietopyyntö 45 §
Päätöksentekijä:
Tietolupaviranomainen
Tietolupa 44 §
Päätöksentekijä:
Tietolupaviranomainen tai
Viranomaisasemassa oleva rekisterinpitäjä
Tietopyyntö 45 §
Päätöksentekijä:
Tietolupaviranomainen
TIETOLUVAN PÄÄTTÄJÄ 44 §
16.5.2019 Etunimi Sukunimi29
• Päätöksen tietoluvasta tekee tietolupaviranomainen aina, jos se
koskee
• usean rekisterinpitäjän aineistoja 1 mom
• Kanta-palveluihin tallennettuja henkilötietoja 1 mom
• yksityisen rekisterinpitäjän tietoja 1 mom
• Viranomaisasemassa oleva yksittäinen rekisterinpitäjä tekee
päätöksen tietoluvasta omista rekisteriaineistoistaan 3 mom
• koskee 6 §:n 1-8 kohdan rekisterinpitäjiä
• voi ilmoittaa luovuttavansa vastuun päätöksentekoon myös omista
tietoaineistoistaan tietolupaviranomaiselle
TIETOLUVAN NOJALLA LUOVUTETUISTA
TIEDOISTA JOHDETTUJEN TULOSTEN
JULKAISEMINEN (UUSI 52 §)
16.5.201930
Edellytykset
• Koskee tietoja, jotka on luovutettu tietoturvalliseen
käyttöympäristöön ja
• Koskee niitä tuloksia, jotka halutaan julkaista näiden tietojen
pohjalta
• Koskee kaikkia käyttötarkoituksia
Päätöksentekijä
• Julkaistavien tietojen anonymisoinnin varmistamisesta vastaa
aina tietolupaviranomainen
• Tulosten anonymisoinnin varmistaminen on keskitetty, jotta
turvataan riittävä osaaminen ja yhtenäinen käytäntö tietosuojan
varmistamiseksi
PELKISTETYT
LUOVUTUSPROSESSIT
KÄYTTÖTARKOITUKSITTAIN
KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 37 §
16.5.201932
EI HENKILÖTIETOA
Asiakkaan
TIETOPYYNTÖ 46 §
Lupaviranomaisen
PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §)
Lisäedellytykset: 38.4 §
TSA:n mukainen käyttötarkoitus
(kansallinen liikkumavara)
Tilastoaineiston
kokoaminen ja
aggregoidun
tilaston
muodostus
Luovutus
asiakkaan
vapaaseen
käyttöön
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA
TARKOITTAA
16.5.2019 Etunimi Sukunimi33
Teknisen ja liiketoimintatiedon sekä olemassa olevan muun tiedon
soveltamista ja käyttöä yhdessä tässä laissa tarkoitettujen henkilötietojen
kanssa, kun tavoitteena on kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja
tuotteita, prosesseja ja palveluja 3 § 4 kohta
Esimerkkejä
• Hoitojen, lääkkeiden, menetelmien ja toimintamallien vaikuttavuuden
arviointi
• Terveysteknologian uusien tuotteiden tai ratkaisujen kehitys
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palveluprosessien vaikuttavuuden ja
tuottavuuden arviointi ja kehittäminen
EI ole esimerkiksi
• Myyntiä ja markkinointia
• Vakuutustoimintaa
KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN
ERITYISET EDELLYTYKSET 37 §
16.5.2019 Etunimi Sukunimi34
Lisäedellytykset tietopyynnössä
• edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa; tai
• kehittää sote-palveluja tai palvelujärjestelmää; taikka
• suojella yksilöiden terveyttä tai hyvinvointia taikka turvata heidän niihin
liittyviä oikeuksia ja vapauksia.
(nämä ovat TSA:n mukaisia käyttötarkoituksia, joihin kansallinen
liikkumavara voidaan perustaa)
KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN
37§:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISUUS
16.5.201935
• Sosiaali- ja terveystietoa koskeva kansallinen liikkumavara
perustuu TSA:n 6 art. 1 c tai e alakohtaan. C alakohdan mukaan
kansallisesti voidaan säätää yleisen edun mukaisesta käsittelystä.
• 6 art. 4 k. ; henkilötietojen jatkokäsittelystä voi säätää jäsenvaltion
lailla, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa
välttämättömän ja oikeasuhteisen toimenpiteen asetuksen 23 art.
tavoitteiden turvaamiseksi. Näitä tavoitteita ovat mm. yleiseen
etuun liittyvät tärkeät tavoitteet, kuten kansanterveys ja
sosiaaliturva sekä rekisteröidyn suojelu tai muille kuuluvat oikeudet
ja vapaudet.
• Ministeriö on esittänyt 37 §:n soveltamisalan rajattavaksi em.
tavoitteiden mukaiseksi.
• Kansallista liikkumavara on vain, jos henkilötietoja käsitellään lain
nojalla (PeV edellytti suostumuksen rajaamista: käsittely ei
suostumuksen nojalla mahdollista).
TIETEELLINEN TUTKIMUS JA TILASTOINTI 38 §
EI HENKILÖTIETOA
Lupaviranomaisen/
tilastoviranomaisen
PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §
+ 2.1 § + TietosuojaL+TSA)
Tilastoaineiston
kokoaminen ja
aggregoidun
tilastotiedon
muodostus
Luovutus
asiakkaan
vapaaseen
käyttöön
HENKILÖTIETOA
Tietoaineiston
kokoaminen ja
muodostus 36 §
(Lupaviranomainen/
Tilastoviranomainen/
Rekisterinpitäjä)
Luovutus
tietoturvalliseen
käyttöympäristöön
(Lupaviranomaisen/
Tilastokeskuksen/
Muun)
Asiakas
käyttää
aineistoa
Asiakkaan
TIETOPYYNTÖ 46 §
Asiakkaan
LUPAHAKEMUS 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Lupaviranomaisen/
tilastoviranomaisen/
rekisterinpitäjän
TIETOLUPA
(yleiset perusteet 35, 36 ja 43 §
> TietosuojaL+TSA)
OPETUS 39 §
• Sote-palvelunantajan asiakastietoja saa käsitellä salassapitovelvoitteiden
estämättä sekä opetusaineistojen valmistamiseksi sote-asiakastietoja
käsittelevän henkilöstön ja sote-ammattihenkilöiksi opiskelevien opetukseen,
jos se on välttämätöntä opetuksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
• Edellytyksenä on lisäksi, että käsittelylle on myönnetty tässä laissa tarkoitettu
tietolupa.
• Tunnisteellisina tietoja saa käyttää opetustilanteissa kuitenkin vain, jos
opetusta ei voida toteuttaa anonyyminä käsiteltävän tapauksen
harvinaislaatuisuuden, opetuksen luonteen tai muun vastaavan syyn
vuoksi.
• Opetusta antavan henkilön on informoitava opetusta seuraavia laissa
säädetystä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta seuraavista
sanktioista.
• Rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaista oikeutta
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä opetustarkoituksessa, jos tietojen käsittely
on välttämätöntä tapauksen harvinaislaatuisuuden vuoksi.
• Luvansaajan on hävitettävä opetustarkoitusta varten koottu erillinen
aineisto, kun se ei enää ole välttämätön kyseistä tarkoitusta varten.
Joni Komulainen16.5.201937
OPETUS 39 §
EI HENKILÖTIETOA
Lupaviranomaisen
PÄÄTÖS
HENKILÖTIETOA
Luovutus
tietoturvalliseen
käyttö-
ympäristöön
Luvan saada
käyttää
aineistoa
Tunnisteellisena vain jos opetusta
ei voida muuten toteuttaa tapauksen
harvinaislaatuisuuden, opetuksen
luonteen tai muun syyn vuoksi
Opetusta seuraavat on
informoitava
salassapito-
velvollisuudesta
Lupaviranomaisen
PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §)
Asiakkaan
TIETOPYYNTÖ 46 §
Asiakkaan
LUPAHAKEMUS 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Rekisterinpitäjän/
Lupaviranomaisen
TIETOLUPA
(yleiset perusteet 35 ja 43 §)
Rekisterinpitäjä antaa
omalle työntekijälle
luvan koota aineiston
itse
Tilastoaineiston
kokoaminen ja
aggregoidun
tilastotiedon
muodostus
Luovutus
asiakkaan
vapaaseen
käyttöön
Tietoaineiston
kokoaminen ja
muodostus 36 §
(Lupaviranomainen/
Tilastoviranomainen/
Rekisterinpitäjä)
Aineisto
rekisterinpitäjän
tieto-
järjestelmässä
VIRANOMAISEN SUUNNITTELU- JA
SELVITYSTEHTÄVÄT 40 §
EI HENKILÖTIETOA
Tilastoaineiston
kokoaminen ja
aggregoidun
tilastotiedon
muodostus
Luovutus
asiakkaan
vapaaseen
käyttöön
HENKILÖTIETOA
Tietoaineiston
kokoaminen ja
muodostus
Luovutus
tietoturvalliseen
käyttö-
ympäristöön
Asiakas
käyttää
aineistoa
40 §:n edellytykset:
• asianmukainen
tiedonhyödyntämissuunnitelma
• tietotarvetta ei voida toteuttaa ilman
henkilötietojen käsittelyä
Lupaviranomaisen
PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §)
Lupaviranomaisen/
rekisterinpitäjän
TIETOLUPA
(yleiset perusteet 35 ja 43 §)
Asiakkaan
TIETOPYYNTÖ 46 §
Asiakkaan
LUPAHAKEMUS 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §.
• Palvelujärjestelmää kyetään kehittämään vaikuttavampaan suuntaan
• Asiakkaiden saamien palveluiden tuloksellisuutta pystyttään seuraamaan
tehokkaasti
• Tunnisteellisten tietojen käsittely ja yhdistely mahdollistaa palvelunantajille
operatiivisen ja strategisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi.
• Toimintaa, tuotantoa ja taloutta kyetään ohjaamaan paremmin.
• Nykyään tuotantoprosessien kehittämiseen, potilaan hoidon kokonaisuuden
yhteensovittamiseen, asiakassegmentointiin ja muihin vastaaviin tuottavuutta
ja vaikuttavuutta parantaviin käyttötarkoituksiin tarvittavien tunnisteellisten
tietojen tulee olla hyödynnettävissä johtamistiedon pohjana reaaliaikaisesti,
jatkuvaluontoisesti ja kumuloituen, osana organisaatioiden päivittäistä
toimintaa ja ilman erillisten tutkimushankkeiden käynnistämistä.
• Palvelunantajalla tulee olla käytettävissään tietoa, jonka pohjalta se voi
vastata terveydenhuoltolaissa, sosiaalihuoltolaissa sekä alan
erityislainsäädännössä säädettyjen taikka sopimukseen pohjautuvien
tehtäviensä ja velvollisuuksiensa asianmukaisesta hoitamisesta.
Joni Komulainen16.5.201940
SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §.
• Palveluiden järjestäminen on sote-palvelunantajien lakiin perustuva tehtävä.
Pykälän tavoitteena on parantaa palvelunantajan tosiasiallisia
edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä
• Lain määritelmän mukaan tarkoitetaan ”tiedon käsittelemistä
palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja tuotantoprosesseissa toiminnan,
tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena”
• Pykälän 1 momentissa säädetään sote-palvelunantajan oikeudesta käsitellä
tunnisteellisina salassa pidettäviä ja arkaluonteisia henkilötietoja, jos se on
välttämätöntä sanotun palvelunantajan vastuulla toteutettavan
