บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

31,220 views

Published on

Published in: Education

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 1. 1. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 1บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 2บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 3บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑ กฎหมาย ๒๖ กราบเรือ ๕๑ กันดาร ๗๖ แกละ๒ กตัญญู ๒๗ กริ้ว ๕๒ กัลยา ๗๗ แกว่ง๓ กบในกะลาครอบ ๒๘ กรุงเทพฯ ๕๓ กายา ๗๘ แกว่งไกว๔ กบเลือกนาย ๒๙ กฤษณา ๕๔ การ์ตูน ๗๙ แก้วสารพัดนึก๕ กรณี ๓๐ กล ๕๕ กาดัด ๘๐ โกร๋น๖ กรรโชก ๓๑ กลมกลืน ๕๖ กานัล ๘๑ ขนาด๗ กรรณ ๓๒ กล้อง ๕๗ กาเนิด ๘๒ ขนานนาม๘ กรรม ๓๓ กลั่นแกล้ง ๕๘ กาบัง ๘๓ ขบขัน๙ กรรมสิทธิ์ ๓๔ กล้า ๕๙ กาพร้า ๘๔ ขบคิด๑๐ กร่อน ๓๕ กล้าแกร่ง ๖๐ กิ้งกาได้ทอง ๘๕ ขมันขมี๑๑ กระจัดกระจาย ๓๖ กล้าหาญ ๖๑ กิจจา ๘๖ ขมีขมัน๑๒ กระเช้า ๓๗ กล้าหาญชาญชัย๖๒ กินนร ๘๗ ขโมย๑๓ กระโชก ๓๘ กวีพื้นบ้าน ๖๓ กิริยา ๘๘ ขยัน๑๔ กระเซอะกระเซิง ๓๙ กษัตริย์ ๖๔ กิโลเมตร ๘๙ ขยับ๑๕ กระดาษ ๔๐ กสิกรรม ๖๕ กุมาร ๙๐ ขยาย๑๖ กระโดน ๔๑ กสิกิจ ๖๖ กูณฑ์ ๙๑ ขรัวตา๑๗ กระต่ายตื่นตูม ๔๒ กองกูณฑ์ ๖๗ เกย ๙๒ ขรุขระ๑๘ กระตุก ๔๓ กอบ ๖๘ เกรอะ ๙๓ ขลาด๑๙ กระทั่ง ๔๔ กอสวะ ๖๙ เกศ ๙๔ ขลาดกลัว๒๐ กระทาย ๔๕ กะพริบ ๗๐ เกศา ๙๕ ขลุก๒๑ กระทิง ๔๖ กะรุ่งกะริ่ง ๗๑ เกษตร ๙๖ ขวักไขว่๒๒ กระแทก ๔๗ กะเหรี่ยง ๗๒ เกษมศานต์ ๙๗ ขวัญ๒๓ กระเปาะ ๔๘ กะโหลก ๗๓ เกียรติ ๙๘ ข้อง๒๔ กระเพื่อม ๔๙ กังวล ๗๔ แกรง ๙๙ ขอโทษ๒๕ กระสวย ๕๐ กังหัน ๗๕ แกล้ม ๑๐๐ ขะมุกขะมอม
 4. 4. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 4บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑๐๑ ขันชะเนาะ ๑๒๖ ค้นคว้า ๑๕๑ คันหัวคันหู ๑๗๖ งอกงาม๑๐๒ ขันธ์ ๕ ๑๒๗ คนพาล ๑๕๒ คา ๑๗๗ งอมแงม๑๐๓ ขับขาน ๑๒๘ คนละทิศคนละทาง ๑๕๓ คางคกขึ้นวอ ๑๗๘ งาสาร๑๐๔ ขับไส ๑๒๙ คนละไม้คนละมือ ๑๕๔ คาดการณ์ ๑๗๙ เงินตรา๑๐๕ ขากรรไกร ๑๓๐ คบพาลพาลพาไปหาผิด๑๕๕ คาประพันธ์ ๑๘๐ จมูก๑๐๖ ข้าพระพุทธเจ้า ๑๓๑ คมคาย ๑๕๖ คุณค่า ๑๘๑ จระเข้๑๐๗ ข้าวยากหมากแพง๑๓๒ ครอบครอง ๑๕๗ คุ้นเคย ๑๘๒ จอมปลวก๑๐๘ ข่าวสาร ๑๓๓ ครอบคลุม ๑๕๘ คุ้มครอง ๑๘๓ จักรยาน๑๐๙ ข้าวเหนียว ๑๓๔ คร้าน ๑๕๙ คุ้ยเขี่ย ๑๘๔ จักรวาล๑๑๐ ขี้เกียจ ๑๓๕ คร่าคร่า ๑๖๐ คุยเฟื่องเรื่องราว ๑๘๕ จังฑาล๑๑๑ ขี้ขลาด ๑๓๖ ครื้นเครง ๑๖๑ คู่ครอง ๑๘๖ จังหวะ๑๑๒ ขี้ขลาดตาขาว ๑๓๗ ครุฑ ๑๖๒ เคร่งขรึม ๑๘๗ จาบัลย์๑๑๓ เข็ญ ๑๓๘ ครุ่นคิด ๑๖๓ เคราะห์ ๑๘๘ จ้าละหวั่น๑๑๔ เข็นครก ขึ้นภูเขา ๑๓๙ คล่องแคล่ว ๑๖๔ เครื่องบัตรพลี ๑๘๙ จานรรจ์๑๑๕ เข้มแข็ง ๑๔๐ คละคลุ้ง ๑๖๕ เคลิบเคลิ้ม ๑๙๐ จิตวิญญาณ๑๑๖ เข็มแข็งอดทน ๑๔๑ คลาไคล ๑๖๖ เคลื่อนไหว ๑๙๑ จินตนาการ๑๑๗ เขม้น ๑๔๒ คล่า ๑๖๗ เคลือบ ๑๙๒ จีรัง๑๑๘ เขฬะ ๑๔๓ ความเพียร ๑๖๘ เคหา ๑๙๓ จีวร๑๑๙ เขิน ๑๔๔ ควายหงาน ๑๖๙ เคอะเขิน ๑๙๔ จุติ๑๒๐ แข็งขัน ๑๔๕ คอมพิวเตอร์ ๑๗๐ เคารพ ๑๙๕ จุลินทรีย์๑๒๑ แข็งแข็งแกร่ง ๑๔๖ คะนึง ๑๗๑ แคร่ ๑๙๖ เจตนา๑๒๒ แข็งแรง ๑๔๗ คัน ๑๗๒ โคลง ๑๙๗ เจรจา๑๒๓ โขดหิน ๑๔๘ คันคะเยอ ๑๗๓ ไคลคลา ๑๙๘ เจริญเติบโต๑๒๔ คงคา ๑๔๙ คันเบ็ด ๑๗๔ เฆี่ยน ๑๙๙ เจ้าบทเจ้ากลอน๑๒๕ คณิตศาสตร์ ๑๕๐ คันไม้คันมือ ๑๗๕ งดงาม ๒๐๐ ตามใจ
 5. 5. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 5บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๒๐๑ เจ้าอาวาส ๒๒๖ ชนนี ๒๕๑ ชีพจร ๒๗๖ เทวดา๒๐๒ เจื้อยแจ้ว ๒๒๗ ชนบท ๒๕๒ ชีวิต ๒๗๗ เนตร๒๐๓ ใจปลาซิว ๒๒๘ ชลาลัย ๒๕๓ ชีวิตจิตใจ ๒๗๘ เนรมิต๒๐๔ ใจพระ ๒๒๙ ชโลม ๒๕๔ ชีวิตชีวา ๒๗๙ เนา๒๐๕ ใจเพชร ๒๓๐ ช่วยเหลือ ๒๕๕ ชุมชน ๒๘๐ เนิบช้า๒๐๖ ใจไม้ไส้ระกา ๒๓๑ ช่วยเหลือเจือจาน ๒๕๖ ชุลมุน ๒๘๑ เนืองนิตย์๒๐๗ ใจยักษ์ใจมาร ๒๓๒ ชอล์ก ๒๕๗ เชิงตะกอน ๒๘๒ แถลงไข๒๐๘ ใจหิน ๒๓๓ ชอุ่ม ๒๕๘ เชิญชวน ๒๘๓ แทรก๒๐๙ ใจเหล็ก ๒๓๔ ชะล่าใจ ๒๕๙ เชี่ยวชาญ ๒๘๔ โทษ๒๑๐ ไจไหม ๒๓๕ ชัฏ ๒๖๐ ซอย ๒๘๕ ไตร่ตรอง๒๑๑ ฉงน ๒๓๖ ช้า ๆ ได้พร้า เล่มงาม ๒๖๑ ซัง ๒๘๖ ไถล๒๑๒ ฉบับ ๒๓๗ ชาญฉลาด ๒๖๒ ซาก ๒๘๗ ฐานะ๒๑๓ ฉลาด ๒๓๘ ชาด ๒๖๓ ซี่โครง ๒๘๘ ณรงค์๒๑๔ ฉลาม ๒๓๙ ชาติ ๒๖๔ เซนต์ ๒๘๙ ดวงจันทร์๒๑๕ ฉวัดเฉวียน ๒๔๐ ชาติไก่ชนขนหัวไม่ต้องการ๒๖๕ ไซร้ ๒๙๐ ดัดแปลง๒๑๖ ฉันมิตร ๒๔๑ ชาติพันธุ์ ๒๖๖ ฌาณ ๒๙๑ ดาเนิน๒๑๗ เฉก ๒๔๒ ชาติเสือจับเนื้อกินเอง ๒๖๗ ญาณ ๒๙๒ ดาผุดดาว่าย๒๑๘ เฉพาะ ๒๔๓ ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อ๒๖๘ เดโช ๒๙๓ ดินทราย๒๑๙ โฉงฉาง ๒๔๔ ชาติเสือไม่ทิ้งลาย ๒๖๙ เตลิด ๒๙๔ ดิรัจฉาน๒๒๐ โฉมงาม ๒๔๕ ชาย ๒๗๐ เถลิง ๒๙๕ ดึกดื่น๒๒๑ โฉมฉิน ๒๔๖ ชายทะเล ๒๗๑ เถาวัลย์ ๒๙๖ ดึกดื่นค่อนคืน๒๒๒ โฉมตรู ๒๔๗ ชายหาด ๒๗๒ เทพไท ๒๙๗ ดุริยางค์๒๒๓ โฉมตรู ๒๔๘ ชายไหวชายแครง ๒๗๓ เทพนิยาย ๒๙๘ ต้นแบบ๒๒๔ โฉมยง ๒๔๙ ชาระ ๒๗๔ เทพบุตร ๒๙๙ ต้นโพธิ์๒๒๕ โฉมศรี ๒๕๐ ชีพ ๒๗๕ เทพารักษ์ ๓๐๐ ต้นกาเนิด
 6. 6. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 6บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๓๐๑ ต้นตอ ๓๒๖ ถวาย ๓๕๑ ทะนุถนอม ๓๗๖ นัยน์ตา๓๐๒ ต้นสายปลายเหตุ๓๒๗ ถวิล ๓๕๒ ทะนุถนอมกล่อมเกลา๓๗๗ นัวเนีย๓๐๓ ตระหนก ๓๒๘ ถักทอ ๓๕๓ ทะมัดทะแมง ๓๗๘ นาคี๓๐๔ ตระหนัก ๓๒๙ ถักร้อย ๓๕๔ ทะลาย ๓๗๙ นางเทวี๓๐๕ ตรัส ๓๓๐ ถาวร ๓๕๕ ทักษะ ๓๘๐ นางนวล๓๐๖ ตรึกตรอง ๓๓๑ ทบทวน ๓๕๖ ทั่ง ๓๘๑ นายงาน๓๐๗ ตรึกตรา ๓๓๒ ทยอย ๓๕๗ ทั้งปวง ๓๘๒ นาวา๓๐๘ ตลก ๓๓๓ ทรง ๓๕๘ ทันสมัย ๓๘๓ น้าเนตร๓๐๙ ตวง ๓๓๔ ทรชน ๓๕๙ ทับ ๓๘๔ น้าใจ๓๑๐ ตวาด ๓๓๕ ทรัพยากรธรรมชาติ ๓๖๐ ทัศนะ ๓๘๕ น้าใสใจจริง๓๑๑ ต่อล้อต่อเถียง ๓๓๖ ทรมาร ๓๖๑ ทานองเสนาะ ๓๘๖ น้าพักน้าแรง๓๑๒ ตะเกียกตะกาย ๓๓๗ ทระนง ๓๖๒ ทานาย ๓๘๗ น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า๓๑๓ ตะโกน ๓๓๘ ทรามเชย ๓๖๓ ทุเลา ๓๘๘ นิทรา๓๑๔ ตะไคร่ ๓๓๙ ทรามวัย ๓๖๔ ทุรชน ๓๘๙ นิมิต๓๑๕ ตะกราม ๓๔๐ ทรุด ๓๖๕ ทูลลา ๓๙๐ นิยม๓๑๖ ตะกุกตะกัก ๓๔๑ ท่วย ๓๖๖ ธรรมชาติ ๓๙๑ นิรันดร์๓๑๗ ตั๊กแตน ๓๔๒ ทศกัณฑ์ ๓๖๗ ธรรมดา ๓๙๒ บ่๓๑๘ ตั้งครรภ์ ๓๔๓ ท้อง ๓๖๘ นกเขาชวา ๓๙๓ บท๓๑๙ ตัวอ่อน ๓๔๔ ท้องนา ๓๖๙ นงเยาว์ ๓๙๔ บทกวี๓๒๐ ตานาน ๓๔๕ ท้องนาท้องไร่ ๓๗๐ นงคราญ ๓๙๕ บทบาท๓๒๑ ตาหนิ ๓๔๖ ท้องฟ้า ๓๗๑ นงราม ๓๙๖ บทเพลง๓๒๒ ตุ๊กตา ๓๔๗ ท้องยุ้งพุงกระสอบ๓๗๒ นมัสการ ๓๙๗ บทเรียน๓๒๓ ถนอม ๓๔๘ ท้องร่อง ๓๗๓ นฤโทษ ๓๙๘ บทละคร๓๒๔ ถนัด ๓๔๙ ทะเล้น ๓๗๔ นักธุรกิจ ๓๙๙ บ่ม๓๒๕ ถล่ม ๓๕๐ ทะเลาะ ๓๗๕ นักปราชญ์ ๔๐๐ บ่มเพาะ
 7. 7. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 7บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๔๐๑ บรรดา ๔๒๖ บุคคล ๔๕๑ ประสงค์ ๔๗๖ ปลายปลื้ม๔๐๒ บรรดาศักดิ์ ๔๒๗ บุญญาธิการ ๔๕๒ ประสงค์ร้าย ๔๗๗ ปลาร้า๔๐๓ บรรทัด ๔๒๘ บุรุษ ๔๕๓ ประสบการณ์ ๔๗๘ ปลาวาฬ๔๐๔ บรรยากาศ ๔๒๙ บุษบากร ๔๕๔ ประสา ๔๗๙ ปอย๔๐๕ บรรลัย ๔๓๐ บูรพาทิศ ๔๕๕ ประสาน ๔๘๐ ปัจจุบัน๔๐๖ บรรลุ ๔๓๑ เบี้ย ๔๕๖ ประสูติ ๔๘๑ ปัญญา๔๐๗ บริเวณ ๔๓๒ โบราณ ๔๕๗ ประเสริฐ ๔๘๒ ปัญหา๔๐๘ บวงสรวง ๔๓๓ โบราณสถาน ๔๕๘ ประหลาด ๔๘๓ ป่าโปร่ง๔๐๙ บ่อน ๔๓๔ ปกากญอ ๔๕๙ ประหวั่น ๔๘๔ เปรย๔๑๐ บังคมลา ๔๓๕ ปฏิกิริยา ๔๖๐ ปรัก ๔๘๕ เปรอะ๔๑๑ บั้งไฟ ๔๓๖ ปฏิบัติ ๔๖๑ ปรักหักพัง ๔๘๖ เปรียบเทียบ๔๑๒ บังอาจ ๔๓๗ ปฏิเสธ ๔๖๒ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง๔๘๗ เปลวไฟ๔๑๓ บังเอิญ ๔๓๘ ปรบมือ ๔๖๓ ปรากฏ ๔๘๘ เปลี่ยนแปลง๔๑๔ บัณฑิต ๔๓๙ ประจักษ์ ๔๖๔ ปราชญ์ ๔๘๙ เปาะแปะ๔๑๕ บันดาล ๔๔๐ ประจิม ๔๖๕ ปรารถนา ๔๙๐ เปี่ยมล้นฤามี๔๑๖ บากบั่น ๔๔๑ ประชากร ๔๖๖ ปรารภ ๔๙๑ โปรด๔๑๗ บาดาล ๔๔๒ ประดาบ ๔๖๗ ปราศจาก ๔๙๒ โปรดปราน๔๑๘ บาท ๔๔๓ ประตูชัย ๔๖๘ ปราศรัย ๔๙๓ โปรยปราย๔๑๙ บ้านจัดสรร ๔๔๔ ประถม ๔๖๙ ปราสาท ๔๙๔ ผงก๔๒๐ บาป ๔๔๕ ประเปรียว ๔๗๐ ปริญญา ๔๙๕ ผจญภัย๔๒๑ บ่าย ๔๔๖ ประพันธ์ ๔๗๑ ปรีชา ๔๙๖ ผลัด๔๒๒ บ่ายคล้อย ๔๔๗ ประเพณี ๔๗๒ ปรีดา ๔๙๗ ผลัดกันรุกผลัดกันรับ๔๒๓ บาเพ็ญ ๔๔๘ ประเภท ๔๗๓ ปรึกษา ๔๙๘ ผลัดผ้า๔๒๔ บิณฑบาต ๔๔๙ ประโยชน์ ๔๗๔ ปรุโปร่ง ๔๙๙ ผลาญ๔๒๕ บิตุรงค์ ๔๕๐ ประวัติศาสตร์ ๔๗๕ ปลอม ๕๐๐ ผลิ
 8. 8. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 8บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๕๐๑ ผลิดอก ๕๒๖ ฝนทั่งให้เป็นเข็ม ๕๕๑ พระขรรค์ ๕๗๖ พลโยธา๕๐๒ ผักหวาน ๕๒๗ ฝนไม่มีเค้า ๕๕๒ พระดาริ ๕๗๗ พลาดพลั้ง๕๐๓ ผักหวานป่า ๕๒๘ ฝนไล่ช้าง ๕๕๓ พระทัย ๕๗๘ พลิ้ว๕๐๔ ผันผาย ๕๒๙ ฝนสั่งฟ้า ๕๕๔ พระธุดงค์ ๕๗๙ พลี๕๐๕ ผันผิน ๕๓๐ ฝนสั่งฟ้าปลาสั่งหนอง๕๕๕ พระบาท ๕๘๐ พ้อ๕๐๖ ผ่านเกล้า ๕๓๑ พงศ์ ๕๕๖ พระพักตร์ ๕๘๑ พ่อครัว๕๐๗ ผายผัน ๕๓๒ พงศาวดาร ๕๕๗ พระมหากษัตริย์ ๕๘๒ พะเยิบ๕๐๘ ผ่ายหน้า ๕๓๓ พจนานุกรม ๕๕๘ พระยุคลบาท ๕๘๓ พะรุงพะรัง๕๐๙ ผ้าหยักรั้ง ๕๓๔ พญาอินทรี ๕๕๙ พระราชทาน ๕๘๔ พักตร์๕๑๐ ผิดหวัง ๕๓๕ พณิชย์ ๕๖๐ พระราชนิพนธ์ ๕๘๕ พักผ่อน๕๑๑ ผิวพรรณ ๕๓๖ พณิชยการ ๕๖๑ พระราชวัง ๕๘๖ พักผ่อนหย่อนใจ๕๑๒ ผีเรือน ๕๓๗ พนา ๕๖๒ พระราชา ๕๘๗ พักพิง๕๑๓ ผูกพัน ๕๓๘ พนาดร ๕๖๓ พระสลา ๕๘๘ พักฟื้น๕๑๔ ผู้เยาว์ ๕๓๙ พนาลัย ๕๖๔ พระองค์ ๕๘๙ พันธุ์๕๑๕ เผชิญ ๕๔๐ พนาวัลย์ ๕๖๕ พระอักษร ๕๙๐ พากเพียร๕๑๖ เผลอไผล ๕๔๑ พบปะสังสรรค์ ๕๖๖ พระอินทร์ ๕๙๑ พาล๕๑๗ เผ่าพันธุ์ ๕๔๒ พยนต์ ๕๖๗ พระโอรส ๕๙๒ พานัก๕๑๘ แผนการ ๕๔๓ พยัก ๕๖๘ พระโอษฐ์ ๕๙๓ พิกล๕๑๙ แผนงาน ๕๔๔ พยักหน้า ๕๖๙ พลัดพราก ๕๙๔ พิจารณ์๕๒๐ แผนที่ ๕๔๕ พยางค์ ๕๗๐ พรายน้า ๕๙๕ พิจารณา๕๒๑ ไผท ๕๔๖ พยายาม ๕๗๑ พรายไม้ ๕๙๖ พิทักษ์๕๒๒ ฝนชะช่อมะม่วง ๕๔๗ พรรณ ๕๗๒ พริ้งพราว ๕๙๗ พิธีการ๕๒๓ ฝนตกก็แช่งฝนแล้งก็ด่า๕๔๘ พรรณนา ๕๗๓ พฤกษา ๕๙๘ พินิจ๕๒๔ ฝนตกขี้หมูไหล ๕๔๙ พร้อง ๕๗๔ พลบค่า ๕๙๙ พิพัฒน์๕๒๕ ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ๕๕๐ พระกรุณาธิคุณ ๕๗๕ พลเมือง ๖๐๐ พิศ
 9. 9. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 9บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๖๐๑ พิเศษ ๖๒๖ ฟื้นไข้ ๖๕๑ มหันต์ ๖๗๖ ไม้จันทน์๖๐๒ พิษ ๖๒๗ ฟื้นตัว ๖๕๒ มหัศจรรย์ ๖๗๗ ยศ๖๐๓ พิษฐาน ๖๒๘ ฟืม ๖๕๓ มเหสี ๖๗๘ ยศถาบรรดาศักดิ์๖๐๔ พิสมัย ๖๒๙ ฟุ้งเฟื่อง ๖๕๔ มอญ ๖๗๙ ยาง๖๐๕ พิสูจน์ ๖๓๐ ภพไตร ๖๕๕ มะเกลือ ๖๘๐ ยาตรา๖๐๖ พึ่งพาอาศัย ๖๓๑ ภยันตราย ๖๕๖ มะพร้าว ๖๘๑ ยาเสพติด๖๐๗ พืชพันธุ์ธัญญาหาร๖๓๒ ภรรยา ๖๕๗ มะเฟือง ๖๘๒ ย่ายี๖๐๘ พู่กัน ๖๓๓ ภัตตาหาร ๖๕๘ มั่งคั่ง ๖๘๓ ยุค๖๐๙ พู่ระหง ๖๓๔ ภาคเรียน ๖๕๙ มังสา ๖๘๔ ยุบล๖๑๐ เพชร ๖๓๕ ภาพ ๖๖๐ มันสาปะหลัง ๖๘๕ ยุรยาตร๖๑๑ เพ็ญ ๖๓๖ ภาพลวงตา ๖๖๑ มั่นหมาย ๖๘๖ เย็บปักถักร้อย๖๑๒ เพ็ดทูล ๖๓๗ ภารกิจ ๖๖๒ มัวหมอง ๖๘๗ เยอะแยะ๖๑๓ เพริศ ๖๓๘ ภาวนา ๖๖๓ มาตร ๖๘๘ เยาวมาลย์๖๑๔ เพริศพราย ๖๓๙ ภาษาอังกฤษ ๖๖๔ มารดร ๖๘๙ เยาว์วัย๖๑๕ เพลิดเพลิน ๖๔๐ ภิรมย์ ๖๖๕ มารยา ๖๙๐ เยื่อใย๖๑๖ เพาะชา ๖๔๑ ภุมรา ๖๖๖ มารศรี ๖๙๑ เยื่อใยไมตรี๖๑๗ เพาะปลูก ๖๔๒ ภูต ๖๖๗ ม้าศึก ๖๙๒ แยบคาย๖๑๘ เพียบ ๖๔๓ ภูมิใจ ๖๖๘ ม้าอารี ๖๙๓ แยบยล๖๑๙ เพียร ๖๔๔ ภูมิศาสตร์ ๖๖๙ มี่ ๖๙๔ โยชน์๖๒๐ แพะรับบาป ๖๔๕ ม้ง ๖๗๐ มีดพร้า ๖๙๕ โยธา๖๒๑ โพล้เพล้ ๖๔๖ มนต์ ๖๗๑ มืดทะมึน ๖๙๖ โยโส๖๒๒ ไพร่พล ๖๔๗ มนุษย์ ๖๗๒ เมล็ด ๖๙๗ ใยไหม๖๒๓ ไพรวัลย์ ๖๔๘ มรณัง ๖๗๓ แมลง ๖๙๘ รกร้าง๖๒๔ ไพรสิณฑ์ ๖๔๙ มฤต ๖๗๔ แมลงเม่า ๖๙๙ รณรงค์๖๒๕ ไพรี ๖๕๐ ม้วยมรณ์ ๖๗๕ โมหันต์ ๗๐๐ รถยนต์
 10. 10. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 10บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๗๐๑ ร่มรื่น ๗๒๖ เรื่องกล้วยๆ ๗๕๑ เลิศล้า ๗๗๖ เว็บไซต์๗๐๒ ร่วมด้วยช่วยกัน๗๒๗ เรื่องราว ๗๕๒ เลือกสรร ๗๗๗ เวี่ย๗๐๓ รสชาติ ๗๒๘ เรือสาเภา ๗๕๓ โลงศพ ๗๗๘ เวียนหัว๗๐๔ รหัส ๗๒๙ แร้ง ๗๕๔ ไล่เลี่ย ๗๗๙ ศรัทธา๗๐๕ ร่องรอย ๗๓๐ โรงช้าง ๗๕๕ วงจรชีวิต ๗๘๐ ศักดานุภาพ๗๐๖ ระพึง ๗๓๑ ฤกษ์ ๗๕๖ วรรณคดี ๗๘๑ ศักดิ์ศรี๗๐๗ ระมัดระวัง ๗๓๒ ฤดู ๗๕๗ วัฒนธรรม ๗๘๒ ศัตรู๗๐๘ ระยาง ๗๓๓ ฤดูกาล ๗๕๘ วัดวาอาราม ๗๘๓ ศัสตรา๗๐๙ ระยิบ ๗๓๔ ฤทธี ๗๕๙ วัตถุ ๗๘๔ ศาสนสถาน๗๑๐ ระโยงระยาง ๗๓๕ ฤาม้วย ๗๖๐ วันทา ๗๘๕ ศิลปวัฒนธรรม๗๑๑ ระรวย ๗๓๖ ฤาษีแปลงสาร ๗๖๑ วันวาน ๗๘๖ ศิลปิน๗๑๒ ระลอก ๗๓๗ ล้อเลียน ๗๖๒ วัยเยาว์ ๗๘๗ เศรษฐกิจพอเพียง๗๑๓ ระเหระหน ๗๓๘ ละเมียดละไม ๗๖๓ วางแผน ๗๘๘ เศรษฐี๗๑๔ รังเกียจ ๗๓๙ ละล่าละลัก ๗๖๔ วาสนา ๗๘๙ เศร้า๗๑๕ รับสั่ง ๗๔๐ ละห้อย ๗๖๕ วิ่งผลัด ๗๙๐ เศร้าสร้อย๗๑๖ รางวัล ๗๔๑ ละอ่อน ๗๖๖ วิจัย ๗๙๑ เศษ๗๑๗ ราชมนเทียร ๗๔๒ ลักษณะ ๗๖๗ วิจารณ์ ๗๙๒ โศกศัลย์๗๑๘ ราชวัง ๗๔๓ ล้าต้า ๗๖๘ วิจิตร ๗๙๓ โศกเศร้า๗๑๙ รามัญ ๗๔๔ ลาธาร ๗๖๙ วิญญาณ ๗๙๔ โศกา๗๒๐ ร่าไร ๗๔๕ ลาน้าเหมือง ๗๗๐ วิทยา ๗๙๕ สกล๗๒๑ รื่นรมย์ ๗๔๖ ล้าเลิศ ๗๗๑ วิบัติ ๗๙๖ สงกา๗๒๒ รุ่งราง ๗๔๗ ลึกลับ ๗๗๒ วิพากษ์วิจารณ์ ๗๙๗ สงคราม๗๒๓ รูปทรง ๗๔๘ ลูกจัน ๗๗๓ วิมาน ๗๙๘ สงบ๗๒๔ รูปภาพ ๗๔๙ เล่ห์ ๗๗๔ วิริยะ ๗๙๙ สงสัย๗๒๕ เรี่ยราย ๗๕๐ เลอะ ๗๗๕ เวทมนตร์ ๘๐๐ สงสาร