palvelutoiminnan tuottamista, seurantaa, arviointia, suunnittelua,
kehittämistä, johtamista ja valvontaa varten.
• Palvelunantaja ei tarvitsisi lupaa tietojen yhdistelyyn tai muuhun käsittelyyn
pykälässä säädetyssä tarkoituksessa, jos tiedot ovat syntyneet
palvelunantajan omassa toiminnassa tai se on niiden tietosuoja-
asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä.
Joni Komulainen16.5.201941
SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §.
• Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteesta, joissa palvelunantaja
voisi verrata omaa toimintaansa muiden palvelunantajien
toimintaan.
• Nämä tilanteet on rajattu palvelunantajan vastuulla toteutettavan
palvelutoiminnan tai palveluketjujen arviointiin, suunnitteluun
ja kehittämiseen.
• Tietolupaviranomainen voi 45 §:ssä säädetyin edellytyksin tuottaa
tarvittavan vertailuaineiston aggregoituna tilastotietona 45 §:n
mukaisesti tietopyynnön perusteella.
• Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kunnalla tai
kuntayhtymällä on tietojohtamisen tarkoituksessa oikeus
käsitellä ja yhdistellä tunnisteellisesti myös asiakastietoja, jotka
on tallennettu terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 §:n 1
momentissa tarkoitettuun yhteisrekisteriin. (Uusi)
Joni Komulainen16.5.201942
HENKILÖTIETOA
Tietolupaviranomainen vastaa kuitenkin Eläketurvakeskuksen,
Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tietoihin kohdistuvasta
tietolupapäätöksestä vain, jos kyseisiä tietoja yhdistetään 6 §:n 1—8 kohdassa
tarkoitettujen organisaatioiden tietoihin.
SOTE PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §
Aineiston
kokoaminen ja
muodostus omista
rekistereistä
Käsittely omassa
käyttöympäristössä
edellytykset:
• Tiedot syntyneet omassa toiminnassa tai
ovat omiin rekistereihin tallennettuja
• käyttö on välttämätöntä toiminnan
tuottamista, seurantaa, arviointia,
suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja
valvontaa varten
Rekisterinpitäjän oma
valtuutukseen
perustuva harkinta
käytön perusteista
SOTE-
palvelunantajan
tietotarve
omat
tiedot
Tarve
vertailuaineistoon
muilta
organisaatiolta
Tilastoaineiston
kokoaminen ja
aggregoidun
tilastotiedon
muodostus
Lupaviranomaisen
PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §)
Asiakkaan
TIETOPYYNTÖ 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Luovutus
asiakkaan
vapaaseen
käyttöön
SOTE VIRANOMAISOHJAUS JA -VALVONTA 42 §
EI HENKILÖTIETOA
HENKILÖTIETOA (ks. 40 § viranomaisselvityksestä ohjaavan viranomaisen osalta)
Tietoaineiston
kokoaminen ja
muodostus
Luovutus valvonta-
viranomaisen omaan
käyttöympäristöön
(17 §:n tietoturvallisen
käyttöpalvelun välityksellä)
Valvontaviranomainen
käyttää
Aineistoa lakisääteisiin
tehtäviinsä
Edellytykset:
Valvontaviranomaisella on muun lain
mukaan oikeus saada tunnisteellista tietoa
(oikeuttava säännös + tapauskohtaisen
tarpeen perustelu 42.2 §)
Valvontaviranomaisen
TIETOPYYNTÖ 42 §
Viranomaisen perusteltu
pyyntö 42.2 ja 42.3 §
Tilastoaineiston
kokoaminen ja
aggregoidun
tilastotiedon
muodostus
Luovutus
asiakkaan
vapaaseen
käyttöön
Lupaviranomaisen
PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §)
Asiakkaan
TIETOPYYNTÖ 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Lupaviranomaisen
PÄÄTÖS
(yleiset perusteet 45 §)
ANONYMISOINNIN TOIMINTAMALLI 51 §
a) Malli prosessin etenemisestä loppuun asti siltä osin kuin luvan antaja
on joku muu kuin tietolupaviranomainen, mutta tiedot toimitetaan
anonymisoitavaksi tietolupaviranomaiselle
51 § mukaisesti anonymisointi tapahtuu
• Jos tietoaineisto luovutetaan luvansaajalle anonymisoituna on
rekisterinpitäjän toimitettava luvan mukaiset tiedot
Tietolupaviranomaiselle esikäsiteltäväksi, yhdisteltäväksi ja
anonymisoitavaksi
• Tietolupaviranomainen luovuttaa aineiston luvansaajalle käsiteltäväksi
hyväksyttyyn tietoturvalliseen käyttöympäristöön
ANONYMISOINTI – PROSESSI
Luovutus
tietoturvalliseen
käyttöympäristöön
51 § (Lupaviranomaisen
tai muun toimijan)
Asiakas
käyttää
aineistoa
Asiakkaan
LUPAHAKEMUS 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Yksittäisen
rekisterinpitäjän
TIETOLUPA
(yleiset perusteet 35, 36 ja 43 §
> TietosuojaL+TSA)
a) Malli prosessin etenemisestä loppuun asti siltä osin kuin luvan antaja on
joku muu kuin tietolupaviranomainen, mutta tiedot toimitetaan
anonymisoitavaksi tietolupaviranomaiselle
Anonymisointi 51 §
(Lupaviranomainen
huomioiden asiakkaan tarve
yhteistyössä rekisterinpitäjän
kanssa)
Tietoaineiston
kokoaminen ja
muodostus 36 §
(Lupaviranomainen)
Aineistojen
toimittaminen
(rekisterinpitäjä)
Julkaisun
tekeminen
(asiakas/tutkija)
Julkaistavan
tulostiedon
anonymiteetin
varmistus 52 §
(Lupaviranomainen)
Artikkelin
julkaiseminen
Aikaisemmin esitetty
Tarkentava täydennys
JULKAISTAVAN TULOSTIEDON ANONYMITEETIN
VARMISTAMINEN 52 §
b) 52 §:n tietolupaviranomaisen vastuu julkistavien tulosten anonymisoinnin
varmistamisesta. Miten prosessi menee tietojen antamisesta alkaen
julkaisuvaiheeseen ja julkaisuvaiheessa (myös huomioiden jos julkaisuja tehdään
pidemmällä aikavälillä samasta aineistosta uudelleen)
52 § mukaisesti julkaisun tulostiedon anonymiteetin varmistaminen tapahtuu
• Kun tietoluvan nojalla on luovutettu tietoja käsiteltäväksi tietoturvallisessa
käyttöympäristössä, ja niiden pohjalta tuotettuja tuloksia halutaan julkaista, vastaa
tietolupaviranomainen julkaistavien tulosten tietojen anonymisoinnin
varmistamisesta, ellei tietoluvassa erikseen toisin mainita.
• Tietolupaviranomainen varmistaa julkaistavaksi tarkoitettujen tulosten
anonymisoinnin ja luovuttaa ne luvansaajalle vapaasti julkaistavaksi tämän
tekemän pyynnön ja pyyntöön liitetyn ehdotuksen perusteella riippumatta siitä,
onko tietoluvan myöntänyt yksittäinen rekisterinpitäjä vai Tietolupaviranomainen.
• Tietolupaviranomainen säilyttää aineiston muodostamisen kuvauksen 14 §
JULKAISTAVAN TULOSTIEDON ANONYMITEETIN
VARMISTAMINEN 52 §
b) 52 §:n tietolupaviranomaisen vastuu julkistavien tulosten anonymisoinnin
varmistamisesta. Miten prosessi menee tietojen antamisesta alkaen
julkaisuvaiheeseen ja julkaisuvaiheessa (myös huomioiden jos julkaisuja tehdään
pidemmällä aikavälillä samasta aineistosta uudelleen)
Luovutus
tietoturvalliseen
käyttöympäristöön
Asiakas
käyttää
aineistoa
Asiakkaan
LUPAHAKEMUS 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
Lupaviranomaisen/
tilastoviranomaisen/
rekisterinpitäjän
TIETOLUPA
(yleiset perusteet 35, 36 ja 43 §
> TietosuojaL+TSA)
Tietoaineiston
kokoaminen ja
muodostus 36 §
Julkaisun
tekeminen
(asiakas/tutkija)
Julkaistavan
tulostiedon
anonymiteetin
varmistus
(Lupaviranomainen)
Artikkelin
julkaiseminen
Aikaisemmin esitetty
Tarkentava täydennys
Tietoluvassa ilmaistaan tarve
julkaisun tulostietojen anonymiteetin
varmistamiseen
Mikäli asiakkaan tietotarve voidaan
toteuttaa aggregoidulla tilastotiedolla
käsitellään tietopyyntönä 43 § ja
anonymiteetin varmistamista ei tarvita
1
Tietolupaviranomainen
toteaa että julkaisun
tulostieto on
aggrekoitua
tilastotietoa
2
Tietolupaviranomainen toteaa, että
julkaisun osana on tulostietoja, joihin
voi liittyä jäännosriski
 Lupaviranomainen tuottaa
anonymisoidun tulostiedon tutkijan
tarpeen mukaisesti
3
UUSI AINEISTO
Tietoaineiston
kuvauksen ja pysyvän
tunnisteen
muodostaminen 14 §
JULKAISTAVAN TULOSTIEDON ANONYMITEETIN
VARMISTAMINEN 52 §
b) 52 §:n tietolupaviranomaisen vastuu julkistavien tulosten anonymisoinnin
varmistamisesta. Miten prosessi menee tietojen antamisesta alkaen
julkaisuvaiheeseen ja julkaisuvaiheessa (myös huomioiden jos julkaisuja tehdään
pidemmällä aikavälillä samasta aineistosta uudelleen)
Luovutus
tietoturvalliseen
käyttöympäristöön
Asiakas
käyttää
aineistoa
Asiakkaan
LUPAHAKEMUS 46 §
Tiedonhyödyntämis-
suunnitelma 46 §
TIETOLUPA
(yleiset perusteet 35, 36 ja 43 §
> TietosuojaL+TSA)
Tietoaineiston
uudelleen
kokoaminen ja
muodostus tai haku
säilytyksestä 36 §
Julkaisun
tekeminen
(asiakas/tutkija)
Julkaistavan
tulostiedon
anonymiteetin
varmistus
(Lupaviranomainen)
Artikkelin
julkaiseminen
Aikaisemmin esitetty
Tarkentava täydennys
OLEMASSA OLEVAN AINEISTON UUDELLEENKÄYTTÖ
Tieto mitä aikaisempaa
aineistoa halutaan käyttää
(pysyvä tunniste, löytyy
julkaistusta artikkelista)
(pysyvän tunnisteen
perusteella)
STM:N VERKKOSIVUILLA ON PALJON
INFORMAATIOTA
16.5.201950
Ks. https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen
UKK-kysymykset: https://stm.fi/usein-kysyttya-sote-
tiedon-toisiokaytosta
Ks. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki-
mahdollistaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tehokkaan-ja-
tietoturvallisen-kayton
LAINSÄÄDÄNNÖN
VALMISTELUN
VAIHEET
• Työryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi laiksi
• Lausunnolla syksyllä 2016, lausunnot löytyvät
Innokylästä
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1598477/lakiluonnoksesta-annetut-
lausunnot-lokakuu-2016-
• Ruotsinkielinen kuuleminen 11/16
• Asiantuntijatyöryhmä muokkasi esitystä 4/17
• Virkamiesvalmistelu kevät-kesä 2017
• HE eduskuntaan 26.10.2017
• Perustuslakivaliokunnan lausunto 1/2018 vp.
• Esityksen käsittely sosiaali- ja
terveysvaliokunnassa päättyi 1.3.2019. Mietintö
• Ensimmäinen käsittely 6.3.2019. Hyväksytty
toisessa käsittelyssä 13.3.2019.
• Voimaantulo keskeisiltä osiltaan 1.5.2019
alkaen, ks. siirtymäsäännökset
16.5.201951

More Related Content

What's hot

IBM Managed File Transfer Solutions Overview
IBM Managed File Transfer Solutions OverviewIBM Managed File Transfer Solutions Overview
IBM Managed File Transfer Solutions OverviewLightwell
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاريAli Masoombeigi
 
Clinical Decision Support Systems
Clinical Decision Support SystemsClinical Decision Support Systems
Clinical Decision Support Systemspradhasrini
 
عرض الانترنت في التعليم
عرض الانترنت في التعليمعرض الانترنت في التعليم
عرض الانترنت في التعليمfoza1
 
Hospital management system 1819095.pptx
Hospital management system 1819095.pptxHospital management system 1819095.pptx
Hospital management system 1819095.pptxRakshyaPariyar1
 
Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...
Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...
Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...Gigi Johnson
 
Health Informatics- Module 3-Chapter 1.pptx
Health Informatics- Module 3-Chapter 1.pptxHealth Informatics- Module 3-Chapter 1.pptx
Health Informatics- Module 3-Chapter 1.pptxArti Parab Academics
 
2017 HIPAA Clinical Research Training
2017 HIPAA Clinical Research Training2017 HIPAA Clinical Research Training
2017 HIPAA Clinical Research TrainingCynthia Holland
 
دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات...
 دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات... دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات...
دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات...Hassen Alaya
 
Computerized physician order entry (CPOE)
Computerized physician order entry (CPOE)Computerized physician order entry (CPOE)
Computerized physician order entry (CPOE)Norah Alfayez
 
الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكية
 الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكية الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكية
الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكيةDr. Essam Obaid ,Content Management ,6 Sigma,Smart Archiving
 
Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)
Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)
Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)Nawanan Theera-Ampornpunt
 
الحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوض
الحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوضالحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوض
الحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوضMuhammad Muawwad
 
Télécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e année
Télécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e annéeTélécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e année
Télécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e annéeTélécom Paris
 
De visie van Danny op enterprise-architectuur
De visie van Danny op enterprise-architectuurDe visie van Danny op enterprise-architectuur
De visie van Danny op enterprise-architectuurDanny Greefhorst
 
Markkinoinnin teoriat, osa ii
Markkinoinnin teoriat, osa iiMarkkinoinnin teoriat, osa ii
Markkinoinnin teoriat, osa iiJoni Salminen
 
Electronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare Industry
Electronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare IndustryElectronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare Industry
Electronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare IndustryCalance
 

What's hot (20)

IBM Managed File Transfer Solutions Overview
IBM Managed File Transfer Solutions OverviewIBM Managed File Transfer Solutions Overview
IBM Managed File Transfer Solutions Overview
 
Secondary use of health and social data
Secondary use of health and social data Secondary use of health and social data
Secondary use of health and social data
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
 
Clinical Decision Support Systems
Clinical Decision Support SystemsClinical Decision Support Systems
Clinical Decision Support Systems
 
عرض الانترنت في التعليم
عرض الانترنت في التعليمعرض الانترنت في التعليم
عرض الانترنت في التعليم
 
Hospital management system 1819095.pptx
Hospital management system 1819095.pptxHospital management system 1819095.pptx
Hospital management system 1819095.pptx
 
Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...
Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...
Messy Research: How to Make Qualitative Data Quantifiable and Make Messy Data...
 
Health Informatics- Module 3-Chapter 1.pptx
Health Informatics- Module 3-Chapter 1.pptxHealth Informatics- Module 3-Chapter 1.pptx
Health Informatics- Module 3-Chapter 1.pptx
 
Toisiolaki yleisesitys 2019
Toisiolaki yleisesitys 2019Toisiolaki yleisesitys 2019
Toisiolaki yleisesitys 2019
 
2017 HIPAA Clinical Research Training
2017 HIPAA Clinical Research Training2017 HIPAA Clinical Research Training
2017 HIPAA Clinical Research Training
 
دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات...
 دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات... دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات...
دور الجمعيات المهنية في تطوير قطاع المكتبات : الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات...
 