 11. 11. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 11บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๘๐๑ สดใส ๘๒๖ สมุนไพร ๘๕๑ สังเกต ๘๗๖ สาแดง๘๐๒ สดับ ๘๒๗ สยาม ๘๕๒ สังเกตการณ์ ๘๗๗ สาเนียง๘๐๓ สนทนา ๘๒๘ สรง ๘๕๓ สังสรรค์ ๘๗๘ สาบัดสานวน๘๐๔ สนธยา ๘๒๙ สรรค์สร้าง ๘๕๔ สังหรณ์ ๘๗๙ สาเภา๘๐๕ สนาม ๘๓๐ สรรพ ๘๕๕ สัญญา ๘๘๐ สาราญ๘๐๖ สนามกอล์ฟ ๘๓๑ สรรเสริญ ๘๕๖ สัญญาณ ๘๘๑ สาเร็จ๘๐๗ สนามรบ ๘๓๒ สระ ๘๕๗ สันดาน ๘๘๒ สิ่งแวดล้อม๘๐๘ สนิทสนม ๘๓๓ สร้างสรรค์ ๘๕๘ สัปดาห์ ๘๘๓ สินทรัพย์๘๐๙ สนิม ๘๓๔ สราญ ๘๕๙ สัมผัส ๘๘๔ สินบน๘๑๐ สนุกสนาน ๘๓๕ สรุป ๘๖๐ สัมพันธ์ ๘๘๕ สิ้นเยื่อขาดใย๘๑๑ สบง ๘๓๖ สลด ๘๖๑ สัมโมทนียกถา ๘๘๖ สีดา๘๑๒ สบาย ๘๓๗ สลับ ๘๖๒ สาคร ๘๘๗ สีสัน๘๑๓ สภาพ ๘๓๘ สลา ๘๖๓ สาธุชน ๘๘๘ สืบสันดาน๘๑๔ สมฐาน ๘๓๙ สวยสดงดงาม ๘๖๔ สานต่อ ๘๘๙ สืบสาน๘๑๕ สมเด็จ ๘๔๐ สวรรค์ ๘๖๕ สาบสูญ ๘๙๐ สืบสาวราวเรื่อง๘๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๘๔๑ สวิง ๘๖๖ สาบเสือ ๘๙๑ สื่อสาร๘๑๗ สมบัติ ๘๔๒ สหาย ๘๖๗ สามารถ ๘๙๒ สุขเกษมศานต์๘๑๘ สมอ ๘๔๓ สอดประสาน ๘๖๘ สาร ๘๙๓ สุขสันต์๘๑๙ สมอง ๘๔๔ สะกดรอย ๘๖๙ สารคดี ๘๙๔ สุจริต๘๒๐ สมัคร ๘๔๕ สะดุ้ง ๘๗๐ สารพัด ๘๙๕ สุดลูกหูลูกตา๘๒๑ สมัครสมานสามัคคี ๘๔๖ สะเทือนใจ ๘๗๑ สารพัน ๘๙๖ สุดสวาท๘๒๒ สมา ๘๔๗ สะบัด ๘๗๒ สารภาพ ๘๙๗ สุนัข๘๒๓ สมาคม ๘๔๘ สะอื้น ๘๗๓ สาละวน ๘๙๘ สุภาพ๘๒๔ สมาธิ ๘๔๙ สักการะ ๘๗๔ สาแหรก ๘๙๙ สุภาษิต๘๒๕ สมุทร ๘๕๐ สักครู่ ๘๗๕ สาคัญ ๙๐๐ สุริยา
 12. 12. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 12บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๙๐๑ สุริโย ๙๒๖ หยัน ๙๕๑ เหนื่อย ๙๗๖ อบรม๙๐๒ สูญเสีย ๙๒๗ หยากไย่ ๙๕๒ เหนื่อยหอบ ๙๗๗ อบรมบ่มเพาะ๙๐๓ เสด็จ ๙๒๘ หยาด ๙๕๓ เหมหงส์ ๙๗๘ อบอุ่น๙๐๔ เสน่ห์ ๙๒๙ หยามเหยียด ๙๕๔ เหยี่ยว ๙๗๙ อภินิหาร๙๐๕ เสนหา ๙๓๐ หรรษา ๙๕๕ เหยื่อ ๙๘๐ อภิปราย๙๐๖ เสนาบดี ๙๓๑ หฤหันต์ ๙๕๖ เหยือกน้า ๙๘๑ อมนุษย์๙๐๗ เสนาะ ๙๓๒ หลงกล ๙๕๗ เหลือบ ๙๘๒ อยุธยา๙๐๘ เสนี ๙๓๓ หลอกหลอน ๙๕๘ แหนงหน่าย ๙๘๓ อร่อย๙๐๙ เสบียง ๙๓๔ หลักฐาน ๙๕๙ โหยไห้ ๙๘๔ อร่าม๙๑๐ เสพ ๙๓๕ หลักแหลม ๙๖๐ โหรา ๙๘๕ อรุณ๙๑๑ เสร็จ ๙๓๖ หลับใหล ๙๖๑ โหวกเหวก ๙๘๖ อวลไอ๙๑๒ เสริม ๙๓๗ หลื้อ ๙๖๒ ไหวพริบ ๙๘๗ อวสาน๙๑๓ เสริมแรง ๙๓๘ หวาดเสียว ๙๖๓ ไหวหวั่น ๙๘๘ อสนี๙๑๔ เสี่ยงทาย ๙๓๙ หวุดหวิด ๙๖๔ องอาจ ๙๘๙ อ่อนใจ๙๑๕ เสื่อมโทรม ๙๔๐ ห่อน ๙๖๕ องอาจสามารถ ๙๙๐ อ่อนโยน๙๑๖ แสงอรุณ ๙๔๑ หอยสังข์ ๙๖๖ อดอยากปากแห้ง ๙๙๑ อ่อนหวาน๙๑๗ โสภา ๙๔๒ หัวป่า ๙๖๗ อดีต ๙๙๒ อ่อนไหว๙๑๘ ไสยศาสตร์ ๙๔๓ หัวระแหง ๙๖๘ อธิบาย ๙๙๓ อ่อนอกอ่อนใจ๙๑๙ หงส์ ๙๔๔ หัวเสีย ๙๖๙ อธิษฐาน ๙๙๔ อ่อนแอ๙๒๐ หงอย ๙๔๕ หางเสือ ๙๗๐ อนันต์ ๙๙๕ อัชฌาสัย๙๒๑ หงุดหงิด ๙๔๖ หุ่นยนต์ ๙๗๑ อนารยธรรม ๙๙๖ อันตราย๙๒๒ หมดไส้หมดพุง๙๔๗ หูทวนลม ๙๗๒ อนุเคราะห์ ๙๙๗ อัศจรรย์๙๒๓ หม่นหมอง ๙๔๘ เหตุการณ์ ๙๗๓ อนุญาต ๙๙๘ อาขยาน๙๒๔ หมอกควัน ๙๔๙ เหตุผล ๙๗๔ อนุทิน ๙๙๙ อาฆาต๙๒๕ หยวกกล้วย ๙๕๐ เหนียมอาย ๙๗๕ อนุรักษ์ ๑,๐๐๐ อางขนาง
 13. 13. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 13บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕คำที่ คำ คำที่ คำ๑,๐๐๑ อาจ ๑,๐๒๖ อุทก๑,๐๐๒ อาจิณ ๑,๐๒๗ อุทยาน๑,๐๐๓ อาเจียน ๑,๐๒๘ ประวัติศาสตร์๑,๐๐๔ อาตมา ๑,๐๒๙ อุทร๑,๐๐๕ อารมณ์ ๑,๐๓๐ อุทิศ๑,๐๐๖ อารักขา ๑,๐๓๑ อุบัติเหตุ๑,๐๐๗ อาราธนา ๑,๐๓๒ อุบาย๑,๐๐๘ อาลัย ๑,๐๓๓ อุปทาน๑,๐๐๙ อาศัย ๑,๐๓๔ อุปสรรค๑,๐๑๐ อาสัญ ๑,๐๓๕ อุษา๑,๐๑๑ อาสา ๑,๐๓๖ เอกราช๑,๐๑๒ อาสาสมัคร ๑,๐๓๗ เอกสาร๑,๐๑๓ อาหาร ๑,๐๓๘ เอ็นดู๑,๐๑๔ อาหารเสริม ๑,๐๓๙ เอาเรื่อง๑,๐๑๕ อานวย ๑,๐๔๐ เอาเรื่องเอาราว๑,๐๑๖ อิจฉา ๑,๐๔๑ เอื้อเฟื้อ๑,๐๑๗ อิฐ ๑,๐๔๒ โอกาส๑,๐๑๘ อินเทอร์เน็ต ๑,๐๔๓ โอชา๑,๐๑๙ อิสระ ๑,๐๔๔ โอบเอื้ออารี๑,๐๒๐ อึกทึกครึกโครม ๑,๐๔๕ โอวาท๑,๐๒๑ อุดม ๑,๐๔๖ โอษฐ์๑,๐๒๒ อุดมการณ์ ๑,๐๔๗ โอหัง๑,๐๒๓ อุดมสมบูรณ์ ๑,๐๔๘ เฮือก๑,๐๒๔ อุตสาหกรรม ๑,๐๔๙ แฮนด์๑,๐๒๕ อุตสาหะ

×