Computerized physician order entry (CPOE)
Computerized physician order entry (CPOE)Computerized physician order entry (CPOE)
Computerized physician order entry (CPOE)
 
Lean information
Lean informationLean information
Lean information
 
الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكية
 الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكية الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكية
الأرشفة الالكترونية فى مجتمع ادارة المعرفة فى ظل الحكومة الذكية
 
Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)
Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)
Electronic Health Records (ITCS404: IT for Healthcare Services)
 
الحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوض
الحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوضالحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوض
الحوسبة السحابية في بيئة المكتبات / إعداد محمد عبدالحميد معوض
 
Télécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e année
Télécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e annéeTélécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e année
Télécommunications : des données aux systèmes : filière ingénieur de 2e année
 
De visie van Danny op enterprise-architectuur
De visie van Danny op enterprise-architectuurDe visie van Danny op enterprise-architectuur
De visie van Danny op enterprise-architectuur
 
Markkinoinnin teoriat, osa ii
Markkinoinnin teoriat, osa iiMarkkinoinnin teoriat, osa ii
Markkinoinnin teoriat, osa ii
 
Electronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare Industry
Electronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare IndustryElectronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare Industry
Electronic Health Record System and Its Key Benefits to Healthcare Industry
 

Similar to Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki)

Laaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanne
Laaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanneLaaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanne
Laaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanneTHL
 
Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...
Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...
Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...Sitra / Hyvinvointi
 
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminen
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminenSosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminen
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminenTHL
 
Aarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaariAarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaariTHL
 
Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011
Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011
Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011Palveluseteli-hanke
 
Potilas- ja asiakastietojen käsittely
Potilas- ja asiakastietojen käsittelyPotilas- ja asiakastietojen käsittely
Potilas- ja asiakastietojen käsittelyPalveluseteli-hanke
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetTHL
 
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttöSosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttöSitra / Hyvinvointi
 
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaPekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaTHL
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 
Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet
Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudetAsiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet
Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudetTHL
 
Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet.
Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet. Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet.
Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet. Lastensuojelun Keskusliitto
 
Henkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmä
Henkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmäHenkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmä
Henkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmäPalveluseteli-hanke
 
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri VainioMediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri VainioMediconsult
 
Käyttöoikeudet ja asiayhteys
Käyttöoikeudet ja asiayhteysKäyttöoikeudet ja asiayhteys
Käyttöoikeudet ja asiayhteysTHL
 
Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...
Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...
Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...THL
 

Similar to Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki) (20)

Laaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanne
Laaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanneLaaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanne
Laaturekisterien lakipohja ja STM:n asetustyön tilanne
 
Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...
Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...
Kimmo Pitkänen esitys 170518 Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eet...
 
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminen
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminenSosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminen
Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallinen hyödyntäminen
 
Aarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaariAarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaari
 
Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011
Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011
Terveydenhuoltolain uudistus, FCG-seminaari, 19.1.2011
 
Potilas- ja asiakastietojen käsittely
Potilas- ja asiakastietojen käsittelyPotilas- ja asiakastietojen käsittely
Potilas- ja asiakastietojen käsittely
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
 
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttöSosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö
 
Asiakastietolain tilanne ja kehittämislinjaukset
Asiakastietolain tilanne ja kehittämislinjauksetAsiakastietolain tilanne ja kehittämislinjaukset
Asiakastietolain tilanne ja kehittämislinjaukset
 
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaPekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 
Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet
Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudetAsiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet
Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet
 
Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet.
Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet. Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet.
Lapsen yksityisyyden suoja somessa – oikeudelliset perusteet.
 
Henkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmä
Henkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmäHenkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmä
Henkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmä
 
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017
 
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri VainioMediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
Mediatri-päivän 21.8.2014 esitys_Karri Vainio
 
Itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen erityishuollossa
Itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen erityishuollossaItsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen erityishuollossa
Itsemääräämisoikeus ja sen rajoittaminen erityishuollossa
 
Käyttöoikeudet ja asiayhteys
Käyttöoikeudet ja asiayhteysKäyttöoikeudet ja asiayhteys
Käyttöoikeudet ja asiayhteys
 
Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...
Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...
Marjo Tervo: Kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungin korvaushoidon malliin s...
 

More from Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset

Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 

More from Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset (20)

Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
 
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
 
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptxÅldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
 
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...
 
Valtionavustushaku kunnille covid-19-kustannuksiin 2021
Valtionavustushaku kunnille covid-19-kustannuksiin 2021Valtionavustushaku kunnille covid-19-kustannuksiin 2021
Valtionavustushaku kunnille covid-19-kustannuksiin 2021
 
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
Ikakyvykkyytta ikaohjelmalla -webinaari 03.06.2021
 
Social Security Reform in Finland
Social Security Reform in FinlandSocial Security Reform in Finland
Social Security Reform in Finland
 
Reform av den sociala tryggheten
Reform av den sociala trygghetenReform av den sociala tryggheten
Reform av den sociala tryggheten
 
Sosiaaliturvauudistuksen esittely
Sosiaaliturvauudistuksen esittelySosiaaliturvauudistuksen esittely
Sosiaaliturvauudistuksen esittely
 
Erikoissairaanhoidon järjestäminen Uudellamaalla
Erikoissairaanhoidon järjestäminen UudellamaallaErikoissairaanhoidon järjestäminen Uudellamaalla
Erikoissairaanhoidon järjestäminen Uudellamaalla
 
Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskeva valmistelu
Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskeva valmisteluUudenmaan sote-erillisratkaisua koskeva valmistelu
Uudenmaan sote-erillisratkaisua koskeva valmistelu
 
Ehdotus erillisratkaisuksi Uudellemaalle
Ehdotus erillisratkaisuksi UudellemaalleEhdotus erillisratkaisuksi Uudellemaalle
Ehdotus erillisratkaisuksi Uudellemaalle
 
Usein kysytyt kysymykset Lastensuojelulain muutokset-koulutuksista
Usein kysytyt kysymykset Lastensuojelulain muutokset-koulutuksistaUsein kysytyt kysymykset Lastensuojelulain muutokset-koulutuksista
Usein kysytyt kysymykset Lastensuojelulain muutokset-koulutuksista
 
Ändringar i barnskyddslagen
Ändringar i barnskyddslagenÄndringar i barnskyddslagen
Ändringar i barnskyddslagen
 
Lastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutoksetLastensuojelulain muutokset
Lastensuojelulain muutokset
 
Vanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaihe
Vanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaiheVanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaihe
Vanhuspalvelulain muutokset, ensimmäinen vaihe
 
Aktiivimallin muutokset 1.4.2019
Aktiivimallin muutokset 1.4.2019Aktiivimallin muutokset 1.4.2019
Aktiivimallin muutokset 1.4.2019
 
Perhevapaatietoa medialle 280219
Perhevapaatietoa medialle 280219Perhevapaatietoa medialle 280219
Perhevapaatietoa medialle 280219
 

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki)

 • 1. LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ - KESKEISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN KÄSITTELYN JÄLKEEN Neuvotteleva virkamies, OTK Joni Komulainen
 • 2. HENKILÖTIETOJEN ENSISIJAINEN JA TOISSIJAINEN KÄYTTÖ 16.5.2019 Etunimi Sukunimi2
 • 3. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta Muita muuttuvia lakeja: Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki kuolemansyyn selvittämisestä, Laki sähköisestä lääkemääräyksestä Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä Laki sosiaali- ja terveystietojen Toissijaisesta käytöstä Uusittu laki Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksesta Tietosuoja-asetusLaki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, Asiakastietolaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Korvattavat lait: Uudet lait: Muuttuvat ja vaikuttavat säädökset: KORVATUT, UUDET JA MUUTTUNEET SÄÄDÖKSET Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus EU: 3
 • 4. LAIN TAVOITE 1 § Mahdollistaa 1. sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä 2. sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely, 3. sekä niiden yhdistäminen Kansaneläkelaitoksen, Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen henkilötietoihin. 4. Turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä. Joni Komulainen16.5.20194
 • 5. SOVELTAMISALA 2 § Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin, vaikka niitä ei olisi alun perin tallennettu mainitussa tarkoituksessa: 1) tilastointi; 2) tieteellinen tutkimus; 3) kehittämis- ja innovaatiotoiminta; 4) opetus; 5) tietojohtaminen; 6) sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta; sekä 7) viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä. Joni Komulainen16.5.20195
 • 6. PALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA ORGANISAATIOT SEKÄ TIETOAINEISTORAJAUKSET 6 § Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen sekä seuraavat viranomaiset ja organisaatiot: 1) sosiaali- ja terveysministeriö; 2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lukuun ottamatta sen tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämiä tietoja; 3) Kansaneläkelaitos siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan etuuskäsittelyn asiakassuhteessa tallennettuja henkilötietoja sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun reseptikeskukseen ja 5 kohdassa tarkoitettuun reseptiarkistoon tallennettuja tietoja lääkemääräyksistä ja niihin liittyvistä toimitustiedoista; 4) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; 5) aluehallintovirastot siltä osin kuin ne käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä asioita; Joni Komulainen16.5.20196
 • 7. PALVELUISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA ORGANISAATIOT SEKÄ TIETOAINEISTORAJAUKSET 6 § Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen sekä seuraavilla viranomaisilla ja organisaatioilla: 6) Työterveyslaitos siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan tietoja työperäisten sairauksien ja altistumismittausten rekistereistä sekä laitoksen potilasrekistereistä; 7) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus; 8) sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät; 9) Tilastokeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa (459/1973) tarkoitettuja tietoja; 10) Eläketurvakeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan Eläketurvakeskuksen rekistereihin sisältyviä välttämättömiä henkilötietoja, jotka koskevat työeläketurvan toimeenpanossa tallennettuja vakuutettujen työ- ja ansiotietoja sekä myönnettyjä etuuksia ja niiden perusteita mukaan lukien työkyvyttömyyseläkkeiden diagnoosit; sekä 11) Väestörekisterikeskus siltä osin kuin tämän lain mukaisiin tarkoituksiin tarvitaan henkilöiden perustietoja, henkilöiden perhesuhteita ja asuinpaikkoja koskevia tietoja sekä rakennustietoja väestötietojärjestelmästä. Joni Komulainen16.5.20197
 • 8. BIO- JA GEENI- PANKIT KANTA JA OMAKANTA TUTKI- MUS KEHIT- TÄMI- NEN JA INNO- VAATIOT OPE- TUS OH- JAUS JA VAL- VONTA SUUN- NITTELU SELVITY S KANS. TH:N REKIS- TERIT SOTE- TILASTO- AINEIS- TOT SOS.- EKON. TIEDOT TIETOPYYNNÖT: LUVAT, EETTINEN ENNAKKOARVIOINTI, TIETOSUOJA TIETOJEN SAANTI: TIETOAINEISTOJEN KOONTI, YHDISTELY, LUOVUTUS, SUOJAUS TIETO- JOHTA- MINEN LUPAVIRANOMAINEN (THL:N YHTEYDESSÄ) JA PALVELUOPERAATTORI SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT Aineiston käyttö Aineiston käsittely Aineisto Malmikasasta kansalliseksi aarteeksi - Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö Joni Komulainen8 TILAS- TOT
 • 9. Joni Komulainen9 NYT Käyttö tieteelliseen tutkimukseen ja tilastointiin Pitkäkestoinen prosessi Kuultava tietosuoja- valtuutettua Lupaviranomainen antaa luvan rekistereiden käytölle ja vastaa palvelusta: aineiston hallinta, yhdistely ja luovutus Lupa kysyttävä erikseen rekisterinpitäjiltä Aineistoa käsitellään tietoturvallisessa käyttöympäristössä Rekisterinpitäjät neuvovat tietojen käytössä Lupaprosessista häviää useamman rekisterin yhdistämiseen tarvittavat luvat  virtaviivaisempi ja yksinkertaisempi prosessi EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen Aineiston käyttö laajenee: tieteellinen tutkimus ja tilastointi, kehittäminen, innovaatiot, opetus ja tietojohtaminen Lupaviranomainen vastaa kootun aineiston tietosuoja- lainsäädännön mukaisesta käsittelystä Sähköinen lupaportaali, johon kuvataan aineistot (metatiedot; mitä, mihin käyttöön, missä) ja jossa on lupahakemukset liitevaatimuksineen. nykyinen eettinen käsittely osaksi JÄLKEEN LISÄKSI
 • 10.
 • 11. YLEISET VAIKUTUKSET • Uusi keskitetty lupaviranomainen ja tietoturvallinen ympäristö -> nopeuttaa tietojen saamista, mahdollistaa laajemmat käyttötarkoitukset • Tietojen yhdistely ja yksilöllinen käyttö - > tehokkaat hoidot ja uudet lääkkeet esim. riskiryhmille • Mahdollisuudet tutkimukseen ja tuotekehitykseen paranevat -> uutta liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja Etunimi Sukunimi
 • 12. HYÖDYT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄJILLE • Palveluntuottajien tietoja voi hyödyntää reaaliaikaisesti tietojohtamisessa -> helpottaa palveluiden toimivuuden ja vaikuttavuuden seurantaa, kehittämistä ja vertailua • Uusia palveluinnovaatioita syntyy helpommin -> kehittää palvelujärjestelmää asiakaslähtöisempään suuntaan ja luo pohjaa yksilöllisempään hoito- ja palvelukulttuuriin • sote-tietojen yhdistely ja tietopohjan laajentaminen auttaa kehittämään parempia ja tehokkaampia palveluja sekä asiakkaan kannalta toimivia sote-palvelukokonaisuuksia (esim. sote- palveluja paljon käyttäville) 16.5.201912 Etunimi Sukunimi
 • 13. 16.5.2019 Joni Komulainen HYÖDYT KANSALAISILLE • enemmän tutkimustietoa -> toimivampia palveluita ja tehokkaampia lääkkeitä • parempaa hoitoa ja hoivaa, kun tiedot ovat helpommin toimijoiden käytettävissä • vaikuttavammat sote-palvelut • tietoja käsitellään tietoturvallisessa ympäristössä, jolloin ne eivät joudu vahingossa vääriin käsiin
 • 14. HYÖDYT TUTKIJOILLE • Aggregoidut tilastomuotoiset tiedot saisi ilman käyttölupia tietopyynnöllä • sote-asiakastietoja sisältävien rekisterien käyttöluvista päättäisi jatkossa yksi viranomainen • laaja aineisto on helpommin saatavilla • vähemmän odottelua ja hallinnollisia vaiheita tietojen saamisessa • valmiiksi koottu ja homogenoitu aineisto • tutkimuksen ja osaamisen vahvistaminen 16.5.201914 Joni Komulainen
 • 15. 16.5.2019 HYÖDYT YRITYKSILLE • enemmän tutkimustietoa • laajempi aineisto helpommin saatavilla yhdeltä luukulta • paremmat innovaatiomahdollisuudet • uusia sovellusalueita • paremmat palveluiden ja liiketoimintaympäristön kehitysedellytykset • paremmat tuotekehitysmahdollisuudet • helpottaa sosiaali- ja terveyspalveluyritysten toimintaa
 • 16. KESKEISET MÄÄRITELMÄT Huom! HE:n termi käyttölupa muutettu termiksi TIETOLUPA • tietolupa lupa käsitellä määriteltyjä salassa pidettäviä henkilötietoja tai niistä johdettuja tietoja luvassa mainittuun käyttötarkoitukseen • tietopyyntö pyyntö saada tämän lain mukaiseen käyttötarkoitukseen henkilötiedoista muodostettua aggregoitua tilastotietoa (ei tunnistamisriskiä) • tietoturvallinen käyttöympäristö tietojärjestelmä ja fyysinen tila, jossa tietoja käsitellään, joissa tietoturvallisuus on asianmukaisesti varmistettu • tiedonhyödyntämissuunnitelma tutkimus-, hanke-, tms. suunnitelma, josta ilmenevät tietojen käyttötarkoitus, rekisterinpitäjä ja käsittelijät, käsittelyn oikeudellinen peruste sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat 16.5.201916
 • 17. KESKEISET MÄÄRITELMÄT • aggregoitu tilastotieto tilastomuotoista, luotettavasti anonymisoitua tietoa vrt. anonymisoitu tieto, johon sisältyy jäännösriski 16.5.201917
 • 18. STV KÄSITTELYSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET POHJAUTUVAT: • Perustuslakivaliokunnan lausuntoon • StV:n saamiin asiantuntijalausuntoihin • Kansanedustajien valiokuntakäsittelyssä esittämiin huomioihin ja kysymyksiin • Erityisesti anonymisoitujen tietojen käsittelyn sekä tietosuojan ja tietoturvan osalta STM:n kutsumien korkean tason asiantuntijoiden esittämiin ratkaisuihin. Joni Komulainen18
 • 19. SÄÄNNÖSMUUTOKSET KOHDISTUIVAT KESKEISIMMIN SEURAAVIIN SEIKKOIHIN: • Miten ehdotetun toisiolain nojalla käsiteltävien henkilötietojen tietoturva ja tietosuoja voidaan varmistaa. • Erityisesti varmistuksen tarve koski: - anonymisoitujen tietoaineistojen muodostamista ja käsittelyä sekä - vapaasti luovutettavia tietoja ja julkaistavia tuloksia. • Keskeisenä syynä varmistusten tarpeeseen on nopeasti kehittyvä, oppiva tekoäly sekä tietojenkäsittelylaitteiden voimakkaasti kasvavat laskentatehot Joni Komulainen19
 • 20. TIETOJEN ANONYMISOINTI JA ANONYMISOITUJEN TIETOJEN KÄSITTELY • Ministeriö esitti, että Anonymisointitehtävä keskitetään Tietolupaviranomaiselle, koska • vallitsevassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä anonymisointi vaatii erityistä tietotaitoa. • jos samoja tietoaineistoja anonymisoidaan eri tavoin eri yhteyksissä, on niistä erityisesti oppivan teköälyn avulla yhdistelemällä mahdollista myös pahantahtoisin tarkoituksin tunnistaa yksittäisiä henkilöitä ja heihin liittyviä ominaisuuksia tai tapahtumia. • => • Uutta tietoaineistoa anonymisoivalla viranomaisella oltava tieto, mitä muita anonymisoituja tietoaineistoja samasta aineistosta on tuotettu tai tuotetaan, ja miten niiden anonymisointi on toteutettu. (Vrt. isot yliopistosairaalat, Biopankit, kuntayhtymät…) • Tarvittaessa oikeutta käsitellä anonymisoitua tietoa tietoturvallisessa käyttöympäristössäkin on rajoitettava anonymiteetin varmistamiseksi, esim. rajaamalla kyselyiden määrää. Joni Komulainen20
 • 21. LAKISÄÄTEINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ ANONYMISOINNIN PERIAATELINJAUKSISTA PÄÄTTÄMÄÄN • Lausunnoissa esitettiin Tietolupaviranomaiselle keskitettäväksi anonymisointitehtävä, joka edellyttää merkittävää ajantasaista asiantuntemusta. Sitä ei kerry riittävästi nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä yksittäiselle viranomaiselle arkitoiminnassa. • Asiantuntijalausuntojen sekä STM:n kokoaman asiantuntijaryhmän mukaan Tietolupaviranomaiselle oli välttämätöntä nimittää korkean tason asiantuntijaryhmä laatimaan kulloisenkin parhaan tieteellisen tiedon pohjalta anonymisointia varten periaatelinjaukset. • Uusi 8 §:n 4 momentti Joni Komulainen21
 • 22. PERIAATTEET ANONYMITEETIN VARMISTAMISEKSI PeVin vaatimuksen perusteella lisätyt • Anonymisointi keskitetty lupaviranomaiselle, jolla paras asiantuntijaryhmä tukena • Tietopyyntö-prosessi aggregoidulle tilastotiedolle • Julkaistavan tulostiedon anonymiteetin varmistus-prosessi HEn aikaisemmat keskeiset keinot • Tietolupa-prosessi henkilötiedoille • Tietoturvallinen käyttöympäristö ja tietoturvalliset yhteydet (luovat edellytykset joustavalle keskitetylle anonymisoinnille) 16.5.2019 Etunimi Sukunimi22
 • 23. MUUTOKSIA SÄÄDÖSTASOLLA: • Edellä esitetyistä syistä HE:n mukainen, anonymisoituja tietoja koskeva 45 § on kokonaan muutettu. Uusi otsikko on Tietopyynnön käsittely. • 45 § koskee vain aggregoidussa tilastomuodossa luovutettavia tietoja, joista päättää ja jotka tuottaa aina Tietolupaviranomainen taikka, jos se pohjautuisi tilastoviranomaisen tietoihin, ao. tilastoviranomainen. • Aggregoitu tilastomuoto turvaa rekisteröityjen anonymiteetin niin, ettei tilastotietoja yhdistelemälläkään voida päätellä yksittäisiä rekisteröityjä tai heihin liittyviä tietoja. Lisätty 3 §:ään sanottu määritelmä uudeksi 18 kohdaksi. • Päätös ja toteutus edellyttää erityistä tietotaitoa ja siksi keskittämistä. 08.01.2019 Joni Komulainen23
 • 24. REKISTERINPITÄJIEN VELVOITTEISTA • Organisaatioiden vastuu tietolupapäätöksistä • Yksittäinen 6 §:ssä tarkoitettu organisaatio vastaa yksinomaan omiin henkilörekistereihinsä kohdistuvista tietolupapäätöksistä. Organisaatiot voisi kuitenkin sopia, että Tietolupaviranomainen vastaa päätöksistä sen puolesta. • Eduskuntakäsittelyn aikana on esitetty huoli, että Tietolupaviranomaisella ei olisi velvollisuutta tähän. • Valiokuntakäsittelyssä linjaus, että sanotut organisaatiot voisivat ilmoittaa Tietolupaviranomaiselle luopuvansa päätöstoimivallasta, jolloin vastuu päätöksistä siirtyisi Tietolupaviranomaiselle. 08.01.2019 Joni Komulainen24
 • 25. REKISTERINPITÄJIEN VELVOITTEISTA Organisaatioiden velvoite ja oikeus ylläpitää 10 §:ssä tarkoitettuja palveluita • Eduskuntakäsittelyssä esitettiin huoli, ettei kaikilla rekisterinpitäjillä ole tietoturvallista käyttöympäristöä (20 §) ja käyttöpalvelua (17 §) luovutettavien tietojen turvalliseksi käsittelemiseksi. Niiden rakentaminen olisi merkittävä kustannuskysymys. • HE:n tavoite oli hyödyntää ensisijaisesti Tietolupaviranomaisen keskitettyjä palveluita (ks. 20 § 1 ja 3 mom.) antaen kuitenkin organisaatioille mahdollisuus ylläpitää omaakin tietoturvallista käyttöympäristöä, kunhan se täyttää lain 21 - 29 §:ssä säädetyt edellytykset. • Siitä, ettei yksittäisellä rekisterinpitäjällä ole velvollisuutta ylläpitää kaikkia 10 §:n 3-7 kohdassa tarkoitettuja palveluja, säädetään nyt tarkemmin muutetuissa 11 §:n 3 momentissa ja 51 § 3 momentissa. 08.01.2019 Joni Komulainen25
 • 26. MITEN LUVAT JA TIETO SAADAAN? Lupa- tai tietopyyntö sähköisen järjestelmän kautta Tietojen luovuttaminen: • Aggregoidut tilastotiedot voidaan luovuttaa sellaisinaan • Henkilötietoja sisältävät tietoturvalliseen käyttöympäristöön TIetolupaviranomainen • myöntää aineiston tietoluvan tai hyväksyy tietopyynnön ja antaa käskyn palveluoperaattorille • kertoo päätöksestä tiedon tarvitsijalle Rekisterinpitäjät • neuvontapalvelu, tietoaineistokuvaukset ja tietojen luovutus lupahakemuksen tai tietopyynnön käsittelyä varten, luovuttaa lupaviranomaisen luvittamat tiedot palveluoperaattorille Palveluoperaattori • kerää tiedot, yhdistelee, pseudonymisoi, anonymisoi, luovuttaa käsiteltäväksi tietoturvalliseen käyttöympäristöön, jota itse ylläpitää tai jota vastaanottaja ylläpitää Tiedon tarvitsija 19.10.201726
 • 27. 16.5.201927 EI HENKILÖTIETOA • aggregoitu tilastotieto Voidaan julkaista yleiseen käyttöön TIETOAINEISTOT, JOISTA HENKILÖTIETOJA VOI PALJASTUA • henkilötunnus-tasoinen tietoaineisto • pseudonymisoitu tietoaineisto • anonymisoitu tietoaineisto, johon liittyy tunnistamisen jäännösriski Annetaan käyttöön tietoturvallisessa käyttöympäristössä Tietolupa 44 § Päätöksentekijä: Tietolupaviranomainen tai Rekisterinpitäjä Tietopyyntö 45 § Päätöksentekijä: Tietolupaviranomainen LUOVUTUSPERUSTEET
 • 28. • Ei koske Kannassa olevia tietoja muuta kuin tietopyynnön osalta • Sote palveluiden tietojohtaminen 41 § • Viranomaisohjaus ja -valvonta 42 § • Tieteellinen tutkimus ja tilastointi 38 § • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 37 § (vain 45 §!) • Opetus 39 § • Viranomaisen suunnittelu ja selvitystehtävät 40 § Rekisterinpitäjän omien tietojen käsittely asemavaltuudella TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET Tietopyyntö 45 § Päätöksentekijä: Tietolupaviranomainen Tietolupa 44 § Päätöksentekijä: Tietolupaviranomainen tai Viranomaisasemassa oleva rekisterinpitäjä Tietopyyntö 45 § Päätöksentekijä: Tietolupaviranomainen
 • 29. TIETOLUVAN PÄÄTTÄJÄ 44 § 16.5.2019 Etunimi Sukunimi29 • Päätöksen tietoluvasta tekee tietolupaviranomainen aina, jos se koskee • usean rekisterinpitäjän aineistoja 1 mom • Kanta-palveluihin tallennettuja henkilötietoja 1 mom • yksityisen rekisterinpitäjän tietoja 1 mom • Viranomaisasemassa oleva yksittäinen rekisterinpitäjä tekee päätöksen tietoluvasta omista rekisteriaineistoistaan 3 mom • koskee 6 §:n 1-8 kohdan rekisterinpitäjiä • voi ilmoittaa luovuttavansa vastuun päätöksentekoon myös omista tietoaineistoistaan tietolupaviranomaiselle
 • 30. TIETOLUVAN NOJALLA LUOVUTETUISTA TIEDOISTA JOHDETTUJEN TULOSTEN JULKAISEMINEN (UUSI 52 §) 16.5.201930 Edellytykset • Koskee tietoja, jotka on luovutettu tietoturvalliseen käyttöympäristöön ja • Koskee niitä tuloksia, jotka halutaan julkaista näiden tietojen pohjalta • Koskee kaikkia käyttötarkoituksia Päätöksentekijä • Julkaistavien tietojen anonymisoinnin varmistamisesta vastaa aina tietolupaviranomainen • Tulosten anonymisoinnin varmistaminen on keskitetty, jotta turvataan riittävä osaaminen ja yhtenäinen käytäntö tietosuojan varmistamiseksi
 • 32. KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA 37 § 16.5.201932 EI HENKILÖTIETOA Asiakkaan TIETOPYYNTÖ 46 § Lupaviranomaisen PÄÄTÖS (yleiset perusteet 45 §) Lisäedellytykset: 38.4 § TSA:n mukainen käyttötarkoitus (kansallinen liikkumavara) Tilastoaineiston kokoaminen ja aggregoidun tilaston muodostus Luovutus asiakkaan vapaaseen käyttöön Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 §
 • 33. KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTA TARKOITTAA 16.5.2019 Etunimi Sukunimi33 Teknisen ja liiketoimintatiedon sekä olemassa olevan muun tiedon soveltamista ja käyttöä yhdessä tässä laissa tarkoitettujen henkilötietojen kanssa, kun tavoitteena on kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, prosesseja ja palveluja 3 § 4 kohta Esimerkkejä • Hoitojen, lääkkeiden, menetelmien ja toimintamallien vaikuttavuuden arviointi • Terveysteknologian uusien tuotteiden tai ratkaisujen kehitys • Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palveluprosessien vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointi ja kehittäminen EI ole esimerkiksi • Myyntiä ja markkinointia • Vakuutustoimintaa
 • 34. KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN ERITYISET EDELLYTYKSET 37 § 16.5.2019 Etunimi Sukunimi34 Lisäedellytykset tietopyynnössä • edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa; tai • kehittää sote-palveluja tai palvelujärjestelmää; taikka • suojella yksilöiden terveyttä tai hyvinvointia taikka turvata heidän niihin liittyviä oikeuksia ja vapauksia. (nämä ovat TSA:n mukaisia käyttötarkoituksia, joihin kansallinen liikkumavara voidaan perustaa)
 • 35. KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN 37§:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISUUS 16.5.201935 • Sosiaali- ja terveystietoa koskeva kansallinen liikkumavara perustuu TSA:n 6 art. 1 c tai e alakohtaan. C alakohdan mukaan kansallisesti voidaan säätää yleisen edun mukaisesta käsittelystä. • 6 art. 4 k. ; henkilötietojen jatkokäsittelystä voi säätää jäsenvaltion lailla, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja oikeasuhteisen toimenpiteen asetuksen 23 art. tavoitteiden turvaamiseksi. Näitä tavoitteita ovat mm. yleiseen etuun liittyvät tärkeät tavoitteet, kuten kansanterveys ja sosiaaliturva sekä rekisteröidyn suojelu tai muille kuuluvat oikeudet ja vapaudet. • Ministeriö on esittänyt 37 §:n soveltamisalan rajattavaksi em. tavoitteiden mukaiseksi. • Kansallista liikkumavara on vain, jos henkilötietoja käsitellään lain nojalla (PeV edellytti suostumuksen rajaamista: käsittely ei suostumuksen nojalla mahdollista).
 • 36. TIETEELLINEN TUTKIMUS JA TILASTOINTI 38 § EI HENKILÖTIETOA Lupaviranomaisen/ tilastoviranomaisen PÄÄTÖS (yleiset perusteet 45 § + 2.1 § + TietosuojaL+TSA) Tilastoaineiston kokoaminen ja aggregoidun tilastotiedon muodostus Luovutus asiakkaan vapaaseen käyttöön HENKILÖTIETOA Tietoaineiston kokoaminen ja muodostus 36 § (Lupaviranomainen/ Tilastoviranomainen/ Rekisterinpitäjä) Luovutus tietoturvalliseen käyttöympäristöön (Lupaviranomaisen/ Tilastokeskuksen/ Muun) Asiakas käyttää aineistoa Asiakkaan TIETOPYYNTÖ 46 § Asiakkaan LUPAHAKEMUS 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Lupaviranomaisen/ tilastoviranomaisen/ rekisterinpitäjän TIETOLUPA (yleiset perusteet 35, 36 ja 43 § > TietosuojaL+TSA)
 • 37. OPETUS 39 § • Sote-palvelunantajan asiakastietoja saa käsitellä salassapitovelvoitteiden estämättä sekä opetusaineistojen valmistamiseksi sote-asiakastietoja käsittelevän henkilöstön ja sote-ammattihenkilöiksi opiskelevien opetukseen, jos se on välttämätöntä opetuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. • Edellytyksenä on lisäksi, että käsittelylle on myönnetty tässä laissa tarkoitettu tietolupa. • Tunnisteellisina tietoja saa käyttää opetustilanteissa kuitenkin vain, jos opetusta ei voida toteuttaa anonyyminä käsiteltävän tapauksen harvinaislaatuisuuden, opetuksen luonteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. • Opetusta antavan henkilön on informoitava opetusta seuraavia laissa säädetystä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta seuraavista sanktioista. • Rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaista oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä opetustarkoituksessa, jos tietojen käsittely on välttämätöntä tapauksen harvinaislaatuisuuden vuoksi. • Luvansaajan on hävitettävä opetustarkoitusta varten koottu erillinen aineisto, kun se ei enää ole välttämätön kyseistä tarkoitusta varten. Joni Komulainen16.5.201937
 • 38. OPETUS 39 § EI HENKILÖTIETOA Lupaviranomaisen PÄÄTÖS HENKILÖTIETOA Luovutus tietoturvalliseen käyttö- ympäristöön Luvan saada käyttää aineistoa Tunnisteellisena vain jos opetusta ei voida muuten toteuttaa tapauksen harvinaislaatuisuuden, opetuksen luonteen tai muun syyn vuoksi Opetusta seuraavat on informoitava salassapito- velvollisuudesta Lupaviranomaisen PÄÄTÖS (yleiset perusteet 45 §) Asiakkaan TIETOPYYNTÖ 46 § Asiakkaan LUPAHAKEMUS 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Rekisterinpitäjän/ Lupaviranomaisen TIETOLUPA (yleiset perusteet 35 ja 43 §) Rekisterinpitäjä antaa omalle työntekijälle luvan koota aineiston itse Tilastoaineiston kokoaminen ja aggregoidun tilastotiedon muodostus Luovutus asiakkaan vapaaseen käyttöön Tietoaineiston kokoaminen ja muodostus 36 § (Lupaviranomainen/ Tilastoviranomainen/ Rekisterinpitäjä) Aineisto rekisterinpitäjän tieto- järjestelmässä
 • 39. VIRANOMAISEN SUUNNITTELU- JA SELVITYSTEHTÄVÄT 40 § EI HENKILÖTIETOA Tilastoaineiston kokoaminen ja aggregoidun tilastotiedon muodostus Luovutus asiakkaan vapaaseen käyttöön HENKILÖTIETOA Tietoaineiston kokoaminen ja muodostus Luovutus tietoturvalliseen käyttö- ympäristöön Asiakas käyttää aineistoa 40 §:n edellytykset: • asianmukainen tiedonhyödyntämissuunnitelma • tietotarvetta ei voida toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä Lupaviranomaisen PÄÄTÖS (yleiset perusteet 45 §) Lupaviranomaisen/ rekisterinpitäjän TIETOLUPA (yleiset perusteet 35 ja 43 §) Asiakkaan TIETOPYYNTÖ 46 § Asiakkaan LUPAHAKEMUS 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 §
 • 40. SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §. • Palvelujärjestelmää kyetään kehittämään vaikuttavampaan suuntaan • Asiakkaiden saamien palveluiden tuloksellisuutta pystyttään seuraamaan tehokkaasti • Tunnisteellisten tietojen käsittely ja yhdistely mahdollistaa palvelunantajille operatiivisen ja strategisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi. • Toimintaa, tuotantoa ja taloutta kyetään ohjaamaan paremmin. • Nykyään tuotantoprosessien kehittämiseen, potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamiseen, asiakassegmentointiin ja muihin vastaaviin tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantaviin käyttötarkoituksiin tarvittavien tunnisteellisten tietojen tulee olla hyödynnettävissä johtamistiedon pohjana reaaliaikaisesti, jatkuvaluontoisesti ja kumuloituen, osana organisaatioiden päivittäistä toimintaa ja ilman erillisten tutkimushankkeiden käynnistämistä. • Palvelunantajalla tulee olla käytettävissään tietoa, jonka pohjalta se voi vastata terveydenhuoltolaissa, sosiaalihuoltolaissa sekä alan erityislainsäädännössä säädettyjen taikka sopimukseen pohjautuvien tehtäviensä ja velvollisuuksiensa asianmukaisesta hoitamisesta. Joni Komulainen16.5.201940
 • 41. SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §. • Palveluiden järjestäminen on sote-palvelunantajien lakiin perustuva tehtävä. Pykälän tavoitteena on parantaa palvelunantajan tosiasiallisia edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä • Lain määritelmän mukaan tarkoitetaan ”tiedon käsittelemistä palvelunantajan asiakas-, palvelu- ja tuotantoprosesseissa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena” • Pykälän 1 momentissa säädetään sote-palvelunantajan oikeudesta käsitellä tunnisteellisina salassa pidettäviä ja arkaluonteisia henkilötietoja, jos se on välttämätöntä sanotun palvelunantajan vastuulla toteutettavan palvelutoiminnan tuottamista, seurantaa, arviointia, suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja valvontaa varten. • Palvelunantaja ei tarvitsisi lupaa tietojen yhdistelyyn tai muuhun käsittelyyn pykälässä säädetyssä tarkoituksessa, jos tiedot ovat syntyneet palvelunantajan omassa toiminnassa tai se on niiden tietosuoja- asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Joni Komulainen16.5.201941
 • 42. SOTE-PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 §. • Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteesta, joissa palvelunantaja voisi verrata omaa toimintaansa muiden palvelunantajien toimintaan. • Nämä tilanteet on rajattu palvelunantajan vastuulla toteutettavan palvelutoiminnan tai palveluketjujen arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. • Tietolupaviranomainen voi 45 §:ssä säädetyin edellytyksin tuottaa tarvittavan vertailuaineiston aggregoituna tilastotietona 45 §:n mukaisesti tietopyynnön perusteella. • Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, kunnalla tai kuntayhtymällä on tietojohtamisen tarkoituksessa oikeus käsitellä ja yhdistellä tunnisteellisesti myös asiakastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhteisrekisteriin. (Uusi) Joni Komulainen16.5.201942
 • 43. HENKILÖTIETOA Tietolupaviranomainen vastaa kuitenkin Eläketurvakeskuksen, Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tietoihin kohdistuvasta tietolupapäätöksestä vain, jos kyseisiä tietoja yhdistetään 6 §:n 1—8 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden tietoihin. SOTE PALVELUIDEN TIETOJOHTAMINEN 41 § Aineiston kokoaminen ja muodostus omista rekistereistä Käsittely omassa käyttöympäristössä edellytykset: • Tiedot syntyneet omassa toiminnassa tai ovat omiin rekistereihin tallennettuja • käyttö on välttämätöntä toiminnan tuottamista, seurantaa, arviointia, suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja valvontaa varten Rekisterinpitäjän oma valtuutukseen perustuva harkinta käytön perusteista SOTE- palvelunantajan tietotarve omat tiedot Tarve vertailuaineistoon muilta organisaatiolta Tilastoaineiston kokoaminen ja aggregoidun tilastotiedon muodostus Lupaviranomaisen PÄÄTÖS (yleiset perusteet 45 §) Asiakkaan TIETOPYYNTÖ 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Luovutus asiakkaan vapaaseen käyttöön
 • 44. SOTE VIRANOMAISOHJAUS JA -VALVONTA 42 § EI HENKILÖTIETOA HENKILÖTIETOA (ks. 40 § viranomaisselvityksestä ohjaavan viranomaisen osalta) Tietoaineiston kokoaminen ja muodostus Luovutus valvonta- viranomaisen omaan käyttöympäristöön (17 §:n tietoturvallisen käyttöpalvelun välityksellä) Valvontaviranomainen käyttää Aineistoa lakisääteisiin tehtäviinsä Edellytykset: Valvontaviranomaisella on muun lain mukaan oikeus saada tunnisteellista tietoa (oikeuttava säännös + tapauskohtaisen tarpeen perustelu 42.2 §) Valvontaviranomaisen TIETOPYYNTÖ 42 § Viranomaisen perusteltu pyyntö 42.2 ja 42.3 § Tilastoaineiston kokoaminen ja aggregoidun tilastotiedon muodostus Luovutus asiakkaan vapaaseen käyttöön Lupaviranomaisen PÄÄTÖS (yleiset perusteet 45 §) Asiakkaan TIETOPYYNTÖ 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Lupaviranomaisen PÄÄTÖS (yleiset perusteet 45 §)
 • 45. ANONYMISOINNIN TOIMINTAMALLI 51 § a) Malli prosessin etenemisestä loppuun asti siltä osin kuin luvan antaja on joku muu kuin tietolupaviranomainen, mutta tiedot toimitetaan anonymisoitavaksi tietolupaviranomaiselle 51 § mukaisesti anonymisointi tapahtuu • Jos tietoaineisto luovutetaan luvansaajalle anonymisoituna on rekisterinpitäjän toimitettava luvan mukaiset tiedot Tietolupaviranomaiselle esikäsiteltäväksi, yhdisteltäväksi ja anonymisoitavaksi • Tietolupaviranomainen luovuttaa aineiston luvansaajalle käsiteltäväksi hyväksyttyyn tietoturvalliseen käyttöympäristöön
 • 46. ANONYMISOINTI – PROSESSI Luovutus tietoturvalliseen käyttöympäristöön 51 § (Lupaviranomaisen tai muun toimijan) Asiakas käyttää aineistoa Asiakkaan LUPAHAKEMUS 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Yksittäisen rekisterinpitäjän TIETOLUPA (yleiset perusteet 35, 36 ja 43 § > TietosuojaL+TSA) a) Malli prosessin etenemisestä loppuun asti siltä osin kuin luvan antaja on joku muu kuin tietolupaviranomainen, mutta tiedot toimitetaan anonymisoitavaksi tietolupaviranomaiselle Anonymisointi 51 § (Lupaviranomainen huomioiden asiakkaan tarve yhteistyössä rekisterinpitäjän kanssa) Tietoaineiston kokoaminen ja muodostus 36 § (Lupaviranomainen) Aineistojen toimittaminen (rekisterinpitäjä) Julkaisun tekeminen (asiakas/tutkija) Julkaistavan tulostiedon anonymiteetin varmistus 52 § (Lupaviranomainen) Artikkelin julkaiseminen Aikaisemmin esitetty Tarkentava täydennys
 • 47. JULKAISTAVAN TULOSTIEDON ANONYMITEETIN VARMISTAMINEN 52 § b) 52 §:n tietolupaviranomaisen vastuu julkistavien tulosten anonymisoinnin varmistamisesta. Miten prosessi menee tietojen antamisesta alkaen julkaisuvaiheeseen ja julkaisuvaiheessa (myös huomioiden jos julkaisuja tehdään pidemmällä aikavälillä samasta aineistosta uudelleen) 52 § mukaisesti julkaisun tulostiedon anonymiteetin varmistaminen tapahtuu • Kun tietoluvan nojalla on luovutettu tietoja käsiteltäväksi tietoturvallisessa käyttöympäristössä, ja niiden pohjalta tuotettuja tuloksia halutaan julkaista, vastaa tietolupaviranomainen julkaistavien tulosten tietojen anonymisoinnin varmistamisesta, ellei tietoluvassa erikseen toisin mainita. • Tietolupaviranomainen varmistaa julkaistavaksi tarkoitettujen tulosten anonymisoinnin ja luovuttaa ne luvansaajalle vapaasti julkaistavaksi tämän tekemän pyynnön ja pyyntöön liitetyn ehdotuksen perusteella riippumatta siitä, onko tietoluvan myöntänyt yksittäinen rekisterinpitäjä vai Tietolupaviranomainen. • Tietolupaviranomainen säilyttää aineiston muodostamisen kuvauksen 14 §
 • 48. JULKAISTAVAN TULOSTIEDON ANONYMITEETIN VARMISTAMINEN 52 § b) 52 §:n tietolupaviranomaisen vastuu julkistavien tulosten anonymisoinnin varmistamisesta. Miten prosessi menee tietojen antamisesta alkaen julkaisuvaiheeseen ja julkaisuvaiheessa (myös huomioiden jos julkaisuja tehdään pidemmällä aikavälillä samasta aineistosta uudelleen) Luovutus tietoturvalliseen käyttöympäristöön Asiakas käyttää aineistoa Asiakkaan LUPAHAKEMUS 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § Lupaviranomaisen/ tilastoviranomaisen/ rekisterinpitäjän TIETOLUPA (yleiset perusteet 35, 36 ja 43 § > TietosuojaL+TSA) Tietoaineiston kokoaminen ja muodostus 36 § Julkaisun tekeminen (asiakas/tutkija) Julkaistavan tulostiedon anonymiteetin varmistus (Lupaviranomainen) Artikkelin julkaiseminen Aikaisemmin esitetty Tarkentava täydennys Tietoluvassa ilmaistaan tarve julkaisun tulostietojen anonymiteetin varmistamiseen Mikäli asiakkaan tietotarve voidaan toteuttaa aggregoidulla tilastotiedolla käsitellään tietopyyntönä 43 § ja anonymiteetin varmistamista ei tarvita 1 Tietolupaviranomainen toteaa että julkaisun tulostieto on aggrekoitua tilastotietoa 2 Tietolupaviranomainen toteaa, että julkaisun osana on tulostietoja, joihin voi liittyä jäännosriski  Lupaviranomainen tuottaa anonymisoidun tulostiedon tutkijan tarpeen mukaisesti 3 UUSI AINEISTO Tietoaineiston kuvauksen ja pysyvän tunnisteen muodostaminen 14 §
 • 49. JULKAISTAVAN TULOSTIEDON ANONYMITEETIN VARMISTAMINEN 52 § b) 52 §:n tietolupaviranomaisen vastuu julkistavien tulosten anonymisoinnin varmistamisesta. Miten prosessi menee tietojen antamisesta alkaen julkaisuvaiheeseen ja julkaisuvaiheessa (myös huomioiden jos julkaisuja tehdään pidemmällä aikavälillä samasta aineistosta uudelleen) Luovutus tietoturvalliseen käyttöympäristöön Asiakas käyttää aineistoa Asiakkaan LUPAHAKEMUS 46 § Tiedonhyödyntämis- suunnitelma 46 § TIETOLUPA (yleiset perusteet 35, 36 ja 43 § > TietosuojaL+TSA) Tietoaineiston uudelleen kokoaminen ja muodostus tai haku säilytyksestä 36 § Julkaisun tekeminen (asiakas/tutkija) Julkaistavan tulostiedon anonymiteetin varmistus (Lupaviranomainen) Artikkelin julkaiseminen Aikaisemmin esitetty Tarkentava täydennys OLEMASSA OLEVAN AINEISTON UUDELLEENKÄYTTÖ Tieto mitä aikaisempaa aineistoa halutaan käyttää (pysyvä tunniste, löytyy julkaistusta artikkelista) (pysyvän tunnisteen perusteella)
 • 50. STM:N VERKKOSIVUILLA ON PALJON INFORMAATIOTA 16.5.201950 Ks. https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen UKK-kysymykset: https://stm.fi/usein-kysyttya-sote- tiedon-toisiokaytosta Ks. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-laki- mahdollistaa-sosiaali-ja-terveystietojen-tehokkaan-ja- tietoturvallisen-kayton
 • 51. LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELUN VAIHEET • Työryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi laiksi • Lausunnolla syksyllä 2016, lausunnot löytyvät Innokylästä https://www.innokyla.fi/web/verkosto1598477/lakiluonnoksesta-annetut- lausunnot-lokakuu-2016- • Ruotsinkielinen kuuleminen 11/16 • Asiantuntijatyöryhmä muokkasi esitystä 4/17 • Virkamiesvalmistelu kevät-kesä 2017 • HE eduskuntaan 26.10.2017 • Perustuslakivaliokunnan lausunto 1/2018 vp. • Esityksen käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa päättyi 1.3.2019. Mietintö • Ensimmäinen käsittely 6.3.2019. Hyväksytty toisessa käsittelyssä 13.3.2019. • Voimaantulo keskeisiltä osiltaan 1.5.2019 alkaen, ks. siirtymäsäännökset 16.5.201951